Бенчмаркінг і конкурентний моніторинг бізнесу

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Старух  А. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316УФЕ-21сдоцент Старух  А. І.
доцент Старух  А. І.

Опис курсу

Бенчмаркінг – це перманентний, безперервний процес порівняння товарів (робіт, послуг), виробничих процесів, методів та інших параметрів досліджуваного підприємства (структурного підрозділу) з об‘єктами інших підприємств чи структурних підрозділів.

В сучасних умовах глобалізації світової економіки та посилення тенденцій розвитку економічної конкуренції показник пошуку максимально оптимальних та ефективних методів ведення бізнесу постійно збільшується. Через це пошук та подальше виявлення найкращих управлінських рішень у різних сферах бізнесу, а також їхнє використання в особистій практиці – бенчмаркінгу – стає все актуальнішим для успішного функціонування та розвитку підприємств на різних сегментах ринку, а також масово використовується у процесі розробки заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства та його виходу на нові ринки як вітчизняного, так і міжнародного масштабів.

Все це є стійкою основою для поглибленого вивчення дисципліни “Бенчмаркінг та конкурентний моніторинг бізнесу”, оскільки це є необхідністю сьогодення, особливо для контингенту фахівців з інформаційних технологій для бізнесу.

Предметом дисципліни «Бенчмаркінг та конкурентний моніторинг бізнесу» є сукупність принципів, методів й інструментів управління та використання у сфері бенчмаркінгу.

Мета вивчення дисципліни «Бенчмаркінг і конкурентний моніторинг бізнесу» – це допомогти студентам здійснювати  порівняльний аналіз фірм-конкурентів, аналізувати їх «сильні» та  «слабкі» сторони. На основі систематично викладених основних положень теорії бенчмаркінгу та конкурентного моніторингу в бізнесі, використовувати різноманітні онлайн-сервіси для виявлення конкурентів, проводити моніторинг та аналізувати їх діяльність на основі зібраної й систематизованої про них інформації зі соціальних медіа (блоги, соціальні мережі, форуми). Формування знань і навичок, необхідних для розв’язування задач з застосуванням персонального комп’ютера й сучасного програмною забезпечення. Сформувати теоретичні і практичні знання щодо методології проведення бенчмаркінгу, особливостей його застосування для вдосконалення та ефективного просування бізнесу в мережі Інтернет.

 Завданнями навчальної дисципліни «Бенчмаркінг і конкурентний моніторинг бізнесу» є: вивчення основних положень, понять і категорій, що відносяться до функціонування бенчмаркінгу;  формування комплексу взаємопов’язаних компетенцій в сфері пошуку і впровадження передового досвіду в діяльність компанії; вивчення процесу безперервного вдосконалення діяльності організації; вивчення засад дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища організації, виявлення можливостей вдосконалення, а також виявлення інновацій для впровадження їх для забезпечення конкурентоспроможності компанії.

Вимоги до знань і умінь

а) знати

 • загальне поняття про бенчмаркінг;
 • цілі і задачі бенчмаркінга;
 • типи, види та процеси бенчмаркінга;
 • етапи проведення бенчмаркінга;
 • способи отримання інформації;
 • особливості застосування бачмаркінга в різних країнах;
 • вдосконалення та підвищення ефективності діяльності підприємств з використанням бенчмаркінга.

б) уміти

 • чітко формулювати цілі та задачі, на основі наявної інформації;
 • аналізувати бізнес-процеси;
 • проводити аналіз конкурентного середовища;
 • здійснювати планування та організацію основних етапів бенчмаркінга,
 • розробляти маркетингову стратегію організації, планувати та здійснювати дії, направлені на її реалізацію;
 • використовувати в практичній діяльності інформацію організації, отриману в результатах маркетингових досліджень та порівняльних аналізів кращих практик у менеджменті.

Рекомендована література

Основна:

 1. Бублик М.І. Бенчмаркінг як спосіб одержання конкурентних переваг / М.І. Бублик, М.М. Хім’як, М.В. Лібер // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.5. – С. 136–139.
 2. Bauer P. Який сервіс має сенс? Бенчмаркінг у логістиці. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 1, 2004. – с. 12-14
 3. Bresin S. Практика бенчмаркінгу // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 1, 2004. – с. 7-9
 4. Bruckhardt W. Цикл ключових питань про бенчмаркінгу: новаторське і компетентне створення цінності. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 3, 2005. – с. 9-11
 5. Furey T.R. Бенчмаркінг ключ до створення конкурентної переваги на етапі зрілості ринку. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 1, 2002. – с. 7-10
 6. Gryshova I. Yu., Mityay O. V., Gnatyeva T. M. Competitiveness of agriculture enterprises as the main factor of sustainable development of agricultural sphere. Український журнал прикладної економіки. 2016. Т. 1, № 2. С. 25-35.
 7. Gryshova I. Yu., Shestakovska T. L., Glushko O. V. The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 4. С. 75-80.
 8. Krokowski W. Порівняння з кращими у світі конкурентами. Бенчмаркінг в управлінні постачанням. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 7, 2003. – с. 14-16.

Додаткова:

 1. Варгатюк М. О. Науково-концептуальні засади використання бенчмаркінгу в управлінні підприємствами. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 2 (18). С. 67-73.
 2. Коваленко О.В. Сутність та особливості бенчмаркінгу в антикризовому управлінні підприємством / О.В. Коваленко// Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 3. – С. 140–145.
 3. Лютікова М.В. Бенчмаркінг як інструмент підвищення прибутковості та конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / М. Лютікова, Р. Морозова, П. Сухарев. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ 33_NIEK_2008/Economics/37138.doc.
 4. Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення. Навчальний посібник / О. Є. Мазур. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 480 с.
 5. Негоденко В., Варгатюк М.,Щербата М. Теоретичні аспективизначення сутності категорії«бенчмаркінг». Економічний аналіз. Тернопіль, 2019. Т. 29, №1. С. 208-2014.
 6. Палеха Ю. І. Інформаційний бізнес [Текст] : підручник / Ю. І. Палеха, Ю. І. Горбань ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2015. – 492 с.
 7. Управління конкурентоспроможністю підприємства : [підруч.] / С. М. Клименко, О. С. Дуброва, Д. О. Барабань та ін. ; під заг. ред. С. М. Клименка. – К.: КНЕУ, 2006. – 527 с.

Internet-ресурси:

 1. Бенчмаркінг як метод конкурентного аналізу: переваги та недоліки. URL: http://sesia.in.ua/archives/96.
 2. Види бенчмаркінгу. The Global Benchmarking Network (GBN). URL: https://www.globalbenchmarking.org/index.php/whatsbenchmarking/types-ofbenchmarking.
 3. Вишинська Т. Л. Бенчмаркінг в Україні: психологічний аспект. Практик-продаж. 2005. № 3. С. 43-46. URL: http://www.rusnauka.com/2_KAND_2008/Economics/25408.doc.htm.

Матеріали

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус