Фінансова безпека підприємства

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
818УФФ-41с, УФФ-42с
818УФФ-43с, УФФ-44с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
836УФФ-41с
УФФ-42с
УФФ-43с
УФФ-44с

Опис курсу

Предмет навчальної дисципліни

Предметом дисципліни «Фінансова безпека підприємства» виступає система фінансово-економічних відносин з приводу формування оптимального рівня фінансової безпеки для забезпечення ефективної діяльності підприємств.

Мета навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Фінансова безпека підприємства» є формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо забезпечення фінансової безпеки підприємств, механізму формування фінансової безпеки, спрямованого на досягнення цілей фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

Основні завдання

Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Фінансова безпека підприємства» є:

 • засвоєння теоретичних основ фінансової безпеки на різних її рівнях;
 • оволодіння навичками визначення характеру впливу загроз фінансовій безпеці підприємства, оцінювання ступеня їх небезпеки, вміння вибирати засоби захисту;
 • набуття майбутніми фінансистами вміння управляти економічними ризиками;
 • засвоєння методики оцінювання фінансової безпеки підприємства із застосуванням сукупності фінансових показників, що характеризують її рівень;
 • засвоєння теоретичних основ та отримання практичних навичок щодо адаптації підприємства з метою оптимізації фінансових показників діяльності підприємства;
 • формування теоретичних і практичних знань стосовно планування заходів щодо забезпечення фінансової безпеки підприємства;
 • організація та проведення фінансової розвідки.

Рекомендована література

 1. Конституція України: №254к/96ВР Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року
 2. Кодекс України з процедур банкрутства від 01.02.2020 № 2597-VIII.
 3. Про національну безпеку України : Закон України від 22.06.2018 р. № 2469-VIII
 4. Стратегія забезпечення державної безпеки, затверджена Указом Президента України від 16 лютого 2022 року № 56/2022.
 5. Васильців Т. Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: монографія / Т. Г. Васильців, В. І. Волошин, О. Р. Бойкевич [за ред. Т. Г. Васильціва]. Львів : Видавництво, 2012. 386 с.
 6. Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємництва: навчальний посібник/ Г.В. Соломіна. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. 234 с.
 7. Кузенко Т. Б., Сабліна Н. В. Фінансова безпека підприємства : навч. посіб. Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. 122 с.
 8. Мельник С. І. Управління фінансовою безпекою підприємств: теорія, методологія, практика: монографія. Львів: «Растр-7», 2020. 384 с.
 9. Фінансова безпека підприємства: навчальний посібник / Т. Б. Кузенко, Л. С. Мартюшева, О. В. Грачов, О. Ю. Литовченко. Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. 304 с.
 10. Шушкова Ю. В., Парфенюк Є. І. Уточнення сутнісних характеристик категорії «фінансова безпека підприємництва». Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. Вип. 24.1. С. 264–270.
 11. Шушкова Ю.В., Оліферович І. Р., Павлішак М. С. Фінансова стійкість підприємства у контексті антикризового управління. Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 3/1. С. 32–36.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Фінансова безпека підприємства»

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансова безпека підприємства»

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус