Cryptobles and virtual exchanges

Type: For the student's choice

Department: department of financial management

Curriculum

SemesterCreditsReporting
53Setoff

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
516Associate Professor Petyk L. O., ,
516Associate Professor Sloboda L. Y., ,

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
516Associate Professor Petyk L. O.
Associate Professor Petyk L. O.
Associate Professor Petyk L. O.
516Associate Professor Sloboda L. Y.
Associate Professor Sloboda L. Y.
Associate Professor Sloboda L. Y.

Course description

The purpose of studying the discipline “Cryptocurrencies and Virtual Exchanges” is to acquire theoretical knowledge and the formation of professional competencies in the organization and conduct of exchange trading, as well as the functioning of the cryptocurrency market.

Tasks of studying the discipline “Cryptocurrencies and virtual exchanges”:

 • master the theoretical and organizational foundations of the stock market and cryptocurrency market;
 • to study in depth the legislative acts regulating exchange activity;
 • to acquire knowledge on the organization and implementation of exchange activities;
 • master skills on issues that arise during exchange trading;
 • to study the procedure for applying stock market instruments;
 • master theoretical and practical skills of technical and fundamental analysis;
 • to get acquainted with the procedure of hedging exchange transactions;
 • to acquire knowledge on the organization and implementation of Internet trading;
 • get acquainted with the ISO procedure;
 • acquire knowledge on cryptocurrency mining;
 • get acquainted with blockchain technology.

Recommended Literature

 1. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 01.01.2013 р.
 2. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України від 01.01.2013 р.
 3. Аржевітін С. М. Монетарні аспекти використання віртуальних валют /С.М. Аржевітін// Наукові праці Науково-дослідного фінансового інституту. – 2017. – Вип. 4. – С. 6-8.
 4. Дацко М.В., Артим-Дрогомирецька З.Б. Технологія блокчейн та перспективи її застосування /М.В. Дацко., З.Б. Артим-Дрогомирецька// [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/23410/2/MNK-ME_2017_Datsko_M_V-Blockchain_technology_114-116.pdf
 5. Должанська Н.А. Аналіз криптовалют з точки зору можливості виконання основних функцій грошей // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2018. – №6.
 6. Жувагіна І.О. Bitcoin: українські реалії використання криптовалют в сучасних економічних системах /І.О. Жувагіна, О.В. Замарайкін, Т.С. Будна// Економiка та держава. – 2018. – № 6. – С.97-100.
 7. Корнєєв В. Криптовалюти: ера і сфера фінансових інновацій /В. Корнєєв, О. Чеберяко// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2018. – 1(196). – С.40-46.
 8. Науменкова С.В. Теоретичні засади функціонування криптовалют як нової форми грошей / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // Наукові праці Науково-дослідного фінансового інституту. – 2017. – Вип. 4. – С. 66-70.
 9. Примостка Л.О. Ринок криптовалют: спекуляція, ризики та хеджування [Текст] / Л.О. Примостка // Наукові праці Науково-дослідного фінансового інституту. – 2017. – Вип. 4. – С. 89-91.
 10. Раровська В. В. Біржова діяльність : навч. посіб. / В. В. Раровська, Л. А. Останкова, С. Е. Акопов. – К. : Центр уч. л-ри, 2009. – 144 с.
 11. Сохацька О. М. Біржова справа : підруч. / за наук. ред. докт. екон. наук, проф. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 655 с.

Materials

Робоча програма навчальної дисципліни ” Криптовалюти та віртуальні біржі”

Curriculum

Download curriculum

Силабус:

Завантажити силабус