ШУШКОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Посада: доцент кафедри фінансового менеджменту, заступник декана факультету управління фінансами та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 245-06-56

Електронна пошта: yuliya.shushkova@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

питання економічної природи державного регулювання фінансової системи та світового досвіду, набутого у цьому напрямку; теоретико-методологічні засади бюджетного регулювання в Україні

Курси

Публікації

Наукові праці:

  1. Шушкова Ю. В. Інституційна структура фінансового сектору вітчизняної економіки / Ю. В. Шушкова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.10. – С. 287–292.
  2. Шушкова Ю. В. Економетричний аналіз та прогнозування обсягів фінансування вітчизняної економіки України / В. І. Єлейко, Ю. В. Шушкова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.11. – С. 196–202.
  3. Шушкова Ю. В. Особливості побудови та розвитку фінансової системи Великобританії / Ю. В. Шушкова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.13. – С. 287–293.
  4. Шушкова Ю. В. Державні фінанси та їх місце у фінансовій системі України / Ю. В. Шушкова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.14. – С. 344–351.
  5. Yuliya Shushkova Development of national financial system and its influence on economic growth of Ukraine /V. Yeleyko, Y. Shushkova // Мiscellanea oeconomicae: Studia i materialu wydzial zarzadzania i administracji Uniwersytety Jana Kochanowskiego w Kielcach. – Kielce, 2012. – Rok 16 Nr 2/2012. – Р. 287–294.
  6. Шушкова Ю. В. Стан пенсійного забезпечення в Україні та напрями його удосконалення // Актуальні проблеми фінансової системи України. Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 20-ти річчю Фінансово-економічного факультету 18–19 квітня 2013 р. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – С. 291–293.
  7. Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону: [монографія] / [П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль, О.М. Піхоцька, Б.П.Ярема, Н.В.Савчук, У.З. Ватаманюк та ін.; ЛДФА. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 368 с.
  8. Шушкова Ю.В. Фінансова системи України: особливості функціонування, сучасний стан та перспективи розбудови : монографія / Юлія Шушкова. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – 174 с.
  9. Шушкова Ю. В. Уточнення сутнісних характеристик категорії «фінансова безпека підприємництва» / Ю. В. Шушкова, Є. І. Парфенюк // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.1. – С. 264 – 270.
  10. Шушкова Ю. В. Елементи стратегії посилення фінансово-економічної безпеки суб’єктів підприємництва / Ю. В. Шушкова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький, 2014. – № 2. – Т. 1. – С. 144–147.
  11. Шушкова Ю.В. Напрями розвитку інфраструктури підтримки підприємництва на регіональному рівні як чинник покращення інвестиційного середовища /Ю.В. Шушкова// Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2014. – Т. 1 – С. 424 – 427.
  12. Шушкова Ю. В. Проблеми та перспективи зміцнення складової економічної фінансової безпеки суб’єктів підприємництва України / Ю. В. Шушкова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.4. – С. 320–327.
  13. Шушкова Ю. В. Напрями удосконалення державної політики забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в Україні / Ю.В. Шушкова // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – Вип. 38. – С. 268–276.
  14. Шушкова Ю.В. Проблеми та перспективи удосконалення державної політики фінансування соціально-економічного розвитку регіону / Є. І. Парфенюк, Ю. В. Шушкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. Вип. 8. – Ч. 1. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – С. 141–145.
  15. Шушкова Ю.В. Недоліки державної політики забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в Україні // Суспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний виміри: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 червня 2014 р.) – Львів :  Львівський  інститут МАУП, 2014. – С. 179–184.
  16. Шушкова Ю.В. Проблеми формування доходів місцевих бюджетів України та шляхи їх вирішення // Глобалізаційні та євро інтеграційні процеси в розвитку національних економік : Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (25 листопада 2014 р.) – Львів, 2014.
  17. Шушкова Ю.В. Чинники впливу на соціально-економічний розвиток Львівської області та можливості його фінансування // Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в умовах євроінтеграційних процесів : Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції (20 лютого 2015 р.) – Львів : ЛКА, 2015. – С. 55-58.
  18. Шушкова Ю.В. Особливості фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні // Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (27 жовтня 2016 р.) – Львів, 2016. – С. 73-76.
  19. Shushkova Yu.V. State and problems of international financial and economic relations of Ukraine under European integration process // Trends in the development of national and world science: Collection of scientific articles. – Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland, 2016. – P. 164-167.
  20. Шушкова Ю.В. Застосування інструментів бюджетної системи в активізації економічного розвитку в Україні / Ю.В. Шушкова // Міжнародний науковий журнал «Економічний дискурс», 2016. – № 3. – С. 111-117.
  21. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр. / [Стасишин А.В., Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», 2016. – Ч.1. – 412 с.
  22. Шушкова Ю.В. Формування середовища безпеки міжнародної фінансово-економічної діяльності вітчизняних суб’єктів бізнесу / Ю.В. Шушкова // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – Вип. 20. – С. 71–75.
  23. Шушкова Ю.В. Бюджетно-податкові інструменти підтримки конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Україні / Ю.В. Шушкова // Міжнародний науковий журнал «Економічний дискурс», 2016. – № 4. – С. 137–144.
  24. Шушкова Ю.В. Вплив податкового навантаження на функціонування підприємств // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С. 168 – 172.
  25. Шушкова Ю.В. Основні напрямки державної підтримки малого та середнього підприємництва в Україні // Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (08 червня 2017 р.). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2017. – С. 105 – 109.
  26. Шушкова Ю.В. Фінансовий вплив грошових переказів трудових мігрантів на економічний розвиток країн-реципієнтів // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 листопада 2017 р.) – Львів : Львівський інститут МАУП, 2017. – С. 120-125.
  27. Сучасний бізнес-менеджмент: термінологічний словник-довідник / У.В. Іванюк, М.В. Оліховська, Є.І. Парфенюк, Ю.В. Шушкова. — Львів : Видавництво ТзОВ «Ліга-Прес», 2017. — 188 с.
  28. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
  29. Бюджетна система в таблицях і схемах : Навчальний посібник / [Ситник Н.С., Західна О.Р., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В]. – Львів : Видавництво: Апріорі, 2017. – 180 с.
  30. Shushkova Y. Financial Support of Healthcare in Ukraine /Shushkova Y., V. Yeleyko, Y. Parfenyuk/ Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – Warsaw, 2017. – № 12. – p. 359-368.
  31. Шушкова Ю. В. Фінансові інструменти державної політики розвитку експортного потенціалу реального сектору економіки України / Ю.В. Шушкова // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія «Економічні науки». – 2018. – № 54. – С. 40-43.
  32. Шушкова Ю.В. Фінансова стабільність національної економіки: сутність та цільові орієнтири посилення / Ю.В. Шушкова // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 2/1. – С. 29–34. (Index Copernicus)
  33. Шушкова Ю.В. Фінансова стійкість підприємства у контексті антикризового управління / Ю.В. Шушкова, І.Р. Оліферович, М.С. Павлішак // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 3/1. – С. 32–36. (Index Copernicus)
  34. Шушкова Ю.В. Ефективність депозитної політики вітчизняних банків / Ю.В. Шушкова, У.П. Хоцяновська // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Економічні науки». – 2018. – №10 (50). – том 3. – С. 35 – 39.  (Index Copernicus)
  35. Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест – контроль / Ситник Н.С., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В. та ін. / За ред. Н.С. Ситник. – Ч. – Л.: Видавництво “Апріорі”, 2018. – 698 с.
  36. Шушкова Ю.В. Аналіз рівня платоспроможності ПРАТ «Львівобленерго» / Ю. В. Шушкова, М. В. Вацяк // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 11/4. – С. 19-23. (Index Copernicus)
  37. Шушкoвa Ю. В. Cтрaтегiчнa кaртa як нoвiтнiй iнcтрумент ефективнoгo упрaвлiння фiнaнcoвoю cтiйкicтю пiдприємcтв будiвельнoї гaлузi [Текст] / Ю. В. Шушкoвa, М. М. Гельмак // Молодий вчений. — 2018. — №11. – С. 1235-1241.
  38. Шушкова Ю.В. Напрями та інструменти удосконалення державної політики фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого підприємництва в Україні / Ю. В. Шушкова, В.А. Дронський // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 12. – С. 15-19. (Index Copernicus)

Біографія

Народилася у м. Львові.

ОСВІТА

2014 – присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту.

2013 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему „Державне регулювання фінансової системи в трансформаційній економіці Україниˮ, за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

1999 – 2004 – навчалася на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (кваліфікація “магістр з фінансів, викладач економічних дисциплін”).

1989 – 1999 – навчалася у Львівській СШ № 65, яку закінчила з відзнакою.

РОБОТА

2016 – доцент кафедри державних та місцевих фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка.

2013 – 2016 – доцент кафедри фінансово-облікових дисциплін Львівського інституту МАУП.

2007 – 2013 – старший  викладач кафедри фінансів, обліку та аудиту Львівського інституту МАУП.

2004 – 2007 – викладач кафедри фінансів та міжнародного підприємництва Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом.

 

 

Розклад