Financial management in small businesses

Type: For the student's choice

Department: department of financial management

Curriculum

SemesterCreditsReporting
94Setoff

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
916Associate Professor Grynchyshyn  Y. M.УФФМ-51с, УФФМ-52с

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
916УФФМ-51сAssociate Professor Grynchyshyn  Y. M.
УФФМ-52сAssociate Professor Grynchyshyn  Y. M.

Course description

The subject of the discipline is the theoretical concepts and methodology of formation and use of financial resources by small businesses.

The purpose of the discipline is to provide master students with the necessary theoretical foundations, methodological approaches and practical skills to build a system of financial mechanisms for the formation and use of financial resources in small business, based on its inherent features.

Tasks of studying the discipline:

– find out the role of small business in the economy, outline its features, advantages and disadvantages;
– to acquaint students with the peculiarities of the finances of small businesses;
– consider alternative sources of formation of financial resources by small businesses;
– outline the priorities and problems of financial activities, based on the characteristics of small businesses;
– consider the general requirements for financial planning in small businesses;
– to find out the main types of risks faced by small businesses, especially financial;
– to form a systematic vision of state financial support for small business development.

Recommended Literature

 1. Господарський кодекс України в редакції від 22.03.2012
 2. Податковий кодекс України (зі змінами та доповненнями)
 3. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва» від 22 березня 2012 р. № 4618-VI
 4. Закон України «Про сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 10 червня 2012 року № 2157 – 14
 5. Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» від 1 липня 2014р. № 1555-VII
 6. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» від 12 січня 2015 р. № 5/2015
 7. Постанова КМУ від 12 грудня 2011 р. «Про утворення Державної інноваційної небанківської фінансово-кредитної установи «Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу».
 8. Білик М.Д., Білик Т.О. Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка та прогнозування. Монографія / М.Д. Білик, Т.О. Білик. − К.: ТОВ «Пан Тот»Ю, 2012. − 280 с.
 9. Боцьора Л.О. Фінансовий механізм розвитку малого підприємництва в Україні. : Дис… канд. екон. наук: 08.00.08 / Львівський національний економічний ун-т імені Івана Франка. − Львів., 2015. − 272 с.
 10. Буряк Л. Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: навч. посібн. / Л. Д. Буряк. – К.: Вид-во «КНЕУ», 2007. – 423 с.
 11. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Гл. ред. серии Я.В.Соколов. − М.: Финансы и статистика, 1999. – 800 с.
 12. Варналій З. С. Мікрокредидування малого підприємництва / З. С. Варналій, С. Г. Дрига, Л. Л. Та рангул. – Ірпінь : НУДПСУ, 2008. – 144 с.
 13. Диба О. Інвестиційне кредитування середнього і малого підприємництва у зарубіжних країнах / О. Диба, О. Домерат // Ринок цінних паперів Украї­ни. − 2011. − № 3/4. − С 53-60.
 14. Європейська Хартія малих підприємств від 19 червня 2000 р.
 15. Акт малого бізнесу для Європи (Small Business Act for Europe)
 16. Євтух О.Т. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.Т. Євтух, О.О. Євтух. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 407 с.
 17. Пасінович І.І. Регіональні аспекти активізації підприємництва / І.І. Пасінович, І.Ф. Ясіновська // Науковий вісник Херсонського університету. – Херсон, 2015. – Вип. 13. – Ч. 1 : Економічні науки. – С. 114–118.
 18. Сич О.А. Фінансова стратегія постпромислових міст / О.А. Сич // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. Львів. ун-ту. 2018. – № 39. С.198-205.
 19. Sych O. Regional aspects of the development of of Small and Medium-sized Enterprises. The WSB University in Poznan Research Journal.2019, Vol. 87, No. 4, Р. 93-101.
 20. Пасінович І. І., Сич О. А. Сучасні підходи до управління фінансовими потоками суб’єктів господарювання. Ефективна економіка. 2020. № 8.
 21. Сич О. А. Сучасний стан та умови кредитування малого та середнього бізнесу в Україні [Текст] / О. А. Сич, І. І. Волос // Молодий вчений. — 2018. — № 2.- С.421-424.
 22. Сич О.А., Беркацький Б.Л., Климчук О.Р. Аналіз кредитування бізнесу в Україні та Польщі. Молодий вчений. №10 (74). С. 732-736. 
 23. Сич О.А., Мушинський А.Р. Удосконалення фінансового стану підприємства в сучасних економічних умовах. Інфраструктура ринку. 2019. №36. С. 280-286.
 24. Фінанси бізнесу / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Попович Д.В., Сич О.А. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 432 с.
 25. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Гукалюк А.Ф., Західна О.Р., Сич О.А., Шушкова Ю.В.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 845 с.

Curriculum

Download curriculum

Силабус:

Завантажити силабус