Економіка підприємства

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Ситник Н. С.УФФ-21с, УФФ-22с, УФФ-23с
432професор Ситник Н. С.УФФ-24с, Уфф-25с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
448УФФ-21сКлепанчук  О. Ю.
448УФФ-22сКлепанчук  О. Ю.
448УФФ-23сКлепанчук  О. Ю.
448УФФ-24сдоцент ЯСІНОВСЬКА І. Ф.
448Уфф-25сдоцент ЯСІНОВСЬКА І. Ф.

Опис курсу

«Економіка підприємства» – це нормативна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Вивчення дисципліни складається з лекційного курсу, семінарських та практичних занять, самостійної роботи студентів та виконання індивідуальної науково-дослідної роботи.

Предметом навчальної дисципліни є методи і способи раціонального поєднання та ефективного використання всіх елементів виробничого процесу на рівні підприємства.

Метою вивчення навчальної  дисципліни є формування базових знань основ механізму функціонування підприємства в сучасних вітчизняних умовах та набуття студентами практичних навичок щодо їх застосування у майбутній професії.

Завдання вивчення дисципліни полягають у :

  • Здобутті ґрунтовних знань з основних розділів прикладної економіки;
  • набутті вмінь, спрямованих на отримання заздалегідь окреслених результатів господарювання шляхом ефективного використання трудових, матеріальних, нематеріальних, фінансових та інвестиційних ресурсів підприємства;
  • застосуванні практичних навичок у прийнятті науково обґрунтованих управлінських рішень в умовах ринкової економіки;
  • забезпеченні розширеного самовідтворення на основі інвестиційно-інноваційної моделі розвитку;
  • розкриті і засвоєнні механізму планування, організації і ефективного господарювання на рівні підприємства.

Рекомендована література

  1. Господарський кодекс України від 16.02.2019 р. № 436-IV
  2. Кодекс України з процедур банкрутства від 21.10.2019
  3. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012 р.
  4. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підручник. / І.М.Бойчик. – К.: Кондор -Видавництво, 2016. – 378 с.
  5. Економіка підприємства: навч. посіб. / уклад. Н.В. Романченко,Т.В. Кожемякіна, К.В. Пічик. – Київ: НаУКМА, 2018. – 304 с.

 

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус