Проектне фінансування

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент ЯСІНОВСЬКА І. Ф.УФФМ-51с, УФФМ-52с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916УФФМ-51сдоцент ЯСІНОВСЬКА І. Ф.
916УФФМ-52сдоцент ЯСІНОВСЬКА І. Ф.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни − формування та систематизація об’єктивних знань, умінь, поглиблення фахових компетенцій з методології та інструментарію організації проектного фінансування на підставі законодавства України та з урахуванням вітчизняних та іноземних наукових досліджень для ефективного застосування їх у своїй діяльності.

Основними завданнями дисципліни є: засвоєння студентами теоретичних засад проектного фінансування; вивчення методології організації проектного фінансування; визначення місця проектного менеджменту в організації проектного фінансування; формування знань щодо джерел фінансування проектів, вартості й структури інвестиційних ресурсів у проектному фінансуванні, особливостей організації різних форм і видів проектного фінансування, ролі банків у проектному фінансуванні; ознайомлення з європейськими стандартами організації та основними засадами проектного фінансування за участі міжнародних фінансових інституцій; формування вміння визначати можливі форми і напрями практичного використання набутих знань.

Рекомендована література

  1. Бардиш Г. О. Проектне фінансування : підручник / Г. О. Бардиш. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : Хай-Тек Прес, 2009. – 464 с.
  2. Батенко Л. П. Управління проектами: навчальний посібник / Л. П. Батенко, О.А. Загородніх, В. В. Ліщинська. – К.: КНЕУ, 2010. – 231 с.
  3. Веретенников В.І. Управління проектами: навчальний посібник / В.І. Веретенников, Л.М. Тарасенко, Г.І. Гевлич. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 280 с.
  4. Деренська Я. М. Управління проектами у схемах: навчальний посібник. – Х.: В-цтво НФаУ: Золоті сторінки, 2007. – 229 с.
  5. Ноздріна Л. В. Управління проектами: Підручник / Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. Полотай. ‒ К.: Центр учбової літератури, 2010. ‒ 432 с.
  6. Проектне фінансування : підручник / Т. В. Майорова, О. О. Ляхова та ін.; за заг. та наук. ред. проф., д.е.н. Т. В. Майорової. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : КНЕУ, 2017. 434 с.
  7. Хрупович Т. Проектне фінансування: навч. посібник. – Тернопіль, 2015. – 122 с.
  8. Шклярук С. Г. Проектне фінансування : навч. посіб. / С. Г. Шклярук ; за наук. ред. проф. Г. К. Ялового. – К. : Персонал, 2009. – 472 с.
  9. Калита Т.А. Проектнефінансування як метод залучення іноземних інвестицій в економіку України в умовах фінансово-економічної кризи / Т. А. Калита. // Економіка. Управління. Інновації. – № 1.
  10. Лапко О.О. Проектнефінансування як інноваційний механізм реалізації інвестиційних проектів / О.О. Лапко // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Економіка. – Вип. 4. – С. 165-170.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Проектне фінансування»

Робоча програма навчальної дисципліни «Проектне фінансування»

Опорні матеріали лекцій 

Плани семінарських / практичних занять і методичні рекомендації щодо їх проведення

Завдання для самостійної роботи студента

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента

Засоби діагностики

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус