Victoria Dubyk

Position: Associate Professor, Department of Financial Management

Scientific degree: Candidate of Economic Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 245-06-56

Email: viktoriya.dubyk@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Research interests

Ukraine’s foreign trade relations with European and world countries; development of foreign economic activity in modern conditions of economic development of Ukraine; financial globalization and its impact on the development of the domestic economy; competitiveness of the Ukrainian economy in foreign trade relations; development of the state financial policy in the context of European integration processes (professional) and bases of foreign economic activity, management of foreign economic activity, customs business, customs management (pedagogical).
Author of more than 60 scientific and scientific-methodical works.

Courses

Publications

 1. Дубик В.Я. Маркетинговий підхід до аналізу конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції // [Тези доповідей звітної конференції Львівського національного університету імені Івана Франка : Секція факультету управління фінансами та бізнесу], (м. Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 258-260
 2. Дубик В.Я. Маркетинговий підхід до аналізу конкурентоспроможності вітчизняних підприємств туристичного бізнесу в умовах євроінтеграції / В.Я. Дубик, О.Б. Осідач // Вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2016. – Вип. Вип. 26.2. – С. 64–70
 3. Дубик В .Я. Інноваційна діяльність як передумова сталого розвитку національної економіки / В.Я. Дубик, О.Б. Осідач // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал. – 2016. – № 3-4 (62). – С. 5-10.
 4. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр. / [Стасишин А.В., Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», 2016. – Ч.1. – 412 с.
 5. Дубик В.Я. Релігія і церква у системі української освіти та шкільництва ХVI – XVII ст. / В.Я. Дубик, Я.Г. Сислюк // Історія релігій в Україні: науковий збірник світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича (1926 – 2010) / За заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І.Орлевич. – Львів: Інститут релігієзнавства філія Львівського музею історії релігії, «Логос», 2016. – Частина 1: Церковна історія. – С. 118 – 128
 6. Дубик В.Я. Філософська парадигма української національної ідеї кінця ХІХ – першої половини ХХ століття / В.Я. Дубик, Я.Г. Сислюк // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : [матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівського торговельно-економічного університету : у 2 ч.], (м. Львів). – Львів : Растр-7, 2016. – С. 295–297
 7. Дубик В.Я. Фінансова глобалізація та тенденції її впливу на розвиток сучасного бізнесу / В.Я. Дубик // Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні: [тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч.], (м. Львів, 27 жовтня 2015 р.). – Ч. 1. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 215–217
 8.  Dubyk V. Activation of development ukrainian business in the terms of forming a new technological order and the knowledge economy / V. Dubyk // Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні : [тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч.], (м. Львів, 27 жовтня 2015 р.). – Ч. 1. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 20–24
 9. Логіка: навчальний посібник / [О.П. Тімченко, Я.Г. Сислюк, В.Я. Дубик [та ін.]]; за заг. ред. проф. О.П. Тімченка. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2017. – 357 с.
 10. Дубик В. Я. Людиномірність філософії релігії / В.Я. Дубик, Я.Г. Сислюк, І.П. Сислюк // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : [матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівського торговельно-економічного університету : у 2 ч.], (м. Львів). – Львів : Растр-7, 2017. – С. 274–276
 11. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
 12. Дубик В.Я. Підвищення якості казначейського виконання видаткової частини державного бюджету України / В.Я. Дубик, Н.І. Омелян // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – №2(54). – С. 709-714.
 13. Дубик В.Я. Державний сектор економіки України: проблеми та сучасний стан розвитку / В.Я. Дубик, А.В. Стасишин, І.В. Барська // Молодий вчений. – 2018. – № 10(62). – С. 415-421.
 14. Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест-контроль / Стасишин А. В., Дубик В.Я., Західна О. Р. та ін.; за ред Н. С Ситник. – Ч.1. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 716 с.
 15. Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест-контроль / Стасишин А. В., Дубик В.Я., Західна О. Р. та ін.]; за ред Н. С Ситник. – Ч.2. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 348 с.
 16. Дубик В.Я. Філософсько-релігієзнавчий зміст праці Івана Франка «Сотворення світу» / В.Я. Дубик, Я.Г. Сислюк // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / за аг. Ред. О. Киричук, І. Орлевич, М. Омельчук; Львівський музей Історії релігій; Інститут української археографії та джерелознавства ім.. М.С. Грушевського; Інститут філософії ім.. Г.С. Сковороди. – Львів: «Логос», 2018. – Випуск 28. Ч. ІІ. – С. 358-371.
 17. Дубик В.Я. Можливості імплементації світового досвіду оподаткування зовнішньоекономічної діяльності у митну систему України . / В.Я. Дубик // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2018. – С. 200-207.
 18. Дубик В.Я. Сучасна система оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні / В.Я. Дубик, М.В. Боднар // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – №11(63). – С. 1111 – 1115.
 19. Дубик В.Я. Шляхи вдосконалення системи запобігання та протидії банкрутству підприємства / В.Я. Дубик, Л.О. Врублевська // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – №11(63). – С. 1115 – 1120.
 20. Дубик В.Я. Основні тенденції розвитку та стан митної політики як складової економічної безпеки України / В.Я. Дубик, О.В. Держипільський // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи» (28 листопада 2018 р., м. Львів). – Львів, 2018. – С. 148-153.
 21. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А.В., Дубик В.Я., та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.
 22. Вступ до фаху: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Дубик В.Я., Круглякова В.В.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 256 с.
 23. Дубик В.Я. Фінансова політика держави у розвитку зовнішньоторговельних відносин України з країнами ЄС / В.Я. Дубик // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2020. – №10(86). – С. 215 – 219
 24. Дубик В.Я. Проблеми кадрового планування в системі управління персоналом / В.Я. Дубик, Д.І. Вацяк // Сучасна парадигма публічного управління : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12 листопада 2020 р., м. Львів) / за наук. ред. к.е.н., доц. Стасишина А.В. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 468-472
 25. Дубик В. Я. Е-урядування – ключ до реформ в Україні / В.Я. Дубик, І.Р. Гузовата // Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій : матеріали VI Всеукр. наук. практ. конф. з міжнар. участю 16 грудня 2020 року. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – С. 232-235
 26. Дубик В.Я. Перспективи розвитку цифрової економіки в Україні / В.Я. Дубик, А.О. Млінцова // Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Ч. 1. – С. 274-277
 27. Дубик В.Я. Реалізація і розвиток митної брокерської діяльності в Україні / В.Я. Дубик // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2019 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2020 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2020. – С. 171-175
 28. Дубик В.Я. Перспективи впровадження ґендерно-орієнтованого бюджетування в Україні / В.Я. Дубик, Ю. В. Янісів // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами IІ Всеукр. наук.- практ. конф., м. Львів, 18 лютого 2021 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 30-32
 29. Дубик В.Я. Роль корпоративної культури в управлінні персоналом організації / В.Я. Дубик, А.К. Кернос // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами IІ Всеукр. наук.- практ. конф., м. Львів, 18 лютого 2021 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 329-331
 30. Дубик В.Я. Нова економічна стратегія подолання бідності в Україні / В.Я. Дубик, А.К. Кернос // The XIX International Science Conference «Applied and fundamental scientific research», April 08 – 09, 2021, Brussels, Belgium. – рр. 49-53
 31. Дубик В.Я. Теоретичні засади функціонування фінансового планування як важливого елементу організації діяльності підприємства / В.Я. Дубик, В.А. Іщенко // Проблемні аспекти в економіці, фінансах та управлінні : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 16 квітня 2021 р. – Одеса, 2021. – С. 35-38

Biography

EDUCATION:
2015 – underwent certification training at the Department of Marketing at Commercial Academy of Lviv.
2014 – Associate Professor of the Department of Economics, Management and State Administration.
2011 – defended a dissertation for the degree of a candidate of economic sciences on the theme:  “Formation of the state financial policy in European foreign trade relations”.

1997 – 2002 – studied at the Faculty of International Economic Relations at Commercial Academy of Lviv (qualification – Master of International Economic Relations, lecturer of economics).
1986 – 1997 – studied at Zhydachiv Secondary School No. 1 (Zhydachiv city, Lviv region).
WORK:
2016 – Associate Professor of the Department of State and Local Finances of the Faculty of Finance Management and Business at Ivan Franko National University of Lviv.
2015 – Deputy Dean of the Faculty of Finance Management and Business.
2012 – Associate Professor of the Department of Economics, Management and Sate Administration at State Financial Academy of Lviv.
2008 – 2012 – Senior Lecturer of the Department of Economics and Entrepreneurship at State Financial Academy of Lviv.
2002 – 2008 – assistant of the Department of Economics and Entrepreneurship at State Financial Academy of Lviv.

Schedule

Page with teachers schedule not found!