HR-менеджер і рекрутер в ІТ-компанії (тренінг-курс)

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
818доцент Борщук І. В.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
836УФЕ-41сдоцент Борщук І. В., доцент Борщук І. В.

Опис курсу

Розвиток ІТ-сфери та успішна діяльність ІТ-компаній залежать від кваліфікації ІТ-спеціалістів, їх уміння і бажання продуктивно працювати, тому питання управління кадрами повинне займати одну з основних позицій у стратегії розвитку ІТ-сфери України, скорочення диспропорції в попиті і пропозиції висококваліфікованих фахівців, зупинка їх можливого відтоку за кордон. Окрім того, самим компаніям, щоб займати лідируючі позиції на ринку, залучати й утримати висококваліфікованих і талановитих фахівців, потрібна особлива політика щодо роботи з персоналом.

Відповідно до цього, в ІТ-компаній виникає активна необхідність пошуку нових механізмів, інструментів управління персоналом для забезпечення його ефективної роботи, для професійного розвитку та утримування талановитих спеціалістів. У зв’язку із цим у компаніях такого типу доволі специфічний HR менеджмент.

Все це є основою того, що поглиблене вивчення дисципліни “HR-менеджер і рекрутер в ІТ – компанії ” є необхідністю сьогодення, особливо для контин¬генту фахівців з інформаційних технологій для бізнесу.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом дисципліни “HR-менеджер і рекрутер в ІТ – компанії”  є вивчення основних механізмів та інструментів HR менеджменту та рекрутерства в IT-компаніях.

Мета навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни “HR-менеджер і рекрутер в ІТ – компанії ” – формування системи знань та навичок в області HR менеджменту та рекрутерства в IT-компанія, набуття основників навиків пошуку висококваліфікованих фахівців в ІТ сфері.

 

 Основні завдання

Основні завдання дисципліни “HR-менеджер і рекрутер в ІТ – компанії ” є: надання знань щодо застосування основних механізмів та інструментів HR менеджменту та рекрутерства в IT-компаніях; формування у студентів навичок застосування пошукових ресерсів та інструментів X-ray, boolean search, google search, а також інших джерел пошуку кваліфікованих фахівців для ІТ-компаній, працюючи на платформах пошуку кандидатів для IT компаній, здійснювати оцінку та супровід кандидата під час проходження співбесід, орієнтуватися в мовах програмування та основи методології розробки програмного забезпечення: Agile, Waterfall, Scrum, Extreme Programming, Rapid Application Development Methodology, Spiral;

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна “ HR-менеджер і рекрутер в ІТ – компанії ” взаємопов’язана з та¬кою дисципліною як «Інформаційні системи в HR-менеджменті».

 

Вимоги до знань і умінь:

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати

 • основні вимоги до знань і умінь HR-менеджера та ІТ-рекрутера;
 • основні обов’язки, вимоги та компетенції ІТ рекрутера
 • орієнтуватися в мовах програмування та знати різницю між ними;
 • джерела пошуку кваліфікованих фахівців для ІТ-компаній ;
 • поняття веб програмування
 • основи розробки front-end і back-end;
 • основи методології розробки програмного забезпечення: Agile, Waterfall, Scrum, Extreme Programming, Rapid Application Development Methodology, Spiral;
 • поняття та види CRM систем;
 • види, типи та принципи комунікацій;

б) уміти

 • працювати на платформах для розміщення резюме ІТ кандидатів;
 • здійснювати оцінку кандидатів;
 • надавати рекомендації щодо структури CV та резюме кандидата
 • використовувати пошукові ресерси та інструменти X-ray, boolean search, google search;
 • розробляти власну EVP, внутрішній і зовнішній бренд роботодавця: дослідження, KPIs або аналіз ефективності;
 • використовувати СRM систем для пошуку нових кандидатів;
 • формувати команди в залежності від поставлених керівництвом цілей
 • здійснювати супровід кандидата під час проходження співбесід та інтерв’ю.

Рекомендована література

Основна:

 1. Залюбінська Л.М., Скорик М.Л. HRM: Підручник, частина перша / Л.М. Залюбінська, М.Л. Скорик – Одеса: Одеський національній університет імені І.І. Мечникова, 2016. – 252 с.
 2. Залюбінська Л.М., Скорик М.Л. HRM: підручник, частина друга / Л.М. Залюбінська, М.Л. Скорик – Одеса: Одеський національній університет імені І.І. Мечникова, 2017. – 410 с
 3. Дяків О.П., Островерхов В.М. HRM : навчально-методичний посібник (видання друге, переробл. І доповнено). – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 288 с.
 4. Менеджмент персоналу: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.І. Палеха ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2016. – 336 с.
 5. HRM. Практикум : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.Є. Петруня, С.П. Коляда, Н.С. Ковтун ; Міністерство освіти і науки України, Університет митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ : [Університет митної справи та фінансів], 2016. – 211 с.
 6. Оцінка і розвиток персоналу в IT-компании [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://hrliga.com/index.php? module=profession&op=view&id=1504.
 7. Портрет українського IT-HR рекрутера [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dou.ua/forums/topic/11323/.
 8. Професія Рекрутер [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.jobs.ua/career/view/5/.
 9. В Україні зростає потреба в IТ-фахівцях [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unian.ua/politics/828118-v-ukrajini-zrostae-potreba-v-it-fahivtsyah.html.
 10. Словник поведінкових компетенцій www.hivreforminaction.org

Додаткова:

 1. HR-менеджмент: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: М.В. Шкробот, Л.Л. Ведута – Електронні текстові дані (1 файл: 2,9Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 270 с.
 2. Гавриш О.А. Технології управління персоналом.: монографія / О.А.Гавриш, Л.Є.Довгань, І.М.Крейдич,Н.В.Семенченко – Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017. – 528 с.
 3. Управління персоналом : підручник / О. М. Шубалий, Н. Т. Рудь, А. І. Гордійчук, І. В. Шубала, М. І. Дзямулич, О. В. Потьомкіна, О. В. Середа; за заг. ред. О. М. Шубалого. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. – 404 с.
 4. Орлова, О. М. Особливості управління персоналом в ІТ-сфері // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Вип. 11. – С. 117–120.

INTERNET CАЙТИ

 1. https://dou.ua/
 2. https://www.linkedin
 3. http://hrliga

Матеріали

Робоча програма дисципліни

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму