Фінанси, 1 курс

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
26Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор ШУШКОВА Ю. В.УФФ-11с, УФФ-12с
232доцент ТАТАРИН Н. Б.УФФ-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
248УФФ-11спрофесор ШУШКОВА Ю. В.
248УФФ-12спрофесор ШУШКОВА Ю. В.
248УФФ-13сдоцент ТАТАРИН Н. Б.
248доцент ТАТАРИН Н. Б.

Опис курсу

«Фінанси» – це нормативна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Вивчення дисципліни складається з лекційного курсу, семінарських та практичних занять, самостійної роботи студентів та виконання індивідуальної науково-дослідної роботи.

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування знань студентів з функціонування фінансів та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства, розширення та поглиблення теоретичних знань студентів про фінансову систему держави, порядок формування і використання фондів фінансових ресурсів, які забезпечують функціонування кожної окремої її складової.

Завдання вивчення дисципліни «Фінанси» полягають у:
‒ вивченні історичних процесів зародження, становлення та розвитку фінансових відносин в Україні та окремих зарубіжних держав;
‒ засвоєнні суті та механізму функціонування фінансів, їх функцій;
‒ розкритті теоретичних основ державних, корпоративних і міжнародних фінансів;
‒ засвоєнні засад функціонування фінансової системи держави;
‒ формуванні у студентів теоретичної і методологічної бази, необхідної для наступного оволодіння практикою використання фінансових інструментів;
‒ розумінні закономірностей у сфері фінансових відносин держави, господарюючих
суб’єктів та населення, розкриття можливостей використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи.

Рекомендована література

  1. Фінанси: Навчальний посібник: експрес курс / [Волохова І. С., Шикіна Н. А., Волкова О. Г. та ін.] за заг. ред. Волохової І. С. Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018. – 262 с.
  2. Фінанси у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / [Булавинець В. М., Горин В. П., Сидор І. П.]; за заг. ред. В. П. Горина. – Тернопіль: Вектор, 2017. – 181 с.
  3. Бюджетна система в таблицях і схемах : Навчальний посібник / [Ситник Н.С., Західна О.Р., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В]. – Львів : Видавництво: Апріорі, 2017. – 180 с.
  4. Вступ до фаху: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Дубик В.Я., Круглякова В.В.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 256 с.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Фінанси»

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси»

Опорні матеріали лекцій

Плани семінарських / практичних занять і методичні рекомендації щодо їх проведення

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни «Фінанси»

Завдання для індивідуальної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни “Фінанси”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус