Фінансовий менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор ШУШКОВА Ю. В.УФФМ-51с, УФФМ-52с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932УФФС-51спрофесор ШУШКОВА Ю. В.
932УФФМ-52спрофесор ШУШКОВА Ю. В.

Опис курсу

«Фінансовий менеджмент» – це нормативна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Вивчення дисципліни складається з лекційного курсу, семінарських та практичних занять, самостійної роботи студентів та виконання індивідуальної науково-дослідної роботи.

Предметом вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» є економічні відносини, що виникають у процесі управління фінансами підприємств.

Метою вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з управління фінансами підприємств.

Завдання вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» полягають у:

 • вивченні теоретичних та організаційних основ фінансового менеджменту;
 • набутті знань і практичних навичок з управління грошовими потоками, капіталом, прибутком та активами підприємства;
 • засвоєнні методики визначення ціни (вартості) капіталу та з’ясування способів оптимізації його структури;
 • вивченні методів оцінки фінансового стану підприємства, його потреби у фінансових коштах; методів внутрішньофірмового фінансового прогнозування і планування, управління фінансовими ризиками; застосування фінансових інструментів антикризового управління підприємствами.

Рекомендована література

 1. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. В 2 т. 4-е изд. К.: Омега-Л, 2011. – 1330 с.
 2. Бригхэм Ю. Ф. Финансовый менеджмент : экспресс-курс : [пер. с англ.] / Ю. Бригхэм, Дж. Хьюстон. – 4-е изд. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2011. – 541 с.
 3. Лапіна І. С. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / І. С. Лапіна, О. М. Гончаренко, Г. О. Величко та ін. / за ред. І. С. Лапіної. – Одеса: Атлант, 2016. – 313 с.
 4. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Васьківська К. В., Сич О. А. – Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. – 236 с.
 5. Фінансовий менеджмент : підручник / Д. І. Дема, Л. М. Дорохова, О. М. Віленчук та ін. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 320 с.
 6. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / за заг. редакцією д-ра екон. наук І.О. Школьник  та  канд.  екон. наук В. М. Кремень [І. О.  Школьник,  В. М. Кремень, С. М. Козьменко та ін.]. – Суми, 2014. – 427 с.
 7. Фінансовий менеджмент: підручник / А. М. Поддєрьогін, Н. Д. Бабяк, М. Д. Білик та ін.; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 2-ге вид., перероб. – Київ: КНЕУ, 2017. – 534 с.
 8. Фінансовий менеджмент: підручник / Кнейслер О. В., Квасовський О. Р., Ніпіаліді О. Ю. / за ред. Кнейслер О. В. – Тернопіль: Економічна думка, 2018. – 482 с.
 9. Фінансовий мененджмент: елект. навч. посібник / І. А. Бігдан, Л. І. Лачкова, В. М. Лачкова, О. В. Жилякова – Х.: ХДУХТ, 2017. – 197 с.
 10. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Гукалюк А.Ф., Західна О.Р., Сич О.А., Шушкова Ю.В.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 845 с.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент”

Робоча програма навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус