Бюджетна система

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит
64Іспит
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Круглякова В. В.УФП-21с
648доцент ЗАХІДНА О. Р.УФФ-31с, УФФ-32с, УФФ-33с
648доцент ЗАХІДНА О. Р.УФФ-34с, УФФ-35с
432Круглякова В. В.УФО-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416УФП-21сКруглякова В. В.
632УФФ-31сдоцент ЗАХІДНА О. Р.
УФФ-32сдоцент ЗАХІДНА О. Р.
УФФ-33сдоцент ЗАХІДНА О. Р.
УФФ-34сдоцент ЗАХІДНА О. Р.
УФФ-35сдоцент ЗАХІДНА О. Р.
416УФО-21сКруглякова В. В.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Бюджетна система» є формування базових знань сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство та набуття навичок практичного застосування отриманих знань студентами у майбутній професії.

Основні завдання

 Завдання вивчення дисципліни «Бюджетна система» полягають у:

 – вивченні історичних процесів зародження, становлення та розвитку бюджетних відносин в Україні та окремих зарубіжних держав;

 – засвоєнні теоретичних основ формування і використання бюджету держави;

– розуміння засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи держави;

– формуванні теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел формування доходів бюджету та напрямів і форм фінансування видатків;

– оволодінні методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави;

– формуванні знань з питань державного кредиту та управління державним боргом

Рекомендована література

  1. Сучасна бюджетна система: правила та процедури: Навчальний посібник / [За заг. ред. В. В. Зубенка]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження». – К., 2017. – 184 c.
  2. Бюджетна система в таблицях і схемах : Навчальний посібник / [Ситник Н.С., Західна О.Р., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В]. – Львів : Видавництво: Апріорі, 2017. – 180 с.
  3. Бюджетна система: Навчальний посібник / [Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., Хомутенко В.П. та ін.] за заг. ред. В.П. Хомутенко. – Одеса: Видавництво Бартєнєва, 2014. – 392 с.
  4. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI
  5. Про Державний бюджет України на 2018 рік: Закон України від 13.12.2018 № 2246-VIІІ
  6. Про Державний бюджет України на 2019 рік: Закон України від 13.12.2019 № 2629-VIІІ
  7. Постанова Верховної Ради України “Про структуру бюджетної класифікації” вiд 12.07.1996р. № 327/96-ВР
  8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” від 30.08.2002 № 1298
  9. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова 14 Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228

Матеріали

Силабус, 072

Програма навчальної дисципліни “Бюджетна система”, 072

Робоча програма навчальної дисципліни “Бюджетна система”, 072

Програма навчальної дисципліни “Бюджетна система”

Робоча програма навчальної дисципліни “Бюджетна система”

Завдання для самостійної роботи студента з навчальної дисципліни “Бюджетна система”

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента з навчальної дисципліни “Бюджетна система”

Силабус, 071

Програма навчальної дисципліни «Бюджетна система», 071

Робоча програма навчальної дисципліни «Бюджетна система», 071

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус