Budget system

Type: Normative

Department: department of financial management

Curriculum

SemesterCreditsReporting
74Exam
64Exam
64Exam

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
732Associate Professor Zakhidna O. R.УФФ-41с, УФФ-42с, УФФ-43с
632Associate Professor Petyk L. O.УФП-31с
648Associate Professor Zakhidna O. R.УФФ-31с, УФФ-32с
648Associate Professor Zakhidna O. R.УФФ-33с, УФФ-34с
432Associate Professor Zakhidna O. R.УФО-21с

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
732УФФ-41сKruhlyakova V. V.
УФФ-42сKruhlyakova V. V.
УФФ-43сKruhlyakova V. V.
632УФП-31сAssociate Professor Petyk L. O.
632УФФ-31сAssociate Professor Zakhidna O. R.
УФФ-32сAssociate Professor Zakhidna O. R.
УФФ-33сAssociate Professor Zakhidna O. R.
УФФ-34сAssociate Professor Zakhidna O. R.
416УФО-21сAssociate Professor Zakhidna O. R.

Course description

The purpose of studying the discipline “Budget System” is the formation of basic knowledge of the essence of budget relations and the nature of their impact on society and the acquisition of skills of practical application of knowledge gained by students in the future profession.

The main tasks

The tasks of studying the discipline “Budget System” are:

– study of historical processes of origin, formation and development of budgetary relations in Ukraine and some foreign countries;

– mastering the theoretical foundations of the formation and use of the state budget;

– understanding of the principles of the budget system and the principles of building the budget system of the state;

– formation of theoretical and practical knowledge on methods and sources of formation of budget revenues and directions and forms of financing of expenses;

– mastering the method of determining the amount of budget expenditures that ensure the implementation of state functions;

– formation of knowledge on public credit and public debt management

Recommended Literature

  1. Сучасна бюджетна система: правила та процедури: Навчальний посібник / [За заг. ред. В. В. Зубенка]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження». – К., 2017. – 184 c.
  2. Бюджетна система в таблицях і схемах : Навчальний посібник / [Ситник Н.С., Західна О.Р., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В]. – Львів : Видавництво: Апріорі, 2017. – 180 с.
  3. Бюджетна система: Навчальний посібник / [Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., Хомутенко В.П. та ін.] за заг. ред. В.П. Хомутенко. – Одеса: Видавництво Бартєнєва, 2014. – 392 с.
  4. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI
  5. Про Державний бюджет України на 2018 рік: Закон України від 13.12.2018 № 2246-VIІІ
  6. Про Державний бюджет України на 2019 рік: Закон України від 13.12.2019 № 2629-VIІІ
  7. Постанова Верховної Ради України “Про структуру бюджетної класифікації” вiд 12.07.1996р. № 327/96-ВР
  8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” від 30.08.2002 № 1298
  9. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова 14 Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228

Materials

Програма навчальної дисципліни “Бюджетна система”

Робоча програма навчальної дисципліни “Бюджетна система”

Завдання для самостійної роботи студента з навчальної дисципліни “Бюджетна система”

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента з навчальної дисципліни “Бюджетна система”

Силабус, 281

Програма навчальної дисципліни «Бюджетна система», 281

Робоча програма навчальної дисципліни «Бюджетна система», 281

Curriculum

Download curriculum

Силабус:

Завантажити силабус