Фінанси, гроші і кредит, 1 курс

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент ТАТАРИН Н. Б.УФО-11с, УФЕ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232УФО-11сдоцент ТАТАРИН Н. Б.
УФЕ-11сдоцент ТАТАРИН Н. Б.

Опис курсу

Опис курсу «ФІНАНСИ, ГРОШІ І КРЕДИТ»

Метою вивчення дисципліни «Фінанси, гроші і кредит» є формування системи теоретичних знань і практичних навичок про закономірності, що склалися в теперішній час у сфері фінансів держави, фінансів підприємницької діяльності, фінансів населення, грошових – кредитних відносин, розкриття шляхів використання цих відносин в практиці господарювання, засвоєння сукупності заходів грошово-кредитної політики держави, що використовуються  для  регулювання  та стабілізації грошово-кредитної системи країни.

 

Основні завдання

 Завдання вивчення дисципліни «Фінанси, гроші і кредит» полягають у:

  • вивченні теоретичних основ і форм функціонування фінансів, оволодіння основними прийомами та методами, що використовуються для ефективного управління фінансовими ресурсами суспільства;
  • висвітленні теоретичних основ функціонування в ринковій економіці таких економічних категорій як гроші, кредит, грошовий, фінансовий та валютний ринок, а також визначення на цій основі методологічних засад формування, розвитку та діяльності  банків, банківської, грошової, валютної та кредитної систем країни.

Рекомендована література

  1. Гроші та кредит: курс лекцій для підготовки бакалаврів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (10 кредитів). – Електрон. дані. – Х.: ХДУХТ, 2016. – 1 електрон. опт. диск.
  2. К.Д. Гурова, О.Л. Шелест, І.В. Колупаєва. Фінанси, гроші та кредит: Навч. пос. –: Світ Книг, 2016. – 672 с.
  3. Коваленко Д.І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика [Текст]: Навч. посіб. / Д.І. Коваленко, В.В. Венгер. – «Центр учбової літератури», 2013. – 578с.
  4. Фінанси, гроші та кредит: Навчальний посібник (за кредитно-модульною системою навчання) для студентів напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент” ОКР „Бакалавр”. – Полтава: РВВ ПДАА, – 2011. – 350 с.
  5. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
  6. Податковий кодекс України від 03 лютого 2013 р. № 2755-17. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
  7. Закон України “Про банки і банківську діяльність” № 2 121-ІІІ від 7 грудня 2000 р. (зі змінами і доповненнями). – [Цит. 2008, 14 січня]. – Доступний з:<http://www.bank.gov.ua/B_zakon/law_BBD.pdf>.
  8. Закон України “Про Національний банк України” № 679-ХІV від 20 травня 1999 р. (зі змінами і доповненнями). – [Цит. 2008, 14 липня]. – Доступний з:<http://www.bank.gov.ua/B_zakon/law_NBU.pdf>.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни “Фінанси, гроші і кредит”

Робоча програма навчальної дисципліни “Фінанси, гроші і кредит”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус