Казначейська система

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор ВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА У. З.УФФ-41с, УФФ-42с, УФФ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716УФФ-41спрофесор ВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА У. З.
716УФФ-42спрофесор ВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА У. З.
716УФФ-43спрофесор ВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА У. З.

Опис курсу

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни є набуття студентами теоретичних знань та практичних навиків з казначейської справи при здійсненні операцій з виконання бюджетів усіх рівнів за доходами і видатками.

Завдання вивчення дисципліни «Казначейська система» полягають у:

  • вивченні історичних процесів зародження, становлення та розвитку казначейської справи в Україні та в окремих зарубіжних державах;
  • засвоєнні теоретичних основ щодо організації казначейського обслуговування дохідної та видаткової частини державного та місцевих бюджетів;
  • поєднанні теоретичних знань та практичних навичок щодо застосування базових технологій казначейського обслуговування;
  • формуванні теоретичних знань і практичних навиків щодо управління державними фінансовими ресурсами.

Рекомендована література

  1. Галушка Е.О. Казначейська справа: Підручник. – 2-е вид. – Львів:Магнолія 2006, – -520 с.
  2. Казначейська система : навчальний посібник / [П.Ю. Буряк, У.З. Ватаманюк-Зелінська, Н.В. Шевчук, Ю.О. Голинський]. Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – 236 с.
  3. Попова Л.М., Попова С.М., Успаленко В.І. Казначейська справа. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 164 с.
  4. Стоян, В. І. Казначейська система виконання бюджету [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Стоян, В. М. Русін. – Тернопіль : Астон, 2015. – 372 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
  5. Форкун І. В.. Основи казначейської справи: навчальний посібник/ І. В. Форкун, Н. Л. Фролова. – Львів: Новий Світ – 2000, 2011. – 477 с.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни “Казначейська система”

Робоча програма навчальної дисципліни “Казначейська система”

Опорні матеріали лекцій з навчальних дисципліни “Казначейська система”

Плани семінарських / практичних занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальної дисципліни “Казначейська система”

Завдання для самостійної роботи студента з навчальної дисципліни “Казначейська система”

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента з навчальної дисципліни “Казначейська система”

Засоби діагностики (тестові завдання) з навчальної дисципліни Казначейська система

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус