ЗАХІДНА ОКСАНА РОМАНІВНА

Посада: доцент кафедри фінансового менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 245-06-56

Електронна пошта: oksana.zakhidna@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Теоретико-методологічні засади забезпечення стійкості фінансової системи регіонів; проблеми місцевих фінансів в умовах самоврядування

Курси

Публікації

  1. Західна О. Фінансування інноваційного розвитку регіонів України / І. Сторонянська, О. Західна // Інтелектуально-інноваційний розвиток регіонів в контексті євроінтеграції / НАН України. Інститут регіональних досліджень ; наук. ред. Семів Л. К. – Львів, 2009. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). – С. 259-276. Особистий внесок автора: окреслення структури та елементів системи фінансування інноваційної діяльності в регіоні.
  2. Буряк П.Ю., Західна О.Р., Піхоцька О.М., Прядко В.В. та ін. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / кол. авторів [заг. редакція, передмова Ф.О. Ярошенка] – К. : Зовнішня торгівля ; УДУФМТ, 2010. – 592 с.
  3. Буряк П.Ю., Західна О.Р., Піхоцька О.М., Тарангул Л.Л. та інші Управління державним бюджетом [підручник] / колектив авторів [заг. редакція М.Я.Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, 2010. – 816 с.(затверджено МОН України від 23.11.2010 р. № 1/11-10759)
  4. Ватаманюк-Зелінська У.З. Макрофінансове бюджетування [навчальний посібник] / У.З. Ватаманюк-Зелінська, О.Р. Західна – Львів : ЛДФА, 2011. – 62 с.
  5. Механізми забезпечення стійкості фінансової системи регіону: [монографія] / [П.Ю. Буряк, І.З. Сторонянська, О.Р. Західна, С.Я. Бугіль, Н.В. Савчук, О.Я. Савчук]– Львів. : ЛІГА-ПРЕС, 2011. – 190 с.
  6. Сторонянська І.З., Західна О.Р. Теоретико-методологічні засади формування системи управління фінансовим потенціалом регіону / І.З. Сторонянська, О.Р. Західна // Соціально – економічні проблеми сучасного періоду України. Управління фінансовими ресурсами регіону : збірник наукових праць. – Львів : ІРД НАНУ, 2011 р. – Вип. 3 (89). – С. 9–16.
  7. Західна О. Р. Організація системи контролю за дотриманням бюджетного законодавства України в умовах реформування / О. Р. Західна, Н. В. Шевчук // Економічний простір : збірник наукових праць. – № 68. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. – С.127 – 137.
  8. Західна О. Р. Удосконалення міжбюджетних відносин у контексті принципів бюджетної децентралізації в Україні / О. Р. Західна, Н. В. Савчук // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково – технічних праць. – 2012. – випуск 22.7. – С. 188 – 196.
  9. Західна О. Р. Забезпеченість міського бюджету міста Львова власними фінансовими ресурсами / О. Р. Західна, І. І. Романишин // Сталий розвиток економіки : Всеукраїнський науково – виробничий журнал. – 2012 [16]. – № – С. 139 – 145.
  10. Західна О. Р. Аналіз міжбюджетних трансфертів міського бюджету м. Львова / О. Р. Західна // Економіка Фінанси Право : щомісячний інформаційно – аналітичний журнал. – 2013. – № 3/1. – С.49 – 53.
  11. Західна О.Р., Акименко Н.Д. Фінансове забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я міста Львова //  Актуальні питання економіки та управління у сучасниї соціально-економічних умовах: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 14– 15 жовтня 2013 р. – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – С.164-168. 
  12. Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону: [монографія] / [П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль, О.М. Піхоцька, Б.П.Ярема, Н.В.Савчук, У.З. Ватаманюк та ін.; ЛДФА. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 368 с.
  13. Західна О.Р., Савчук Н.В. Аналіз фінансування закладів шкільної освіти м.Львова у розрізі поточного та капітального бюджетування / Економіка. Фінанси. Право.  : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – Київ : Академія муніципального управління, 2014. – № 4/1. – С.28–32.
  14. Західна О.Р. Визначення потенціалу інвестиційних проектів та конкурентних переваг регіону на основі ефекту мультиплікації / О.Р. Західна, Х.О. Патицька // Ефективна економіка. – Дніпропетровськ : ДДАЕУ, 2014. – № 8.
  15. Пелехатий А.О., Західна О.Р. Адміністративно-територіальна реформи як інструмент децентралізації фінансових ресурсів / А.О. Пелехатий, О.Р. Західна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми ефективного розвитку прикордонних територій: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4 (108). – С. 155-162.
  16. Піхоцька О.М., Західна О.Р. Аналіз ефективності використання видатків місцевих бюджетів // Вісник Львівської державної фінансової академії. – Львів : ЛДФА, 2014. – № 26. – С.78 – 85.
  17. Західна О.Р. Ринок місцевих запозичень: сучасний стан та перспективи розвитку / О.Р. Західна, А. Лис, Е.П. Шульц // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішного НАН України, 2015. – випуск 5(115). – С. 43 – 46.
  18. Західна О.Р. Громадський контроль виконання бюджетів Львівської області / О.Р. Західна, Ю.І.Мидлик // Економіка. Фінанси. Право. : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – Київ : Академія муніципального управління, 2016. – № 1. – С.12–16.
  19. Західна О.Р., Чернецький М.В. Інвестиційний клімат України в період АТО (2014-2015 рр.) та шляхи його покращення // Економіка. Фінанси. Право. : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – Київ : Академія муніципального управління, 2016. – № 5. – С.22 – 25.
  20. Західна О.Р. Посилення ресурсної бази муніципалітетів через пaртнерство та співробітництво / С.Я. Бугіль., О.Р. Західна // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – Т. 21. – №. 9 (51). – 2016. – С. 116-119.
  21. Західна О.Р. Посилення стимулюючої ролі державної політики через фіскальні важелі і механізми / С.Я. Бугіль,  О.Р. Західна // Confereinta internationala stiintifico-practica «Dezvoltarea sistemelor sociale si economice intr-un mediu competitive la nivel global, сonferinta internationala stiintifico-practica», 26 februar. 2016, Chsinau / com.org.: O. Ticu (presedinte) [et al.]. Chsinau : S. n., 2016 (Editura Universitate de stat din Moldova). – 294-297. 
  22. Захидна О.Р. Методические подходи обеспечения устойчивости доходной базы бюджетов приграничных территорий / С.Я. Бугиль, О.Р. Захидна // Сборник тезисов докладов Международной научной конференции на тему «Экономика и социум: современный фундамент развития человечества», 31 октября 2016, г. Лейпциг, Германия.
  23. Західна О.Р. Місцеві збори у формуванні доходів місцевих бюджетів / О.Р. Західна, С.Я. Бугіль // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. – Херсон : ХДУ, 2016. – випуск 21-1. С.166-170.
  24. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр. / [Стасишин А.В., Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», 2016. – Ч.1. – 412 с.
  25. Західна О. Р. Аналіз стану децентралізації в Україні та ризики, що виникають в процесі її впровадження / О. Р. Західна, Ю. І. Мидлик, Ю. П. Шукатка  // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр.* / НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАНУ»; редкол.: В. С. Кравців (відп.ред.). – Львів, 2016. – Вип. 6 (122). – С. 31–34.
  26. Західна О.Р. Визначення фінансової стійкості місцевого бюджету, як основна умова забезпечення соціально-економічного розвитку регіону / О.Р. Західна, О.Я. Паливода // Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал Економіка, Фінанси, Право. – № 12/3, 2016 р. – Аналітик, 2016. – С.9-13 (Index Copernicus)
  27. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
  28. Бюджетна система в таблицях і схемах : Навчальний посібник / [Ситник Н.С., Західна О.Р., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В]. – Львів : Видавництво: Апріорі, 2017. – 180 с.
  29. Західна О.Р., Щур О.С., Шукатка Ю.П. Реформа бюджетної децентралізації в Україні: сутність та результати проведення / Наукові економічні дослідження: теорії та пропозиції: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 24-25 березня, 2017 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2017. – С. 96-99.
  30. Західна О.Р., Щур-Живко О.С., Спалиляк М.В. Соціальна сфера України: сучасний стан та проблеми розвитку // Теорія і практика стратегічного розвитком галузевих і регіональних суспільних систем (Івано-Франківськ, 11-13 жовтня 2017 року): Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 2017 р. : Іфано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – 221-224 с.
  31. Західна О.Р. Формування та реалізація бюджетної політики органів місцевого самоврядування відповідно до нових умов розвитку бюджетної системи // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – 145-149.
  32. Бей І.М., Західна О.Р. Вплив децентралізації на наповнення дохідної частини місцевих бюджетів України з урахуванням сучасних реалій // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 листопада 2017 року.). – Полтава  : ЦФЕНД, 2017. – С.154-156.
  33. Західна О. Р. Медична реформа в умовах децентралізації влади в Україні / О.Р. Західна, Ю. І. Мидлик // Науковий журнал “Молодий вчений”. – № 11 (51) листопад, 2017. – “Гельветика”, 2017. – С.1155-1159  (Index Copernicus)
  34. Західна О.Р. Сучасний етап становлення об’єднаних територіальних громад// ЖОВНІРІВ А.Т., СТАСИШИН Н.З. Економіка Фінанси Право : щомісячний інформаційно – аналітичний журнал.- 2019.– № 10. – С.36.
  35. Західна О.Р., Мосолова Ю.О. Роль бюджетної політики в фінансовій безпеці України // Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : зб. матер. ІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 24 жовтня 2019 р.). Полтава : ПДАА, 2019.- ст. 402-405.
  36. Zakhidna Оksana STATE OF THE BUDGETARY FINANCING OF THE SOCIO-CULTURAL SPHERE IN UKRAINE//Research and Practice: Collection of scientific articles. – Lardy Publishing House, Paris, France, 2019. – 72-77 p.
  37. Фінанси об’єднаних територіальних громад: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Західна О. Р. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 536 с.
  38. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Гукалюк А.Ф., Західна О.Р., Сич О.А., Шушкова Ю.В.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 845 с.
  39. Західна О.Р. Оцінка фінансової спроможності провідних об’єднаних територіальних громад Львівської області / О.Р. Західна, І.Р. Гузовата, В.А. Іщенко // Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування : науковий фаховий журнал / редкол. : О. А. Шевчук (головн. ред.) та ін. – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2020. – Випуск 6. – 54-67 с.
  40. Західна О.Р. Формування спроможних територіальних громад як важливий напрям децентралізації в Україні / Західна О.Р., Д.І. Вацяк, К.В. Жовтяк // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». – 4(30) листопад 2020– “Гельветика”, 2020. – С.40-45.
  41. Західна О.Р. Особливості місцевих бюджетів в умовах децентралізації бюджетної системи України / О.Р. Західна, В.В. Беднарчук, А.О. Млінцова // Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал Економіка, Фінанси, Право. – № 12/2020 р. – Аналітик, 2020. – С.26-32.
  42. Західна О.Р. Держборг України та його погашення / О.Р. Західна, А.І. Баїк, О.Т. Огірко // Науковий журнал «Молодий вчений». – № 12 (88) грудень 2020. – Видавництво «Молодий вчений», 2020. – С.115-121.
  43. Західна О.Р. Особливості управління державним боргом в Україні / О.Р. Західна, А.З. Петрович, І.І. Педченко // Бізнес-навігатор науково-виробничий журнал випуск 5 (61) 2020. – Гельветика,2020. – С.172-178.
  44. Західна О.Р. Проблеми незбалансованості державного бюджету України / О.Р. Західна, В.М. Ігнатишина, У.І. Скидан // Науковий журнал «Молодий вчений». – № 11 (87) грудень 2020. – Видавництво «Молодий вчений», 2020. – С.159-164.
  45. Західна О.Р. Аналіз доходів та видатків державного бюджету України / О.Р. Західна, І.С. Себастянович // Науковий журнал «Молодий вчений». – № 11 (87) грудень 2020. – Видавництво «Молодий вчений», 2020. – С. 164-169.
  46. Західна О. Р. Теоретичні засади здійснення бюджетного процесу в територіальних громадах / О.Р. Західна, Д.О. Корень // Матеріали журналу «Молодий вчений» №1 (89) січень 2021 р.
  47. Західна О.Р. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ / О.Р. Західна, Д.І Вацяк, Р.В. Західний // НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2021. С.19-25.
  48. Західна О.Р. Система соціального захисту населення в Україні / О.Р. Західна, А.І. Довгий, Н.О. Карлик // Науковий журнал «Молодий вчений». – № 11 (99) листопад  2021. – Видавництво «Молодий вчений», 2021. – С. 372-380.
  49. Західна О. Р., Круглякова В. В., Корж М. А. Аналіз бюджетної політики України у сфері формування та використання державних видатків соціальної сфери // Науково-практичний журнал . – «РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ» 4 (34) листопад 2021. – Запоріжжя 2021. – С. 41-46.
  50. Західна О. Р., Скидан У. І. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ // Науково-практичний журнал . – «РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ» 4 (34) листопад 2021. – Запоріжжя 2021. – С. 47 – 52.
  51. Західна О. Р., Млінцова А. О. Сучасний стан фінансово-матеріальної бази територіальних громад в умовах децентралізації. Бізнес Інформ. 2021. №11. C. 184–189.
  52. Iryna Storonyanska, Mariana Melnyk, Lilia Benovska, Natalia Sytnyk and Oksana Zakhidna (2021). Economic activity vs generation of local budgets’ revenues: Regional disparities in COVID-19 instability. Public and Municipal Finance, 10(1), 94-105. doi:10.21511/pmf.10(1).2021.08  (Scopus)
  53. Західна О.Р. Функціонування об’єднаних територіальних громад в умовах воєнного стану / О.Р. Західна, К.К. Закорко // «Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка». Випуск 14, 2022. С. 78 – 84.
  54. Західна О.Р. Інститут старост в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / О.Р. Західна, М. С.Біда // «Молодий вчений» N 11 (111) листопад, 2022. С. 76 – 81.

Біографія

Народилася 28 червня 1977 року в м. Тернополі.

ОСВІТА

2018 – стажування в ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України».

2014  присвоєно вчене звання доцента.

2013 – стажування в Управлінні фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради.

2010 – захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит на тему „Механізми забезпечення стійкості фінансової системи регіону”.

2000 – закінчила Тернопільську академію народного господарства, з присвоєнням кваліфікації „Економіст” за спеціальністю „Фінанси і кредит”.

1995 – закінчила Львівський фінансово-економічний коледж, спеціальність «Фінанси і кредит».

1992 – закінчила СЗШ № 85 м.Львова.

РОБОТА

2020 – по даний час – доцент кафедри фінансового менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка.

2016 – доцент ЛНУ імені Івана Франка

2013 – доцент  у Львівській державній фінансовій академії

2005 – старший викладач Львівської державної фінансової академії

2002 – асистент Львівського державного фінансово-економічного інституту

1996 – економіст у Залізничному райфінвідділі м. Львова

Розклад