Теорія та історія фінансової системи

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
324Клепанчук  О. Ю.УФФ-21с, УФФ-22с, УФФ-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316УФФ-21сКлепанчук  О. Ю.
УФФ-22сКлепанчук  О. Ю.
УФФ-23сКлепанчук  О. Ю.

Опис курсу

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Теорія та історія фінансової системи»  є формування системного бачення еволюції фінансової системи, вивчення питання історичного розвитку фінансової системи в історії людства від стародавнього світу до сучасності, розгляд фінансових теорій та практик давнини та сучасності, їх вплив на розвиток фінансів.

 Завдання вивчення дисципліни «Теорія та історія фінансової системи» полягають у:

— опанування сутності грошей і фінансів

— опанування сутності фінансової системи

— вивчення етапів виникнення і розвиток грошей та фінансів у різні історичні періоди на

різних територіях

— дослідження процесів формування грошової та фінансової систем незалежної України

— дослідження розвитку фінансової науки

— одержання знань про фінансову політику та фінансову безпеку держави

Рекомендована література

  1. Леоненко П. М. Основні етапи розвитку фінансової науки: методологія проблеми / П. М. Леоненко, В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. – 2017. – № 4. – C. 55-74.
  2. Кузнецова С.А. Фінанси: навчальний посібник / С.А. Кузнецова, В.М. Вареник, М.М. Вакулич; за заг. наук. ред. С.А. Кузнецової. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 384 с
  3. Колесников О. В., Бойко Д. І., Коковіхіна О. О. Історія грошей та фінансів. 2-ге видання виправлене та доповнене: Навч. пос. – Центр учбової літератури, 2008. – 140 с.
  4. Ставерська Т. О., ІванютаО. М. С 76 Історія фінансів: навч.посіб./Т. О. Ставерська , Іванюта О. М. –Харків : Видавець Іванченко І. С., 2013. – 83 с.Артус М.М. Проблеми трактування сутності та функцій категорії «фінанси» // Фінанси України. – 2007, №4. – с. 127-135.
  5. Юхименко П. І., Федосов В. М., Лазебник Л. Л. та ін. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 576 с.
  6. Н.А. Шикіна. Фінанси. Курс лекцій для студентів усіх форм навчання всіх спеціальностей (Укл. Н.А.Шикіна. – Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2008р.– 290с.). 2008 .
  7. Базецкая А. И. Исторический аспект формирования и развития финансовой системы : монография / А. И. Базецкая; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015. – 111 с
  8. Бернстайн П. Фундаментальные идеи финансового мира: эволюция / пер. с англ. В. Ионов. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 248 с