Місцеві фінанси

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
836професор ВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА У. З.УФФ-41с, УФФ-42с, УФФ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
836УФФ-41спрофесор ВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА У. З.
836УФФ-42спрофесор ВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА У. З.
836УФФ-43спрофесор ВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА У. З.

Опис курсу

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни є вивчення засад організації місцевих фінансів та набуття практичних навичок застосування інструментарію управління фінансовими ресурсами місцевого самоврядування виходячи із розмежування функцій і повноважень державних та місцевих органів влади.

Завдання вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» полягають у:

 • формуванні теоретичних знань та виробленні практичних навичок у сфері залучення та використання фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування і підприємств місцевого господарства;
 • вивченні основних принципів організації фінансових відносин між державними та місцевими органами влади;
 • визначенні проблем реформування місцевих фінансів в процесі ринкової трансформації національної економіки;
 • визначенні напрямів розбудови місцевих фінансових інститутів за умови децентралізації;
 • формування навичок застосовувати норми законодавства на рівні самоврядування територіальної громади у професійній діяльності.

Рекомендована література

 1. Конспект лекцій з дисципліни „Місцеві фінанси” для здобувачів вищої освітиза освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 “ Фінанси, банківська справа та страхування ” (Частина 1) / Укл. Н.Г. Фатюха – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 98 с.
 2. Конспект лекцій з дисципліни «Місцеві фінанси» для здобувачів вищої освітиза освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 – Фінанси, банківська справа та страхування ‖ (Частина 2) / Укл. Н.Г. Фатюха – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018.- 90 с.
 3. Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»
 4. Закон України від 09.04.1999 №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»
 5. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р., № 2456-VI.
 6. Макрофінансове бюджетування : навчальний посібник / [У.З. Ватаманюк-Зелінська, Н.В. Шевчук]. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – 216 с.
 7. Фінанси об’єднаних територіальних громад: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Західна О. Р. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Фран­ка, 2019. – 534 с.

 

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Місцеві фінанси»

Робоча програма навчальної дисципліни «Місцеві фінанси»

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус