Lyubov Petyk

Position: Associate Professor, Department of Financial Management

Scientific degree: Candidate of Economic Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 245-06-56

Email: lyubov.petyk@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Facebook profile: www.facebook.com

Research interests

Monetary policy in Ukraine, problems of the financial and credit sector of the domestic economy, problems of development of the stock market of Ukraine.

Courses

Publications

 1. Фінанси: курс для фінансистів. Підручник. / кол. авт. за ред. д.е.н., проф. Буряка П.Ю., д.е.н., проф. Жихор О.Б. – Київ : Хай-Тек-Прес, 2010. – 526 с.
 2. Петик Л. О. Кризи банківської системи: характеристики та критерії класифікації /Л. О. Петик, С. В. Федорова// Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.2. – С. 225-231.
 3. Петик Л. О. Банківська система України в умовах кризи /Л. О. Петик// Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України – 2010. – Вип. 20.3. – С. 199-206.
 4.  Петик Л. О. Управління активами в умовах банківської кризи /Н. З. Блащук-Дев’яткіна, Л. О. Петик// Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 18, Ч.ІІ – Кіровоград: КНТУ, 2010. – С. 49-54.
 5.  Петик Л. О. Процеси капіталізації банківської системи України в умовах євроінтеграції /Н. З. Блащук-Дев’яткіна, Л. О. Петик// Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2010. – №2. – С. 133-135.
 6. Петик Л. О. Іпотечний ринок: опорний конспект лекцій: навч. посіб. / Петик Л. О. // Львів : ЛДФА, 2011. – 134 с.
 7. Петик Л.О. Стабільність банківської системи України та її економічна безпека / Л.О. Петик // Вісник Львівської державної фінансової академії : зб. наук. пр. – Львів : ЛДФА, 2013. – № 24. – С. 134–140.
 8. Петик Л.О. Фінансова безпека держави в умовах глобалізації : монографія / кол. авт.; за ред. О.А. Біттера, А.Р. Дуба. – Львів : ТзОВ «Ліга – Прес», 2014. – 172 с.
 9. Петик Л.О. Особливості організації та проведення ІРО / Л.О. Петик // Вісник Львівської державної фінансової академії : зб. наук. пр. – Львів : ЛДФА, 2014. – № 26. – С. 155–161.
 10. Петик Л.О. Сучасний стан фондового ринку в Україні / Л.О. Петик // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2015. – Вип. 25.1. – С. 344–351.
 11. Петик Л.О. Теоретичні основи дефініції «структурний фінансовий продукт» / Л.О. Петик // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського, 2015. – Вип. 3. – С. 758–762.
 12. Петик Л.О. Публічне розміщення акцій: сутність та види /Л.О. Петик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. – Херсон : ХДУ, 2015. – Вип. 10. Ч.І. – С.107–110.
 13. Петик Л. О. Удосконалення системи оподаткування як складова забезпечення розвитку фондового ринку України / Петик Л. О.// Збірник тез I Міжнародної науково-практичної конференції «Формування нової парадигми  процесів в Україні» факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка, (Львів, 27 жовтня 2016р.). – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 55-58.
 14. Петик Л.О. Аналіз тенденцій розвитку кредитування підприємств у банківському секторі України / Л.О. Петик // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, 2015.
 15. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр. / [Стасишин А.В., Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», 2016. – Ч.1. – 412 с.
 16. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
 17. Петик Л. О. Капіталізація банківської системи України / Н. З. Блащук-Дев’яткіна, Л. О. Петик// Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 4/1. – С.12-15. (Index Copernicus)
 18. Петик Л. О. Теоретичні основи дефініції «структурований фінансовий продукт» /Петик Любов Орестівна// Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С. 160-164.
 19. Петик Л. О. Капіталізація банківської системи України / Н. З. Блащук-Дев’яткіна, Л. О. Петик// Економіка. Фінанси. Право.* – 2017. – № 4/1. – С. 12-15.
 20. Петик Л. О. Аналіз доходів та видатків державного бюджету України /Західна О. Р. , Петик Л.О. , Щур-Живко О.С.// Молодий вчений. 2018. – №2(54). – С.714-718.
 21. Петик Л. О. Вплив бюджетної децентралізації в Україні на місцеві бюджети /Петик Л.О. , Західна О.Р. , Дзебас А.В.// Молодий вчений. 2018. – №2 (54). – С. 737-740.
 22. Петик Л. О. Тенденції кредитного ринку України/ Н. З. Блащук-Дев’яткіна, Л. О. Петик, М. П. Ковальчук // Молодий вчений. — 2018. — №10 (62). — С.717—720.
 23. Петик Л. О. Регулювання споживчого кредитування в Україні/ Н. З. Блащук-Дев`яткіна, Л. О. Петик, Ю. І. Кіндрат // Молодий вчений. — 2018. — №11 (63).— С.1073 – 1076.
 24. Петик Л. О. Тенденції розвитку фондового ринку України / Н.З. Блащук-Дев’яткіна, Л.О. Петик// Економіка. Фінанси. Право.– 2018. – № 4. – С.16-20.
 25. Петик Л.О. Переваги та недоліки реформи бюджетної децентралізації в Україні /Петик Любов Орестівна, Дзебас Андрій Віталійович// Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.- практ. конф., м. Львів, 14 грудня 2017 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С.91-93.
 26. Петик Л. О. Сутність структурованих інструментів фінансового ринку /Петик Любов Орестівна // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка (електронне видання): Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, лютий 2018р.). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – С. 265-269.
 27. Петик Л.О. Перспективи зростання ресурсної бази місцевих бюджетів /Петик Л.О., Західна О.Р., Шушкова Ю.В.// Збірник тез ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», (м.Київ, 4 квітня 2018 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ktpe-conf.kpi.ua
 28. Петик Л. О. Розвиток кредитного ринку України / М. П. Ковальчук, Л. О. Петик //Фінансовий бізнес в Україні та світі стан, проблеми і перспективи розвитку: Матеріали І Міжнародної науково – практичної конференції (26 жовтня 2018 р., м. Львів, Україна). Львів, 2018, 328 с.
 29. Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест-контроль. Навч. посіб. /за ред Н. С. Ситник. – Ч.1. – Львів:  ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 716 с.
 30. Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест-контроль. Навч. посіб. за ред Н. С. Ситник. – Ч.2. – Львів:  ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 348 с.
 31. Петик Л. О. Особливості формування банківського капіталу в Україні [Текст] / Л. О. Петик, В. В. Підкорчевна // Молодий вчений. — 2019. — №11. – С. 583-586.
 32. Петик Л. О. Діяльність інститутів спільного інвестування в Україні: стан та перспективи [Текст] / Л. О. Петик, І. Л. Теліжин // Молодий вчений. — 2019. — №11.
 33. Петик Л. О. Сучасні проблеми конкурентоспроможності українських банків /Н. З. Блащук-Дев`яткіна, Л. О. Петик // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2019 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2019. — С.152 – 155.
 34. Петик Л. О. Ключові виклики кредитного ринку/ Н. З. Блащук-Дев`яткіна, Л. О. Петик// Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2019 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2019. — С.179 – 182.
 35. Фінанси об’єднаних територіальних громад: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Західна О. Р. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 536 с.
 36. Банківська система: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., БлащукДевяткіна Н.З., Петик Л.О.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 580 с.

Biography

EDUCATION:
2016 – upgraded qualification at the Department of Banking at Educational and Scientific Institute of Lviv, State Higher Educational Institution “University of Banking”
2015 – received the academic status: Associate Professor at the Department of International Economics and Finance Theory.
2011 – defended the dissertation for the degree of candidate of economic sciences, thesis theme: “Banking crises and methods of their neutralization”.
2001 – graduated from ZUNIPFM in specialty: “Finance”.
1982 – 1987 – studied at Ivan Franko National University of Lviv, specialty : Applied Mathematics.
1972 – 1982 – studied at Lviv secondary school № 8.
WORK:
2016 – Associate Professor at the Department of State and Local Finances of the Faculty of Finance Management and Business at Ivan Franko National University of Lviv.
2013 – 2015 – Associate Professor at the Department of International Economics and Finance Theory, State Financial Academy of Lviv
2010 – 2013 – Senior Lecturer at the Department of International Economics and Finance Theory, State Financial Academy of Lviv
2009 – 2010 – Senior Lecturer at the Department of Theory of Finance and Credit, State Financial Academy of Lviv
2004 – 2009 – Senior Lecturer at the Department of Finance at State Financial Academy of Lviv.
2002 – lecturer of the Department of Finance at State Financial and Economic Institute of Lviv.

Schedule

Page with teachers schedule not found!