Проєкт Жана Моне «Ревіталізація міст – досвід ЄС для України» (EUREVIT)

Метою модуля Жана Моне є проведення літньої школи «Ревіталізація міст – досвід ЄС для України» (EUREVIT) для студентів, викладачів, органів місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості з метою формування знань про політику ЄС щодо оновлення міст та їх сталого розвитку. Літня школа надасть своїм учасникам нові компетенції та стимулюватиме дослідження Європейського Союзу в цій галузі. В Україні є величезний попит на створення якісної політики розвитку міста, в той час як ЄС має значний досвід та добру практику.

The aim of the Jean Monnet module is to hold a summer school “Urban Revitalization – EU experience for Ukraine” (EUREVIT) for students, teachers, local self-government bodies, businesses and the public in order to form knowledge about the EU policy on urban renewal and their sustainable development. The summer school will provide its participants with new competencies and stimulate European Union research in this field. In Ukraine, there is a huge demand for the creation of a high-quality city development policy, while the EU has considerable experience and good practice.

Information about the project:

 • news of the faculty

https://financial.lnu.edu.ua/?s=%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%

D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&post_type=post

 •  news of the University

https://lnu.edu.ua/?s=%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0

%B0%D1%86%D1%96%D1%8F

 •  description of the project on the International Office page

https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/jean-monnet-actions/

 • Facebook group

https://www.facebook.com/groups/1605319255880592020 рік

20 серпня 2020 року
Факультет управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка вже незабаром стане майданчиком для реалізації нового освітнього проєкту – літньої школи «Ревіталізація міста – досвід ЄС для України». Саме цей проєкт є одним із переможців програми «Еразмус+» напрямку Жана Моне 2020.

До складу команди проєкту увійшли завідувачка кафедри фінансового менеджменту, професорка Наталія Ситник, доцентка кафедри Ольга Сич (координаторка) та доцентка Віра Круглякова.

Зауважимо, що це не перше досягнення факультету у галузі міжнародного наукового співробітництва. За підтримки Відділу міжнародних зв’язків Університету викладачі факультетських кафедр поглиблюють інтеграцію у сучасний європейський освітній простір. Так, лише у 2019/2020 навчальному році завершилися проєкти «Успішна жінка в бізнесі» за підтримки Посольства США в Україні, Модуль Жана Моне «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір», реалізується проєкт Центру досконалості Жана Моне «Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій». В рамках програми академічної мобільності «Еразмус+» постійно відбуваються міжнародні стажування студентів та викладачів факультету.

Модуль Жана Моне «Ревіталізація міста – досвід ЄС для України»/«Urban Revitalization – an EU Experience for Ukraine» передбачає проведення літньої школи для студентів, викладачів, представників місцевого самоврядування, бізнесу та громадянського суспільства. Метою школи є поширення знань про політику ЄС щодо сталого розвитку та ревіталізації міст. Проєкт стимулюватиме дослідження практик Європейського Союзу в цій сфері, сприятиме отриманню нових компетенцій учасниками школи. Значний досвід ревіталізації територій, яким володіє ЄС, буде імплементовано у розробку стратегій ревіталізації українських міст.

Команда проєкту висловлює вдячність деканові факультету Андрієві Стасишину за створення сприятливих умов для підготовки подібних проектів; координаторці програм «Еразмус+» Львівського університету Оксані Краєвській та очільниці «Західноукраїнського дослідницького центру з європейських студій» Оксані Головко-Гавришевій за консультації та підтримку.

August 20, 2020
The Faculty of Financial Management and Business of the Ivan Franko National University of Lviv will soon become the site for the implementation of a new educational project – the summer school “City revitalization – EU experience for Ukraine”. This project is one of the winners of the Jean Monet 2020 Erasmus+ program.

The project team included the head of the financial management department, professor Nataliya Sytnyk, assoc. professor of the department Olga Sych (coordinator) and assoc. professor Vira Kruhlyakova.

Note that this is not the first achievement of the faculty in the field of international scientific cooperation. With the support of the Department of International Relations of the University, teachers of faculty departments are deepening integration into the modern European educational space. Thus, only in the 2019/2020 academic year, the projects “Successful Woman in Business” were completed with the support of the US Embassy in Ukraine, the Jean Monet Module “Economics in European Integration: Internal Challenges and the External Dimension”, the Jean Monet Center of Excellence project “Western Ukrainian Research Center” is being implemented from European studies”. As part of the academic mobility program “Erasmus+”, international internships of students and teachers of the faculty are constantly taking place.

Jean Monet’s module “Urban Revitalization – an EU Experience for Ukraine” provides a summer school for students, teachers, representatives of local self-government, business and civil society. The purpose of the school is to spread knowledge about the EU policy on sustainable development and urban revitalization. The project will stimulate the study of the practices of the European Union in this area, will contribute to the acquisition of new competencies by school participants. Considerable experience in the revitalization of territories owned by the EU will be implemented in the development of strategies for the revitalization of Ukrainian cities.

The project team expresses its gratitude to the dean of the faculty Andriy Stasyshyn for creating favorable conditions for the preparation of similar projects; the coordinator of Erasmus+ programs of Lviv University, Oksana Kraevska, and the head of the Western Ukrainian Research Center for European Studies, Oksana Golovko-Gavrysheva, for their advice and support.26 листопада 2020 року

В м. Брюссель, Бельгія, в онлайн форматі відбулась настановча зустріч Виконавчого агентства ЄС з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) для представників команд – переможців конкурсу Програми ЄС Еразмус+, напрям Жан Моне 2020 року.

Головна мета заходу – ознайомити представників команд із особливостями реалізації проєктів Жан Моне, надати консультації з поточних питань та налагодити співпрацю з координаторами.

В заході взяла участь координатор проекту «Ревіталізація міст – досвід ЄС для України» доцент Ольга Сич.

November 26, 2020

In Brussels, Belgium, an orientation meeting of the EU Executive Agency for Education, Audiovisual and Culture (EASEA) was held online for representatives of the winning teams of the 2020 EU Erasmus+ Program, Jean Monnet competition.

The main purpose of the event is to acquaint the representatives of the teams with the specifics of implementing Jean Monnet projects, to provide advice on current issues and to establish cooperation with the coordinators.

The event was attended by the coordinator of the “Urban revitalization – EU experience for Ukraine” project, associate professor Olga Sych.3 грудня 2020 року

На платформі ZOOM Національний Еразмус+ офіс в провів он-лайн захід «ДЕНЬ ПЕРЕМОЖЦІВ ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС+ НАПРЯМ ЖАН МОНЕ: як успішно впроваджувати проєкт».

Захід було організовано Національним Еразмус+ офісом в Україні спільно з Міністерством освіти і науки України та за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні. У заході взяли участь члени команди проєкту «Ревіталізація міст – досвід ЄС для України».


December 3, 2020

On the ZOOM platform, the National Erasmus+ office held an online event “DAY OF EU ERASMUS+ PROGRAM WINNERS TO JEAN MONET: how to successfully implement the project.”

The event was organized by the National Erasmus+ office in Ukraine together with the Ministry of Education and Science of Ukraine and with the support of the Representation of the European Union in Ukraine. Members of the project team “Revitalization of cities – EU experience for Ukraine” took part in the event.

Детальніша інформація за посиланням: https://erasmusplus.org.uaВідповідно до наказу Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка чл.-кор. НАНУ, проф. Мельника В.П., у зв’язку із реалізацією з «31» жовтня 2020 р. по «30» жовтня 2023 р. проєкту Модуль Жана Моне «Ревіталізація міст – досвід ЄС для України» 620957-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE затверджено колектив виконавців:

1. Стасишин Андрій Васильович, доцент, декан факультету управління фінансами та бізнесу;
2. Ситник Наталія Степанівна, професор, факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра фінансового менеджменту;
3. Сич Ольга Анатоліївна, доцент, факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра фінансового менеджменту – керівник проєкту;
4. Круглякова Віра Володимирівна, доцент, факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра фінансового менеджменту;
5. Краєвська Оксана Анатоліївна, доцент, факультет міжнародних відносин, кафедра країнознавства і міжнародного туризму, провідний фахівець відділу міжнародних зв’язків;
6. Петяк Ольга Василівна, заступник головного бухгалтера.

Project Team

Olga Sych, associate professor at the Department of Financial Management – project manager, carries out project management, preparation and translation of documents and reports; participates in working meetings; organises roundtables, prepares materials for the handbook; holds lectures and seminars within the summer schools; conducts research and publishes articles; presents the project.

Andriy Stasyshyn, associate professor and Dean of the Faculty of Financial Management and Business, participates in working meetings, roundtables, and summer schools and prepares materials for the handbook.

Nataliya Sytnyk, professor and head of the Department of Financial Management, takes part in working meetings and roundtables, prepares materials for the handbook and article, and conducts seminars for the summer school.

Vira Kruhlyakova, assistant at the Department of Financial Management, takes part in meetings, fills out the website, prepares presentation material, posts announcements and news reports, conducts summer school seminars, and prepares materials for the handbook and article.

Oksana Krayevska, associate professor at the Faculty of International Relations, Erasmus + coordinator in Ivan Franko National University of Lviv, provides consultations regarding the implementation of the project at the University, participates in working meetings on the project, prepares lectures within the framework of the summer school.

Olga Petyak, the deputy chief accountant, participates in working meetings, keeps accounting records of project costs, and organises payments.


2021 рік


Команда проєкту “Ревіталізація міст – досвід ЄС для України” запрошує дослідників євроінтеграційних процесів до участі у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків”.
В межах конференції запланована секція номер 6 “Сталий розвиток та ревіталізація міст: досвід Європейського Союзу для України”, що проводиться в межах проєкту Модуль Жана Моне.
Участь у конференції дистанційна та безоплатна.
Детальніше – в інформаційному листі.
Матеріали конференції:

 

The team of the project “Urban Revitalization – EU experience for Ukraine” invites researchers of European integration processes to participate in the II All-Ukrainian scientific and practical conference “State financial policy of Ukraine in the conditions of European integration: views of scientists and practitioners”.

Section number 6 “Sustainable development and revitalization of cities: experience of the European Union for Ukraine” is planned within the conference, which is held within the Jean Monnet Module project.

Participation in the conference is remote and free of charge.

Publications of the conference  https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads /2023/09/Zbirnyk_02.2021_ost.pdf.

 


25 лютого 2021 року
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ
КАФЕДРА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ЗАПРОШУЮТЬ НА
Круглий стіл:
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЄКТУ «РЕВІТАЛІЗАЦІЯ МІСТ – ДОСВІД ЄС ДЛЯ УКРАЇНИ»
ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ЗА ПІДТРИМКИ Європейського Союзу в рамках Модуля Жана Моне програми «Еразмус+»
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
м. Львів, Факультет управління фінансами та бізнесу ЛНУ,
вул. Коперника, 3 Зал засідань Вченої ради
поч. о 15.00 год.
ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ:
ЗМІШАНИЙ
Участь онлайн на платформі ZOOM за умови попередньої реєстрації


Презентація проєкту

25 лютого 2021 рокуна факультеті управління фінансами та бізнесу відбувся круглий стіл, присвячений презентації проєкту «Ревіталізація міст – досвід ЄС для України» («EVREVIT») (Модуль Жана Моне програми  «Erasmus+»).

Зі вступним словом виступив декан факультету та учасник проєктної команди Андрій Стасишин, який, зокрема, окреслив важливість тематики проєкту та наголосив на вагомих досягненнях факультету у європейських студіях.

Представник національного офісу «Еразмус +», провідний фахівець напряму Жана Моне Петро Крайнік, привітавши учасників заходу, побажав усім плідної роботи, успішних результатів та їхнього подальшого поширення за межами Університету.

Завідувачка кафедри фінансового менеджменту, професорка Наталія Ситник ознайомила учасників з діяльністю кафедри, зокрема з попередніми міжнародними проєктами, що реалізовувались на її базі, та вказала на значний досвід і напрацювання колективу у сфері європейських досліджень. Також Наталія Ситник запросила учасників до подальшої співпраці в рамках подібних проєктів.

Представник Західноукраїнського центру досконалості Жана Моне, доцент Василь Зеленко розповів про ще один успішно реалізований на факультеті управління фінансами та бізнесу у 2016-2019 роках проєкт за програмою Жана Моне – «Економіка в європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір». Також Василь Зеленко висловив переконання у необхідності подальшої синергії чинних та нових проєктів європейської тематики.

Координаторка проєкту Ольга Сич та членкиня проєктної команди Віра Круглякова презентували зміст та етапи реалізації проєкту. Окрім того, спікери представили основні цілі та завдання «EVREVIT».

Метою Модуля Жана Моне є проведення літньої школи «Ревіталізація міст – досвід ЄС для України» для студентів, викладачів, органів місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості  з метою формування знань про політику ЄС щодо оновлення міст та їхнього сталого розвитку.

Цілями «EVREVIT» є:

 • розробка та викладання інноваційного курсу з міської політики ЄС;
 • вдосконалення та поширення знань серед студентів, молодих дослідників, політиків, суспільства в цілому з питань європейської інтеграції;
 • проведення досліджень європейського розвитку міст;
 • набуття практичних навичок шляхом проведення практичних семінарів з найкращих практик країн ЄС щодо ревіталізації міст;
 • сприяння активному громадянству та цінностям ЄС.

До круглого столу долучились студенти та викладачі факультету управління фінансами та бізнесу, закладів вищої освіти міста Києва, Львова, Слов’янська, Ізмаїла, Вінниці, представники громадських організацій.

 

Presentation of the Project

On February 25, 2021, a round table dedicated to the presentation of the project “Urban revitalization – EU experience for Ukraine” (“EVREVIT”) (Jean Monet module of the “Erasmus+” program) was held at the Faculty of Finance and Business Management.

The dean of the faculty and a member of the project team Andriy Stasyshyn made an opening speech, who, in particular, outlined the importance of the project’s subject matter and emphasized the faculty’s significant achievements in European studies.

The representative of the national office “Erasmus +”, the leading specialist in the direction of Jean Monet Petro Kraynik, after congratulating the participants of the event, wished everyone fruitful work, successful results and their further distribution outside the University.

The head of the Department of Financial Management, Professor Nataliya Sytnyk, introduced the participants to the activities of the Department, in particular to the previous international projects implemented on its basis, and pointed to the considerable experience and achievements of the team in the field of European studies. Nataliya Sytnyk also invited the participants to further cooperation within the framework of similar projects.

The representative of the Jean Monet Western Ukrainian Center of Excellence, associate professor Vasyl Zelenko, spoke about another project successfully implemented at the Faculty of Finance and Business Management in 2016-2019 under the Jean Monet program – “Economics in European Integration: Internal Challenges and External Dimensions”. Vasyl Zelenko also expressed his belief in the need for further synergy between existing and new European-themed projects.

Project coordinator Olga Sych and project team member Vira Kruglyakova presented the content and stages of project implementation. In addition, the speakers presented the main goals and objectives of “EVREVIT”.

The purpose of the Jean Monnet Module is to hold a summer school “Urban revitalization – the EU experience for Ukraine” for students, teachers, local self-government bodies, businesses and the public in order to form knowledge about the EU policy on urban renewal and their sustainable development.

The goals of “EVREVIT” are:

 • development and teaching of an innovative course on EU urban policy;
 • improvement and dissemination of knowledge among students, young researchers, politicians, society as a whole on issues of European integration;
 • conducting research on the European development of cities;
 • acquisition of practical skills by conducting practical seminars on the best practices of EU countries regarding urban revitalization;
 • promotion of active citizenship and EU values.

The round table was attended by students and teachers of the Faculty of Finance and Business, higher education institutions of Kyiv, Lviv, Sloviansk, Izmail, Vinnytsia, representatives of public organizations


Поширення інформації про проєкт

21 квітня 2021 року доцентка кафедри фінансового менеджменту Сич Ольга взяла участь у пленарному засіданні ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції ,,Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом” та представила проєкт Модуль Жана Моне “Ревіталізація міст – досвід ЄС для України”, що реалізовується на факультеті управління та бізнесу ЛНУ імені І. Франка за підтримки ЄС.

Dissemination of information about the project

On April 21, 2021, assistant professor of the Department of Financial Management Olga Sych took part in the plenary session of the III International Scientific and Practical Conference “Actual Issues of Economy, Accounting, Finance and Personnel Management” and presented the Jean Monet Module project “City Revitalization – EU experience for Ukraine”. which is implemented at the Faculty of Management and Business of I. Franko LNU with the support of the EU.


I Літня школа (22-30 червня 2021 року)
22 червня на факультеті управління фінансами та бізнесу стартувала І Літня школа “Ревіталізація міст – досвід ЄС для України”, що реалізується в рамках Модуля Жана Моне програми Еразмус+ за підтримки ЄС (Urban Revitalization – the EU experience for Ukraine 620957-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE).
Учасниками школи стали студенти різних спеціальностей Університету імені Івана Франка, інших ЗВО, викладачі та практики, що цікавляться політикою ЄС щодо оновлення міст та їх сталого розвитку.
Програма першого дня була насиченою. Декан факультету управління фінансами та бізнесу Андрій Стасишин оголосив про відкриття школи та побажав учасникам здобути нові знання та компетенції у вирішенні питань сталого розвитку міст України. З вітальним словом до присутніх звернувся Григорій Мозолевич – керівник експертної групи Директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України, висловивши зацікавленість у тематиці проекту та можливості імплементації здобутих учасниками знань під час Школи в інших Євроінтеграційних проєктах та заходах. Завідувач кафедри професор Наталія Ситник розповіла про міжнародну спрямованість багатьох проєктів, що реалізуються на кафедрі фінансового менеджменту, представила команду проєкту та побажала учасникам плідних дискусій та вагомих досягнень протягом школи.
В межах програми першого дня були прочитані лекції «Сутність політики міського розвитку в ЄС» та «Види та методи ревіталізації міст» координатором проєкту, доцентом Ольгою Сич, проведено інтерактивне опитування учасників щодо рівня задоволеністю існуючою політикою міського розвитку під час семінару «Роль європейського міста в економічному розвитку» (доцент Віра Круглякова), а також тренінг «Інструменти ревіталізації – Аналіз проблеми» командою проєкту.

Start of the Summer School
On June 22, the Faculty of financial management and Business launched the First Summer School “Urban Revitalization – the EU Experience for Ukraine”, implemented within the Jean Monet Module of the Erasmus + program with the support of the EU (Urban Revitalization – the EU experience for Ukraine 620957-EPP-1- 2020-1-UA-EPPJMO-MODULE).
The participants of the school were students of various specialties of the Ivan Franko National University, other universities, teachers, and practitioners interested in the EU policy on urban renewal and its sustainable development.
The first day’s program includes lots of activities. Dean of the Faculty Andriy Stasyshyn announced the opening of the school and wished the participants to gain new knowledge and competencies in addressing the issues of sustainable development of Ukrainian cities. Hryhoriy Mozolevych, Head of the Expert Group of the Directorate of Science and Innovation of the Ministry of Education and Science of Ukraine, addressed the audience with a welcoming speech, expressing interest in the project and the possibility of implementing the knowledge gained during the School in other European integration projects and events. The head of the department, professor Natalia Sytnyk, spoke about the international orientation of many projects implemented at the Department of Financial Management, introduced the project team, and wished the participants fruitful discussions and significant achievements during the school.
The program of the first day included lectures “The essence of urban development policy in the EU” and “Types and methods of urban revitalization” by the project coordinator, associate professor Olga Sych; an interactive survey of participants on the level of satisfaction with existing urban development during the seminar “The role of the European city in economic development” (associate professor Vira Kruhlyakova), as well as training” Tools for revitalization – Problem Analysis “by the project team.


Літня школа – День другий
23 червня продовжила роботу І Літня школа “Ревіталізація міст – досвід ЄС для України”, що реалізується в рамках Модуля Жана Моне програми Еразмус+ за підтримки ЄС (Urban Revitalization – the EU experience for Ukraine 620957-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE).
В межах програми другого дня була прочитана лекція «Джерела фінансування відродження міст» координатором проєкту, доцентом Ольгою Сич.
Зацікавлення та жваву дискусію викликала зустріч з Андрієм Пундором, керівником програми «Стратегія» в Інституті міста з обговорення стратегії розвитку міста Львова – «Стратегії прориву». Також відбулась бінарна лекція на тему «Європейські структурні фонди та їх інструменти розвитку міст», проведена доцентами Ольгою Сич та Вірою Кругляковою та тренінг «Інструменти ревіталізації – Планування дій».

Summer school – Day two
On June 23, the 1st Summer School “Revitalization of Cities – EU Experience for Ukraine” continued. This action is implemented within the framework of the Jean Monnet Module of the Erasmus + program with the support of the EU (Urban Revitalization – the EU experience for Ukraine 620957-EPP-1-2020-1-EN -EPPJMO-MODULE).
Within the second day program, the lecture “Sources of financing of the revival of cities” was given by the project coordinator, associate professor Olga Sych.
The meeting with Andriy Pundor, the head of the “Strategy” program at the City Institute, to discuss Lviv’s development strategy – “Breakthrough Strategy”, aroused interest and lively discussion. A binary lecture on “European Structural Funds and their tools for urban development” was conducted by associate professors Olga Sych and Vira Kruhliakova, and training “Revitalization Tools – Action Planning”.


Новини літньої школи
24-25 червня продовжила роботу І Літня школа “Ревіталізація міст – досвід ЄС для України”, що реалізується в рамках Модуля Жана Моне програми Еразмус+ за підтримки ЄС (Urban Revitalization – the EU experience for Ukraine 620957-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE).
В межах програми школи24 червнявідбулись цікаві лекції, зустрічі та семінари.
Зокрема, інформативною та надихаючою була зустріч з професором Назаром Подольчаком, директором Tech Startup School, Національного університету «Львівська політехніка», на тему «Фінансування міських проєктів шляхом використання співфінансування та краудфандингу». Професор поділився досвідом створення та функціонування краудфандингової платформи StartEra та можливістю її використання для проєктів ревіталізації міста.
Окрім того, учасники школи зустрілись з професором Оксаною Гнаткович, директоркою Громадської організації «Зелена економіка», та обговорили європейські практики ревіталізації міст з фокусом на креативну індустрію.
Також була прочитана лекція «Розробка програми ревіталізації міста» та проведено тренінг «Інструменти ревіталізації – Фінансування» координатором проєкту, доцентом Ольгою Сич.
Не менш насиченою була програма 25 червня. Слухачі літньої школи опановували українські виклики ревіталізації міст, сучасні напрямки ревіталізації міста та брали участь в тренінгу «Інструменти ревіталізації – взаємодія зі стейкхолдерами» від команди проєкту.
Особливу увагу та інтерес учасників привернула лекція доцента Ореста Мищишина, консультанта ІТ компанії SoftServe «Використання моделей демографії та густоти населення для оптимізація мережі шкіл Львівщини». Слухачі мали можливість взяти участь у дискусії з лектором та збагнути важливість якісного інформаційного забезпечення для обґрунтування рішень у сфері ревіталізації.

Summer school news
Еhe First Summer School “Revitalization of Cities – EU Experience for Ukraine” is implemented within the framework of the Jean Monnet Module of the Erasmus + program with the support of the EU (Urban Revitalization – the EU experience for Ukraine 620957-EPP-1-2020-1 -UA-EPPJMO-MODULE).
Interesting lectures, meetings, and seminars took place within the school program on June 24.
In particular, the meeting with Professor Nazar Podolchak (Director of Tech Startup School, Lviv Polytechnic National University) on the topic “Financing of city projects through the use of co-financing and crowdfunding” was informative and inspiring. Nazar Podolchak shared his experience of creating and operating the StartEra crowdfunding platform and the possibility of using it for city revitalization projects.
In addition, the participants of the school met with Professor Oksana Hnatkovych, Director of the NGO “Green Economy”, and discussed European practices of the revitalization of cities with a focus on the creative industry.
The lecture “Development of the city revitalization program” was also given and the training “Revitalization tools – Financing” was conducted by the project coordinator, associate professor Olga Sych.
The program on June 25 was no less intense. Students of the summer school mastered the Ukrainian challenges of city revitalization, modern directions of city revitalization and participated in the training “Revitalization tools – interaction with stakeholders” from the project team.
The lecture of associate professor Orest Myshchyshyn (IT consultant of SoftServe company) “Using models of demographics and population density for optimization of the network of schools of the Lviv region” attracted special attention and interest from the participants. Students had the opportunity to participate in a discussion with the lecturer and understand the importance of quality information support to justify decisions in the field of revitalization.


 

Завершення літньої школи

29-30 червня відбулись завершальні сесії І Літньої школи “Ревіталізація міст – досвід ЄС для України”, що реалізується в рамках Модуля Жана Моне програми Еразмус+ за підтримки ЄС (Urban Revitalization – the EU experience for Ukraine 620957-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE).

Зокрема, змістовною та корисною з практичної точки зору була зустріч з доцентом Національного університету «Львівська політехніка» Іриною Пасінович на тему «Корпоративна соціальна відповідальність та взаємодія з громадами». Ірина Ігорівна висвітлила сучасні тренди в корпоративній соціальній відповідальності, ознайомила слухачів з корпоративним волонтерством, благодійною діяльністю, соціальним підприємництвом, програмами підтримки громад бізнесом.

Окрім того, учасники школи обговорили актуальну тематику створення розумного міста та оцінили кроки, зроблені українськими містами в цьому напрямку. В межах лекції-дискусії слухачі переглянули цікаві відео-матеріали та почули доповіді лекторів Віри Круглякової та Ольги Сич.

Цікавими та надихаючими виявились заключні зустрічі, під час яких учасники школи презентували власні проєкти ревіталізації міських об’єктів та інфраструктури. Пролунали надзвичайно актуальні пропозиції відновлення промислових об’єктів, створення креативних та дитячих просторів, парків відпочинку та інші. Ідеї слухачів поширювались у сферу цифровізації – щодо розробки зручних мобільних додатків для сортування сміття, прийняття колегіальних рішень та взаємодії з державними установами.

Отож, набуті протягом літньої школи знання, підтверджені сертифікатом європейського зразка, дозволяють поглибити обізнаність слухачів з європейським досвідом ревіталізації міст, заохочують до впровадження власних проєктів та формують активну громадянську позицію майбутніх агентів змін.
Дякуємо всім учасникам, спікерам та гостям літньої школи за тісну співпрацю та обмін знаннями з метою поширення успішних європейських практик сталого розвитку міст та їх імплементацію в Україні!


Completion of summer school

On June 29-30, the final sessions of the First Summer School “Urban Revitalization – the EU Experience for Ukraine” took place within the framework of the Jean Monnet Module of the Erasmus + program with the support of the EU 1-UA-EPPJMO-MODULE).

In particular, the meeting with Iryna Pasynovych, Associate Professor of Lviv Polytechnic National University, on “Corporate Social Responsibility and Interaction with Communities” was meaningful and useful from a practical point of view. Iryna Ihorivna highlighted current trends in corporate social responsibility, acquainting students with corporate volunteering, charity, social entrepreneurship, and business support programs.

In addition, the participants of the school discussed topical issues of creating a smart city and appreciated the steps taken by Ukrainian cities in this direction. During the lecture-discussion, the listeners watched interesting video materials and heard the reports of lecturers Vira Kruhliakova and Olga Sych.

The final meetings were interesting and inspiring, during which the participants of the school presented their own projects of revitalization of city facilities and infrastructure. There were extremely urgent proposals for the restoration of industrial facilities, the creation of creative and children’s spaces, recreation parks and others. The students’ ideas spread to the field of digitalization – to develop convenient mobile applications for sorting garbage, making collegial decisions and interacting with government agencies.

Thus, the knowledge acquired during the summer school, confirmed by a European certificate, allows to deepen students’ awareness of the European experience of urban revitalization, encourage the implementation of their own projects and form an active civic position of future agents of change.

We thank all participants, speakers and guests of the summer school for close cooperation and exchange of knowledge in order to disseminate successful European practices of sustainable urban development and their implementation in Ukraine!
 


Панельна дискусія “Європейські структурні фонди та їх співпраця з Україною” (13 жовтня 2021 року)
13 жовтня 2021 року на кафедрі фінансового менеджменту відбулась панельна дискусія “Європейські структурні фонди та їх співпраця з Україною”, що реалізується в рамках Модуля Жана Моне “Ревіталізація міст – досвід ЄС для України” програми Еразмус+ за підтримки ЄС (Urban Revitalization – the EU experience for Ukraine 620957-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE).
У вступній частині учасники ознайомились з інформацією про проєкт Модуль Жана Моне “Ревіталізація міст – досвід ЄС для України” від його координаторки к.е.н., доц. Ольги СичУ проєкті від факультету управління фінансами та бізнесу також задіяні декан Андрій Стасишинпрофесор Наталія Ситникта доцентВіра Круглякова.
Доповідачі окреслили актуальні напрямки співпраці України з Європейським Союзом та можливості використання європейських фінансових інструментів підтримки сталого розвитку держави. Були представлені презентації: “Співпраця України та Європейського банку реконструкції та розвитку: стан і перспективи” (Катерина Закорко, студентка групи УФФ-43с), “Європейські інструменти фінансування міського розвитку” (Аліна Млінцова, студентка групи УФФМ-11с), “Співпраця ЄС та України в рамках програми EU4BUSINESS” (Діана Корень, студентка групи УФФМ-12с), “Програма HORIZON EUROPE та її наслідки для України” (Ілона Юрченко, студентка групи УФФ-41с) “Програми транскордонного співробітництва ЄС та України” (Марта Пилат, студентка групи УФФ-22с), “Трансформація промислових об’єктів в активний публічний простір” (Марта Корж, студентка групи УФФ-43с).
В дискусії взяли участь 90 студентів різних курсів освітньої програми “Фінанси, митна та податкова справа”, викладачі кафедри фінансового менеджменту, гості заходу.
З підсумковим словом виступила завідувач кафедри фінансового менеджменту д.е.н. проф. Наталія Ситник, наголосивши на важливості реалізації проєктів міжнародної співпраці та поширенні знань про можливості залучення європейських фінансових інструментів для модернізації вітчизняної економіки.
Учасники заходу отримають сертифікати про участь європейського зразка, а матеріали дискусії будуть розміщені у відкритому доступі на сторінці проєкту.

Panel discussion “European Structural Funds and their cooperation with Ukraine ”
On October 13, 2021, the Department of Financial Management hosted a panel discussion “European Structural Funds and their cooperation with Ukraine”, implemented within the Jean Monnet Module “Revitalization of cities – the EU experience for Ukraine” Erasmus + program with the support of the EU (Urban Revitalization – the EU experience for Ukraine 620957-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE).
In the introductory part, the participants got acquainted with the information about the project Jean Monnet Module “Revitalization of cities – the EU experience for Ukraine” from its coordinator, Ph.D., Assoc. Olga Sych.
The speakers outlined the current areas of cooperation between Ukraine and the European Union and the possibility of using European financial instruments to support the sustainable development of the state. Presentations were on such topics: “Cooperation between Ukraine and the European Bank for Reconstruction and Development: status and prospects” (Kateryna Zakorko, student of UFF-43c), “European instruments for financing urban development” (Alina Mlintsova, student of UFFM-11c), EU cooperation and Ukraine in the framework of the EU4BUSINESS program (Diana Koren, student of the UFFM-12c), “HORIZON EUROPE program and its consequences for Ukraine” (Ilona Yurchenko, student of the UFF-41c) “EU-Ukraine cross-border cooperation programs” (Marta Pylat, student of the UFF-22s), “Transformation of industrial facilities into an active public space” (Marta Korzh, student of the UFF-43s).
The discussion was attended by 90 students of different courses of the educational program “Finance, Customs and Tax Affairs”, lecturers of the Department of Financial Management, guests of the event. The final speech was made by the Head of the Department of Financial Management, prof. Natalia Sytnyk, emphasizing the importance of implementing international cooperation projects and disseminating knowledge about the possibilities of attracting European financial instruments to modernize the domestic economy.
The participants of the event will receive certificates of participation of the European standard, and the materials of the discussion will be posted in the public domain on the project page.


Поширення інформації про проєкт

Участь викладачів кафедри фінансового менеджменту у науково-практичному семінарі “Обмін досвідом проєктної та міжнародної діяльності”

 

 


 

Координаторка проєкту Модуль Жана Моне “Ревіталізація міст: досвід ЄС для України “Ольга Сич прийняла участь у Конгресі Української Асоціації Європейських Студій.


10 грудня 2021 року  відбулась презентація проєктів Жана Моне програми Еразмус +, що реалізуються в ЛНУ ім. І. Франка та обмін досвідом з іноземними партнерами.

10 грудня 2021 року на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася зустріч координаторів проектів Жана Моне у Львівському університеті із завідувачем кафедри політології Каунаського університету імені Вітовта Великого (м. Каунас, Литва), професором кафедри Жана Моне Міндаугасом Юркінасом, який є координатором проекту Кафедра Жана Моне зі спеціалізацією в дослідженнях Європейського Союзу “ЄС – внутрішня європеїзація та малі держави” (2020-2022).

 

On December 10, 2021, a presentation of the Jean Monet projects of the Erasmus + program, which are implemented at IFNUL and exchange of experience with foreign partners.

On December 10, 2021, at the Faculty of International Relations of the Ivan Franko National University of Lviv, a meeting of Jean Monet project coordinators was held at Lviv University with the head of the political science department of Vytautas the Great Kaunas University (Kaunas, Lithuania), professor of the Jean Monet department Mindaugas Yurkinas, who is the coordinator of the Jean Monnet Chair with a specialization in European Union studies “EU – internal Europeanization and small states” project (2020-2022).

https://intrel.lnu.edu.ua/news/zustrich-koordynatoriv-proektiv-zhana-mone-u-lvivskomu-universyteti?fbclid=IwAR3QqizzI8qUYiXSBrsV-RJ_SjuO2fgcslzzzi_GWe2MSjN5NnutFJywrw4


2022 рік


ІІ літня школа «Ревіталізація міст – досвід ЄС для України» (20 -27 червня 2022р., он-лайн)
20 червня 2022 р., в он-лайн форматі на платформі Teams були проведені заняття першого дня ІІ літньої школи в рамках реалізації Модуля Жана Моне «Ревіталізація міст – досвід ЄС для України». Захід організовано Львівським національним університетом імені Івана Франка у тісній співпраці з Національним Еразмус+ офісом в Україні та департаментом економічної політики Львівської обласної військової адміністрації.
Захід відвідало понад 50 учасників, що є студентами та викладачами університетів з різних міст України.
У вітальному слові Андрій Стасишин, декан факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка звернув увагу на зростання актуальності тематики літньої школи, адже в умовах повномасштабної війни з росією відновлення потребуватимуть не лише постпромислові об’єкти та території, а цілі міста й регіони України, що потерпають від воєнних дій.
Петро Крайнік, експерт напряму Жана Моне Національного Еразмус+ офісу в Україні у своєму зверненні підтримав зусилля Університету у впровадженні європейських практик у вітчизняні реалії, а також підкреслив виняткову роль студентської молоді у створенні проектів відновлення суверенної України.
Також у заході взяла участь Наталія Ситник, завідувач кафедри фінансового менеджменту, професор, наголосивши на важливості фінансових аспектів здійснення програм ревіталізації та необхідності пошуку відповідних ресурсів з диверсифікованих джерел.
Під час першого дня школи з презентаціями виступили Ольга Сич та Віра Круглякова – доценти кафедри фінансового менеджменту, члени команди проекту Модуль Жана Моне. Були висвітлені питання європейських стратегій міського розвитку, ролі міста та принципів європейської міської програми (Urban Agenda), оцінено ставлення до проблем міст в Україні на основі проведеного опитування.
Гостьовим лектором літньої школи виступив Орест Гринів, начальник управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики Львівської обласної військової адміністрації. Спікер зосередив увагу на таких актуальних питаннях як інвестиційна привабливість Львівської області, ключові напрямки співпраці з ЄС, стратегії формування та функціонування технопарків, а також релокації підприємств в умовах війни. Лектор відповідаючи на запитання, зазначив, що нарощування промислового потенціалу та підтримка інвестицій типу brownfield сприятиме сталому розвитку регіону.
В кінці навчального дня учасники ознайомились з дієвим інструментом розробки програми ревіталізації – європейською платформою Urbact та отримали консультації з питань розробки проєкту ревіталізації.
В результаті відвіданого заходу, учасники: ознайомились з цілями та програмами розвитку європейських міст, навчились порівнювати стратегії міського розвитку в Україні та ЄС, аналізувати прийоми започаткування проекту ревіталізації, започаткували підготовку власних проектів ревіталізації міських об’єктів.
Дякуємо всім за участь!

II summer school “Revitalization of cities – the EU experience for Ukraine” (June 20-27, 2022, online)
On June 20, 2022, the first day of the Second Summer School was held online on the Teams platform as part of the implementation of the Jean Monnet Module “Urban Revitalization – EU Experience for Ukraine”. The event was organized by Ivan Franko National University of Lviv in close cooperation with the National Erasmus + Office in Ukraine and the Department of Economic Policy of the Lviv Regional Military Administration.
The event was attended by more than 50 participants who are students and teachers from different cities of Ukraine.
In his welcoming speech, Andriy Stasyshyn, Dean of the Faculty of Finance and Business Management of Ivan Franko Lviv National University, drew attention to the growing urgency of the summer school, because in a full-scale war with Russia, reconstruction will require not only post-industrial facilities and territories. suffering from hostilities.
Petro Krainik, Jean Monnet expert of the National Erasmus + Office in Ukraine, in his address supported the University’s efforts to implement European practices in the domestic realities and stressed the exceptional role of student youth in creating projects to restore a sovereign Ukraine.
The event was also attended by Natalia Sytnyk, Head of the Department of Financial Management, Professor, emphasizing the importance of financial aspects of revitalization programs and the need to find appropriate resources from diversified sources.
During the first day of the school, presentations were made by Olga Sych and Vira Kruglyakova – associate professors of the Department of Financial Management, members of the Jean Monnet Module project team. Issues of European urban development strategies, the role of the city and the principles of the European urban program (Urban Agenda) were covered, the attitude to the problems of cities in Ukraine was assessed based on a survey.
Orest Hryniv, Head of the Department of Industry, Entrepreneurship and Investment Policy of the Lviv Regional Military Administration, was a guest lecturer at the summer school. The speaker focused on such topical issues as the investment attractiveness of Lviv region, key areas of cooperation with the EU, strategies for the formation and operation of technology parks, as well as relocation of enterprises during the war. It is noted that building industrial capacity and supporting brownfield investments will contribute to the sustainable development of the region.
At the end of the training day, the participants got acquainted with an effective tool for developing a revitalization program – the European platform Urbact and received advice on the development of a revitalization project.
As a result of the event, participants got acquainted with the goals and programs of European cities, learned to compare urban development strategies in Ukraine and the EU, analyse the methods of launching a revitalization project, began preparing their own revitalization projects.
Thank you all for participating!Події ІІ Літньої школи “Ревіталізація міст – досвід ЄС для України”27 червня 2022 року завершилась ІІ Літня школа «Ревіталізація міст – досвід ЄС для України», яка упродовж тижня відбувалася на факультеті управління фінансами та бізнесу. Захід реалізовували в рамках Модуля Жана Моне програми Еразмус+ за підтримки ЄС  (Urban Revitalization – the EU experience for Ukraine 620957-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE). Навчання в школі модерували доцентки кафедри фінансового менеджменту Ольга Сич та Віра Круглякова.

У вітальному слові декан факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка Андрій Стасишин звернув увагу на зростання актуальності тематики Літньої школи, адже в умовах повномасштабної війни з росією відновлення потребуватимуть не лише постпромислові об’єкти та території, а й цілі міста та регіони України, що потерпають від воєнних дій.

Експерт напряму Жана Моне Національного Еразмус+ офісу в Україні Петро Крайнік у своєму зверненні підтримав зусилля Львівського університету у впровадженні європейських практик, а також підкреслив виняткову роль студентської молоді у створенні проєктів відновлення суверенної України.

Також у заходах взяла участь завідувачка кафедри фінансового менеджменту, професорка Наталія Ситник, яка наголосила на важливості фінансових аспектів здійснення програм ревіталізації та необхідності пошуку відповідних ресурсів з диверсифікованих джерел.

Учасниками школи стали понад пів сотні студентів різних спеціальностей Львівського національного університету імені Івана Франка та представники інших освітніх установ, зокрема, й викладачі та практики, які цікавляться політикою ЄС щодо оновлення міст та їхнього сталого розвитку.

Програма Літньої школи була насиченою: лекції та семінари, тренінги й воркшопи, зустрічі та розбір найкращих кейсів ревіталізації,

Cпікером Літньої школи, зокрема, був начальник Управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики Львівської обласної військової адміністрації Орест Гринів. Під час  свого виступу він зосередив увагу на таких актуальних питаннях як інвестиційна привабливість Львівської області, ключові напрямки співпраці з Європейським Союзом, стратегії формування та функціонування технопарків, а також релокації підприємств в умовах війни.

Зацікавлення в учасників школи викликала зустріч з керівником програми «Стратегія» в Інституті міста Андрієм Пундоромприсвячена обговоренню стратегії розвитку міста Львова – «Стратегії прориву».

Надзвичайно актуальною була лекція інституційної координаторки програми Еразмус+ у Львівському університеті, доцентки Оксани Краєвської  про відносини України та ЄС, що дозволила розставити глобальні пріоритети розвитку нашої держави, зокрема й у сфері ревіталізації.

Окрім того, учасники школи зустрілись з професоркою ЛНУ ім.  Івана Франка Оксаною Гнаткович, яка також є директоркою Громадської організації «Зелена економіка». Під час зустрічі йшлося про європейські практики ревіталізації міст з фокусом на креативну індустрію.

Слухачі ІІ Літньої школи познайомились із сутністю політики міського розвитку в ЄС, видами та методами ревіталізації міст, джерелами її фінансування. На практичних заняттях розглядали етапи розробки програми ревіталізації міста, оцінювали українські реалії та аналізували сучасні напрямки ревіталізації міст Європи. Щоденні зустрічі з експертами дозволили учасникам заглибитись в український досвід ревіталізаційних процесів, зокрема були опрацьовані кейси JamFactory та Kivsh.

На завершення учасники школи презентували власні проєкти ревіталізації об’єктів культурної спадщини, постпромислових територій та елементів екосистеми, демонструючи вдале засвоєння матеріалу та успішне його втілення в практичний результат. Якісну підготовку та впевнений захист проєктів відзначила завідувачка кафедри фінансового менеджменту, професорка Наталія Ситник, а учасники школи взяли участь в опитуванні про її результати, акцентувавши на фаховості проєктної команди та інноваційності матеріалу школи.

На думку декана факультету управління фінансами та бізнесу Андрія Стасишина, набуті протягом Літньої школи знання, підтверджені сертифікатом європейського зразка, дозволять поглибити обізнаність слухачів з європейським досвідом ревіталізації міст, заохотити до впровадження власних проєктів та формувати активну громадянську позицію молоді, яка після перемоги буде відновлювати Україну.

Інформація на сайті університету: На факультеті управління фінансами та бізнесу завершилась ІІ Літня школа «Ревіталізація міст – досвід ЄС для України»

 

On June 27, 2022, the 2nd Summer School “Urban Revitalization – EU experience for Ukraine” ended, which was held for a week at the Faculty of Finance and Business Management. The event was implemented as part of the Jean Monet Module of the Erasmus+ program with the support of the EU (Urban Revitalization – the EU experience for Ukraine 620957-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE). Teaching at the school was moderated by assistant professors of the Department of Financial Management Olga Sych and Vira Kruglyakova.

In his welcoming speech, the dean of the Faculty of Finance and Business Management of LNU named after Ivan Franko Andrii Stasyshyn drew attention to the growing relevance of the Summer School theme, because in the conditions of a full-scale war with Russia, not only post-industrial facilities and territories, but also entire cities and regions of Ukraine suffering from military actions, will require restoration.

Petro Kraynik, an expert in the Jean Monet direction of the National Erasmus+ office in Ukraine, in his address, supported the efforts of Lviv University in implementing European practices, and also emphasized the exceptional role of student youth in creating projects for the restoration of sovereign Ukraine.

The head of the Department of Financial Management, Professor Nataliya Sytnyk, also took part in the events, who emphasized the importance of financial aspects of implementing revitalization programs and the need to find appropriate resources from diversified sources.

More than half a hundred students of various specialties of the Ivan Franko National University of Lviv and representatives of other educational institutions, including teachers and practitioners who are interested in the EU policy on urban renewal and their sustainable development, participated in the school.

The program of the Summer School was rich: lectures and seminars, trainings and workshops, meetings and analysis of the best cases of revitalization,

The speaker of the Summer School, in particular, was Orest Hryniv, head of the Department of Industry, Entrepreneurship and Investment Policy of the Lviv Regional Military Administration. During his speech, he focused on such topical issues as the investment attractiveness of the Lviv region, key areas of cooperation with the European Union, strategies for the formation and operation of technology parks, as well as the relocation of enterprises in wartime conditions.

The school participants became interested in a meeting with the head of the “Strategy” program at the Institute of the City, Andriy Pundor, dedicated to discussing the development strategy of the city of Lviv – “Strategy of Breakthrough”.

The lecture of the institutional coordinator of the Erasmus+ program at the University of Lviv, assistant professor Oksana Kraevska, on the relations between Ukraine and the EU, was extremely relevant, which made it possible to set global priorities for the development of our state, in particular in the field of revitalization.

In addition, the participants of the school met with the professor of LNU named after Ivan Franko by Oksana Hnatkovich, who is also the director of the Public Organization “Green Economy”. During the meeting, European practices of urban revitalization with a focus on the creative industry were discussed.

Students of the 2nd Summer School got acquainted with the essence of urban development policy in the EU, types and methods of urban revitalization, and sources of its financing. During the practical sessions, the stages of development of the city revitalization program were considered, Ukrainian realities were evaluated and modern trends in the revitalization of European cities were analyzed. Daily meetings with experts allowed the participants to delve into the Ukrainian experience of revitalization processes, in particular, the cases of JamFactory and Kivsh were studied.

At the end, the school participants presented their own projects of revitalization of cultural heritage sites, post-industrial areas and elements of the ecosystem, demonstrating successful assimilation of the material and its successful implementation into practical results. The head of the Department of Financial Management, Professor Nataliya Sytnyk, noted the high-quality preparation and confident defense of the projects, and the participants of the school took part in a survey about its results, emphasizing the professionalism of the project team and the innovativeness of the school’s material.

According to the Dean of the Faculty Andrii Stasyshin, the knowledge acquired during the Summer School, confirmed by a European-style certificate, will allow students to deepen their knowledge of the European experience of urban revitalization, encourage the implementation of their own projects and form an active civic position of young people who, after victory, will restore Ukraine .Поширення інформації про проєкт
28 серпня 2022 р. була прочитана лекція “Ревіталізація міста – інвестиції, нова індустріалізація, креативна економіка” для учасників Літньої школи EU Study Days (лектор – доц.Ольга Сич).
EU Study Days (Єврошколи) – освітній проект, що дає можливість українським студентам та випускникам ВНЗ дізнатися більше про Європейський Союз. Проект Представництва Європейського Союзу в Україні, який здійснюється Українським освітнім центром реформ.
Слухачі довідались про сутність та види ревіталізації, її джерела та кращі європейські практики. На завершення учасники генерувати власні ідеї ревіталізації рідного міста та дізнались про Модуль Жана Моне “Ревіталізація міст – досвід ЄС для України “, що реалізується на факультеті управління фінансами та бізнесу ЛНУ.
Більше про Єврошколи – за посиланням https://www.facebook.com/EUStudyDays/

Dissemination of information about the project

On August 28, 2022, the lecture “City revitalization – investments, new industrialization, creative economy” was delivered for the participants of the EU Study Days Summer School (lecturer – Associate Professor Olga Sych).
EU Study Days (Euroschool) is an educational project that gives Ukrainian students and university graduates the opportunity to learn more about the European Union. The project of the Representation of the European Union in Ukraine, which is carried out by the Ukrainian Educational Reform Center.
The listeners learned about the essence and types of revitalization, its sources and best European practices. At the end, the participants generated their own ideas for the revitalization of their hometown and learned about Jean Monet’s Module “Urban Revitalization – EU experience for Ukraine”, which is being implemented at the Faculty of Finance and Business Management of LNU.


Студентські дослідження в рамках проєкту

Тематикою ревіталізації цікавились студенти – було підготовлено студентські дослідження з теми проєкту у формі курсових робіт (7 робіт) та магістерських робіт (1 робота).

Також здобувачкою освітнього рівня бакалавр Корж М. було підготовано роботу до міжнародного конкурсу студентських робіт з тематики ЄС (2022 р.) і здобуто призове місце. Детальніше за посиланням: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1185986798836396&set=gm.410939170547332&idorvanity=160531925588059

Students research within the project

Students were interested in the theme of revitalization – student research was prepared on the topic of the project in the form of term papers (7 papers) and master’s papers (1 paper).

Also, a bachelor’s degree holder Korzh M. prepared a work for the international competition of student works on the subject of the EU (2022) and won a prize. More details at the link:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1185986798836396&set=gm.410939170547332&idorvanity=160531925588059

 

2023 рік

Kруглий стіл: «Досвід запровадження освітніх курсів, пов’язаних з тематикою ЄС»
11 травня 2023 факультет управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедра фінансового менеджменту провели круглий стіл: «Досвід запровадження освітніх курсів, пов’язаних з тематикою ЄС».
Захід відбувся в межах реалізації проєкту Програми Європейського Союзу Еразмус+ напряму Модуль Жана Моне «Urban Revitalization – the EU experience for Ukraine 620957-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE».
Круглий стіл було організовано командою проєкту спільно з кафедрою фінансового менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка, за участі Західноукраїнського дослідницького центру європейських студій, та за підтримки громадських організацій «Зелена економіка України», «АPREI», «Українська асоціація європейських студій».
До заходу долучилось понад 50 викладачів та адміністративних працівників ЗВО, аспірантів та магістрів, членів громадських організацій, що представляли 11 університетів – Львівський національний університет імені І. Франка, Національний університет «Львівська політехніка», Львівський торгівельно-економічний університет, Державний податковий університет, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний авіаційний університет, Дніпровський державний технічний університет, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Кам’янець-подільський національний університет імені І. Огієнка, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу та Хмельницький національний університет.
Під час заходу з вступним словом виступили декан факультету управління фінансами та бізнесу, доцент Андрій Стасишин, а також завідувач кафедри фінансового менеджменту, професор Наталія Ситник.
Інституційний координатор програми Еразмус+ в Університеті, доцент кафедри європейських та регіональних студій Оксана Краєвська (Oksana Krayevska) представила доповідь «Запровадження освітніх та наукових проєктів у сфері Європейських студій у Львівському національному університеті імені Івана Франка». Координатор проєкту, доцент Ольга Сич виступила з темою «Мережі та інструменти для вивчення кращих практик ЄС в царині розвитку сталого міста». Учасниця команди проєкту, доцент Віра Круглякова (Vira Kruhliakova) окреслила переваги та недоліки діджиталізації та її використання у викладанні дисциплін, пов’язаних з ЄС. Міждисциплінарний підхід у викладанні Європейських студій був представлений доцентом Василем Зеленком (Василь Зеленко). «Інноваційність у викладанні дисциплін, пов’язаних з ЄС» – тема доповіді координатора проєкту Модуль Жана Моне «Креативні індустрії: європейський досвід» професора Оксани Гнаткович (Оксана Гнаткович).
Під час заходу учасники ознайомились з досвідом впровадження європейських студій в ЛНУ імені І. Франка та дізнались про успішні кейси та методики викладання дисциплін, пов’язаних з ЄС, отримали можливість долучитись до майбутніх проєктів з європеїстики.
Учасники круглого столу отримали сертифікати про участь.

Round table: “Experience of introducing educational courses

related to the EU”

On May 11, 2023, the Faculty of Financial Management and Business of the Ivan Franko National University of Lviv, Department of Financial Management held a round table: “Experience of introducing educational courses related to the EU”.

The event took place within the framework of the implementation of the European Union Program Erasmus+ project of the Jean Monnet Module “Urban Revitalization – the EU experience for Ukraine 620957-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE”.

The round table was organised by the project team together with the Department of Financial Management, with the participation of the Western Ukrainian Research Center for European Studies, and with the support of the public organisations “Green Economy of Ukraine”, “APREI”, “Ukrainian Association of European Studies”.

The event was attended by more than 50 teachers and administrative staff of higher education institutions, post-graduate students and masters, members of public organisations representing 11 universities – Lviv National University named after I. Franko, Lviv Polytechnic National University, Lviv University of Trade and Economics, State Tax University, Luhansk Taras Shevchenko National University, National Aviation University, Dnipro State Technical University, KhNUMG named after OHM. Beketov, Kamianets-Podilskyi National University named after I. Ohienko, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas and Khmelnytskyi National University.

During the event, the Dean of the Faculty, Associate Professor Andrii Stasyshyn, and the Head of the Department of Financial Management, Professor Nataliya Sytnyk, made an opening speech.

The institutional coordinator of the Erasmus+ program at the University, associate professor of the Department of European and Regional Studies Oksana Krayevska presented the report “Implementation of educational and scientific projects in the field of European studies at Ivan Franko Lviv National University”.

The coordinator of the project, associate professor Olga Sych spoke on the topic “Networks and tools for studying EU best practices in the field of sustainable city development.”

A member of the project team, associate professor Vira Kruhliakova outlined the advantages and disadvantages of digitalization and its use in teaching EU-related subjects.

An interdisciplinary approach in teaching European Studies was presented by Associate Professor Vasyl Zelenko (Vasyl Zelenko). “Innovation in the teaching of disciplines related to the EU” is the topic of the report of the coordinator of the Jean Monet Module project “Creative industries: European experience” by professor Oksana Hnatkovych.

During the event, the participants got acquainted with the experience of implementing European studies at IFNUL, learned about successful cases and methods of teaching disciplines related to the EU, and got the opportunity to join future projects on European studies.

Participants of the round table received certificates.


Поширення інформації про проєкт

В рамках проєкту “4EU+ for Ukraine” за підтримки NAWA (Національної агенції академічних обмінів Польщі) Ольга Сич взяла участь в міжнародному освітньому заході “4EU+ for Ukraine Education Days”, який відбувся 19-21 червня 2023 р. у Варшавському університеті (Польща). В межах заходу було представлено впровадження інноваційних методик викладання в Модулі Жана Моне «Ревіталізація міст – досвід ЄС для України»

Dissemination of information about the project

As part of the “4EU+ for Ukraine” project with the support of NAWA (National Agency for Academic Exchanges of Poland), Olga Sych took part in the international educational event “4EU+ for Ukraine Education Days”, which took place on June 19-21, 2023 at the University of Warsaw (Poland). Within the framework of the event, the introduction of innovative teaching methods in the Jean Monet Module “Urban revitalization – EU experience for Ukraine” was presented
Успішне завершення ІІІ Літньої школи “Ревіталізація міст – досвід ЄС для України”
Впродовж тижня 23-30 червня на факультеті управління фінансами та бізнесу діяла ІІІ Літня школа “Ревіталізація міст – досвід ЄС для України”, що реалізується в рамках Модуля Жана Моне програми Еразмус+ за підтримки ЄС (Urban Revitalization – the EU experience for Ukraine 620957-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE). Цьогоріч взяти участь у інтенсиві виявило бажання 68 учасників, серед яких були студенти, викладачі, представники громадськості з різних куточків України. Відкриваючи школу, декан факультету управління фінансами та бізнесу Андрій Стасишин наголосив на актуальності її тематики та важливості використання набутих знань для майбутньої відбудови України. Завідувач кафедри фінансового менеджменту професор Наталія Ситник побажала учасникам з користю провести літній інтенсив та здобути компетентності, необхідні для агентів впливу, зацікавлених у ревіталізації українських міст на основі європейського досвіду.
Навчання відбувалось онлайн на платформі Teams. В межах програми школи проходили цікаві лекції, зустрічі та семінари, учасники активно включились в роботу, ділились досвідом та думками, спільно творили проєкти ревіталізації міста. Програма літньої школи була насиченою – слухачі опанували десять тем з основ та інструментарію ревіталізації міст, закріпили їх практичними та семінарськими заняттями за участі гостьових лекторів та експертів. Протягом тижня учасники школи брали участь у віртуальних екскурсіях по ревіталізованих об’єктах, обговорювали стратегію міста Львова, європейські практики ревіталізації міст, досвід повоєнної відбудови Європи та виклики, що стоятимуть перед Україною в найближчому майбутньому.
Під керівництвом команди проєкту доцентів Ольги Сич та Віри Круглякової слухачі обрали напрямки ревіталізації та створили проекти перетворення занедбаних об’єктів інфраструктури на території різних населених пунктів у центри освіти, відпочинку, розвитку та креативу.
Декан факультету управління фінансами та бізнесу Андрій Стасишин відзначив високий рівень підготовки команд та практичне спрямування проєктів, які варто втілювати в життя за тісної співпраці та підтримки місцевої влади, бізнесу та громадськості. На завершення учасники ІІІ літньої школи представили результати навчання у вигляді проєктів ревіталізації та отримали сертифікати про успішне опанування матеріалами інтенсиву. Команда проєкту вдячна слухачам школи за зацікавленість темою європейських практик ревіталізації міст, активну участь, інноваційні ідеї та наполегливість в освоєнні матеріалу та бажає подальших успіхів у їх навчальній та професійній діяльності, реалізації проєктів!

 3rd Summer School “Urban Revitalization – EU Experience for Ukraine”
During the week of June 23-30, the 3rd Summer School “Urban Revitalization – the EU experience for Ukraine” was held at the Faculty of Finance and Business, which is implemented as part of the Jean Monnet Module of the Erasmus+ program with the support of the EU (Urban Revitalization – the EU experience for Ukraine 620957- EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE). This year, 68 participants, including students, teachers, and public representatives from different parts of Ukraine, expressed their desire to participate in the intensive. Opening the school, Andriy Stasyshyn, Dean of the Faculty of Financial Management and Business, emphasised the relevance of its subject and the importance of using the acquired knowledge for the future reconstruction of Ukraine. The head of the Department of Financial Management, Professor Nataliya Sytnyk, wished the participants to spend the summer intensive with benefits and acquire the competencies necessary for agents of influence interested in revitalising Ukrainian cities based on European experience.
Training took place online on the Teams platform. Exciting lectures, meetings and seminars were held as part of the school program. Participants worked together to create city revitalisation projects. The summer school program offered a thorough education – students studied ten topics about urban revitalisation and had practical and seminar classes with guest lecturers and experts.
During the week, school participants took part in virtual tours of revitalised objects. They discussed the strategy of the city of Lviv, European practices of urban revitalisation, the experience of the post-war reconstruction of Europe and the challenges that Ukraine will face shortly.
Under the leadership of the project team of associate professors Olga Sych and Vira Kruglyakova, the students chose directions for revitalisation. They created projects to transform abandoned infrastructure facilities in the territory of various settlements into centres of education, recreation, development and creativity.
Andrii Stasyshyn, Dean of the Faculty of Finance and Business Management, noted the high level of team training and the practical direction of projects that should be implemented with the close cooperation and support of local authorities, businesses, and the public. In the end, the participants of the 3rd summer school presented the results of their studies in the form of revitalisation projects. They received certificates of successful mastery of the materials of the intensive. The project team thanks the students for their interest and active participation. We wish them success in their studies and careers!

Публікації проєкту Модуль Жана Моне «Ревіталізація міст – досвід ЄС для України»  620957-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE

Впродовж реалізації проєкту окрім навчальної діяльності проводились наукові дослідження. Було заплановано та здійснено ряд публікацій. А саме – розділ монографії авторства професорки Наталії Ситник та доцентки Ольги Сич.

Регіональна політика України у контексті європейського досвіду: осмислюючи кращі практики / Ситник, Н.С., Сич О.А. // Міжнародні практики у сфері європейських студій: український досвід – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – С. 96-107. – ISBN 978-617-10-0794-9. – https://wurces.org/wurces-publications.

Опубліковано статтю в міжнародному журналі, що індексується в Scopus.

Sych,O. Kruhliakova, V. Application of EU Programs and Financial Instruments for Ukraine. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. – 2023. – 31(1). – 1680 (1-17) – DOI: https://doi.org/10.46585/sp31011680

Підсумком досліджень проєкту стала підготовка навчального посібника авторського колективу Ситник Н., Стасишин А., Сич. О та Круглякова В.

Ревіталізація міст – досвід Європейського Союзу для України / О. А. Сич, Н. С. Ситник, А. В. Стасишин, В. В. Круглякова – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 312 c.Ревіталізація міст

Командою проєкту були опубліковані дослідження, що дотичні до тематики проєкту, зокрема:

 1. Sytnyk, V. Humeniuk, O. Sych, N. Hlevatska (2022) Revitalization of Rural Areas of the Carpathian Region in the Context of EU Macro–Regional Strategy Journal of Settlements and Spatial Planning. Vol. 13, № 1 pp. 33–44. https://www.researchgate.net/publication/362570694_Revitalization_of_Rural_Areas_of_the_Carpathian_Region_in_the_Context_of_EU_Macro-Regional_Strategy
 2. Сич, О. Імпакт-інвестиції для повоєнної ревіталізації міст України / Сич, О., Пасінович, І., Мищишин, І. // Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2023. – 81, 2. – С. 71-82. – DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.02.071.
 3. Sych, O. (2020). Revitalization as a Component of Urban Strategy. Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University Economic Series, (99), 66-73. https://doi.org/10.26565/2311-2379-2020-99-07

 

Publications of the Jean Monet Module “Urban Revitalization – the EU experience for Ukraine” 620957-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE

During the implementation of the project, in addition to educational activities, scientific research was conducted. A number of publications were planned and carried out. Namely, the section of the monograph authored by Professor Natalia Sytnyk and Associate Professor Olga Sych.

Regional policy of Ukraine in the context of European experience: making sense of best practices / Sytnyk, N.S., Sych O.A. // International practices in the field of European studies: Ukrainian experience – Lviv: IFNUL, 2023. – P. 96-107. – ISBN 978-617-10-0794-9. – https://wurces.org/wurces-publications.

An article was published in an international journal indexed in Scopus.

Sych, O. Kruhliakova, V. Application of EU Programs and Financial Instruments for Ukraine. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. – 2023. – 31(1). – 1680 (1-17) – DOI: https://doi.org/10.46585/sp31011680

The result of the project’s research was the preparation of a study guide by the author’s team N. Sytnyk, A. Stasyshyn, Sych. O. and Kruglyakova V.

Revitalization of cities – experience of the European Union for Ukraine / O. A. Sych, N. S. Sytnyk, A. V. Stasyshyn, V. V. Kruglyakova – Lviv: Ivan Franko National University, 2023. – 310 c.

The project team published research related to the project, in particular:

 1. N. Sytnyk, V. Humeniuk, O. Sych, N. Hlevatska (2022) Revitalization of Rural Areas of the Carpathian Region in the Context of EU Macro–Regional Strategy Journal of Settlements and Spatial Planning. Vol. 13, No. 1 pp. 33–44. https://www.researchgate.net/publication/362570694_Revitalization_of_Rural_Areas_of_the_Carpathian_Region_in_the_Context_of_EU_Macro-Regional_Strategy
 2. Sych, O. Impact investments for the post-war revitalization of Ukrainian cities / Sych, O., Pasinovych, I., Myshchyshyn, I. // Halytskyi economic bulletin of the Ternopil National Technical University. – 2023. – 81, 2. – P. 71-82. – DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.02.071.
 3. Sych, O. (2020). Revitalization as a Component of Urban Strategy. Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University Economic Series, (99), 66-73. https://doi.org/10.26565/2311-2379-2020-99-07

Поширення інформації про проєкт

19 липня 2023 року представлено особливості реалізації Модуля Жана Моне “Ревіталізація міст – досвід ЄС для України” під час IV міжнародного воркшопу «Дисциплінарні виклики у сфері європейської інтеграції: досвід пост-соціалістичних країн»

Dissemination of information about the project

On July 19, 2023, the features of the implementation of the Jean Monet Module “Urban revitalization – the EU experience for Ukraine” were presented during the IV international workshop “Disciplinary challenges in the field of European integration: the experience of post-socialist countries”

https://lnu.edu.ua/vidbuvsia-iv-mizhnarodnyy-vorkshop-dystsyplinarni-vyklyky-u-sferi-ievropeyskoi-intehratsii-dosvid-post-sotsialistychnykh-krain/?fbclid=IwAR0_vAIeCGJ2VuNNzxzfOzPGWorqvH6KLPU16VdI1gLHi1_fzXlz4xN8sUM


Поширення інформації про проєкт

Участь Ольги Сич у щорічному конгресі УАЄС 26-27 жовтня 2023 року з представленням результатів дослідження «Фінансові інструменти ЄС для сталого розвитку – досвід Чехії, Польщі та України», здійснених в межах Модуля Жана Моне.

Dissemination of information about the project

The participation of Olga Sych in the annual congress of the UAES on October 26-27, 2023, with the presentation of the results of the study “EU financial instruments for sustainable development – the experience of the Czech Republic, Poland and Ukraine”, carried out within the framework of the Jean Monnet Module.


2024 рік

Поширення інформації про проєкт

3 січня 2024 року на запрошення Центру маркетингу та розвитку ЛНУ доц. Ольга Сич виступила спікером інтенсиву “Розвиток Soft Skils” для старшокласників – амбасадорів Львівського національного університету імені Івана Франка. Поговорили про проєкт “Ревіталізація міст – досвід ЄС для України”, що реалізувався на факультеті управління фінансами та бізнесу. Активна молодь одразу згенерувала низку ідей ревіталізації об`єктів у мікрорайонах міста. Сподіваємось, що отримані знання дозволять учасникам інтенсиву творити та реалізовувати успішні проєкти!

 

Dissemination of information about the project

On January 3, 2024, at the invitation of the Marketing and Development Center of IFNUL, Assoc. Prof. Olga Sych was the speaker of the “Development of Soft Skills” intensive for high school students – ambassadors of the Ivan Franko National University of Lviv. We talked about the project “Revitalization of cities – EU experience for Ukraine”, which was implemented at the Faculty of Finance and Business Management. Active youth immediately generated a number of ideas for the revitalization of objects in the city’s neighborhoods. We hope that the acquired knowledge will allow the participants of the intensive to create and implement successful projects!