Yulia Shushkova

Position: Professor, Department of Financial Management, Associate Dean, Faculty of Financial Management and Business

Scientific degree: Doctor of Economic Sciences

Academic status: Professor

Phone (office): (032) 245-06-56

Email: yuliya.shushkova@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Facebook profile: www.facebook.com

Research interests

questions about the economic nature of government regulation of the financial system and world experience gained in this direction; theoretical and methodological principles of budget regulation in Ukraine

Courses

Publications

Монографії

 1. Шушкова Ю. В. Технологічна модернізація економіки України: теорія, методологія, практика : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 430 с.
 2. Шушкова Ю.В. Концептуальні засади, проблемні аспекти та перспективи технологічної модернізації підприємств реального сектора економіки України. Економіка і управління підприємствами: теорія, методика, практика : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2020. – С. 34-38.
 3. Шушкова Ю.В. Стратегічні імперативи державної політики реіндустріалізації національного господарства та технологічної модернізації вітчизняних підприємств. Економічна безпека національного енергетичного сектору в умовах глобалізації: колективна монографія / За заг. ред. О.Л. Гальцової. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С.172-187.
 4. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
 5. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр./ [Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В. та ін.]; під заг. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», – 2016.
 6. Шушкова Ю.В. Фінансова системи України: особливості функціонування, сучасний стан та перспективи розбудови : монографія / Ю. Шушкова. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – 174 с.
 7. Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону: [монографія] / [П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль, О.М. Піхоцька, Б.П.Ярема, Н.В.Савчук, У.З. Ватаманюк та ін.; ЛДФА. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 368 с.

 

Навчальні посібники

 1. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Гукалюк А.Ф., Західна О.Р., Сич О.А., Шушкова Ю.В.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 845 с.
 2. Фінанси об’єднаних територіальних громад: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Шушкова Ю.В. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 536 с.
 3. Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест – контроль / Ситник Н.С., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В., Ярема Я.Р. та ін. / За ред. Н.С. Ситник. – Ч. 1. – Л.: Видавництво “Апріорі”, 2018. – 698 с.
 4. Сучасний бізнес-менеджмент: термінологічний словник-довідник / У.В. Іванюк, М.В. Оліховська, Є.І. Парфенюк, Ю.В. Шушкова. — Львів : Видавництво ТзОВ «Ліга-Прес», 2017. — 188 с.
 5. Бюджетна система в таблицях і схемах : Навчальний посібник / [Ситник Н.С., Західна О.Р., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В]. – Львів : Видавництво: Апріорі, 2017. – 180 с.

 

Наукові статті

 1. Шушкова Ю.В., Парфенюк Є.І. Методичні засади оцінювання управління ціноутворенням в системі фінансового менеджменту підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 5. Т.2. С. 67-71.
 2. Шушкова Ю.В., Парфенюк Є.І. Елементи стратегії посилення фінансово-економічної життєздатності підприємства. Український журнал прикладної економіки та техніки. Т. 6. № 3. С. 203-208.
 3. Шушкова Ю. В., Іщенко В. А. Фінансова стійкість підприємств України як запорука їх ефективного функціонування. Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. 2021. № 59. С. 121-126.
 4. Шушкова Ю.В., Шутко А.М., Баськова Ю.С. Аналіз стану та структури активів вітчизняних підприємств. Молодий вчений. № 11 (99). С. 415-421.
 5. Шушкова Ю. В., Тишковець М.М., Млінцова А.О. Податкові інструменти фінансування розвитку міст. Молодий вчений. № 12 (100). С. 293-299.
 6. Vasyltsiv T., Irtyshcheva I., Lupak R., Popadynets N., Shyshkova Yu., Boiko Ye, Ishchenko O. Economy’s innovative technological competitiveness: Decomposition, methodic of analysis and priorities of public policy. Management Science Letters, Vol. 10. Issue 13. P. 3173-3182. (SCOPUS)
 7. Шушкова Ю. В. Ідентифікація проблемних аспектів активізації інноваційної діяльності у промисловості України. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». № 1. С. 160–164.
 8. Шушкова Ю. В. Інтегральне оцінювання інноваційно-технологічного розвитку економіки України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Вип. 37. С. 18–23.
 9. Шушкова Ю. В. Регіональні аспекти інноваційно-технологічної модернізації економіки України. Вісник Одеського національного економічного університету. Т. 25. Вип. 1 (80). С. 96–101.
 10. Шушкова Ю. В. Ідентифікація чинників та перешкод реіндустріалізації економіки України на засадах інноваційно-технологічної модернізації. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 141–147.
 11. Шушкова Ю. В., Ситник Н. С., Парфенюк Є. І. Структурний аналіз чинників та умов технологічної модернізації економіки України. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2020. № 1 (112). С. 67–72.
 12. Шушкова Ю. В. Новий методичний підхід до аналізування регіональних особливостей інноваційно-технологічного розвитку економіки України на основі кластеризації. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 90–94.
 13. Шушкова Ю.В. Аналіз інституційного забезпечення технологічної модернізації економіки України. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 4. С. 18-22.
 14. Шушкoвa Ю. В., Ситник Н. С., Парфенюк Є. І. Аналіз рівня та тенденцій створення й упровадження сучасних технологій як передумови технологічної модернізації економіки України. Інтелект XXI. 2020. № 1. С. 121–126.
 15. Шушкова Ю. В., Рудковський О. В., Люльчак З. С. Характеристика інноваційної діяльності як передумови технологічної модернізації економіки України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2020. Т. 4. № 1. С. 54–62.
 16. Шушкoвa Ю. В., Матвійків М. М., Колісник М. І. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України на світовій арені. Молодий вчений. 2019. № 11 (75). С. 655–659.
 17. Шушкoвa Ю. В., Ситник Н. С. Реіндустріалізація економіки на основі технологічної модернізації: сутнісна характеристика поняття. Інноваційна економіка. 2019. № 5–6 (80). С. 27–34.
 18. Шушкoвa Ю. В. Базисні умови, чинники, інструменти та механізми державного регулювання інноваційно-технологічної діяльності в рамках політики технологічної модернізації економіки. Інтелект ХХІ. 2019. № 5. С. 130–134.
 19. Шушкoвa Ю. В. Узагальнення інструментів світового досвіду державної політики інноваційного та технологічного розвитку економіки. Економіка та держава. 2019. № 11. С. 20–24.
 20. Шушкoвa Ю. В. Еволюція ключових етапів технологічного розвитку національної економіки. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 5 (110). С. 60–65.
 21. Шушкова Ю. В. Засоби державної політики формування інституційної інфраструктури розвитку технологічних інновацій. Ефективна економіка. 2019. № 10.
 22. Шушкoвa Ю. В. Формування методології дослідження процесів реіндустріалізації на основі технологічної модернізації. Сталий розвиток економіки. 2019. № 3 (44). С. 17–
 23. Шушкoвa Ю. В. Формування інституціонального базису технологічної модернізації економіки України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 20. С. 10-16.
 24. Шушкoвa Ю. В. Обґрунтування стратегічних пріоритетів державної політики реіндустріалізації економіки України на засадах технологічної модернізації. Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. 2019. Вип. 36. С. 75–81.
 25. Шушкoвa Ю. В., Ситник Н. С. Підходи до стратегування державної політики технологічної модернізації та реіндустріалізації економіки. Приазовський економічний вісник. 2019. № 6 (17). С. 67–73.
 26. Шушкoвa Ю. В., Ситник Н. С. Базисні положення технологічної модернізації економіки та економічного зростання. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2019. Вип. 39. С. 51–60.
 27. Шушкoвa Ю. В. Аналізування світового досвіду процесів технологічної модернізації та реіндустріалізації. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». № 4. Том 1. С. 179–183.
 28. Шушкoвa Ю. В., Ситник Н. С. Концептуальні аспекти реіндустріалізації економіки на основі технологічної модернізації. Бізнес-Інформ. 2019. № 11. С. 61–67.
 29. Шушкова Ю.В. Аналіз ефективності державної політики підтримки та стимулювання технологічних реформ в Україні. Підприємництво та інновації. 2019. № 8. С. 69-75.
 30. Шушкова Ю. В. Фінансові інструменти державної політики розвитку експортного потенціалу реального сектору економіки України. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія «Економічні науки». 2018. № 54. С. 40–43.
 31. Шушкова Ю. В. Фінансова стабільність національної економіки: сутність та цільові орієнтири посилення. Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 2/1. С. 29–34.
 32. Шушкова Ю. В., Дронський В. А. Напрями та інструменти удосконалення державної політики фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого підприємництва в Україні. Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 12. С. 15–19.
 33. Шушкова Ю.В., Оліферович І.Р., Павлішак М.С. Фінансова стійкість підприємства у контексті антикризового управління. Економіка. Фінанси. Право. № 3/1. С. 32–36.
 34. Шушкова Ю.В., Хоцяновська У.П. Ефективність депозитної політики вітчизняних банків. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Економічні науки». №10 (50). Том 3. С. 35 – 39.
 35. Shushkova Y. Financial Support of Healthcare in Ukraine /Yeleyko , Parfenyuk Y., Shushkova Y./ Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – Warsaw, 2017. – № 12 (814) – p. 359-368.

Biography

EDUCATION:

2023 – awarded the academic title of Professor of Financial Management

2020 – defended her dissertation for the degree of Doctor of Economics in the specialty 08.00.03 – Economics and Management of the National Economy on “Technological modernization as a basis for reindustrialization of the national economy.”

2018 – internship at the Institute of Regional Studies. MI Dolishny NAS of Ukraine “.

2014 – Associate Professor at the Department of Finances and Credit.2013 – defended the dissertation for the degree of candidate of economic sciences on the theme “State regulation of the financial system in the transformational economy of Ukraine”, specialty 08.00.03 – economics and management of the national economy.

1999 – 2004 – studied at the Faculty of Economics at Ivan Franko National University of Lviv (qualification: “Master of Finances, lecturer of Economic disciplines”).

1989 – 1999 – studied at Lviv secondary school № 65 (with honors – a gold medal).

WORK:

2021 – Professor of the Department of Financial Management of Ivan Franko Lviv National University

2020 – 2021 – Associate Professor of the Department of Financial Management of Ivan Franko Lviv National University

2017 – present – Deputy Dean of the Faculty of Financial Management and Business for Educational Work

2016 – 2020 – Associate Professor at the Department of State and Local Finances at Ivan Franko National University of Lviv.

2013 – 2016 – Associate Professor at the Department of Financial-Accounting Disciplines at Lviv Institute of Institute of the Interregional Academy of Personnel Management of Lviv.

2007 – 2013 – Senior Lecturer at the Department of Finance, Accounting and Audit at Lviv Institute of Institute of the Interregional Academy of Personnel Management of Lviv.

2004 – 2007 – lecturer at the Department of Finance and International entrepreneurship at Institute of the Interregional Academy of Personnel Management of Lviv.

Schedule

Page with teachers schedule not found!