Дубик ВІКТОРІЯ ЯКІВНА

Посада: доцент кафедри фінансового менеджменту, заступник декана факультету управління фінансами та бізнесу з наукової роботи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 245-06-56

Електронна пошта: viktoriya.dubyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Зовнішньоторговельні відносини України з країнами Європи та світу; розвиток зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах економічного розвитку України; фінансова глобалізація та її вплив на розвиток вітчизняної економіки; конкурентоспроможність української економіки у зовнішньоторговельних відносинах; розвиток державної фінансової політики в контексті євроінтеграційних процесів (фаховий) та основи ЗЕД, управління ЗЕД, митна справа, митний менеджмент (педагогічний).
Автор більше 60-ти наукових та науково-методичних робіт.

Курси

Публікації

 1. Дубик В.Я. Ефекти забезпечення фінансової безпеки торговельних відносин України і ЄС в умовах глобалізації / В.Я. Дубик, Б.А. Карпінський // Вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 147–156
 2. Дубик В.Я. Вплив фінансової глобалізації на економічну безпеку національної фінансової системи / В.Я. Дубик, Б.А. Карпінський // Вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2013. – Вип. 23.8. – С. 177–184
 3. Дубик В.Я. Фінансова глобалізація в контексті зрушень у національних фінансових системах: еволюційний підхід / В.Я. Дубик, Б.А. Карпінський // Вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2013. – Вип. 23.10. – С. 150–158
 4. Дубик В.Я. Стратегічний вимір напрямів інтеграції та глобалізації в Україні у контексті її економічної безпеки / В.Я. Дубик // Вісник ЛКА. Серія економічна. – Вип. 42. – Львів : ЛКА, 2013. – С. 164–171
 5. Дубык В.Я. Экономическая безопасность в условиях глобализации : [монография] / В.Я. Дубык, Б.А. Карпинский и др.; [под общ. ред. С.С. Чернова]. – Новосибирск : Издательство ЦРНС, 2013. – 170 с.
 6. Дубик В.Я. Виховний потенціал духовної спадщини митрополита А. Шептицького / В.Я. Дубик, Я.Г. Сислюк // Історія релігій : науковий щорічник. – Львів : Логос, 2013. – С. 676–684
 7. Дубик В.Я. Євроінтеграція України: стратегія, проблеми, перспективи / В.Я. Дубик // Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція у світову наукову думку : [збірник тез наукових доповідей за матеріалами ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції], (м. Київ, 23- 25 травня 2013 р.). – Ч. 1. – К. : ТОВ «ТК Меганом», 2013. – С. 35–38
 8. Дубик В. Інноваційні концепції інструментарію фінансового маркетингу / В. Дубик, О. Васюнець // Фінансово-кредитне регулювання економічного зростання : [тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції], (м. Київ, 24-25 квітня 2013 р.). – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2013. – С. 41–42
 9. Дубик В.Я. Особливості українського національного топ-менеджменту / В.Я. Дубик, Н. Карпишин // Професійна реалізація менеджера: ретроспектива та поточні тенденції: [матеріали міжнародного науково-практичного семінару], (м. Львів, 21 травня 2013 р.). – Львів: ЛДФА, 2013. – С. 23–25
 10. Дубик В.Я. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки як фактор активізації євроінтегаційного процесу / В.Я. Дубик // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал. – 2013. – № 10 (48). – С. 5–11
 11. Дубик В.Я. Активізація участі України в новому технологічному укладі як шлях інноваційного прориву і народження прибутковості / В.Я. Дубик, О.Б. Осідач // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал. – 2014. – № 2 (51). – С. 31–40
 12. Філософія: навчальний посібник / [О.П. Тімченко, Я.Г. Сислюк, В.Я. Дубик [та ін.]]; за заг. ред. проф. О.П. Тімченка. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2015. – 390 с.
 13. Дубик В.Я. Маркетинговий підхід до аналізу конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції // [Тези доповідей звітної конференції Львівського національного університету імені Івана Франка : Секція факультету управління фінансами та бізнесу], (м. Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 258-260
 14. Дубик В.Я. Маркетинговий підхід до аналізу конкурентоспроможності вітчизняних підприємств туристичного бізнесу в умовах євроінтеграції / В.Я. Дубик, О.Б. Осідач // Вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2016. – Вип. Вип. 26.2. – С. 64–70
 15. Дубик В .Я. Інноваційна діяльність як передумова сталого розвитку національної економіки / В.Я. Дубик, О.Б. Осідач // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал. – 2016. – № 3-4 (62). – С. 5-10.
 16. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр. / [Стасишин А.В., Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», 2016. – Ч.1. – 412 с.
 17. Дубик В.Я. Релігія і церква у системі української освіти та шкільництва ХVI – XVII ст. / В.Я. Дубик, Я.Г. Сислюк // Історія релігій в Україні: науковий збірник світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича (1926 – 2010) / За заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І.Орлевич. – Львів: Інститут релігієзнавства філія Львівського музею історії релігії, «Логос», 2016. – Частина 1: Церковна історія. – С. 118 – 128
 18. Дубик В.Я. Філософська парадигма української національної ідеї кінця ХІХ – першої половини ХХ століття / В.Я. Дубик, Я.Г. Сислюк // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : [матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівського торговельно-економічного університету : у 2 ч.], (м. Львів). – Львів : Растр-7, 2016. – С. 295–297
 19. Дубик В.Я. Фінансова глобалізація та тенденції її впливу на розвиток сучасного бізнесу / В.Я. Дубик // Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні: [тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч.], (м. Львів, 27 жовтня 2015 р.). – Ч. 1. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 215–217
 20.  Dubyk V. Activation of development ukrainian business in the terms of forming a new technological order and the knowledge economy / V. Dubyk // Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні : [тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч.], (м. Львів, 27 жовтня 2015 р.). – Ч. 1. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 20–24
 21. Логіка: навчальний посібник / [О.П. Тімченко, Я.Г. Сислюк, В.Я. Дубик [та ін.]]; за заг. ред. проф. О.П. Тімченка. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2017. – 357 с.
 22. Дубик В. Я. Людиномірність філософії релігії / В.Я. Дубик, Я.Г. Сислюк, І.П. Сислюк // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : [матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівського торговельно-економічного університету : у 2 ч.], (м. Львів). – Львів : Растр-7, 2017. – С. 274–276
 23. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
 24. Дубик В.Я. Підвищення якості казначейського виконання видаткової частини державного бюджету України / В.Я. Дубик, Н.І. Омелян // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – №2(54). – С. 709-714.
 25. Дубик В.Я. Державний сектор економіки України: проблеми та сучасний стан розвитку / В.Я. Дубик, А.В. Стасишин, І.В. Барська // Молодий вчений. – 2018. – № 10(62). – С. 415-421.
 26. Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест-контроль / Стасишин А. В., Дубик В.Я., Західна О. Р. та ін.; за ред Н. С Ситник. – Ч.1. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 716 с.
 27. Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест-контроль / Стасишин А. В., Дубик В.Я., Західна О. Р. та ін.]; за ред Н. С Ситник. – Ч.2. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 348 с.
 28. Дубик В.Я. Філософсько-релігієзнавчий зміст праці Івана Франка «Сотворення світу» / В.Я. Дубик, Я.Г. Сислюк // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / за аг. Ред. О. Киричук, І. Орлевич, М. Омельчук; Львівський музей Історії релігій; Інститут української археографії та джерелознавства ім.. М.С. Грушевського; Інститут філософії ім.. Г.С. Сковороди. – Львів: «Логос», 2018. – Випуск 28. Ч. ІІ. – С. 358-371.
 29. Дубик В.Я. Можливості імплементації світового досвіду оподаткування зовнішньоекономічної діяльності у митну систему України . / В.Я. Дубик // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2018. – С. 200-207.
 30. Дубик В.Я. Сучасна система оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні / В.Я. Дубик, М.В. Боднар // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – №11(63). – С. 1111 – 1115.
 31. Дубик В.Я. Шляхи вдосконалення системи запобігання та протидії банкрутству підприємства / В.Я. Дубик, Л.О. Врублевська // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – №11(63). – С. 1115 – 1120.
 32. Дубик В.Я. Основні тенденції розвитку та стан митної політики як складової економічної безпеки України / В.Я. Дубик, О.В. Держипільський // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи» (28 листопада 2018 р., м. Львів). – Львів, 2018. – С. 148-153.
 33. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А.В., Дубик В.Я., та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.
 34. Вступ до фаху: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Дубик В.Я., Круглякова В.В.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 256 с.
 35. Дубик В.Я. Проблеми кадрового планування в системі управління персоналом / В.Я. Дубик, Д.І. Вацяк // Сучасна парадигма публічного управління : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12 листопада 2020 р., м. Львів) / за наук. ред. к.е.н., доц. Стасишина А.В. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 468-472
 36. Дубик В. Я. Е-урядування – ключ до реформ в Україні / В.Я. Дубик, І.Р. Гузовата // Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій : матеріали VI Всеукр. наук. практ. конф. з міжнар. участю 16 грудня 2020 року. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – С. 232-235
 37. Дубик В.Я. Перспективи розвитку цифрової економіки в Україні / В.Я. Дубик, А.О. Млінцова // Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Ч. 1. – С. 274-277
 38. Дубик В.Я. Реалізація і розвиток митної брокерської діяльності в Україні / В.Я. Дубик // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2019 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2020 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2020. – С. 171-175
 39. Дубик В.Я. Перспективи впровадження ґендерно-орієнтованого бюджетування в Україні / В.Я. Дубик, Ю. В. Янісів // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами IІ Всеукр. наук.- практ. конф., м. Львів, 18 лютого 2021 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 30-32
 40. Дубик В.Я. Роль корпоративної культури в управлінні персоналом організації / В.Я. Дубик, А.К. Кернос // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами IІ Всеукр. наук.- практ. конф., м. Львів, 18 лютого 2021 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 329-331
 41. Дубик В.Я. Нова економічна стратегія подолання бідності в Україні / В.Я. Дубик, А.К. Кернос // The XIX International Science Conference «Applied and fundamental scientific research», April 08 – 09, 2021, Brussels, Belgium. – рр. 49-53
 42. Дубик В.Я. Теоретичні засади функціонування фінансового планування як важливого елементу організації діяльності підприємства / В.Я. Дубик, В.А. Іщенко // Проблемні аспекти в економіці, фінансах та управлінні : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 16 квітня 2021 р. – Одеса, 2021. – С. 35-38
 43. Дубик В.Я. Митні процедури між Україною та ЄС: шляхи покращення / В.Я. Дубик, У.І. Скидан // «Економіка, фінанси, облік та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи» : Збірник тез доповідей, м. Полтава, Україна, 29 жовтня 2021 – Полтава : ЦФЕНД, 2021. – С. 7-8.
 44. Дубик В.Я. Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент ефектизації системи управління бізнесом / В.Я. Дубик, М.М. Тишковець // Сучасна парадигма публічного управління : Збірник тез доповідей, Львів, Україна, 19-22 жовтня 2021 – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 149-154.
 45. Дубик В.Я. Вплив Covid-19 на світову торгівлю / В.Я. Дубик, У.І. Скидан // Економіка, фінанси, облік та право: актуальні проблеми теорії та практики : Збірник тез доповідей, м. Полтава, Україна, 3 грудня 2021 – Полтава : ЦФЕНД, 2021. – С. 19-21.
 46. Дубик В.Я. Розвиток вітчизняної інтернет-торгівлі в умовах пандемії / В.Я. Дубик, І.С. Себестянович // Економіка, фінанси, облік і право: проблеми, тенденції, напрями : Збірник тез доповідей, м. Полтава, Україна, 26 листопада 2021 – Полтава : ЦФЕНД, 2021. – С. 28-29.

Біографія

ОСВІТА:

2015 – проходила стажування на кафедрі маркетингу Львівської комерційної академії.

2014 – присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки, менеджменту та державного управління.

2011 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування державної фінансової політики у європейських зовнішньоторговельних відносинах».

1997 – 2002 – навчалася на факультеті міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії (кваліфікація – магістр міжнародних економічних відносин, викладач економіки).

1986 – 1997 – навчалася в Жидачівській середній школі №1 (м. Жидачів
Львівської області).

РОБОТА:

2020 – по даний час – доцент кафедри фінансового менеджменту Львівського національного університету ім. І. Франка

2016 – доцент кафедри державних та місцевих фінансів факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

2015 – заступник декана факультету управління фінансами та бізнесу з наукової роботи.

2012 – доцент кафедри економіки, менеджменту та державного управління Львівської державної фінансової академії.

2008 – 2012 – старший викладач кафедри економіки і підприємництва Львівської державної фінансової академії.

2002 – 2008 – асистент кафедри економіки і підприємництва Львівської державної фінансової академії.

Розклад