Фінансовий менеджмент у малому бізнесі

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент ГРИНЧИШИН Я. М.УФФМ-51с, УФФМ-52с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916УФФМ-51сдоцент ГРИНЧИШИН Я. М.
916УФФМ-52сдоцент ГРИНЧИШИН Я. М.

Опис курсу

Малий бізнес – найбільш масова, динамічна та гнучка форма ділового життя зі своїми закономірностями розвитку та особливостями. Мале підприємництво є обов’язковим елементом ринкової економіки, двигуном економічного та науково-технологічного прогресу в суспільстві, важливим стабілізаційним механізмом і засобом реалізації особливого підприємницького потенціалу населення.

Ключовими перевагами малого бізнесу є можливість реалізації власної підприємницької ідеї, створення робочих місць. Саме тому володіти базовими знаннями у сфері управління малого бізнесу, зокрема щодо його фінансових аспектів, є корисним та необхідним для фахівців економічних і фінансових спеціальностей.

Предметом дисципліни є теоретичні концепції та методологія формування і використання фінансових ресурсів суб’єктами малого бізнесу.

Метою вивчення дисципліни є надання студентам магістрам необхідних теоретичних основ, методичних підходів і практичних навичок щодо побудови системи фінансових механізмів формування і використання фінансових ресурсів у малому бізнесі, виходячи з притаманних йому особливостей.

Завдання вивчення дисципліни:

-з’ясувати роль малого бізнесу в економіці країни, окреслити його особливості, переваги і недоліки;
− ознайомити студентів з особливостями фінансів малих підприємств;
− розглянути альтернативні джерела формування фінансових ресурсів суб’єктами малого бізнесу;
− окреслити пріоритетні завдання і проблеми фінансової діяльності, виходячи з особливостей суб’єктів малого бізнесу;
− розглянути загальні вимоги до фінансового планування на малих підприємствах;
− з’ясувати основні види ризиків, з якими стикаються малі підприємства, у першу чергу фінансові;
− сформувати системне бачення державної фінансової підтримки розвитку малого підприємництва.

Рекомендована література

 1. Господарський кодекс України в редакції від 22.03.2012
 2. Податковий кодекс України (зі змінами та доповненнями) 
 3. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва» від 22 березня 2012 р. № 4618-VI 
 4. Закон України «Про сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 10 червня 2012 року № 2157 – 14
 5. Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» від 1 липня 2014р. № 1555-VII 
 6. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» від 12 січня 2015 р. № 5/2015 
 7. Постанова КМУ від 12 грудня 2011 р. «Про утворення Державної інноваційної небанківської фінансово-кредитної установи «Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу».
 8. Білик М.Д., Білик Т.О. Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка та прогнозування. Монографія / М.Д. Білик, Т.О. Білик. − К.: ТОВ «Пан Тот»Ю, 2012. − 280 с.
 9. Боцьора Л.О. Фінансовий механізм розвитку малого підприємництва в Україні. : Дис… канд. екон. наук: 08.00.08 / Львівський національний економічний ун-т імені Івана Франка. − Львів., 2015. − 272 с.
 10. Буряк Л. Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: навч. посібн. / Л. Д. Буряк. – К.: Вид-во «КНЕУ», 2007. – 423 с.
 11. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Гл. ред. серии Я.В.Соколов. − М.: Финансы и статистика, 1999. – 800 с.
 12. Варналій З. С. Мікрокредидування малого підприємництва / З. С. Варналій, С. Г. Дрига, Л. Л. Та рангул. – Ірпінь : НУДПСУ, 2008. – 144 с.
 13. Диба О. Інвестиційне кредитування середнього і малого підприємництва у зарубіжних країнах / О. Диба, О. Домерат // Ринок цінних паперів Украї­ни. − 2011. − № 3/4. − С 53-60.
 14. Європейська Хартія малих підприємств від 19 червня 2000 р. 
 15. Акт малого бізнесу для Європи (Small Business Act for Europe) 
 16. Євтух О.Т. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.Т. Євтух, О.О. Євтух. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 407 с.
 17. Пасінович І.І. Регіональні аспекти активізації підприємництва / І.І. Пасінович, І.Ф. Ясіновська // Науковий вісник Херсонського університету. – Херсон, 2015. – Вип. 13. – Ч. 1 : Економічні науки. – С. 114–118.
 18. Сич О.А. Фінансова стратегія постпромислових міст / О.А. Сич // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. Львів. ун-ту. 2018. – № 39. С.198-205.
 19. Sych O. Regional aspects of the development of of Small and Medium-sized Enterprises. The WSB University in Poznan Research Journal.2019, Vol. 87, No. 4, Р. 93-101.
 20. Пасінович І. І., Сич О. А. Сучасні підходи до управління фінансовими потоками суб’єктів господарювання. Ефективна економіка. 2020. № 8.
 21. Сич О. А. Сучасний стан та умови кредитування малого та середнього бізнесу в Україні [Текст] / О. А. Сич, І. І. Волос // Молодий вчений. — 2018. — № 2.- С.421-424.
 22. Сич О.А., Беркацький Б.Л., Климчук О.Р. Аналіз кредитування бізнесу в Україні та Польщі. Молодий вчений. №10 (74). С. 732-736. 
 23. Сич О.А., Мушинський А.Р. Удосконалення фінансового стану підприємства в сучасних економічних умовах. Інфраструктура ринку. 2019. №36. С. 280-286.
 24. Фінанси бізнесу / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Попович Д.В., Сич О.А. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 432 с.
 25. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Гукалюк А.Ф., Західна О.Р., Сич О.А., Шушкова Ю.В.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 845 с.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі»

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі»

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус