ТАТАРИН НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА

Посада: доцент кафедри фінансового менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 245-06-56

Електронна пошта: nataliya.tataryn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Розвиток та ефективність становлення фінансової системи та фінансового ринку України,  удосконалення та  регулювання розвитку фінансового та фондового ринку України у контексті інтеграції в світове співтовариство

Курси

Публікації

 1. Татарин Н.Б., Буряк П.Ю., Смолінська С.Д. Фінанси: Підручник. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010. – 392с.
 2. Тестовий контроль знань з підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси»: Навчальний посібник ∕ За ред. д-ра екон. наук, проф., зав. кафедри фінансів суб’єктів господарювання К.В.Васьківської. – Львівська державна фінансова академія. – Львів: Вид. Ліга Прес. – 2010. – 180с. (Розділ 13. Фінансовий ринок. – С.116-126).
 3. Фінанси: курс для фінансистів. Підучник. ∕ За ред. д.е.н., проф. Буряка П.Ю., д.е.н., проф. Жихор О.Б. − К.: «Хай-Тек Прес», 2010. – 528с. (Тема 13. Фінансовий ринок. С.366-397).
 4. Тестовий контроль знань з підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси»: Навчальний посібник ∕ За ред. д-ра екон. наук, проф., зав. кафедри фінансів суб’єктів господарювання К.В.Васьківської. – Львівська державна фінансова академія. – Львів: Вид. Ліга Прес. – 2010. – 180с. (Розділ 13. Фінансовий ринок. – С.116-126).
 5. Тестові завдання ∕  Укладачі: Буряк П.Ю., Ярема Б.П., Піхоцька О.М., Бугіль С.Я., Ватаманюк-Зелінська У.З., Буряк О.П., Ярема Я.Р., Маринець В.П., Західна О.Р., Татарин Н.Б., Шевчук О.М., Гураль А.К., Шевчук Н.В. – Львів: ЛДФА, 2014. – 297с.
 6. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр. / [Стасишин А.В., Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», 2016. – Ч.1. – 412 с.
 7. Буряк Н.Б. Проблеми збирання, транспортування та утилізації твердих побутових відходів в Україні / Буряк Н.Б., Лукаш С.В. // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. –­­­ Львів: РВВ НЛТУ України. –­­­ 2012. – Вип. 22.5. –­­­ С.82-90.
 8. Буряк Н.Б. Шляхи вдосконалення організаційних форм функціонування економічних взаємовідносин у системі регіонального молокопродуктового підкомплексу / Буряк Н.Б., Лукаш С.В. // Вісник Львівського національного аграрного університету: Економіка АПК. – Львів: Львів. націон. агроуніверситет. – 2012. – №15. – С. 459-467.
 9. Буряк Н.Б. Формування регіональної бюджетної політики на прикладі Львівської області / Буряк Н.Б., Лукаш С.В. // Ефективність державного управління: зб. наук. пр Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 30 / за заг. ред чл-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – С. 399-406.
 10. Буряк Н., Лукаш С.  Зарубіжний досвід бюджетного регулювання місцевих бюджетів / Н.Буряк, С.Лукаш // Збірник тез доповідей укладено за матеріалами Дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації», яка відбулася в Тернопільському національному економічному університеті 23-24 лютого 2012 р. ‒ С. 30-31.
 11. Буряк Н.Б. Розвиток ринку фінансових послуг в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи / Буряк Н.Б. // Фінансові механізми активізації підприємництва: VII Міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листопада 2013 р. – Львів: ЛДФА, 2013. – Т. 2: Збірник тез наукових доповідей. – 2013. – С.114-117.
 12. Татарин Н.Б. Аналіз зовнішньоторговельної діяльності України в сучасних умовах / Татарин Н.Б., Шевчук О.М., Созанський Л.Й. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць / ред. кол.: І.Д.Пасічник, О.І. Дем’янчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С. 8-13.
 13. Татарин Н.Б., Шевчук О.М. Перспективний розвиток фондового ринку як важливої складової фінансового сектора економіки // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон: «Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Випуск 9. Частина 2. – С. 166-170.
 14. Татарин Н.Б. Конкурентоспроможність фондового ринку України як головна передумова фінансової безпеки держави / Татарин Н.Б. // «Регіональна бізнес-економіка та управління» науковий, виробничо-практичний журнал. – Вінницький фінансово-економічний університет. – Вінниця: ТОВ «Вінпрінт», 2014. – Випуск 2 (42). – С. 77-84.
 15. Буряк Н.Б. Місце та стан розвитку фінансового ринку в економічному просторі України / Буряк Н.Б. // Механізми регулювання соціально-економічним розвитком  в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів, (Чернівці, 21 березня 2014 р.) / МОН України, Буков. держ. фін.-екон. ун-т; гол. ред. В.В. Прядко. ‒ Чернівці: БДФЕУ, 2014.  С.80-83.
 16. Буряк Н.Б. Глобалізація фінансового ринку та його вплив на функціонування  фінансової системи України / Буряк Н.Б. // Методологічні та управлінські аспекти соціально-економічної сфери / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м.Вінниця, 24-25 квітня 2014р.). – Вінниця: Видавництво ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – С. 17-19.
 17. Буряк Н.Б. Стимулювання розвитку фінансового ринку України в умовах інтеграції / Буряк Н.Б. // Бюджетно-податкове стимулювання підприємницької діяльності в умовах інтегрованого ринку: матеріали Круглого столу за участю студентів наукового гуртка «Скарбник» кафедри державних та місцевих фінансів ЛДФА. ‒ 15 травня 2014 р. ‒ Львів: ЛДФА, 2014. ‒ С. 34-37.
 18. Буряк Н.Б. Новітні тенденції політики підприємств в сфері протидії рейдерству в Україні / Буряк Н.Б. // Новітні тенденції модифікації управлінських процесів на підприємствах: зб. тез наук. доп. за матеріалами Міжнар. науково-практичної конф., м. Львів, 22 травня 2014 р. – Львів: ЛДФА, 2014. – C. 7-11.
 19. Татарин Н.Б. Розвиток фінансового ринку в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи / Татарин Н.Б. // «Регіональна бізнес-економіка та управління» науковий, виробничо-практичний журнал. – Вінницький фінансово-економічний університет. – Вінниця: ТОВ «Вінпрінт», 2015. – Випуск 1 (45). – С. 23-29.
 20. Татарин Н.Б. Шляхи інтеграції до світового фінансового простору / Татарин Н.Б. // Стан, проблеми та перспективи розвитку національної економіки: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 23-24 січня 2015 р.)  /  ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». У 2-х частинах. – О.: ЦЕДР, 2015. – Ч. 2. – С. 89-92.
 21. Татарин Н.Б. Актуальні проблеми в сфері регулювання та нагляду на сучасному фінансовому ринку України / Татарин Н.Б. // Управління економічними процесами у світовій і національній економіці: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м.Київ, 23-24 січня 2015р.). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2015. – С. 101-103.
 22. Татарин Н.Б. Інноваційні концептуальні засади фінансового забезпечення діяльності закладів вищої освіти / Татарин Н.Б. // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: тези доповідей IIІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 14-16 травня 2015р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – Секція 3. – С. 679-681.
 23. Татарин Н.Б. Бюджетно-податкова політика: основні напрями удосконалення та забезпечення стабільності здійснення в Україні / Татарин Н.Б. // «Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка», 2016. – Т. 21. Вип. 2. – С. 174-178. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015: 29.18)
 24. Татарин Н.Б. Особливості та перспективи розвитку в Україні корпоративного управління / Татарин Н.Б. // Сучасні концепції управління економічним розвитком країни: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Одеса, 22-23 січня 2016р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – У 2-х частинах. – О.: ЦЕДР, 2016. – Ч. 2. – С. 86-89.
 25. Татарин Н.Б. Вплив бюджетно-податкової політики на конкурентоспроможність національної економіки / Татарин Н.Б. // Збірник тез звітної конференції Львівського національного університету ім. І.Франка  факультету управління фінансами та бізнесу (м. Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів: ЛНУ ім. І.Франка. – С. 198-202.
 26. Татарин Н.Б. Конкурентоспроможність фінансового ринку України в умовах сьогодення / Татарин Н.Б. // Актуальні питання та перспективи економічного розвитку держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 5-6 лютого 2016 р.). У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016. – Ч. 2. – С. 68-71.
 27. Татарин Н.Б. Система управління фінансовими ресурсами підприємств та напрями її вдосконалення / Татарин Н.Б. // Науково-методичні та прикладні засади ефективного функціонування та розвитку підприємств: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 21-22 квіт. 2016 р. / Нац. метал. академія України. – 2016. – С. 59-62.
 28. Татарин Н.Б., Бицька Л.О. Механізм формування та роль інноваційно-інвестиційної стратегії в процесі розвитку підприємств України / Татарин Н.Б., Бицька Л.О. // International Scientific Conference Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: Conference Proceedings, Part IIІ, April 29, 2016. Tbilisi: SSOTU. 316 pages. – P. 94-98.
 29. Татарин Н.Б. Місце страхових посередників на фінансовому ринку / Татарин Н.Б. // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації: ІV Міжнар.науково-практичн. семінар, 12-13 травня 2016 р. м. Львів [матеріали]; редкол.: – Львів: ЛНУ, 2016. – С. 52-57.
 30. Татарин Н.Б. Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на основі використання досвіду зарубіжних країн / Татарин Н.Б. //  Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні:  зб. тез наук. доп. за матеріалами I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 27 жовтня 2016 р.: у 2 ч. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Ч. 1. – С.65-68.
 31. Татарин Н.Б., Войтович В.В. Місцеві бюджети як фінансова база місцевого самоврядування / Татарин Н.Б., Войтович В.В. // Наукове періодичне видання «Науковий вісник Ужгородського національного університету». Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», 2017. –  Випуск 11. – С. 159-163. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015: 32.42)
 32. Татарин Н.Б., Голік В.І. Місцеві бюджети як основа самостійності місцевого самоврядування / Татарин Н.Б., Голік В.І. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». Збірник наукових праць, 2017.  Випуск 23. – Частина 2. – С. 72-76. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015: 33.27)
 33. Татарин Н.Б., Муляр В.І. Проблеми формування та використання коштів місцевих бюджетів / Татарин Н.Б., Муляр В.І. // Електронне наукове фахове видання «СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ». – Випуск 2 (07) 2017. – С. 111-115.
 34. Татарин Н.Б. Бюджетно-податкова політика – важлива складова економічної політики держави  / Татарин Н.Б. // Збірник тез звітної конференції Львівського національного університету ім. І.Франка  факультету управління фінансами та бізнесу (м. Львів, 2-6 лютого 2017 р.). – Львів: ЛНУ ім. І.Франка. – С. 118-122.
 35. Татарин Н.Б., Войтович В.В. Зростання доходів місцевих бюджетів – шлях до економічної самостійності регіону / Татарин Н.Б., Войтович В.В. // Таврійські економічні наукові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 10-11 лютого 2017 р. У 2-х частинах. – Київ:  Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2017. – Ч. 2. – С. 110-113.
 36. Татарин Н.Б. Напрями покращення джерел фінансування вищої освіти в Україні / Татарин Н.Б. // Збірник тез за матеріалами Круглого столу «Криза освіти. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у ХХІ столітті», 26 квітня 2017 р. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, ФУФБ. – С. 58-62.
 37. Татарин Н.Б. Проблемні аспекти функціонування страхових компаній на фінансовому ринку України  / Татарин Н.Б. //  Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : V Міжнар.науково-практичн. семінар, 18-19 травня 2017 р. м. Львів [матеріали]; редкол.: Ч.1. – Львів: ЛНУ, 2017. – С. 72 –77.
 38. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
 39. Татарин Н.Б. Інноваційна діяльність як об’єкт інноваційного менеджменту / Татарин Н.Б. // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфери обслуговування : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (11–12 травня 2017 р.) – Львів : ЛДУФК, 2017. – С. 145-149.
 40. Татарин Н.Б. Держава як головний суб’єкт управління інноваційною діяльністю / Татарин Н.Б. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки”, Львів, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 861-863.
 41. Татарин Н.Б., Джуган Л.Б. Місцеві бюджети в контексті фінансової децентралізації / Татарин Н.Б., Джуган Л.Б. // Економіка. Фінанси. Право. Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – № 1/3’2018. – С. 25-29. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ISSN 2409-1944)
 42. Татарин Н.Б., Пупко І.В. Формування місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації / Татарин Н.Б., Пупко І.В. // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – Випуск. – 29/ 2018. / – С. 85-90.   Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ISSN 2015:32.42)
 43. Татарин Н.Б., Снітко С.О. Формування об’єднаних територіальних громад як ключовий фактор децентралізації фінансових ресурсів / Татарин Н.Б., Снітко С.О. // «Економіка та суспільство». – Випуск №16. – С. 822-826.  Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015:35.93)
 44. Татарин Н.Б. Фінансова політика як складова економічного розвитку держави / Татарин Н.Б. // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф., м. Львів, 14 грудня 2017 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С.123-127.
 45. Татарин Н.Б. Оцінка рівня конкурентоспроможності грошово-кредитного та валютного ринків / Татарин Н.Б. // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2018. – С. 228-233.
 46. Татарин Н.Б., Михалюк О.В. Місцеві бюджети та механізм їх балансування / Татарин Н.Б., Михалюк О.В. //  Міжнародна наукова інтернет-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 27)” / Збірник тез доповідей: випуск 27 (м. Тернопіль, 12 квітня 2018 р.). – Тернопіль. – 2018. – С. 44-46.
 47. Татарин Н.Б., Джуган Л.Б. Роль та значення місцевих бюджетів в організаційній структурі місцевих фінансів / Татарин Н.Б., Джуган Л.Б. // Розвиток економіки країни: можливості, проблеми, перспективи: збірник матеріалів IІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 14 квітня 2018 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. – С. 70-73.
 48. Татарин Н.Б., Пупко І.В. Доходи місцевих бюджетів України в умовах децентралізації влади / Татарин Н.Б., Пупко І.В. // Міжнародна наукова інтернет-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 27)” / Збірник тез доповідей: випуск 27 (м. Тернопіль, 12 квітня 2018 р.). – Тернопіль. – 2018. – С. 33-36.
 49. Татарин Н.Б., Снітко С.О. Особливості формування місцевих бюджетів в умовах створення об’єднаних територіальних громад / Татарин Н.Б., Снітко С.О. // Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 19 червня 2018 р. / за заг. ред. С.М. Приліпка, О.І. Васильєвої, Н.В. Васильєвої, І.М. Грищенко. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2018. – С. 293-296.
 50. Татарин Н.Б., Васьків І.М. Вдосконалення стійкості механізму фінансової політики України / Татарин Н.Б., Васьків І.М. // Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 31)» / Збірник тез доповідей: випуск 31 (м. Тернопіль, 18 вересня 2018р.). – Тернопіль. – 2018. – С. 88-90. Включено до наукометричної бази даних «РІНЦ/RSCI»
 51. Татарин Н.Б. Бюджетна децентралізація як шлях до зміцнення фінансової самостійності місцевого самоврядування / Татарин Н.Б., Михалюк О.В. // «БІЗНЕС-НАВІГАТОР». – Випуск 2 (45)/2018. – С. 117-120. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ISSN 2273-8061)
 52. Татарин Н.Б. Проблематика фінансування закладів вищої освіти / Татарин Н.Б., Потимко Н.Р. // «Гроші, фінанси і кредит». – Випуск №23. – 2018. – С. 299-304.
 53. Татарин Н.Б. Бюджетування в Україні: становлення та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Н.Б. Татарин, І.І. Негода // Інфраструктура ринку. – 2018. – №24. – С. 373 -379. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ISSN 2519-2868)
 54. Татарин Н.Б. Проблеми фінансового ринку України та шляхи їх подолання [Електронний ресурс] / Татарин Н.Б., Чоп Т.І. / Економіка та суспільство. – 2018. – № 19. – С. 1169-1174. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015: 35.93)
 55. Татарин Н.Б. Сучасна фінансова політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку / Татарин Н.Б., Васьків І.М. / Науковий погляд: економіка та управління. – 2018. – №1(59). – С. 7-13 Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ISSN: 2521-666X)
 56. Фінанси об’єднаних територіальних громад / Стасишин А.В., Татарин Н.Б. та ін.; за заг. ред. Н.С. Ситник. – Львів: Видавництво “Апріорі”,  – 536 c.
 57. Татарин Н.Б., Борис О.М. Напрями вдосконалення державного регулювання на фінансовому ринку України / Татарин Н.Б., Борис О.М. // Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. – 2019. – Випуск 33. – С. 317-323.
 58. Татарин Н.Б., Колачник П.П. Актуальні проблеми та перспективи реформування фінансової системи України [Текст] / Н.Б. Татарин, П.П. Колачник // Молодий вчений. – 2019. – №11. – С. 631-637.
 59. Татарин Н.Б. Актуальні проблеми функціонування фінансово-кредитної системи України та можливі шляхи їх вирішення / Татарин Н.Б. // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2019 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2019. – С. 182-186.
 60. Татарин Н.Б. Стратегічні напрями розвитку фінансового забезпечення вищих навчальних закладів / Татарин Н.Б. // Оновлення системи і змісту університетської освіти: нові підходи, нова якість: матеріали круглого столу за участю порадників академічних груп та викладачів факультету управління фінансами та бізнесу. – 24 квітня 2019 р. – Львів: ФУФБ, 2019. – С. 76-82.
 61. Татарин Н.Б., Станасюк О.А. Фінансова незалежність об’єднаних територіальних громад як наслідок реформи децентралізації / Татарин Н.Б., Станасюк О.А. // Правові засади організації та здійснення публічної влади: Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції  (м.Хмельницький, 2-8 травня 2019р.).  – Хмельницький: Хмельницький університет управління і права, 2019.  – С. 156-158.
 62. Татарин Н.Б., Мосолова Ю.О. Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи вдосконалення / Татарин Н.Б., Мосолова Ю.О. // Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-пр. конф., м. Херсон, 25-26 квітня 2019 р. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2019. – С. 680-682.
 63. Татарин Н.Б. Інноваційні засади фінансової політики як складової частини економічної політики держави / Татарин Н.Б. //  Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури», Львів 23–25 травня 2019 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 211-213.
 64. Татарин Н.Б., Борис О.М. Особливості державного регулювання фондового ринку / Татарин Н.Б., Борис О.М. //   Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва: стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 31 серпня 2019 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2019. – С. 124-126.
 65. Татарин Н.Б. Проблемні аспекти формування сучасної системи публічних фінансів України / Татарин Н.Б. //  Сучасна парадигма публічного управління / [Текст]: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 жовтня 2019р., м. Львів) / за наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 373-376.
 66. Татарин Н.Б. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави в сучасних умовах розвитку / Татарин Н.Б. // Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів. Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю факультету економіки та менеджменту ДонНТУ. Т.2. Секція 2. Проблеми розвитку фінансів та фінансової науки (13-14 травня 2019р., м. Покровськ) / Уклад. Антоненко В.М. – Покровськ: ДонНТУ , 2019. – С. 242-244.
 67. Татарин Н.Б., Колачник П.П. Пріоритети розвитку фінансової системи України / Татарин Н.Б., Колачник П.П. // Інновації науки ХХІ століття, ХХХVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – м.Вінниця, 18 листопада 2019 року. – Ч. 2. – С. 35-38.
 68. Татарин Н.Б., Баїк А.І., Огірко О.Т. Особливості грошово-кредитної політики НБУ на сучасному етапі / Татарин Н.Б., Баїк А.І., Огірко О.Т. // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2020. – №3 (79) березень 2020 р. – С. 264-269. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: НБУ ім. В.І. Вернадського, Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus (ISSN (Print): 2304–5809, ISSN (Online): 2313–2167)
 69. Татарин Н.Б., Ігнатишина В.М., Скидан У.І. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України на сучасному етапі / Татарин Н.Б., Ігнатишина В.М.,Скидан У.І. //  Науковий журнал «Молодий вчений». – 2020. – №3 (79) березень 2020 р. – С. 269-273. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: НБУ ім. В.І. Вернадського, Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus (ISSN (Print): 2304–5809, ISSN (Online): 2313–2167)
 70. Татарин Н.Б., Петрович А.З., Педченко І.І. Стан та перспективи розвитку фінансового ринку України / Татарин Н.Б., Петрович А.З., Педченко І.І.  //  Науковий журнал «Молодий вчений». – 2020. – №3 (79) березень 2020 р. – С. 273-278. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: НБУ ім. В.І. Вернадського, Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus (ISSN (Print): 2304–5809, ISSN (Online): 2313–2167)
 71. Татарин Н.Б., Беднарчук В.В., Млінцова А.О. Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні / Татарин Н.Б., Беднарчук В.В., Млінцова А.О. //  Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. – 2020. – Том 31 (70). № 2, 2020. – С. 147-152. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus та до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз (ISSN видання: 2523-4803 (Print); 2707-1103 (Online)
 72. Татарин Н.Б., Тишковець М.М. Світовий досвід залучення державних позик та міжнародні методи мінімізації боргового тягаря / Татарин Н.Б., Тишковець М.М.  //  Науковий журнал «Молодий вчений». – 2020. – №4 (80) квітень 2020 р. – С. 371-375. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: НБУ ім. В.І. Вернадського, Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus (ISSN (Print): 2304–5809, ISSN (Online): 2313–2167)
 73. Татарин Н.Б., Борис О.М. Ефективність механізму регулювання та контролю на фінансовому ринку України / Татарин Н.Б., Борис О.М. // Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Ч. 1. – С. 130-132.
 74. Татарин Н.Б., Ігнатишина В.М., Скидан У.І. Сучасний стан ринку фінансових послуг в Україні, його проблеми та шляхи розвитку / Татарин Н.Б., Ігнатишина В.М., Скидан У.І. // Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Ч. 2. – С. 325-327.
 75. Татарин Н.Б. Особливості фінансування економіки України ЄБРР / Tatarin N. FEATURES OF ECONOMIC FINANCING OF UKRAINE BY EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT / Татарин Н.Б. // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: Зб. Матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 квітня 2020 року)[Електронний ресурс]. – К.: КНЕУ, 2020. 357, [1] с. – С. 294-298. (ISBN 978-966-926-325-1)
 76. Татарин Н., Себестянович І. Фінансові ризики: методи оцінки та підходи до управління / Татарин Н., Себестянович І. // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 28 квітн. 2020 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : Осадца Ю.В., 2020. – С. 122-123.
 77. Татарин Н.Б., Капітанчук М.В. Необанкінг: європейський досвід і перспектива для України / Татарин Н., Капітанчук М. В. // Травневі наукові читання: ХХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Луцьк, 12 травня 2020 р. – Ч. 3. – Дніпро: ГО «НОК», 2020 – С. 22-26.
 78. Татарин Н.Б., Козачук О.В. Інноваційний потенціал сучасного підприємства: структура та оцінка / Татарин Н., Козачук О.В.  // Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон, 28 квітня 2020 р. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2020. С. 78-81.
 79. Татарин Н.Б., Борзак Ю.В. Дослідження і прогнозування кон’юктури товарного ринку / Татарин Н., Борзак Ю.В. // Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон, 28 квітня 2020 р. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2020. С. 276-279.
 80. Татарин Н.Б., Себестянович І.С. Інтелектуальний капітал організацій, його поняття та сутність / Татарин Н., Себестянович І.С. // Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон, 28 квітня 2020 р. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2020. С. 279-281.
 81. Татарин Н.Б., Баїк А.І. Стан банківської системи України: проблеми та шляхи їх вирішення / Татарин Н., Баїк А.І. // Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон, 28 квітня 2020 р. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2020. С. 757-759.
 82. Татарин Н.Б., Петрович А.З., Педченко І.І. Стан та перспективи розвитку фінансового ринку України / Татарин Н., Петрович А.З., Педченко І.І. // Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон, 28 квітня 2020 р. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2020. С. 759-761.
 83. Татарин Н.Б., Тишковець М.М. Світовий досвід залучення державних позик / Татарин Н., Тишковець М.М. // Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 травня 2020 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 8. С. 60-62.
 84. Татарин Н.Б., Любинська Г.В. Світовий досвід залучення державних позик / Татарин Н., Любинська Г.В. // Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення: матеріали ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2020 р.) / м-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2020. – С. 374-381.
 85. Татарин Н.Б., Горанська Н.В. Сучасні тенденції державного регулювання валютного ринку / Татарин Н., Горанська Н.В. // Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти (частина IIІ): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 25 – 26 травня 2020 року. – Львів : Львівський науковий форум, 2020. – С. 34-36.
 86. Татарин Н.Б., Скидан У.І. Державне регулювання фінансового ринку: проблеми та шляхи підвищення ефективності / Татарин Н., Скидан У.І. // Фінансово-економічні чинники розвитку країни та регіонів. Матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Харків, 29-30 травня 2020 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020. –  С. 64-67.
 87. Татарин Н.Б., Бундз Н.Б., Кравчук А.С. Фондовий ринок України: сучасний стан та проблеми розвитку. Науковий журнал «Молодий вчений». № 3 (91) березень 2021 р. С. 379-383. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: НБУ ім. В.І. Вернадського, Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus. ISSN (Print): 2304–5809, ISSN (Online): 2313–2167 (0,63 д.а.)
 88. Татарин Н.Б., Лопушанський Р.В., Лука П.В. Модернізація ринку страхування України в умовах пандемії Covid-19. Економіка та суспільство. Випуск №25 / 2021. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: НБУ ім. В.І. Вернадського, Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus. ISSN (Online): 2524-0072
 89. Татарин Н.Б., Біда М.С., Бацман І.В. Теоретичні аспекти формування фінансового ринку та аналіз його діяльності в Україні. Приазовський економічний вісник. №2 (25). Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List
 90. Татарин Н.Б., Закорко К.К., Козарь С.О. Розвиток недержавних пенсійних фондів України: проблеми і перспективи. Приазовський економічний вісник. №2 (25). Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List
 91. Татарин Н.Б., Сарафин М.А., Стаднюк Х.А. Цифрова трансформація фондового ринку україни на основі найкращих міжнародних практик. Приазовський економічний вісник. №3 (26). Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List
 92. Татарин Н.Б., Ковальчук Ю.В., Цюник С.І. Недержавні пенсійні фонди: модернізація, тенденції та проблеми розвитку в Україні. Економіка та держава. №5 – травень 2021р. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Index Copernicus
 93. Татарин Н.Б., Кольба Р.М. Стан фінансового ринку України під час пандемії COVID-19 та реалії сьогодення.  Інфраструктура ринку. № 54/2021 С. 241-248. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: НБУ ім. В.І. Вернадського, Indexed in the ICI Journal Master List.
 94. Татарин Н.Б., Мацей К.П., Скородинський Н.А. Особливості та напрями розвитку системи рефінансування банків в Україні. Науковий журнал «Молодий вчений». № 4 (92) квітень 2021 р. С. 336-341. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: НБУ ім. В.І. Вернадського, Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus.
 95. Татарин Н.Б., Мацей К.П., Скородинський Н.А. Особливості та напрями розвитку системи рефінансування банків в Україні. Науковий журнал «Молодий вчений». № 4 (92) квітень 2021 р. С. 336-341. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: НБУ ім. В.І. Вернадського, Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus.

Біографія

Народилася у с. Підкамінь Львівської області.

ОСВІТА

2016 – підвищувала кваліфікацію в Львівському національному аграрному університеті на кафедрі фінансів і кредиту.

2011 – отримала вчене звання доцента кафедри теорії фінансів і кредиту.

2007 – захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 − гроші, фінанси і кредит на тему: „Регулювання розвитку фондового ринку в Україні.

2003 – 2007 – навчалася в аспірантурі у Львівській комерційній академії.

1998 – 2003 – навчалася у Львівському державному фінансово-економічному інституті за спеціальністю «Фінанси».

РОБОТА

2020 – по даний час – доцент кафедри фінансового менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка

2015 – доцент кафедри державних та місцевих фінансів факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. І. Франка.

2009 – доцент кафедри теорії фінансів і кредиту Львівської державної фінансової академії.

2007 – доцент кафедри фінансів Львівської державної фінансової академії.

2005 – старший викладач кафедри фінансів Львівської державної фінансової академії.

2003 – асистент кафедри державних фінансів Львівського державного фінансово-економічного інституту.

Нагороди

   Відзначена Подякою Головного фінансового управління Львівської обласної державної адміністрації за значний внесок у підготовку високопрофесійних фахівців для фінансової системи області (2007 р.), Подякою ЛДФА за сумлінну працю, якісне і добросовісне виконання службових обов’язків (2011 р.).

Розклад