Ситник Наталія Степанівна

Посада: завідувач кафедри фінансового менеджменту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 235-64-59

Електронна пошта: nataliya.sytnyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Внутрішній ринок України; соціально-економічний розвиток території; фінансово-економічна безпека України, фінансова безпека підприємств, фінанси зовнішньоекономічної діяльності, фінанси бізнесу, фінансово-інвестиційне забезпечення розвитку торговельних підприємств. Автор понад 150 наукових та науково-методичних праць, монографій та навчальних посібників.

Курси

Публікації

  1. Ситник Н. С. Розвиток інноваційної діяльності суб’єктів фінансово-економічної системи сфери товарного обігу / Ситник Н. С. // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць. – Вип. 2 (17). – Київ, 2013. – С. 57-61.
  2. Ситник Н. С. Формування концептуальної моделі управління інвестиційною базою модернізації сфери товарного обігу / Н. С. Ситник // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць ДонНУЕТ. – Вип. 2 (18). – Харків, 2013. – С. 282-291.
  3. Ситник Н. С. Стимулювання інвестиційно-інноваційної модернізації сфери товарного обігу / Н. С. Ситник // Наукові записки ЛУБП : зб. наук. праць. – Львів : НУ ЛП, 2013. – Вип. 11. – С. 123-126.
  4. Ситник Н. С. Інвестиційно-інноваційні механізми модернізації сфери товарного обігу /Н. С. Ситник // Економічні науки : збірник наукових праць БДФЕУ. – Вип. 2 (25). – Чернівці, 2013. – С. 131-136.
  5. Ситник Н. С. Реалізація державної політики модернізації трудового потенціалу сфери товарного обігу /Н. С. Ситник // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – Полтава, 2013. – Вип. 2 (58). – С. 187-192.
  6. Ситник Н. С. Державна політика модернізації сфери товарного обігу України / Н. С. Ситник // Модернізація системи державного управління: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. 11 квітня 2014 р. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – Ч. 1. – С. 227-231.
  7. Ситник Н. С. Напрями модернізації роздрібної торгівлі України / Н. С. Ситник // Регіонально-кластерна політика у розвитку світової та української економіки : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. 24-25 квітня 2014 р. – Чернівці : ЧТЕЦ КНТЕУ, 2014. – С. 360-363.
  8. Ситник Н. С. Социально-экономические векторы развития национальных экономик: Болгария, Украина : монография / под общ. ред. А. Шубина. – Варна : Варненский экономический университет, 2014. – 596 с.
  9. Sytnyk N. S. Features of competitive trade’s formationin Ukraine / N. S. Sytnyk // Journal L’ Association 1901 «SEPIKE». – France : Ausgabe 4 ; Osthofen, Deutschland, 2014. – С. 228-233.
  10. Ситник Н. С. Модернизация финансово-экономической системы и механизмов функционирования сферы товарного обращения / Н. С. Ситник // Научно-технические ведомости: Экономические науки. – СПб : Изд-во Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, 2014. – Вып. 2 (192). – С. 131-138. 
  11. Ситник Н. С. Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи розвитку : монографія / Н. С. Ситник, І. М. Копич, О. О. Нестуля та ін. ; [за ред. проф. В. В. Апопія, проф. П. Ю. Балабана]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – 565 с.
  12. Ситник Н. С. Особливості модернізації фінансово-економічної системи сфери товарного обігу України / Н. С. Ситник // Економічний нобелівський вісник. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 1 (7). – С. 417-425.
  13. Ситник Н. С. Дослідження процесу модернізації організаційної системи управління розвитком сфери товарного обігу / Ситник Н. С. // Ефективність державного управління : збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ. – Вип. 38. – Львів, 2014.
  14. Ситник Н. С. Інноваційні фактори модернізації сфери товарного обігу / Н. С. Ситник // Вісник ХДУ. – Херсон, 2014. – Вип. 5. – Серія: Економічні науки. – С. 264-267.
  15. Ситник Н. С. Внутрішня торгівля в економічній системі України / Н. С. Ситник // Економіка, фінанси, право. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 8-13.
  16. Глобальна економіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / Гупало О.Г., Ситник Н.С., Бугіль С.Я. за заг. ред. Гупала О.Г. – Львів, ЛДФА, 2015. – 283 с.
  17. Ситник Н.С. Врахування соціонічних типів в процесі антикризового менеджменту трудового потенціалу підприємств сфери товарного обігу / Н.С. Ситник, О.В. Герасименко та ін. //Economic efficiency of business in the conditions ofunstable economy (Економічна ефективність підприємництва в умовах нестабільної економіки) : Collective monograph –Aspect Publishing, Taunton, MA, USA, 2015. – 332  – 2.4. – С. 171-177.
  18. Sytnyk N. Role of transport logistics in the internal trade competitiveness increase /  Sytnyk, O. Gerasymenko //Yale Review of Education and Science, 2015, No.1. (16), (January-June). Volume VI. “Yale University Press”, 2015. – P. 189-195. (Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus. Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 4.865. SCImago Journal Rank (SJR): 4.875).
  19. Sytnyk N. Influence of investments into trade sphere on a financial system firmness and balancing / N. Sytnyk, O. Gerasymenko // Proceedings of the VIIInternational Academic Congress «ModernWorld: Politics, Economy, Culture, History, Technology, Science andEducation» (Canada, Ottawa, 18-20 March 2015).«Ottawa University Press»,– P. 159-164.
  20. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр. / [Стасишин А.В., Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», 2016. – Ч.1. – 412 с.
  21. Sytnyk N. Problems and prospects of fiscal management in the field of trade (Проблеми та перспективи фіскального управління у сфері торгівлі) / N. Sytnyk, O. Gerasymenko / Problems of social and economic development of the business: national and international experience (Проблемы социально-экономического развития предпринимательства: отечественный и зарубежный опыт) : Collective monograph. – Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, 2016. – Р. 66-76.
  22. Ситник Н.С. Інноваційні чинники та механізми модернізації сфери внутрішньої торгівлі. /Ситник Н. С. // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів: Вип. 50. – 2016. – С. 23 – 29.
  23. Ситник В.Ю. Формування конкурентоспроможної системи сфери товарного обігу на основі модернізації / Н. С. Ситник, В. Ю. Ситник // Вісник ОНУ. – Одеса, 2016. – Том 21. Вип. 6(48). – Серія: Економічні науки. – С. 70-74.
  24. Ситник Н.С. Вплив інноваційних факторів на модернізацію внутріщньої торгівлі / Н.С. Ситник // International Scientific Conference: Development of social and economic systems in a global competitive environment, February 26, 2016. Chisinau, Republika Moldova, 302 p.
  25. Sytnyk. Directions implementation of fiscal policy Ukraine. / International Scientific-Practical Conference From Baltic to Blanck Sea: National Models of Economic Systems: Conference Proceedings, Part I, March 25, 2016. Riga: Baltja Publishng. 356 pages.
  26. Ситник Н.С. Стан зовнішньоекономічної діяльності України в умовах євроінтеграції / Н.С. Ситник // [Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні»], (м. Львів, 27 жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 42-46.
  27. Ситник Н.С. Формування конкурентоспроможної системи сфери товарного обігу на основі модернізації / Н. С. Ситник // Вісник ОНУ. – Одеса, 2016. – Том 21. Вип. 6(48). – Серія: Економічні науки. – С. 70-74.
  28. Ситник. Н.С. Бюджетно-податкова політика України та напрями її реалізації. / Ситник Н. С., Ярема Б.П.// Вісник Хмельницького національного університету. – Львів: Економічні науки №2 т.1 (234). – 2016. – С.75 – 80. (Index Copernicus)
  29. Ситник Н.С., Старух, А.І. Сучасний стан розвитку під­при­ємництва в державному секторі економіки / Н.С. Ситник, А.І. Старух // Науковий вісник Міжнародного гу­манітарного університету. – Одеса, 2016. – №22. – С. 4-8.
  30. Ситник Н. С., Бурзак О.П. Аналіз ефективності процедур митного контролю Н.С. Ситник, О.П. Бурзак // Науковий вісник ХДУ. – Херсон, 2017. – Вип. 23.Ч.3. – Серія: Економічні науки. – С. 119-123.
  31. Ситник Н. С. Передумови активізації підприємництва на сучасному етапі економічного розвитку держави / Н.С. Ситник // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017.– С. 16-20.
  32. Ситник Н. С. Інноваційні можливості інституційної інфраструктури сфери товарного обігу / Н. С. Ситник // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки”, Львів, 18–19 травня 2017 р. – С. 375-377.
  33. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
  34. Бюджетна система в таблицях і схемах : Навчальний посібник / [Ситник Н.С., Західна О.Р., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В]. – Львів : Видавництво: Апріорі, 2017. – 180 с.
  35. Глобальна економіка. Курс лекцій : навч. посіб. / За заг. ред. Гупала О.Г., Стасишина А.В.] – 2-ге вид., доп., ‒ Львів : СПОЛОМ, 2017. – 316 с.
  36. Natalia Sytnyk. Influence of investment policy on financial safety of the state in context of balancing/ Natalia Sytnyk, Olena Gerasymenko //Finanse i rachunkowość , red. Anna Ćwiąkała-Małys // Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. – Wrocław. – N 5/2018. – P. 145-159
  37. Ситник Н.С. Сучасний стан розвитку торговельно-економічних відносин України з Європейським Союзом / Н.С. Ситник, Г.І. Юркевич // Молодий вчений. – 2018. – №2(54). – С. 417-421 Index Copernicus
  38. Ситник Н.С. Покращення фінансового стану підприємств на основі диверсифікації виробництва та капіталу / Н.С. Ситник, І.І. Грицько // Інноваційна економіка. – 2017. – № 11-12. – С. 201-212 Index Copernicus
  39. Ситник Н.С., Смолінська С.Д. Напрями поліпшення фінансового регулювання розвитку підприємництва на державному рівні.  Збірник наукових праць. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. Випуск 28. – Одеса, 2017. – С. 151-155. (Index Copernicus)
  40. Ситник Н.С. Фінансові аспекти складників економічної безпеки держави / Н.С. Ситник, Б.О. Стефанків // Науково-виробничий журнал «Бізнес навігатор». – 2018. – Випуск 1-2(44). – С. 136-140 Index Copernicus
  41. Sytnyk Natalia The role of information technologies in the development of the customs system of Ukraine / Natalia Sytnyk, Lesya Dzhuhan // Ukraine – EU/ Innovations in Education, Technology, Business and Law: collection of international scientific papers. – Chernihiv: CNUT, 2018. – P. 249-252.
  42. Ситник Н.С. Роль малого та середнього бізнесу на сучасному етапі розвитку економіки України / Н.С. Ситник, С.І. Козак // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – 2018. – Випуск 26. Ч.1. – С. 83-87. Index Copernicus
  43. Ситник Н.С. Інформаційні технології у діяльності Державної митної служби України / Н.С. Ситник, Л. Б. Джуган // Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці». – 2018. – Випуск 1 (63). – С. 154-159.
  44. Ситник Н.С. Ефективність державних закупівель у сфері охорони здоров’я / Н.С. Ситник, М.-С.Т. Баранова // Економіка, фінанси, право. – 2018. – № 3. – С. 18 -24. Index Copernicus
  45. Ситник Н. С. Проблеми та перспективи становлення та розвитку бюджетного менеджменту в Україні / Н. С. Ситник, Д.Я. Субицька // Молодий вчений. – 2018. – №10(62). – С. 410-415 Index Copernicus
  46. Ситник Н.С. Напрями поліпшення фінансового регулювання розвитку підприємництва на державному рівні // С.Д. Смолінська // Збірник наукових праць. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. Випуск 28. – Одеса, 2017. – С. 151-155. Index Copernicus
  47. Ситник Н. С. Розвиток франчайзингу в Україні як складник інвестиційної політики держави / Н. С. Ситник, Д. В. Попович, // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». – 2018. – Вип. 1-2(44). – С. 140-144. Index Copernicus
  48. Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест-контроль. Навч. посіб. /за ред Н. С. Ситник. – Ч.1. – Львів:  ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 716 с.
  49. Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест-контроль. Навч. посіб. за ред Н. С. Ситник. – Ч.2. – Львів:  ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 348 с.
  50. Sytnyk N., Gerasymenko O. Wyzwania współczesnych finansów – wybrane problemy.Finanse i rachunkowość , red. Anna Ćwiąkała-Małys. // Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. – Wrocław. – N 4/2018.
  51. Ситник Н.С., Ковальчук М. П. Аналіз фінансової безпеки кредитного ринку України. Бізнес Інформ. – 2018. – №12. – C. 323–328. (Index Copernicus)
  52. Ситник Н.С., Л. М. Башко. Фінансова безпека банків як передумова стабільного розвитку банківської діяльності України. Бізнес-навігатор. – 2018. – Вип. 6. – С. 198-202. (Index Copernicus)
  53. Ситник Н.С., Васьків І.М. Фінансова безпека банків як один зі складників фінансової безпеки держави. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського Серія: Економіка і управління. – 2018. – Том 29 (68). № 6. – С. 129-133. (Index Copernicus)
  54. Ситник Н.С., Репета М. М. Інвестиційна безпека України: стан і перспективи вдосконалення. Бізнес Інформ. – 2018. – №11. – C. 100–106. (Index Copernicus)
  55. Ситник Н.С., Субицька Д.Я. Бюджетна безпека України: загрози та напрями її зміцнення. Причорноморські економічні студії. – 2018.- Вип.34.- С. 167-171. (Index Copernicus)
  56. Ситник Н.С., Корень Д. O. Аналіз сучасного ринку фінансового лізингу України.  Молодий вчений. – 2019. – № 5(2). – С. 579-583. (Index Copernicus)
  57. Ситник Н.С., Назар Н. В. Особливості реалізації грошово-кредитної політики України в сучасних умовах. Регіональна економіка та управління. Науково-практичний журнал № 4 (26), ч2, 2019. – с. 91-95. (Index Copernicus)
  58. Sytnyk N., Gerasymenko O. Management of communicative aspect of motivational philosophy of civil servants in public finance system. Social and legal aspects of the development of civil society institutions: colletctive monograph. Part I . – Warsaw: BMT Erida Sp.z.o.o., 2019. – P. 437-450.
  59. Sytnyk N., Vatamanyuk-Zelinska U. Effectiveness of financial and economic regulation of land relations in ukraine in the context of the decentralization reform. Problems and Perspectives in Management, 2019, 17(2), 550-562. (Scopus)
  60. Sytnyk N., Onyusheva I.,  Holynskyy Y. The Managerial Issues of State Budgets Execution: The Case of Ukraine and Kazakhstan. The Managerial Issues of State Budgets Execution: The Case of Ukraine and Kazakhstan / N. Sytnyk, I. Onyusheva, Y. Holynskyy // Polish Journal of Management Studies. — 2019. — Vol.19, No.1. pp. 445-463.  (Scopus)
  61. Ситник Н.С., Бей І.М. Фінансово-економічна безпека підприємств України. Інфраструктура ринку. Електронний науково – практичний журнал. № 36, 2019. – с. 273-280. (Index Copernicus)
  62. Ситник Н.С., Баїк А.І. Державний борг України: проблеми та реалії сьогодення. Молодий вчений. — 2019. — №12. С. 487-493. (Index Copernicus)
  63. Ситник Н.С., Джиговська Л.І. Методика оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства: зміст та функціональні складники. Причорноморські економічні студії. – 2019. – Вип. 46 Ч 2. – С. 65-71. (Index Copernicus)
  64. Ситник Н.С., Самбірська О.Р. Фінансова безпека банку як основа його стійкості. Регіональна економіка та управління. Науково-практичний журнал № 4 (26), ч2, 2019. – с. 91-95. (Index Copernicus)
  65. Ситник Н.С., Капітанчук М.В. Сучасний стан та перспективи інвестиційної привабливості України. Причорноморські економічні студії. – 2019. – Вип. 47, Ч 1. – С. 56-62. (Index Copernicus)
  66. Ситник Н.С., Назар Н.В. Особливості грошово-кредитної політики України в сучасних умовах. Молодий вчений. – 2019. – № 10(74). – С. 728-731. (Index Copernicus)
  67. Ситник Н.С., Беднарчук В.В. Бюджетний дефіцит та його особливості. Держава і регіони. Серія: Економіка та підприємництво 2019 р., № 5 (110),   с. 212-217. (Index Copernicus)
  68. Ситник Н.С., Тишковець М. М. Внутрішні і зoвнішні зaпoзичення тa їх рoль у фoрмувaнні фінaнсoвих ресурсів держави.  Молодий вчений. — 2019. — №11. – С. 618-621. (Index Copernicus)
  69. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А.В., Дубик В.Я., та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.
  70. Фінанси бізнесу / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Попович Д.В., Сич О.А. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 432 с.
  71. Фінанси об’єднаних територіальних громад: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Західна О. Р. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 536 с.
  72. Вступ до фаху: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Дубик В.Я., Круглякова В.В.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 256 с.
  73. Фінанси підприємств: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Смолінська С.Д., Ясіновська І.Ф.]; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 402 с.
  74. Банківська система: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., БлащукДевяткіна Н.З., Петик Л.О.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 580 с.
  75. Sytnyk N.S., Sych O. A. Tax Burden on the Enterprise in Ukraine. Prace naukowe Wudzialu Prawa, Administracji I Ekonomii Uniwersytetu Wroclawskiego : Zarys wybranych problemów z zakresu finansów i rachunkowości.  2020.  6. P. 143-151. DOI: 10.34616/23.20.102.
  76. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Гукалюк А.Ф., Західна О.Р., Сич О.А., Шушкова Ю.В.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 845 с.
  77. Iryna Storonyanska, Mariana Melnyk, Lilia Benovska, Natalia Sytnyk and Oksana Zakhidna (2021). Economic activity vs generation of local budgets’ revenues: Regional disparities in COVID-19 instability. Public and Municipal Finance, 10(1), 94-105. doi:10.21511/pmf.10(1).2021.08  (Scopus)
  78. Sytnyk, N., Humeniuk, V., Sych, O. & Hlevatska, N. (2022). Revitalization of Rural Areas of the Carpathian Region in the Context of EU Macro-Regional Strategy. Journal of Settlements and Spatial Planning, 13(1), pp. 33–44. (Scopus).

Біографія

ОСВІТА:

2020 – присвоєно вчене звання професора кафедри фінансового менеджменту

2015 – захист докторської дисертації за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

2006 – присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки та підприємництва.

2005 – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

1984 – 1989 – економічний факультет Львівського торгово-економічного інституту, економіст

 

РОБОТА:

2020 – завідувач кафедри фінансового менеджменту ЛНУ ім. І.Франка

2019 – завідувач кафедри державних та місцевих фінансів ЛНУ ім. І.Франка

2015 – професор кафедри державних та місцевих фінансів ЛНУ ім. І.Франка

2008 – 2015 – перший проректор Львівської державної фінансової академії.

2003 – 2008 – декан факультету післядипломної освіти

2000 – 2003 – завідувач підготовчим відділенням

1998 – ст. викладач Львівського фінансово-економічного інституту

1989 – викладач Львівського фінансово-економічного коледжу

Проекти

Участь у програмі малих грантів громадської дипломатії Посольства США в Україні, підготовка та проведення зимової школи «Успішна жінка в бізнесі»

Розклад