Міжнародні фінансові організації

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Круглякова В. В.УФФ-24с, Уфф-25с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416УФФ-24сКруглякова В. В.
416Уфф-25сКруглякова В. В.

Опис курсу

«Міжнародні фінансові організації» є вибірковою дисципліною і складена відповідно до освітньої програми підготовки студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Метою вивчення дисципліни «Міжнародні фінансові організації» є розкриття теоретичних і практичних основ еволюції глобальних фінансів, структури міжнародного перерозподілу фінансових ресурсів – світового фінансового ринку, функціонування світових фінансових центрів, міжнародних та регіональних фінансових організацій, міжнародних валютно-фінансових операцій.

Завдання дисципліни полягає у методичному та інформаційному розумінні та вивченні принципів і механізмів функціонування міжнародних фінансових організацій, їхньої ролі та призначення в сучасних міжнародних економічних відносинах.

Рекомендована література

  1. Міжнародні організації : навчальний посібник / укладачі: Т. В. Андросова, О. В. Кот, В. О. Козуб; вид. 2-ге, перероб. та доп. – Х. : ХДУХТ, 2018. – 235 с.
  2. Міжнародні організації: Навч. посібник/ Т. В. Стройко. – К.: Кондор-Видавництво, 2018. – 250 с.
  3. Міжнародні фінансові організації : підручник / Н. С. Рязанова, М. А. Гапонюк, А. А. Максименко. – К. : КНЕУ, 2010. –230 с.
  4. Міжнародні фінанси : Навчальний посібник / Л. А. Васютинська. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2017. – 310 с.
  5. Мокій А. І., Яхно Т. П., Бабець І. Г. Міжнародні організації. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 280 с.
  6. Міжнародні фінанси: навч. посіб. / І. М. Грінько; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 109 с.
  7. Міжнародні фінанси: підручник [Електронний ресурс] / [О. М. Мозговий, Т. В. Мусієць, Л. В. Руденко-Сударєва та ін.]; за наук. ред. д.е.н., проф. О. М. Мозгового. ― К.: КНЕУ, 2016. — 515 с.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Міжнародні фінансові організації»

Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародні фінансові організації»

Опорні матеріали лекцій

Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання 

Завдання для індивідуальної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання

Силабус:

Завантажити силабус