Петик Любов Орестівна

Посада: доцент кафедри фінансового менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 245-06-56

Електронна пошта: lyubov.petyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Монетарна політика в Україні, проблеми фінансово-кредитного сектора вітчизняної економіки, проблеми розвитку фондового ринку України.

Курси

Публікації

 1. Фінанси: курс для фінансистів. Підручник. / кол. авт. за ред. д.е.н., проф. Буряка П.Ю., д.е.н., проф. Жихор О.Б. – Київ : Хай-Тек-Прес, 2010. – 526 с.
 2. Петик Л. О. Кризи банківської системи: характеристики та критерії класифікації /Л. О. Петик, С. В. Федорова// Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.2. – С. 225-231.
 3. Петик Л. О. Банківська система України в умовах кризи /Л. О. Петик// Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України – 2010. – Вип. 20.3. – С. 199-206.
 4.  Петик Л. О. Управління активами в умовах банківської кризи /Н. З. Блащук-Дев’яткіна, Л. О. Петик// Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 18, Ч.ІІ – Кіровоград: КНТУ, 2010. – С. 49-54.
 5.  Петик Л. О. Процеси капіталізації банківської системи України в умовах євроінтеграції /Н. З. Блащук-Дев’яткіна, Л. О. Петик// Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2010. – №2. – С. 133-135.
 6. Петик Л. О. Іпотечний ринок: опорний конспект лекцій: навч. посіб. / Петик Л. О. // Львів : ЛДФА, 2011. – 134 с.
 7. Петик Л.О. Стабільність банківської системи України та її економічна безпека / Л.О. Петик // Вісник Львівської державної фінансової академії : зб. наук. пр. – Львів : ЛДФА, 2013. – № 24. – С. 134–140.
 8. Петик Л.О. Фінансова безпека держави в умовах глобалізації : монографія / кол. авт.; за ред. О.А. Біттера, А.Р. Дуба. – Львів : ТзОВ «Ліга – Прес», 2014. – 172 с.
 9. Петик Л.О. Особливості організації та проведення ІРО / Л.О. Петик // Вісник Львівської державної фінансової академії : зб. наук. пр. – Львів : ЛДФА, 2014. – № 26. – С. 155–161.
 10. Петик Л.О. Сучасний стан фондового ринку в Україні / Л.О. Петик // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2015. – Вип. 25.1. – С. 344–351.
 11. Петик Л.О. Теоретичні основи дефініції «структурний фінансовий продукт» / Л.О. Петик // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського, 2015. – Вип. 3. – С. 758–762.
 12. Петик Л.О. Публічне розміщення акцій: сутність та види /Л.О. Петик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. – Херсон : ХДУ, 2015. – Вип. 10. Ч.І. – С.107–110.
 13. Петик Л. О. Удосконалення системи оподаткування як складова забезпечення розвитку фондового ринку України / Петик Л. О.// Збірник тез I Міжнародної науково-практичної конференції «Формування нової парадигми  процесів в Україні» факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка, (Львів, 27 жовтня 2016р.). – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 55-58.
 14. Петик Л.О. Аналіз тенденцій розвитку кредитування підприємств у банківському секторі України / Л.О. Петик // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, 2015.
 15. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр. / [Стасишин А.В., Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», 2016. – Ч.1. – 412 с.
 16. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
 17. Петик Л. О. Капіталізація банківської системи України / Н. З. Блащук-Дев’яткіна, Л. О. Петик// Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 4/1. – С.12-15. (Index Copernicus)
 18. Петик Л. О. Теоретичні основи дефініції «структурований фінансовий продукт» /Петик Любов Орестівна// Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С. 160-164.
 19. Петик Л. О. Капіталізація банківської системи України / Н. З. Блащук-Дев’яткіна, Л. О. Петик// Економіка. Фінанси. Право.* – 2017. – № 4/1. – С. 12-15.
 20. Петик Л. О. Аналіз доходів та видатків державного бюджету України /Західна О. Р. , Петик Л.О. , Щур-Живко О.С.// Молодий вчений. 2018. – №2(54). – С.714-718.
 21. Петик Л. О. Вплив бюджетної децентралізації в Україні на місцеві бюджети /Петик Л.О. , Західна О.Р. , Дзебас А.В.// Молодий вчений. 2018. – №2 (54). – С. 737-740.
 22. Петик Л. О. Тенденції кредитного ринку України/ Н. З. Блащук-Дев’яткіна, Л. О. Петик, М. П. Ковальчук // Молодий вчений. — 2018. — №10 (62). — С.717—720.
 23. Петик Л. О. Регулювання споживчого кредитування в Україні/ Н. З. Блащук-Дев`яткіна, Л. О. Петик, Ю. І. Кіндрат // Молодий вчений. — 2018. — №11 (63).— С.1073 – 1076.
 24. Петик Л. О. Тенденції розвитку фондового ринку України / Н.З. Блащук-Дев’яткіна, Л.О. Петик// Економіка. Фінанси. Право.– 2018. – № 4. – С.16-20.
 25. Петик Л.О. Переваги та недоліки реформи бюджетної децентралізації в Україні /Петик Любов Орестівна, Дзебас Андрій Віталійович// Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.- практ. конф., м. Львів, 14 грудня 2017 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С.91-93.
 26. Петик Л. О. Сутність структурованих інструментів фінансового ринку /Петик Любов Орестівна // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка (електронне видання): Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, лютий 2018р.). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – С. 265-269.
 27. Петик Л.О. Перспективи зростання ресурсної бази місцевих бюджетів /Петик Л.О., Західна О.Р., Шушкова Ю.В.// Збірник тез ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», (м.Київ, 4 квітня 2018 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ktpe-conf.kpi.ua
 28. Петик Л. О. Розвиток кредитного ринку України / М. П. Ковальчук, Л. О. Петик //Фінансовий бізнес в Україні та світі стан, проблеми і перспективи розвитку: Матеріали І Міжнародної науково – практичної конференції (26 жовтня 2018 р., м. Львів, Україна). Львів, 2018, 328 с.
 29. Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест-контроль. Навч. посіб. /за ред Н. С. Ситник. – Ч.1. – Львів:  ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 716 с.
 30. Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест-контроль. Навч. посіб. за ред Н. С. Ситник. – Ч.2. – Львів:  ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 348 с.
 31. Петик Л. О. Особливості формування банківського капіталу в Україні [Текст] / Л. О. Петик, В. В. Підкорчевна // Молодий вчений. — 2019. — №11. – С. 583-586.
 32. Петик Л. О. Діяльність інститутів спільного інвестування в Україні: стан та перспективи [Текст] / Л. О. Петик, І. Л. Теліжин // Молодий вчений. — 2019. — №11.
 33. Петик Л. О. Сучасні проблеми конкурентоспроможності українських банків /Н. З. Блащук-Дев`яткіна, Л. О. Петик // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2019 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2019. — С.152 – 155.
 34. Петик Л. О. Ключові виклики кредитного ринку/ Н. З. Блащук-Дев`яткіна, Л. О. Петик// Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2019 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2019. — С.179 – 182.
 35. Фінанси об’єднаних територіальних громад: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Західна О. Р. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 536 с.
 36. Банківська система: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., БлащукДевяткіна Н.З., Петик Л.О.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 580 с.

Біографія

Народилася 29 вересня 1965 року.

ОСВІТА

2016 – підвищувала кваліфікацію на кафедрі банківської справи Львівського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

2015 – отримала вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів.

2011 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Банківські кризи та методи їх подолання».

2001 – закінчила ЗУНІПФМ за спеціальністю «Фінанси».

1982 – 1987 – навчалася у Львівському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Прикладна математика».

1972 – 1982 – навчалася у Львівській СШ № 8.

РОБОТА

2020 – по даний час – доцент кафедри фінансового менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка.

2016 – доцент кафедри державних та місцевих фінансів факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

2013 – 2015 – доцент кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів Львівської державної фінансової академії

2010 – 2013 – старший викладач кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів Львівської державної фінансової академії

2009 – 2010 – старший викладач кафедри теорії фінансів і кредиту Львівської державної фінансової академії

2004 – 2009 – старший викладач кафедри фінансів Львівської державної фінансової академії.

2002 – викладач кафедри фінансів Львівського державного фінансово-економічного інституту.

Розклад