Сучасні фінансові та грошово-кредитні системи

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432ГОЛИНСЬКИЙ Ю. О.УФФ-24с, Уфф-25с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416УФФ-24сГОЛИНСЬКИЙ Ю. О.
416Уфф-25сГОЛИНСЬКИЙ Ю. О.

Опис курсу

Мета – вивчення та узагальнення досвіду зарубіжних країн щодо організації та функціонування національних фінансових та грошово-кредитних систем; з’ясування системи чинників, що визначають характер грошово-кредитних систем країн з ринковою економікою та їхню інтеграцію до світової фінансової системи; аналіз проблем та шляхів підвищення ефективності функціонування сучасних фінансових та грошово-кредитних систем.

Завдання навчальної дисципліни: засвоїти теоретичні засади щодо організації та функціонування сучасних фінансових та грошово-кредитних систем;  з’ясувати сучасний стан фінансових систем і механізм грошово-кредитного регулювання у країнах з розвиненою ринковою економікою;  простежити закономірності та перспективи розвитку фінансових та грошово-кредитних систем країн, що розвиваються.

Рекомендована література

  1. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навчальний посібник / З. К. Сороківська, Г. Р. Балянт. –Тернопіль: ТНЕУ, 2018.- 208 с.
  2. Реверчук С.К. Грошово-банківські системи зарубіжних країн. [Текст] Навчальнометодичний посібник. – Львів, Київ: «Тріаді плюс», «Алерта», 2018. – 160 с.
  3. Бланкарт, Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Ш. Бланкарт / За наук. ред. проф. В. М. Федосова. – К.: Либідь, 2017.
  4. Герасимчук З. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навчальний посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закладів / З. В. Герасимчук [та ін.]; М-во освіти і науки України, Луцький нац. техн. ун-т. — Херсон: Олді-плюс, 2015. — 570 с.
  5. Фінанси зарубіжних країн: навчальний посібник / [Кізима Т. О., Кравчук Н. Я., Горин В. П. та ін.]; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль: Економічна думка, 2013. – 287 с.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Сучасні фінансові та грошово-кредитні системи»

Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні фінансові та грошово-кредитні системи»

Опорні матеріали лекцій з навчальної дисципліни «Сучасні фінансові та грошово-кредитні системи»

Плани семінарських / практичних занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальної дисципліни «Сучасні фінансові та грошово-кредитні системи»

Завдання для самостійної роботи студента з навчальної дисципліни «Сучасні фінансові та грошово-кредитні системи»

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента з навчальної дисципліни «Сучасні фінансові та грошово-кредитні системи»

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус