Vira Kruhlyakova

Position: Associate Professor, Department of Financial Management

Scientific degree: Candidate of Economic Sciences

Phone (office): (032) 245-06-56

Email: vira.kruhlyakova@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Facebook profile: www.facebook.com

Research interests

theoretical and methodological principles of innovation management, organizational and economic foundations of managing the innovation potential of economic entities.

Courses

Publications

 

 1. Звір В.В. Розвиток інноваційної діяльності в Україні та світі / З.В. Юринець, Д.Б. Задорожний, В.В. Звір // Збірник науково-технічних праць. – Науковий вісник НЛТУ України, 2013. – Вип. 23.10. – С. 282-291.
 2. Круглякова В.В. Інноваційний потенціал як основа стратегії розвитку підприємств // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014. – Т. 19. Вип.1/1. – С. 104-106.
 3. Круглякова В.В. Методологія оцінювання інноваційного потенціалу підприємств // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 28 Ч.4. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – С. 39-41.
 4. Круглякова В.В. Інноваційно-інвестиційна політика держави: стан та особливості розвитку / З.В. Юринець, В.В. Круглякова, О.А. Петрух // Економіка та суспільство. – 2016. – №4. – С. 108-113.
 5. Круглякова В.В. Бар’єри на шляху розвитку інноваційної діяльності в економіці України / З.В. Юринець, О.А. Петрух, В.В. Круглякова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – №12. – С. 183-187.
 6. Круглякова В.В. Оцінювання інноваційного потенціалу суб’єктів господарювання харчової промисловості / З.В. Юринець, В.В. Круглякова // Економіка та суспільство. – 2016. – №7. – С. 546-550.
 7. V. Krugliakova. Innovative activities of the food industry companies in Ukraine: state and perspectives of development // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach. – CA, USA, B&M Publishing. – 2017. – 8th edition. – P. 199-204.
 8. Круглякова В.В. Нейромережеве моделювання як інструмент прогнозування інноваційного розвитку економіки України [Текст] / З.В. Юринець, В.В. Круглякова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 6. – С. 425-432.
 9. Круглякова В.В. Особливості мотивування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання / З.В. Юринець, Р.В. Юринець, В.В. Круглякова  // Вісник Хмельницького національного ун-ту. Економічні науки: Науковий журнал. – Хмельницький: РВЦ Хмельницького національного ун-ту. – 2017. – № 2. Том 1 (246). – С. 122-125.
 10. Круглякова В. В., Юринець З. В., Гнилянська Л. Й. Послідовно-паралельний підхід до управління інноваційним потенціалом на всіх рівнях національної економіки // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки: Науковий журнал. 2017. №5 (251). С. 187-189. 
 11. Круглякова В. В., Юринець З. В., Кохан М. О. Активізація інноваційного потенціалу харчової промисловості як запорука економічного розвитку країни // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки: Науковий журнал. 2018. №3, Т.1 (258). С. 90-93.
 12. Круглякова В. В., Юринець З. В., Мищишин І. Р. Стратегічні підходи до розвитку суб’єктів господарювання на основі активізації використання їх інноваційного потенціалу // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. Львів. 2018. Вип. 3 (131). С. 121-125.
 13. Круглякова В.В. Теоретико-методологічні основи формування інноваційного потенціалу промислових підприємств // Тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні: європейський вектор: монографія / [Д. Гарасюк, А. Грищук, І. Гурняк, В. Круглякова, О. Макара, Г. Шимечко, З. Юринець, Р. Юринець] за ред. З. Юринець. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 10-33.
 14. Звір В.В. Розвиток інноваційної діяльності в Україні // Матеріали І-ої Міжнародної наукової інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Стратегічні орієнтири розвитку економіки України” / за ред. В. Буняка, М. Вавріна, Ю. Рудого. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – С.93-94.
 15. Звір В.В. Інноваційний менеджмент в Україні // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання економічних наук” / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Донецьк: ГО “СІЕУ”, 2013. – С. 81-84.
 16. Звир В.В. Развитие инновационной инфраструктуры в Украине // Материалы ХІ международной научно-практической конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых „Трансформация экономических теорий и процессов в эпоху глобализации” / Центр экономических исследований. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 37-40.
 17. Круглякова В.В. Структура інноваційного потенціалу та особливості управління ним // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання економічних наук” / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Донецьк: ГО “СІЕУ”, 2014. – С. 133-135.
 18. Круглякова В.В. Основні фактори розвитку інноваційного потенціалу підприємства // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Фінансова інфраструктура: формування, проблеми та перспективи розвитку в умовах інноваційної економіки”. – К.: ГО “Київський економічний науковий центр”, 2014. – Ч.1. – С. 102-104.
 19. Круглякова В.В. Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку регіонів // Матеріали ХХІІ-гої міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Актуальні проблеми функціонування господарської системи України” / за ред. В. Буняка, М. Вавріна, Ю. Рудого. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – С. 116-117.
 20. Круглякова В.В. Сучасний стан інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості // V науково-практична конференція з міжнародною участю “Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку” / НФаУ Кафедра менеджменту і адміністрування. – Харків, 2016. – С. 135-138. 
 21. Круглякова В.В. Напрями розвитку інноваційної діяльності на підприємствах харчової промисловості України в сучасних умовах // Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції “Економічне зростання в епоху соціальних трансформацій”. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2017. – С. 93-96.
 22. Круглякова В.В. Державно-приватне партнерство як чинник підвищення інноваційного потенціалу промислових підприємств [Електронний ресурс] // V науково-практичної конференція з міжнародною участю “Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики” / НФаУ Кафедра управління та економіки підприємства. – Харків, 2017. – С. 230-233.
 23. Круглякова В.В. Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні: стан та проблеми розвитку // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Економічний потенціал як запорука сталого розвитку». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С.45-49
 24. Круглякова В.В. Фіскальні інструменти стимулювання комерціалізації інновацій в Україні // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф., м. Львів, 14 грудня 2017 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 202-204. – 0,18 д.а.
 25. Круглякова В.В. Децентралізація як запорука інноваційного розвитку регіонів: стан та можливості розвитку // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (електронне видання): Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2018 р.). – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2018. С. 254-258. – 0,25 д.а.
 26. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А.В., Дубик В.Я., та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.
 27. Інноваційний потенціал суб’єктів господарювання харчової промисловості України: монографія / В. Круглякова, З. Юринець. – Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – 132 с.
 28. Вступ до фаху: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Дубик В.Я., Круглякова В.В.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 256 с.

Biography

EDUCATION

2018 – defended her dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences in the specialty 08.00.03 – Economics and Management of the National Economy on “Management of innovative potential of food industry entities of Ukraine.”

2013-2016 – studied at the graduate school of Ivan Franko National University of Lviv, specialty 08.00.03 – Economics and Management of the National Economy.

2012-2013 – studied for a master’s degree at the Faculty of Economics of Ivan Franko National University of Lviv. After graduation she received a diploma with honors in “Management of Organizations and Administration” and obtained a master’s degree in management of organizations and administration.

2008-2012 – studied at the Faculty of Economics of Ivan Franko National University of Lviv. After graduation, she received a diploma with honors in the field of “Management” and received a bachelor’s degree in management.

1998-2008 – graduated from Lviv Specialized School №57 named after King Daniel.

WORK

2020 – present – Associate Professor of Financial Management, Ivan Franko National University of Lviv.

2018 – 2020 – Associate Professor of State and Local Finance, Faculty of Finance and Business Management, Ivan Franko National University of Lviv.

2015 – present – lecturer at the College of Law of Ivan Franko National University of Lviv in the discipline “Fundamentals of Economic Theory”.

2017-2018 – Assistant of the Department of State and Local Finance, Faculty of Finance and Business Management, Ivan Franko National University of Lviv.

2013-2016 – graduate student of the Department of Management, Ivan Franko National University of Lviv.

Schedule

Page with teachers schedule not found!