Корпоративні фінанси

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
818професор ШУШКОВА Ю. В.УФФ-41с, УФФ-42с, УФФ-43с
818професор ШУШКОВА Ю. В.УФФ-44с, УФФ-45с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
836УФФ-41спрофесор ШУШКОВА Ю. В.
836УФФ-42спрофесор ШУШКОВА Ю. В.
836УФФ-43спрофесор ШУШКОВА Ю. В.
836УФФ-44спрофесор ШУШКОВА Ю. В.
836УФФ-45спрофесор ШУШКОВА Ю. В.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Корпоративні фінанси» є формування теоретичних знань та практичних навичок щодо використання сучасних методів організації, планування і управління фінансів підприємств корпоративного типу.

Завдання навчальної дисципліни:

 • формування уявлення про стан й особливості розвитку корпоративних відносин в Україні;
 • розуміння основ організації корпоративних фінансів;
 • формування знань про операції з корпоративними цінними паперами на ринку капіталів;
 • оволодіння методичними підходами до оцінки доцільності здійснення інвестицій й визначення вартості бізнесу;
 • формування знань з питань управління різними аспектами діяльності корпорацій за допомогою фінансових інструментів;
 • з’ясування особливостей управління структурою капіталу підприємств корпоративного типу;
 • оволодіння навиками застосування набутих теоретичних знань в майбутній практичній діяльності у сфері корпоративного бізнесу.

Рекомендована література

 1. Захаркін О.О. Корпоративні фінанси: конспект лекцій для студ. спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» усіх форм навчання. Суми: СумДУ, 2018. 299 с.
 2. Ковальчук Н.О., Юрій Е.О. Корпоративні фінанси: навч. посіб. / Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2019. 440 с.
 3. Козирєва О.В. Конспект лекцій з дисципліни Корпоративне управління для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності). Х.: НФаУ. 2018. 295 с.
 4. Корпоративне управління в системі економічної безпеки: навч. посібник / З. Б. Живко, О. Р. Сватюк, М. І. Копитко; за заг. ред. З. Б. Живко. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 456 с.
 5. Мішеніна Г. А., Матвєєва Ю. Т. Корпоративне управління : конспект лекцій. Суми : Сумський державний університет, 2018. 212 с.
 6. Онищенко В. О. Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні): підручник. К. : «Центр навчальної літератури», 2019. 600 с.
 7. Фінанси підприємств корпоративного сектора економіки України : колективна монографія / Зимовець В.В., Даниленко А.І., Терещенко О.О. та ін. ; за ред. В.В. Зимовця ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». К., 2019. 306 с.