Методологія наукових досліджень у фінансах

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Ситник Н. С.УФФМ-51с, УФФМ-52с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916УФФМ-51сдоцент Дубик В. Я.
УФФМ-52сдоцент Дубик В. Я.

Опис курсу

Предметом вивчення дисципліни “Методологія наукових досліджень у фінансах” є система загальних принципів і підходів наукового пізнання, методи, технології пізнання, що пов’язані з науковою та практичною професійною діяльністю у сфері фінансів. Опанування предметом дисципліни сприятиме правильній організації, успішному написанню та захисту магістерської кваліфікаційної роботи за освітньою програмою «Фінанси, митна та податкова справа».

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів магістратури із необхідними знаннями про організацію та проведення наукових досліджень у сфері фінансів, а також підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи.
У результаті вивчення теоретичних курсів і виконання практичного дослідження за обраною проблематикою молоді науковці мають уміти відбирати та аналізувати необхідну інформацію, обирати об’єкт і предмет для аналізу, формулювати мету, завдання та гіпотезу, порівнювати його результати з теоретичними обґрунтуваннями проблеми; робити певні узагальнення та висновки з тематики наукового дослідження у сфері фінансів.

Завдання вивчення дисципліни “Методологія наукових досліджень у фінансах” полягають у:

  • формуванні студентами теоретичного і практичного підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень у сфері фінансів;
  • ознайомленні з основними формами наукової роботи: методикою підготовки доповідей, виступів, специфікою написання статей, курсових та кваліфікаційних (магістерських, дисертаційних) робіт.

Рекомендована література

1. Зацерковний В. І., Тішаєв І. В., Демидов В. К. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 236 с.
2. Boumans M., Davis J. Economic Methodology: Understanding Economics as a Science. Macmillan International Higher Education, 2010. 230 p.
3. Dharmapalan B. Scientific Research Methodology. Alpha Science International, 2012. 250 p.
4. Gonzalez W.J. Philosophico-Methodological Analysis of Prediction and its Role in Economics. Springer, 2015. 362 p.
5. Kothari C.R. Research Methodology: Methods and Techniques. New Age International, 2004. 401 p.
6. Абрамов В.І., Арутюнов В.Х. Методологія системного підходу та наукових досліджень (дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі): навч.-метод. посіб. Київ: КНЕУ, 2005. 178 с.
7. Артенчук Г.І. Методика організації науково-дослідної роботи: навч. посіб. Київ: Форум, 2002. 271 с.
8. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: підручник. Київ: АБУ, 2002. 480 с.
9. Бойко С.В. Фінансова думка України як навчальна дисципліна та складова формування професійної компетентності майбутніх фінансистів. Бізнес Інформ. 2015. № 9. С. 84-90.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни “Методологія наукових досліджень у фінансах”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методологія наукових досліджень у фінансах”

Навчально-методичні матеріали для проведення лекцій

Плани семінарських / практичних занять і методичні рекомендації щодо їх проведення

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання

Завдання для індивідуальної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус