Фінанси зовнішньоекономічної діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Дубик В. Я.УФФ-31с, УФФ-32с
532доцент Дубик В. Я.УФФ-33с, УФФ-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532УФФ-31сдоцент Дубик В. Я.
532УФФ-32сдоцент Дубик В. Я.
532УФФ-33сдоцент Дубик В. Я.
532УФФ-34сдоцент Дубик В. Я.

Опис курсу

«Фінанси зовнішньоекономічної діяльності» – це нормативна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Вивчення дисципліни складається з лекційного курсу, семінарських та практичних занять, самостійної роботи студентів та виконання індивідуальної науково-дослідної роботи.

Предметом навчальної дисципліни є система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі зовнішньоекономічної діяльності.

Метою вивчення навчальної  дисципліни є формування теоретичних знань з питань побудови фінансово-економічних відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах.

Завданнями вивчення дисципліни є:

– засвоєння студентами сутності, функцій і принципів організації фінансів зовнішньоекономічної діяльності;

– аналіз проблем у сфері фінансування та кредитування зовнішньоекономічної діяльності;

– засвоєння методики здійснення зовнішньоекономічних операцій і супутніх їм операцій валютного регулювання, митного контролю, страхування;

– засвоєння процесів формування доходів від зовнішньоекономічної діяльності, фінансування витрат, оподаткування суб’єктів господарювання;

– формування умінь і навичок роботи з нормативно-законодавчими актами, з документацією по зовнішньоекономічних угодах.

Рекомендована література

  1. Митний кодекс України від 11.08.2013 р. (зі змінами і доповненнями).
  2. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. (зі змінами і доповненнями).
  3. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А.В., Дубик В.Я., та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.
  4. Козак Ю.Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – Київ-Катовіце: Центр учбової літератури, 2016. – 289 с.
  5. Гребельник О.П. Митна справа: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 472 c.
  6. Митна справа : підручник / Н.В. Мережко, П.В. Пашко, О.В. Рождественський ; за ред. П.В. Пашка. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 572 с.
  7. Рум’янцев А.П. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 292 c.
  8. Тюріна Н. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2016. – 408 с.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Фінанси зовнішньоекономічної діяльності»

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси зовнішньоекономічної діяльності»

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус