ШУШКОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Посада: професор кафедри фінансового менеджменту, заступник декана факультету управління фінансами та бізнесу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 245-06-56

Електронна пошта: yuliya.shushkova@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

державне регулювання фінансової системи; теоретико-методологічні засади бюджетного регулювання в Україні

Курси

Публікації

Монографії

 1. Шушкова Ю. В. Технологічна модернізація економіки України: теорія, методологія, практика : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 430 с.
 2. Шушкова Ю.В. Концептуальні засади, проблемні аспекти та перспективи технологічної модернізації підприємств реального сектора економіки України. Економіка і управління підприємствами: теорія, методика, практика : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2020. – С. 34-38.
 3. Шушкова Ю.В. Стратегічні імперативи державної політики реіндустріалізації національного господарства та технологічної модернізації вітчизняних підприємств. Економічна безпека національного енергетичного сектору в умовах глобалізації: колективна монографія / За заг. ред. О.Л. Гальцової. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С.172-187.
 4. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
 5. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр./ [Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В. та ін.]; під заг. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», – 2016.
 6. Шушкова Ю.В. Фінансова системи України: особливості функціонування, сучасний стан та перспективи розбудови : монографія / Ю. Шушкова. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – 174 с.
 7. Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону: [монографія] / [П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль, О.М. Піхоцька, Б.П.Ярема, Н.В.Савчук, У.З. Ватаманюк та ін.; ЛДФА. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 368 с.

 

Навчальні посібники

 1. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Гукалюк А.Ф., Західна О.Р., Сич О.А., Шушкова Ю.В.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 845 с.
 2. Фінанси об’єднаних територіальних громад: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Шушкова Ю.В. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 536 с.
 3. Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест – контроль / Ситник Н.С., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В., Ярема Я.Р. та ін. / За ред. Н.С. Ситник. – Ч. 1. – Л.: Видавництво “Апріорі”, 2018. – 698 с.
 4. Сучасний бізнес-менеджмент: термінологічний словник-довідник / У.В. Іванюк, М.В. Оліховська, Є.І. Парфенюк, Ю.В. Шушкова. — Львів : Видавництво ТзОВ «Ліга-Прес», 2017. — 188 с.
 5. Бюджетна система в таблицях і схемах : Навчальний посібник / [Ситник Н.С., Західна О.Р., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В]. – Львів : Видавництво: Апріорі, 2017. – 180 с.

 

Наукові статті

 1. Шушкова Ю. В., Кульчицький Я. Р. Джерела фінансування сільськогосподарських підприємств. Innovation and Sustainability. 2022. № 3. С. 165-175.
 2. Шушкова Ю. В., Баськова Ю. С. Оцінка сучасного стану державного боргу України. Бізнес Інформ. 2022. № 11. C. 177–183.
 3. Шушкова Ю.В., Парфенюк Є.І. Методичні засади оцінювання управління ціноутворенням в системі фінансового менеджменту підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021. № 5. Т.2. С. 67-71.
 4. Шушкова Ю. В. Парфенюк Є. І. Елементи стратегії посилення фінансово-економічної життєздатності підприємства. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2021. № 4. С. 80-85.
 5. Шушкова Ю. В., Іщенко В. А. Фінансова стійкість підприємств України як запорука їх ефективного функціонування. Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. 2021. № 59. С. 121-126.
 6. Шушкова Ю.В., Шутко А.М., Баськова Ю.С. Аналіз стану та структури активів вітчизняних підприємств. Молодий вчений. 2021. № 11 (99). С. 415-421.
 7. Шушкова Ю. В., Тишковець М.М., Млінцова А.О. Податкові інструменти фінансування розвитку міст. Молодий вчений. 2021. № 12 (100). С. 293-299.
 8. Vasyltsiv T., Irtyshcheva I., Lupak R., Popadynets N., Shyshkova Yu., Boiko Ye, Ishchenko O. Economy’s innovative technological competitiveness: Decomposition, methodic of analysis and priorities of public policy. Management Science Letters, Vol. 10. Issue 13. P. 3173-3182. (SCOPUS)
 9. Шушкова Ю. В. Ідентифікація проблемних аспектів активізації інноваційної діяльності у промисловості України. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». № 1. С. 160–164.
 10. Шушкова Ю. В. Інтегральне оцінювання інноваційно-технологічного розвитку економіки України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Вип. 37. С. 18–23.
 11. Шушкова Ю. В. Регіональні аспекти інноваційно-технологічної модернізації економіки України. Вісник Одеського національного економічного університету. Т. 25. Вип. 1 (80). С. 96–101.
 12. Шушкова Ю. В. Ідентифікація чинників та перешкод реіндустріалізації економіки України на засадах інноваційно-технологічної модернізації. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 141–147.
 13. Шушкова Ю. В., Ситник Н. С., Парфенюк Є. І. Структурний аналіз чинників та умов технологічної модернізації економіки України. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2020. № 1 (112). С. 67–72.
 14. Шушкова Ю. В. Новий методичний підхід до аналізування регіональних особливостей інноваційно-технологічного розвитку економіки України на основі кластеризації. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 90–94.
 15. Шушкова Ю.В. Аналіз інституційного забезпечення технологічної модернізації економіки України. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 4. С. 18-22.
 16. Шушкoвa Ю. В., Ситник Н. С., Парфенюк Є. І. Аналіз рівня та тенденцій створення й упровадження сучасних технологій як передумови технологічної модернізації економіки України. Інтелект XXI. 2020. № 1. С. 121–126.
 17. Шушкова Ю. В., Рудковський О. В., Люльчак З. С. Характеристика інноваційної діяльності як передумови технологічної модернізації економіки України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2020. Т. 4. № 1. С. 54–62.
 18. Шушкoвa Ю. В., Матвійків М. М., Колісник М. І. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України на світовій арені. Молодий вчений. 2019. № 11 (75). С. 655–659.
 19. Шушкoвa Ю. В., Ситник Н. С. Реіндустріалізація економіки на основі технологічної модернізації: сутнісна характеристика поняття. Інноваційна економіка. 2019. № 5–6 (80). С. 27–34.
 20. Шушкoвa Ю. В. Базисні умови, чинники, інструменти та механізми державного регулювання інноваційно-технологічної діяльності в рамках політики технологічної модернізації економіки. Інтелект ХХІ. 2019. № 5. С. 130–134.
 21. Шушкoвa Ю. В. Узагальнення інструментів світового досвіду державної політики інноваційного та технологічного розвитку економіки. Економіка та держава. 2019. № 11. С. 20–24.
 22. Шушкoвa Ю. В. Еволюція ключових етапів технологічного розвитку національної економіки. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 5 (110). С. 60–65.
 23. Шушкова Ю. В. Засоби державної політики формування інституційної інфраструктури розвитку технологічних інновацій. Ефективна економіка. 2019. № 10.
 24. Шушкoвa Ю. В. Формування методології дослідження процесів реіндустріалізації на основі технологічної модернізації. Сталий розвиток економіки. 2019. № 3 (44). С. 17–
 25. Шушкoвa Ю. В. Формування інституціонального базису технологічної модернізації економіки України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 20. С. 10-16.
 26. Шушкoвa Ю. В. Обґрунтування стратегічних пріоритетів державної політики реіндустріалізації економіки України на засадах технологічної модернізації. Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. 2019. Вип. 36. С. 75–81.
 27. Шушкoвa Ю. В., Ситник Н. С. Підходи до стратегування державної політики технологічної модернізації та реіндустріалізації економіки. Приазовський економічний вісник. 2019. № 6 (17). С. 67–73.
 28. Шушкoвa Ю. В., Ситник Н. С. Базисні положення технологічної модернізації економіки та економічного зростання. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2019. Вип. 39. С. 51–60.
 29. Шушкoвa Ю. В. Аналізування світового досвіду процесів технологічної модернізації та реіндустріалізації. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». № 4. Том 1. С. 179–183.
 30. Шушкoвa Ю. В., Ситник Н. С. Концептуальні аспекти реіндустріалізації економіки на основі технологічної модернізації. Бізнес-Інформ. 2019. № 11. С. 61–67.
 31. Шушкова Ю.В. Аналіз ефективності державної політики підтримки та стимулювання технологічних реформ в Україні. Підприємництво та інновації. 2019. № 8. С. 69-75.
 32. Шушкова Ю. В. Фінансові інструменти державної політики розвитку експортного потенціалу реального сектору економіки України. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія «Економічні науки». 2018. № 54. С. 40–43.
 33. Шушкова Ю. В. Фінансова стабільність національної економіки: сутність та цільові орієнтири посилення. Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 2/1. С. 29–34.
 34. Шушкова Ю. В., Дронський В. А. Напрями та інструменти удосконалення державної політики фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого підприємництва в Україні. Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 12. С. 15–19.
 35. Шушкова Ю.В., Оліферович І.Р., Павлішак М.С. Фінансова стійкість підприємства у контексті антикризового управління. Економіка. Фінанси. Право. № 3/1. С. 32–36.
 36. Шушкова Ю.В., Хоцяновська У.П. Ефективність депозитної політики вітчизняних банків. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Економічні науки». №10 (50). Том 3. С. 35 – 39.
 37. Shushkova Y. Financial Support of Healthcare in Ukraine /Yeleyko , Parfenyuk Y., Shushkova Y./ Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – Warsaw, 2017. – № 12 (814) – p. 359-368.

Біографія

Народилася у м. Львові.

ОСВІТА

2023 – присвоєно вчене звання професора кафедри фінансового менеджменту

2021 – стажування: TM “CLM Consulting” (Naukova ustanova, Varshava, Polʹshcha), «Organization of European Education, Partnership in Research Projects and Academic Integrity» («Організація європейської освіти, партнерство в наукових проєктах та академічна доброчесність») (01.11.2021 – 03.12.2021), certificate № GS 210301

2020 – захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему “Технологічна модернізація як основа реіндустріалізації національної економіки”.

2018 – стажування в ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України».

2014 – присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту.

2013 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему “Державне регулювання фінансової системи в трансформаційній економіці Україниˮ.

1999 – 2004 – навчалася на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (кваліфікація “магістр з фінансів, викладач економічних дисциплін”).

1989 – 1999 – навчалася у Львівській СШ № 65, яку закінчила з відзнакою.

РОБОТА

2021 – професор кафедри фінансового менеджменту ЛНУ імені Івана Франка

2020 – 2021 – доцент кафедри фінансового менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка.

2017 – по даний час –  заступник декана факультету управління фінансами та бізнесу з виховної роботи.

2016 – 2020 – доцент кафедри державних та місцевих фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка.

2013 – 2016 – доцент кафедри фінансово-облікових дисциплін Львівського інституту МАУП.

2007 – 2013 – старший  викладач кафедри фінансів, обліку та аудиту Львівського інституту МАУП.

2004 – 2007 – викладач кафедри фінансів та міжнародного підприємництва Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом.

 

Розклад