Бюджетна система

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит
64Іспит
64Іспит
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент ЗАХІДНА О. Р.УФФ-41с, УФФ-42с, УФФ-43с
632доцент Петик Л. О.УФП-31с
648доцент ЗАХІДНА О. Р.УФФ-31с, УФФ-32с
648доцент ЗАХІДНА О. Р.УФФ-33с, УФФ-34с
432доцент ЗАХІДНА О. Р.УФО-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732УФФ-41сКруглякова В. В.
УФФ-42сКруглякова В. В.
УФФ-43сКруглякова В. В.
632УФП-31сдоцент Петик Л. О.
632УФФ-31сдоцент ЗАХІДНА О. Р.
УФФ-32сдоцент ЗАХІДНА О. Р.
УФФ-33сдоцент ЗАХІДНА О. Р.
УФФ-34сдоцент ЗАХІДНА О. Р.
416УФО-21сдоцент ЗАХІДНА О. Р.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Бюджетна система» є формування базових знань сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство та набуття навичок практичного застосування отриманих знань студентами у майбутній професії.

Основні завдання

 Завдання вивчення дисципліни «Бюджетна система» полягають у:

 – вивченні історичних процесів зародження, становлення та розвитку бюджетних відносин в Україні та окремих зарубіжних держав;

 – засвоєнні теоретичних основ формування і використання бюджету держави;

– розуміння засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи держави;

– формуванні теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел формування доходів бюджету та напрямів і форм фінансування видатків;

– оволодінні методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави;

– формуванні знань з питань державного кредиту та управління державним боргом

Рекомендована література

  1. Сучасна бюджетна система: правила та процедури: Навчальний посібник / [За заг. ред. В. В. Зубенка]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження». – К., 2017. – 184 c.
  2. Бюджетна система в таблицях і схемах : Навчальний посібник / [Ситник Н.С., Західна О.Р., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В]. – Львів : Видавництво: Апріорі, 2017. – 180 с.
  3. Бюджетна система: Навчальний посібник / [Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., Хомутенко В.П. та ін.] за заг. ред. В.П. Хомутенко. – Одеса: Видавництво Бартєнєва, 2014. – 392 с.
  4. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI
  5. Про Державний бюджет України на 2018 рік: Закон України від 13.12.2018 № 2246-VIІІ
  6. Про Державний бюджет України на 2019 рік: Закон України від 13.12.2019 № 2629-VIІІ
  7. Постанова Верховної Ради України “Про структуру бюджетної класифікації” вiд 12.07.1996р. № 327/96-ВР
  8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” від 30.08.2002 № 1298
  9. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова 14 Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228

Матеріали

Програма навчальної дисципліни “Бюджетна система”

Робоча програма навчальної дисципліни “Бюджетна система”

Завдання для самостійної роботи студента з навчальної дисципліни “Бюджетна система”

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента з навчальної дисципліни “Бюджетна система”

Силабус, 281

Програма навчальної дисципліни «Бюджетна система», 281

Робоча програма навчальної дисципліни «Бюджетна система», 281

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус