Natalia Tataryn

Position: Associate Professor, Department of Financial Management

Scientific degree: Candidate of Economic Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 245-06-56

Email: nataliya.tataryn@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Facebook profile: www.facebook.com

Research interests

Development and efficiency of formation of the financial system and financial market of Ukraine, improvement and regulation of development of the financial and stock market of Ukraine in the context of integration into the world community

Courses

Publications

 1. Татарин Н.Б., Буряк П.Ю., Смолінська С.Д. Фінанси: Підручник. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010. – 392с.
 2. Тестовий контроль знань з підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси»: Навчальний посібник ∕ За ред. д-ра екон. наук, проф., зав. кафедри фінансів суб’єктів господарювання К.В.Васьківської. – Львівська державна фінансова академія. – Львів: Вид. Ліга Прес. – 2010. – 180с. (Розділ 13. Фінансовий ринок. – С.116-126).
 3. Фінанси: курс для фінансистів. Підучник. ∕ За ред. д.е.н., проф. Буряка П.Ю., д.е.н., проф. Жихор О.Б. − К.: «Хай-Тек Прес», 2010. – 528с. (Тема 13. Фінансовий ринок. С.366-397).
 4. Тестовий контроль знань з підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси»: Навчальний посібник ∕ За ред. д-ра екон. наук, проф., зав. кафедри фінансів суб’єктів господарювання К.В.Васьківської. – Львівська державна фінансова академія. – Львів: Вид. Ліга Прес. – 2010. – 180с. (Розділ 13. Фінансовий ринок. – С.116-126).
 5. Тестові завдання ∕  Укладачі: Буряк П.Ю., Ярема Б.П., Піхоцька О.М., Бугіль С.Я., Ватаманюк-Зелінська У.З., Буряк О.П., Ярема Я.Р., Маринець В.П., Західна О.Р., Татарин Н.Б., Шевчук О.М., Гураль А.К., Шевчук Н.В. – Львів: ЛДФА, 2014. – 297с.
 6. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр. / [Стасишин А.В., Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», 2016. – Ч.1. – 412 с.
 7. Буряк Н.Б. Проблеми збирання, транспортування та утилізації твердих побутових відходів в Україні / Буряк Н.Б., Лукаш С.В. // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. –­­­ Львів: РВВ НЛТУ України. –­­­ 2012. – Вип. 22.5. –­­­ С.82-90.
 8. Буряк Н.Б. Шляхи вдосконалення організаційних форм функціонування економічних взаємовідносин у системі регіонального молокопродуктового підкомплексу / Буряк Н.Б., Лукаш С.В. // Вісник Львівського національного аграрного університету: Економіка АПК. – Львів: Львів. націон. агроуніверситет. – 2012. – №15. – С. 459-467.
 9. Буряк Н.Б. Формування регіональної бюджетної політики на прикладі Львівської області / Буряк Н.Б., Лукаш С.В. // Ефективність державного управління: зб. наук. пр Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 30 / за заг. ред чл-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – С. 399-406.
 10. Буряк Н., Лукаш С.  Зарубіжний досвід бюджетного регулювання місцевих бюджетів / Н.Буряк, С.Лукаш // Збірник тез доповідей укладено за матеріалами Дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації», яка відбулася в Тернопільському національному економічному університеті 23-24 лютого 2012 р. ‒ С. 30-31.
 11. Буряк Н.Б. Розвиток ринку фінансових послуг в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи / Буряк Н.Б. // Фінансові механізми активізації підприємництва: VII Міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листопада 2013 р. – Львів: ЛДФА, 2013. – Т. 2: Збірник тез наукових доповідей. – 2013. – С.114-117.
 12. Татарин Н.Б. Аналіз зовнішньоторговельної діяльності України в сучасних умовах / Татарин Н.Б., Шевчук О.М., Созанський Л.Й. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць / ред. кол.: І.Д.Пасічник, О.І. Дем’янчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С. 8-13.
 13. Татарин Н.Б., Шевчук О.М. Перспективний розвиток фондового ринку як важливої складової фінансового сектора економіки // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон: «Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Випуск 9. Частина 2. – С. 166-170.
 14. Татарин Н.Б. Конкурентоспроможність фондового ринку України як головна передумова фінансової безпеки держави / Татарин Н.Б. // «Регіональна бізнес-економіка та управління» науковий, виробничо-практичний журнал. – Вінницький фінансово-економічний університет. – Вінниця: ТОВ «Вінпрінт», 2014. – Випуск 2 (42). – С. 77-84.
 15. Буряк Н.Б. Місце та стан розвитку фінансового ринку в економічному просторі України / Буряк Н.Б. // Механізми регулювання соціально-економічним розвитком  в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів, (Чернівці, 21 березня 2014 р.) / МОН України, Буков. держ. фін.-екон. ун-т; гол. ред. В.В. Прядко. ‒ Чернівці: БДФЕУ, 2014.  С.80-83.
 16. Буряк Н.Б. Глобалізація фінансового ринку та його вплив на функціонування  фінансової системи України / Буряк Н.Б. // Методологічні та управлінські аспекти соціально-економічної сфери / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м.Вінниця, 24-25 квітня 2014р.). – Вінниця: Видавництво ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – С. 17-19.
 17. Буряк Н.Б. Стимулювання розвитку фінансового ринку України в умовах інтеграції / Буряк Н.Б. // Бюджетно-податкове стимулювання підприємницької діяльності в умовах інтегрованого ринку: матеріали Круглого столу за участю студентів наукового гуртка «Скарбник» кафедри державних та місцевих фінансів ЛДФА. ‒ 15 травня 2014 р. ‒ Львів: ЛДФА, 2014. ‒ С. 34-37.
 18. Буряк Н.Б. Новітні тенденції політики підприємств в сфері протидії рейдерству в Україні / Буряк Н.Б. // Новітні тенденції модифікації управлінських процесів на підприємствах: зб. тез наук. доп. за матеріалами Міжнар. науково-практичної конф., м. Львів, 22 травня 2014 р. – Львів: ЛДФА, 2014. – C. 7-11.
 19. Татарин Н.Б. Розвиток фінансового ринку в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи / Татарин Н.Б. // «Регіональна бізнес-економіка та управління» науковий, виробничо-практичний журнал. – Вінницький фінансово-економічний університет. – Вінниця: ТОВ «Вінпрінт», 2015. – Випуск 1 (45). – С. 23-29.
 20. Татарин Н.Б. Шляхи інтеграції до світового фінансового простору / Татарин Н.Б. // Стан, проблеми та перспективи розвитку національної економіки: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 23-24 січня 2015 р.)  /  ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». У 2-х частинах. – О.: ЦЕДР, 2015. – Ч. 2. – С. 89-92.
 21. Татарин Н.Б. Актуальні проблеми в сфері регулювання та нагляду на сучасному фінансовому ринку України / Татарин Н.Б. // Управління економічними процесами у світовій і національній економіці: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м.Київ, 23-24 січня 2015р.). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2015. – С. 101-103.
 22. Татарин Н.Б. Інноваційні концептуальні засади фінансового забезпечення діяльності закладів вищої освіти / Татарин Н.Б. // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: тези доповідей IIІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 14-16 травня 2015р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – Секція 3. – С. 679-681.
 23. Татарин Н.Б. Бюджетно-податкова політика: основні напрями удосконалення та забезпечення стабільності здійснення в Україні / Татарин Н.Б. // «Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка», 2016. – Т. 21. Вип. 2. – С. 174-178. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015: 29.18)
 24. Татарин Н.Б. Особливості та перспективи розвитку в Україні корпоративного управління / Татарин Н.Б. // Сучасні концепції управління економічним розвитком країни: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Одеса, 22-23 січня 2016р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – У 2-х частинах. – О.: ЦЕДР, 2016. – Ч. 2. – С. 86-89.
 25. Татарин Н.Б. Вплив бюджетно-податкової політики на конкурентоспроможність національної економіки / Татарин Н.Б. // Збірник тез звітної конференції Львівського національного університету ім. І.Франка  факультету управління фінансами та бізнесу (м. Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів: ЛНУ ім. І.Франка. – С. 198-202.
 26. Татарин Н.Б. Конкурентоспроможність фінансового ринку України в умовах сьогодення / Татарин Н.Б. // Актуальні питання та перспективи економічного розвитку держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 5-6 лютого 2016 р.). У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016. – Ч. 2. – С. 68-71.
 27. Татарин Н.Б. Система управління фінансовими ресурсами підприємств та напрями її вдосконалення / Татарин Н.Б. // Науково-методичні та прикладні засади ефективного функціонування та розвитку підприємств: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 21-22 квіт. 2016 р. / Нац. метал. академія України. – 2016. – С. 59-62.
 28. Татарин Н.Б., Бицька Л.О. Механізм формування та роль інноваційно-інвестиційної стратегії в процесі розвитку підприємств України / Татарин Н.Б., Бицька Л.О. // International Scientific Conference Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: Conference Proceedings, Part IIІ, April 29, 2016. Tbilisi: SSOTU. 316 pages. – P. 94-98.
 29. Татарин Н.Б. Місце страхових посередників на фінансовому ринку / Татарин Н.Б. // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації: ІV Міжнар.науково-практичн. семінар, 12-13 травня 2016 р. м. Львів [матеріали]; редкол.: – Львів: ЛНУ, 2016. – С. 52-57.
 30. Татарин Н.Б. Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на основі використання досвіду зарубіжних країн / Татарин Н.Б. //  Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні:  зб. тез наук. доп. за матеріалами I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 27 жовтня 2016 р.: у 2 ч. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Ч. 1. – С.65-68.
 31. Татарин Н.Б., Войтович В.В. Місцеві бюджети як фінансова база місцевого самоврядування / Татарин Н.Б., Войтович В.В. // Наукове періодичне видання «Науковий вісник Ужгородського національного університету». Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», 2017. –  Випуск 11. – С. 159-163. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015: 32.42)
 32. Татарин Н.Б., Голік В.І. Місцеві бюджети як основа самостійності місцевого самоврядування / Татарин Н.Б., Голік В.І. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». Збірник наукових праць, 2017.  Випуск 23. – Частина 2. – С. 72-76. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015: 33.27)
 33. Татарин Н.Б., Муляр В.І. Проблеми формування та використання коштів місцевих бюджетів / Татарин Н.Б., Муляр В.І. // Електронне наукове фахове видання «СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ». – Випуск 2 (07) 2017. – С. 111-115.
 34. Татарин Н.Б. Бюджетно-податкова політика – важлива складова економічної політики держави  / Татарин Н.Б. // Збірник тез звітної конференції Львівського національного університету ім. І.Франка  факультету управління фінансами та бізнесу (м. Львів, 2-6 лютого 2017 р.). – Львів: ЛНУ ім. І.Франка. – С. 118-122.
 35. Татарин Н.Б., Войтович В.В. Зростання доходів місцевих бюджетів – шлях до економічної самостійності регіону / Татарин Н.Б., Войтович В.В. // Таврійські економічні наукові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 10-11 лютого 2017 р. У 2-х частинах. – Київ:  Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2017. – Ч. 2. – С. 110-113.
 36. Татарин Н.Б. Напрями покращення джерел фінансування вищої освіти в Україні / Татарин Н.Б. // Збірник тез за матеріалами Круглого столу «Криза освіти. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у ХХІ столітті», 26 квітня 2017 р. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, ФУФБ. – С. 58-62.
 37. Татарин Н.Б. Проблемні аспекти функціонування страхових компаній на фінансовому ринку України  / Татарин Н.Б. //  Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : V Міжнар.науково-практичн. семінар, 18-19 травня 2017 р. м. Львів [матеріали]; редкол.: Ч.1. – Львів: ЛНУ, 2017. – С. 72 –77.
 38. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
 39. Татарин Н.Б. Інноваційна діяльність як об’єкт інноваційного менеджменту / Татарин Н.Б. // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфери обслуговування : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (11–12 травня 2017 р.) – Львів : ЛДУФК, 2017. – С. 145-149.
 40. Татарин Н.Б. Держава як головний суб’єкт управління інноваційною діяльністю / Татарин Н.Б. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки”, Львів, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 861-863.
 41. Татарин Н.Б., Джуган Л.Б. Місцеві бюджети в контексті фінансової децентралізації / Татарин Н.Б., Джуган Л.Б. // Економіка. Фінанси. Право. Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – № 1/3’2018. – С. 25-29. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ISSN 2409-1944)
 42. Татарин Н.Б., Пупко І.В. Формування місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації / Татарин Н.Б., Пупко І.В. // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – Випуск. – 29/ 2018. / – С. 85-90.   Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ISSN 2015:32.42)
 43. Татарин Н.Б., Снітко С.О. Формування об’єднаних територіальних громад як ключовий фактор децентралізації фінансових ресурсів / Татарин Н.Б., Снітко С.О. // «Економіка та суспільство». – Випуск №16. – С. 822-826.  Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015:35.93)
 44. Татарин Н.Б. Фінансова політика як складова економічного розвитку держави / Татарин Н.Б. // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф., м. Львів, 14 грудня 2017 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С.123-127.
 45. Татарин Н.Б. Оцінка рівня конкурентоспроможності грошово-кредитного та валютного ринків / Татарин Н.Б. // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2018. – С. 228-233.
 46. Татарин Н.Б., Михалюк О.В. Місцеві бюджети та механізм їх балансування / Татарин Н.Б., Михалюк О.В. //  Міжнародна наукова інтернет-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 27)” / Збірник тез доповідей: випуск 27 (м. Тернопіль, 12 квітня 2018 р.). – Тернопіль. – 2018. – С. 44-46.
 47. Татарин Н.Б., Джуган Л.Б. Роль та значення місцевих бюджетів в організаційній структурі місцевих фінансів / Татарин Н.Б., Джуган Л.Б. // Розвиток економіки країни: можливості, проблеми, перспективи: збірник матеріалів IІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 14 квітня 2018 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. – С. 70-73.
 48. Татарин Н.Б., Пупко І.В. Доходи місцевих бюджетів України в умовах децентралізації влади / Татарин Н.Б., Пупко І.В. // Міжнародна наукова інтернет-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 27)” / Збірник тез доповідей: випуск 27 (м. Тернопіль, 12 квітня 2018 р.). – Тернопіль. – 2018. – С. 33-36.
 49. Татарин Н.Б., Снітко С.О. Особливості формування місцевих бюджетів в умовах створення об’єднаних територіальних громад / Татарин Н.Б., Снітко С.О. // Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 19 червня 2018 р. / за заг. ред. С.М. Приліпка, О.І. Васильєвої, Н.В. Васильєвої, І.М. Грищенко. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2018. – С. 293-296.
 50. Татарин Н.Б., Васьків І.М. Вдосконалення стійкості механізму фінансової політики України / Татарин Н.Б., Васьків І.М. // Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 31)» / Збірник тез доповідей: випуск 31 (м. Тернопіль, 18 вересня 2018р.). – Тернопіль. – 2018. – С. 88-90. Включено до наукометричної бази даних «РІНЦ/RSCI»
 51. Татарин Н.Б. Бюджетна децентралізація як шлях до зміцнення фінансової самостійності місцевого самоврядування / Татарин Н.Б., Михалюк О.В. // «БІЗНЕС-НАВІГАТОР». – Випуск 2 (45)/2018. – С. 117-120. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ISSN 2273-8061)
 52. Татарин Н.Б. Проблематика фінансування закладів вищої освіти / Татарин Н.Б., Потимко Н.Р. // «Гроші, фінанси і кредит». – Випуск №23. – 2018. – С. 299-304.
 53. Татарин Н.Б. Бюджетування в Україні: становлення та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Н.Б. Татарин, І.І. Негода // Інфраструктура ринку. – 2018. – №24. – С. 373 -379. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ISSN 2519-2868)
 54. Татарин Н.Б. Проблеми фінансового ринку України та шляхи їх подолання [Електронний ресурс] / Татарин Н.Б., Чоп Т.І. / Економіка та суспільство. – 2018. – № 19. – С. 1169-1174. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015: 35.93)
 55. Татарин Н.Б. Сучасна фінансова політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку / Татарин Н.Б., Васьків І.М. / Науковий погляд: економіка та управління. – 2018. – №1(59). – С. 7-13 Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ISSN: 2521-666X)
 56. Фінанси об’єднаних територіальних громад / Стасишин А.В., Татарин Н.Б. та ін.; за заг. ред. Н.С. Ситник. – Львів: Видавництво “Апріорі”,  – 536 c.
 57. Татарин Н.Б., Борис О.М. Напрями вдосконалення державного регулювання на фінансовому ринку України / Татарин Н.Б., Борис О.М. // Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. – 2019. – Випуск 33. – С. 317-323.
 58. Татарин Н.Б., Колачник П.П. Актуальні проблеми та перспективи реформування фінансової системи України [Текст] / Н.Б. Татарин, П.П. Колачник // Молодий вчений. – 2019. – №11. – С. 631-637.
 59. Татарин Н.Б. Актуальні проблеми функціонування фінансово-кредитної системи України та можливі шляхи їх вирішення / Татарин Н.Б. // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2019 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2019. – С. 182-186.
 60. Татарин Н.Б. Стратегічні напрями розвитку фінансового забезпечення вищих навчальних закладів / Татарин Н.Б. // Оновлення системи і змісту університетської освіти: нові підходи, нова якість: матеріали круглого столу за участю порадників академічних груп та викладачів факультету управління фінансами та бізнесу. – 24 квітня 2019 р. – Львів: ФУФБ, 2019. – С. 76-82.
 61. Татарин Н.Б., Станасюк О.А. Фінансова незалежність об’єднаних територіальних громад як наслідок реформи децентралізації / Татарин Н.Б., Станасюк О.А. // Правові засади організації та здійснення публічної влади: Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції  (м.Хмельницький, 2-8 травня 2019р.).  – Хмельницький: Хмельницький університет управління і права, 2019.  – С. 156-158.
 62. Татарин Н.Б., Мосолова Ю.О. Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи вдосконалення / Татарин Н.Б., Мосолова Ю.О. // Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-пр. конф., м. Херсон, 25-26 квітня 2019 р. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2019. – С. 680-682.
 63. Татарин Н.Б. Інноваційні засади фінансової політики як складової частини економічної політики держави / Татарин Н.Б. //  Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури», Львів 23–25 травня 2019 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 211-213.
 64. Татарин Н.Б., Борис О.М. Особливості державного регулювання фондового ринку / Татарин Н.Б., Борис О.М. //   Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва: стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 31 серпня 2019 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2019. – С. 124-126.
 65. Татарин Н.Б. Проблемні аспекти формування сучасної системи публічних фінансів України / Татарин Н.Б. //  Сучасна парадигма публічного управління / [Текст]: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 жовтня 2019р., м. Львів) / за наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 373-376.
 66. Татарин Н.Б. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави в сучасних умовах розвитку / Татарин Н.Б. // Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів. Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю факультету економіки та менеджменту ДонНТУ. Т.2. Секція 2. Проблеми розвитку фінансів та фінансової науки (13-14 травня 2019р., м. Покровськ) / Уклад. Антоненко В.М. – Покровськ: ДонНТУ , 2019. – С. 242-244.
 67. Татарин Н.Б., Колачник П.П. Пріоритети розвитку фінансової системи України / Татарин Н.Б., Колачник П.П. // Інновації науки ХХІ століття, ХХХVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – м.Вінниця, 18 листопада 2019 року. – Ч. 2. – С. 35-38.
 68. Татарин Н.Б., Баїк А.І., Огірко О.Т. Особливості грошово-кредитної політики НБУ на сучасному етапі / Татарин Н.Б., Баїк А.І., Огірко О.Т. // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2020. – №3 (79) березень 2020 р. – С. 264-269. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: НБУ ім. В.І. Вернадського, Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus (ISSN (Print): 2304–5809, ISSN (Online): 2313–2167)
 69. Татарин Н.Б., Ігнатишина В.М., Скидан У.І. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України на сучасному етапі / Татарин Н.Б., Ігнатишина В.М.,Скидан У.І. //  Науковий журнал «Молодий вчений». – 2020. – №3 (79) березень 2020 р. – С. 269-273. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: НБУ ім. В.І. Вернадського, Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus (ISSN (Print): 2304–5809, ISSN (Online): 2313–2167)
 70. Татарин Н.Б., Петрович А.З., Педченко І.І. Стан та перспективи розвитку фінансового ринку України / Татарин Н.Б., Петрович А.З., Педченко І.І.  //  Науковий журнал «Молодий вчений». – 2020. – №3 (79) березень 2020 р. – С. 273-278. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: НБУ ім. В.І. Вернадського, Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus (ISSN (Print): 2304–5809, ISSN (Online): 2313–2167)
 71. Татарин Н.Б., Беднарчук В.В., Млінцова А.О. Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні / Татарин Н.Б., Беднарчук В.В., Млінцова А.О. //  Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. – 2020. – Том 31 (70). № 2, 2020. – С. 147-152. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus та до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз (ISSN видання: 2523-4803 (Print); 2707-1103 (Online)
 72. Татарин Н.Б., Тишковець М.М. Світовий досвід залучення державних позик та міжнародні методи мінімізації боргового тягаря / Татарин Н.Б., Тишковець М.М.  //  Науковий журнал «Молодий вчений». – 2020. – №4 (80) квітень 2020 р. – С. 371-375. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: НБУ ім. В.І. Вернадського, Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus (ISSN (Print): 2304–5809, ISSN (Online): 2313–2167)
 73. Татарин Н.Б., Борис О.М. Ефективність механізму регулювання та контролю на фінансовому ринку України / Татарин Н.Б., Борис О.М. // Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Ч. 1. – С. 130-132.
 74. Татарин Н.Б., Ігнатишина В.М., Скидан У.І. Сучасний стан ринку фінансових послуг в Україні, його проблеми та шляхи розвитку / Татарин Н.Б., Ігнатишина В.М., Скидан У.І. // Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Ч. 2. – С. 325-327.
 75. Татарин Н.Б. Особливості фінансування економіки України ЄБРР / Tatarin N. FEATURES OF ECONOMIC FINANCING OF UKRAINE BY EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT / Татарин Н.Б. // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: Зб. Матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 квітня 2020 року)[Електронний ресурс]. – К.: КНЕУ, 2020. 357, [1] с. – С. 294-298. (ISBN 978-966-926-325-1)
 76. Татарин Н., Себестянович І. Фінансові ризики: методи оцінки та підходи до управління / Татарин Н., Себестянович І. // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 28 квітн. 2020 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : Осадца Ю.В., 2020. – С. 122-123.
 77. Татарин Н.Б., Капітанчук М.В. Необанкінг: європейський досвід і перспектива для України / Татарин Н., Капітанчук М. В. // Травневі наукові читання: ХХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Луцьк, 12 травня 2020 р. – Ч. 3. – Дніпро: ГО «НОК», 2020 – С. 22-26.
 78. Татарин Н.Б., Козачук О.В. Інноваційний потенціал сучасного підприємства: структура та оцінка / Татарин Н., Козачук О.В.  // Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон, 28 квітня 2020 р. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2020. – С. 78-81.
 79. Татарин Н.Б., Борзак Ю.В. Дослідження і прогнозування кон’юктури товарного ринку / Татарин Н., Борзак Ю.В. // Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон, 28 квітня 2020 р. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2020. – С. 276-279.
 80. Татарин Н.Б., Себестянович І.С. Інтелектуальний капітал організацій, його поняття та сутність / Татарин Н., Себестянович І.С. // Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон, 28 квітня 2020 р. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2020. – С. 279-281.
 81. Татарин Н.Б., Баїк А.І. Стан банківської системи України: проблеми та шляхи їх вирішення / Татарин Н., Баїк А.І. // Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон, 28 квітня 2020 р. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2020. – С. 757-759.
 82. Татарин Н.Б., Петрович А.З., Педченко І.І. Стан та перспективи розвитку фінансового ринку України / Татарин Н., Петрович А.З., Педченко І.І. // Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон, 28 квітня 2020 р. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2020. – С. 759-761.
 83. Татарин Н.Б., Тишковець М.М. Світовий досвід залучення державних позик / Татарин Н., Тишковець М.М. // Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 травня 2020 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 8.  С. 60-62.
 84. Татарин Н.Б., Любинська Г.В. Світовий досвід залучення державних позик / Татарин Н., Любинська Г.В. // Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення: матеріали ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2020 р.) / м-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2020. – С. 374-381.
 85. Татарин Н.Б., Горанська Н.В. Сучасні тенденції державного регулювання валютного ринку / Татарин Н., Горанська Н.В. // Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти (частина IIІ): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 25 – 26 травня 2020 року. – Львів : Львівський науковий форум, 2020. – С. 34-36.
 86. Татарин Н.Б., Скидан У.І. Державне регулювання фінансового ринку: проблеми та шляхи підвищення ефективності / Татарин Н., Скидан У.І. // Фінансово-економічні чинники розвитку країни та регіонів. Матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Харків, 29-30 травня 2020 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020. –  С. 64-67.
 87. Татарин Н.Б., Бундз Н.Б., Кравчук А.С. Фондовий ринок України: сучасний стан та проблеми розвитку. Науковий журнал «Молодий вчений». № 3 (91) березень 2021 р. С. 379-383. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: НБУ ім. В.І. Вернадського, Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus. ISSN (Print): 2304–5809, ISSN (Online): 2313–2167 (0,63 д.а.)
 88. Татарин Н.Б., Лопушанський Р.В., Лука П.В. Модернізація ринку страхування України в умовах пандемії Covid-19. Економіка та суспільство. Випуск №25 / 2021. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: НБУ ім. В.І. Вернадського, Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus. ISSN (Online): 2524-0072
 89. Татарин Н.Б., Біда М.С., Бацман І.В. Теоретичні аспекти формування фінансового ринку та аналіз його діяльності в Україні. Приазовський економічний вісник. №2 (25). Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List
 90. Татарин Н.Б., Закорко К.К., Козарь С.О. Розвиток недержавних пенсійних фондів України: проблеми і перспективи. Приазовський економічний вісник. №2 (25). Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List
 91. Татарин Н.Б., Сарафин М.А., Стаднюк Х.А. Цифрова трансформація фондового ринку україни на основі найкращих міжнародних практик. Приазовський економічний вісник. №3 (26). Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List
 92. Татарин Н.Б., Ковальчук Ю.В., Цюник С.І. Недержавні пенсійні фонди: модернізація, тенденції та проблеми розвитку в Україні. Економіка та держава. №5 – травень 2021р. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Index Copernicus
 93. Татарин Н.Б., Кольба Р.М. Стан фінансового ринку України під час пандемії COVID-19 та реалії сьогодення.  Інфраструктура ринку. № 54/2021 С. 241-248. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: НБУ ім. В.І. Вернадського, Indexed in the ICI Journal Master List.
 94. Татарин Н.Б., Мацей К.П., Скородинський Н.А. Особливості та напрями розвитку системи рефінансування банків в Україні. Науковий журнал «Молодий вчений». № 4 (92) квітень 2021 р. С. 336-341. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: НБУ ім. В.І. Вернадського, Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus.
 95. Татарин Н.Б., Мацей К.П., Скородинський Н.А. Особливості та напрями розвитку системи рефінансування банків в Україні. Науковий журнал «Молодий вчений». № 4 (92) квітень 2021 р. С. 336-341. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: НБУ ім. В.І. Вернадського, Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus.

Biography

EDUCATION:
2016 – upgraded the qualification at the National Agrarian University of Lviv at the Department of Finances and Credit.
2011 – received the academic status: Associate Professor at the Department of Finances and Credit.
2007 – defended the dissertation for the degree of candidate of economic sciences in specialty 08.00.08 – money, finance and credit, thesis theme: “Regulation of the development of the stock market in Ukraine.
2003 – 2007 – studied at the postgraduate course at the Commercial Academy of Lviv.
1998 – 2003 – studied at State Financial and Economic Institute of Lviv, specialty: Finances.
WORK:
2015 – present – Associate Professor at the Department of State and Local Finances of the Faculty of Finance Management and Business at Ivan Franko National University of Lviv
2009 – Associate Professor at the Department of Theory of Finance and Credit at State Financial Academy of Lviv.
2007 – Associate Professor at the Department of Finance, State Financial Academy of Lviv.
2005 – Senior Lecturer at the Department of Finance, State Financial Academy of Lviv.
2003 – assistant lecturer at the Department of State Finance at State Financial and Economic Institute of Lviv.

Awards

She was awarded the Gratitude of the Main Financial Department of the Lviv Regional State Administration for a significant contribution to the training of highly professional specialists for the financial system of the region (2007), the LDFA Gratitude for conscientious work, quality and conscientious performance of duties (2011).

Schedule

Page with teachers schedule not found!