Міжнародні фінанси

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Опис курсу

«Міжнародні фінанси» – це нормативна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Вивчення дисципліни складається з лекційного курсу, семінарських та практичних занять, самостійної роботи студентів та виконання індивідуальної науково-дослідної роботи.

Предметом навчальної дисципліни є сукупність закономірностей, умов, принципів, процесів, що здійснюються у світовому фінансовому середовищі.

Метою навчальної дисципліни є дослідження та вивчення теоретичних та практичних засад формування, зміни та перерозподілу грошових фондів у межах глобального фінансового простору, а також набуття навичок оцінювання різноманітних фінансових інструментів, що функціонують на міжнародному рівні.

Завданнями вивчення дисципліни є:

 • дослідження грошових потоків і пов’язаних з ним відносин у галузі міжнародних фінансів;
 • вивченняусіх класифікацій та видів, яких набуває міжнародне переливання капіталів;
 • дослідження динаміки змін векторів фінансових потоків міжнародних суб’єктів господарювання;
 • оцінка стану платіжного балансу;
 • засвоєння особливостей міжнародного оподаткування;
 • засвоєння основ функціонування міжнародного валютного ринку, міжнародного кредитного ринку, міжнародного ринку цінних паперів;
 • опанування теоретичними засадами міжнародного фінансового менеджменту;
 • вивчення умов, форм, методів та основних інструментів міжнародних розрахунків;
 • вивчення проблем і перспектив інтеграції України в світовий фінансовий простір.

Рекомендована література

 1. Міжнародні фінанси [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ., які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізацією «Міжнародна економіка» за денною формою навчання / І. М. Грінько ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 109 с.
 2. Міжнародні фінанси [тескт] навч. посіб. 5-те вид. перероб. та доп./ за ред. Козака Ю. Г.– Київ – Катовіце.: Центр учбової літератури, 2014. – 348 с.
 3. Грінько, І. М. Глобальна економіка [Електронний ресурс] : підручник для студ. спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна економіка», «Економічна кібернетика», «Економіка бізнес-підприємства» / І. М. Грінько ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 111 с.
 4. Охріменко, О. О. Міжнародний консалтинг [Електронний ресурс] : навчальний посібник / О. О. Охріменко, А. Д. Кухарук ; НТУУ «КПІ». – Київ : НТУУ «КПІ». 2016. – 184 с.
 5. Транснаціональні корпорації: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Міжнародна економіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Т. Є. Моісеєко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 226 с.

Матеріали

Навчальна програма

Робоча програма

Навчально-методичні матеріали для проведення лекцій

Плани семінарських / практичних занять і методичні рекомендації щодо їх проведення

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання

Завдання для індивідуальної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання

Силабус:

Завантажити силабус