ТАТАРИН НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА

Посада: доцент кафедри фінансового менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 245-06-56

Електронна пошта: nataliya.tataryn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  Розвиток та ефективність становлення фінансової системи та фінансового ринку України,  удосконалення та  регулювання розвитку фінансового та фондового ринку України у контексті інтеграції в світове співтовариство

Курси

Публікації

  1. Татарин Н.Б., Буряк П.Ю., Смолінська С.Д. Фінанси: Підручник. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010. – 392с.
  2. Тестовий контроль знань з підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси»: Навчальний посібник ∕ За ред. д-ра екон. наук, проф., зав. кафедри фінансів суб’єктів господарювання К.В.Васьківської. – Львівська державна фінансова академія. – Львів: Вид. Ліга Прес. – 2010. – 180с. (Розділ 13. Фінансовий ринок. – С.116-126).
  3. Фінанси: курс для фінансистів. Підучник. ∕ За ред. д.е.н., проф. Буряка П.Ю., д.е.н., проф. Жихор О.Б. − К.: «Хай-Тек Прес», 2010. – 528с. (Тема 13. Фінансовий ринок. С.366-397).
  4. Тестовий контроль знань з підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси»: Навчальний посібник ∕ За ред. д-ра екон. наук, проф., зав. кафедри фінансів суб’єктів господарювання К.В.Васьківської. – Львівська державна фінансова академія. – Львів: Вид. Ліга Прес. – 2010. – 180с. (Розділ 13. Фінансовий ринок. – С.116-126).
  5. Тестові завдання ∕  Укладачі: Буряк П.Ю., Ярема Б.П., Піхоцька О.М., Бугіль С.Я., Ватаманюк-Зелінська У.З., Буряк О.П., Ярема Я.Р., Маринець В.П., Західна О.Р., Татарин Н.Б., Шевчук О.М., Гураль А.К., Шевчук Н.В. – Львів: ЛДФА, 2014. – 297с.
  6. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр. / [Стасишин А.В., Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», 2016. – Ч.1. – 412 с.
  7. Буряк Н.Б. Проблеми збирання, транспортування та утилізації твердих побутових відходів в Україні / Буряк Н.Б., Лукаш С.В. // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. –­­­ Львів: РВВ НЛТУ України. –­­­ 2012. – Вип. 22.5. –­­­ С.82-90.
  8. Буряк Н.Б. Шляхи вдосконалення організаційних форм функціонування економічних взаємовідносин у системі регіонального молокопродуктового підкомплексу / Буряк Н.Б., Лукаш С.В. // Вісник Львівського національного аграрного університету: Економіка АПК. – Львів: Львів. націон. агроуніверситет. – 2012. – №15. – С. 459-467.
  9. Буряк Н.Б. Формування регіональної бюджетної політики на прикладі Львівської області / Буряк Н.Б., Лукаш С.В. // Ефективність державного управління: зб. наук. пр Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 30 / за заг. ред чл-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – С. 399-406.
  10. Буряк Н., Лукаш С.  Зарубіжний досвід бюджетного регулювання місцевих бюджетів / Н.Буряк, С.Лукаш // Збірник тез доповідей укладено за матеріалами Дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації», яка відбулася в Тернопільському національному економічному університеті 23-24 лютого 2012 р. ‒ С. 30-31.
  11. Буряк Н.Б. Розвиток ринку фінансових послуг в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи / Буряк Н.Б. // Фінансові механізми активізації підприємництва: VII Міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листопада 2013 р. – Львів: ЛДФА, 2013. – Т. 2: Збірник тез наукових доповідей. – 2013. – С.114-117.
  12. Татарин Н.Б. Аналіз зовнішньоторговельної діяльності України в сучасних умовах / Татарин Н.Б., Шевчук О.М., Созанський Л.Й. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць / ред. кол.: І.Д.Пасічник, О.І. Дем’янчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С. 8-13.
  13. Татарин Н.Б., Шевчук О.М. Перспективний розвиток фондового ринку як важливої складової фінансового сектора економіки // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон: «Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Випуск 9. Частина 2. – С. 166-170.
  14. Татарин Н.Б. Конкурентоспроможність фондового ринку України як головна передумова фінансової безпеки держави / Татарин Н.Б. // «Регіональна бізнес-економіка та управління» науковий, виробничо-практичний журнал. – Вінницький фінансово-економічний університет. – Вінниця: ТОВ «Вінпрінт», 2014. – Випуск 2 (42). – С. 77-84.
  15. Буряк Н.Б. Місце та стан розвитку фінансового ринку в економічному просторі України / Буряк Н.Б. // Механізми регулювання соціально-економічним розвитком  в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів, (Чернівці, 21 березня 2014 р.) / МОН України, Буков. держ. фін.-екон. ун-т; гол. ред. В.В. Прядко. ‒ Чернівці: БДФЕУ, 2014.  С.80-83.
  16. Буряк Н.Б. Глобалізація фінансового ринку та його вплив на функціонування  фінансової системи України / Буряк Н.Б. // Методологічні та управлінські аспекти соціально-економічної сфери / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м.Вінниця, 24-25 квітня 2014р.). – Вінниця: Видавництво ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – С. 17-19.
  17. Буряк Н.Б. Стимулювання розвитку фінансового ринку України в умовах інтеграції / Буряк Н.Б. // Бюджетно-податкове стимулювання підприємницької діяльності в умовах інтегрованого ринку: матеріали Круглого столу за участю студентів наукового гуртка «Скарбник» кафедри державних та місцевих фінансів ЛДФА. ‒ 15 травня 2014 р. ‒ Львів: ЛДФА, 2014. ‒ С. 34-37.
  18. Буряк Н.Б. Новітні тенденції політики підприємств в сфері протидії рейдерству в Україні / Буряк Н.Б. // Новітні тенденції модифікації управлінських процесів на підприємствах: зб. тез наук. доп. за матеріалами Міжнар. науково-практичної конф., м. Львів, 22 травня 2014 р. – Львів: ЛДФА, 2014. – C. 7-11.
  19. Татарин Н.Б. Розвиток фінансового ринку в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи / Татарин Н.Б. // «Регіональна бізнес-економіка та управління» науковий, виробничо-практичний журнал. – Вінницький фінансово-економічний університет. – Вінниця: ТОВ «Вінпрінт», 2015. – Випуск 1 (45). – С. 23-29.
  20. Татарин Н.Б. Шляхи інтеграції до світового фінансового простору / Татарин Н.Б. // Стан, проблеми та перспективи розвитку національної економіки: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 23-24 січня 2015 р.)  /  ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». У 2-х частинах. – О.: ЦЕДР, 2015. – Ч. 2. – С. 89-92.
  21. Татарин Н.Б. Актуальні проблеми в сфері регулювання та нагляду на сучасному фінансовому ринку України / Татарин Н.Б. // Управління економічними процесами у світовій і національній економіці: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м.Київ, 23-24 січня 2015р.). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2015. – С. 101-103.
  22. Татарин Н.Б. Інноваційні концептуальні засади фінансового забезпечення діяльності закладів вищої освіти / Татарин Н.Б. // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: тези доповідей IIІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 14-16 травня 2015р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – Секція 3. – С. 679-681.
  23. Татарин Н.Б. Бюджетно-податкова політика: основні напрями удосконалення та забезпечення стабільності здійснення в Україні / Татарин Н.Б. // «Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка», 2016. – Т. 21. Вип. 2. – С. 174-178. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015: 29.18)
  24. Татарин Н.Б. Особливості та перспективи розвитку в Україні корпоративного управління / Татарин Н.Б. // Сучасні концепції управління економічним розвитком країни: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Одеса, 22-23 січня 2016р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – У 2-х частинах. – О.: ЦЕДР, 2016. – Ч. 2. – С. 86-89.
  25. Татарин Н.Б. Вплив бюджетно-податкової політики на конкурентоспроможність національної економіки / Татарин Н.Б. // Збірник тез звітної конференції Львівського національного університету ім. І.Франка  факультету управління фінансами та бізнесу (м. Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів: ЛНУ ім. І.Франка. – С. 198-202.
  26. Татарин Н.Б. Конкурентоспроможність фінансового ринку України в умовах сьогодення / Татарин Н.Б. // Актуальні питання та перспективи економічного розвитку держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 5-6 лютого 2016 р.). У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016. – Ч. 2. – С. 68-71.
  27. Татарин Н.Б. Система управління фінансовими ресурсами підприємств та напрями її вдосконалення / Татарин Н.Б. // Науково-методичні та прикладні засади ефективного функціонування та розвитку підприємств: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 21-22 квіт. 2016 р. / Нац. метал. академія України. – 2016. – С. 59-62.
  28. Татарин Н.Б., Бицька Л.О. Механізм формування та роль інноваційно-інвестиційної стратегії в процесі розвитку підприємств України / Татарин Н.Б., Бицька Л.О. // International Scientific Conference Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: Conference Proceedings, Part IIІ, April 29, 2016. Tbilisi: SSOTU. 316 pages. – P. 94-98.
  29. Татарин Н.Б. Місце страхових посередників на фінансовому ринку / Татарин Н.Б. // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації: ІV Міжнар.науково-практичн. семінар, 12-13 травня 2016 р. м. Львів [матеріали]; редкол.: – Львів: ЛНУ, 2016. – С. 52-57.
  30. Татарин Н.Б. Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на основі використання досвіду зарубіжних країн / Татарин Н.Б. //  Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні:  зб. тез наук. доп. за матеріалами I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 27 жовтня 2016 р.: у 2 ч. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Ч. 1. – С.65-68.
  31. Татарин Н.Б., Войтович В.В. Місцеві бюджети як фінансова база місцевого самоврядування / Татарин Н.Б., Войтович В.В. // Наукове періодичне видання «Науковий вісник Ужгородського національного університету». Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», 2017. –  Випуск 11. – С. 159-163. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015: 32.42)
  32. Татарин Н.Б., Голік В.І. Місцеві бюджети як основа самостійності місцевого самоврядування / Татарин Н.Б., Голік В.І. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». Збірник наукових праць, 2017.  Випуск 23. – Частина 2. – С. 72-76. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015: 33.27)
  33. Татарин Н.Б., Муляр В.І. Проблеми формування та використання коштів місцевих бюджетів / Татарин Н.Б., Муляр В.І. // Електронне наукове фахове видання «СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ». – Випуск 2 (07) 2017. – С. 111-115.
  34. Татарин Н.Б. Бюджетно-податкова політика – важлива складова економічної політики держави  / Татарин Н.Б. // Збірник тез звітної конференції Львівського національного університету ім. І.Франка  факультету управління фінансами та бізнесу (м. Львів, 2-6 лютого 2017 р.). – Львів: ЛНУ ім. І.Франка. – С. 118-122.
  35. Татарин Н.Б., Войтович В.В. Зростання доходів місцевих бюджетів – шлях до економічної самостійності регіону / Татарин Н.Б., Войтович В.В. // Таврійські економічні наукові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 10-11 лютого 2017 р. У 2-х частинах. – Київ:  Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2017. – Ч. 2. – С. 110-113.
  36. Татарин Н.Б. Напрями покращення джерел фінансування вищої освіти в Україні / Татарин Н.Б. // Збірник тез за матеріалами Круглого столу «Криза освіти. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у ХХІ столітті», 26 квітня 2017 р. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, ФУФБ. – С. 58-62.
  37. Татарин Н.Б. Проблемні аспекти функціонування страхових компаній на фінансовому ринку України  / Татарин Н.Б. //  Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : V Міжнар.науково-практичн. семінар, 18-19 травня 2017 р. м. Львів [матеріали]; редкол.: Ч.1. – Львів: ЛНУ, 2017. – С. 72 –77.
  38. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
  39. Татарин Н.Б. Інноваційна діяльність як об’єкт інноваційного менеджменту / Татарин Н.Б. // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфери обслуговування : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (11–12 травня 2017 р.) – Львів : ЛДУФК, 2017. – С. 145-149.
  40. Татарин Н.Б. Держава як головний суб’єкт управління інноваційною діяльністю / Татарин Н.Б. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки”, Львів, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 861-863.
  41. Татарин Н.Б., Джуган Л.Б. Місцеві бюджети в контексті фінансової децентралізації / Татарин Н.Б., Джуган Л.Б. // Економіка. Фінанси. Право. Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – № 1/3’2018. – С. 25-29. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ISSN 2409-1944)
  42. Татарин Н.Б., Пупко І.В. Формування місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації / Татарин Н.Б., Пупко І.В. // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – Випуск. – 29/ 2018. / – С. 85-90.   Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ISSN 2015:32.42)
  43. Татарин Н.Б., Снітко С.О. Формування об’єднаних територіальних громад як ключовий фактор децентралізації фінансових ресурсів / Татарин Н.Б., Снітко С.О. // «Економіка та суспільство». – Випуск №16. – С. 822-826.  Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015:35.93) http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/125.pdf
  44. Татарин Н.Б. Фінансова політика як складова економічного розвитку держави / Татарин Н.Б. // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф., м. Львів, 14 грудня 2017 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С.123-127.
  45. Татарин Н.Б. Оцінка рівня конкурентоспроможності грошово-кредитного та валютного ринків / Татарин Н.Б. // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2018. – С. 228-233.
  46. Татарин Н.Б., Михалюк О.В. Місцеві бюджети та механізм їх балансування / Татарин Н.Б., Михалюк О.В. //  Міжнародна наукова інтернет-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 27)” / Збірник тез доповідей: випуск 27 (м. Тернопіль, 12 квітня 2018 р.). – Тернопіль. – 2018. – С. 44-46.
  47. Татарин Н.Б., Джуган Л.Б. Роль та значення місцевих бюджетів в організаційній структурі місцевих фінансів / Татарин Н.Б., Джуган Л.Б. // Розвиток економіки країни: можливості, проблеми, перспективи: збірник матеріалів IІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 14 квітня 2018 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. – С. 70-73.
  48. Татарин Н.Б., Пупко І.В. Доходи місцевих бюджетів України в умовах децентралізації влади / Татарин Н.Б., Пупко І.В. // Міжнародна наукова інтернет-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 27)” / Збірник тез доповідей: випуск 27 (м. Тернопіль, 12 квітня 2018 р.). – Тернопіль. – 2018. – С. 33-36.
  49. Татарин Н.Б., Снітко С.О. Особливості формування місцевих бюджетів в умовах створення об’єднаних територіальних громад / Татарин Н.Б., Снітко С.О. // Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 19 червня 2018 р. / за заг. ред. С.М. Приліпка, О.І. Васильєвої, Н.В. Васильєвої, І.М. Грищенко. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2018. – С. 293-296.
  50. Татарин Н.Б., Васьків І.М. Вдосконалення стійкості механізму фінансової політики України / Татарин Н.Б., Васьків І.М. // Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 31)» / Збірник тез доповідей: випуск 31 (м. Тернопіль, 18 вересня 2018р.). – Тернопіль. – 2018. – С. 88-90. Включено до наукометричної бази даних «РІНЦ/RSCI»

Татарин Н.Б. Бюджетна децентралізація як шлях до зміцнення фінансової самостійності місцевого самоврядування / Татарин Н.Б., Михалюк О.В. // «БІЗНЕС-НАВІГАТОР». – Випуск 2 (45)/2018. – С. 117-120. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ISSN 2273-8061)

Татарин Н.Б. Проблематика фінансування закладів вищої освіти / Татарин Н.Б., Потимко Н.Р. // «Гроші, фінанси і кредит». – Випуск №23. – 2018. – С. 299-304.

Татарин Н.Б. Бюджетування в Україні: становлення та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Н.Б. Татарин, І.І. Негода // Інфраструктура ринку. – 2018. – №24. – Режим доступу до ресурсу: http: // www.market-infr.od.ua/uk/24-2018 Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ISSN 2519-2868)

Татарин Н.Б. Проблеми фінансового ринку України та шляхи їх подолання [Електронний ресурс] / Татарин Н.Б., Чоп Т.І. / Економіка та суспільство. – 2018. – №19. – Режим доступу до журналу: http: // economyandsociety.in.ua. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015: 35.93)

Татарин Н.Б. Сучасна фінансова політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку / Татарин Н.Б., Васьків І.М. / Науковий погляд: економіка та управління. – 2018. – №1(59). – С. 7-13 Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ISSN: 2521-666X)

Біографія

Народилася у с. Підкамінь Львівської області.

ОСВІТА

2016 – підвищувала кваліфікацію в Львівському національному аграрному університеті на кафедрі фінансів і кредиту.

2011 – отримала вчене звання доцента кафедри теорії фінансів і кредиту.

2007 – захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 − гроші, фінанси і кредит на тему: „Регулювання розвитку фондового ринку в Україні.

2003 – 2007 – навчалася в аспірантурі у Львівській комерційній академії.

1998 – 2003 – навчалася у Львівському державному фінансово-економічному інституті за спеціальністю «Фінанси».

РОБОТА

2015 – по даний час – доцент кафедри державних та місцевих фінансів факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. І.Франка.

2009 – доцент кафедри теорії фінансів і кредиту Львівської державної фінансової академії.

2007 – доцент кафедри фінансів Львівської державної фінансової академії.

2005 – старший викладач кафедри фінансів Львівської державної фінансової академії.

2003 – асистент кафедри державних фінансів Львівського державного фінансово-економічного інституту.

Нагороди

   Відзначена Подякою Головного фінансового управління Львівської обласної державної адміністрації за значний внесок у підготовку високопрофесійних фахівців для фінансової системи області (2007 р.), Подякою ЛДФА за сумлінну працю, якісне і добросовісне виконання службових обов’язків (2011 р.).

Розклад