Захист інформації в інформаційних системах

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
818доцент Задорожна А. В.УФЕ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
836УФЕ-41сдоцент Задорожна А. В., доцент Задорожна А. В.

Опис курсу

Предметом дисципліни “Захист інформації в інформаційних системах” є сучасні інформаційні технологій у галузі інформаційної безпеки та криптографічні методи захисту інформації.

Метою вивчення дисципліни “Захист інформації в інформаційних системах” є формування теоретичних знань щодо можливих небезпек і ступеня ризику втрат інформації, а також практичних навичок щодо забезпечення захисту програмної продукції.

Основні завдання дисципліни “Захист інформації в інформаційних системах” – вивчення сучасних інформаційних технологій у галузі інформаційної безпеки та криптографічних методів захисту інформації. Ставлять за мету підготовку фахівців з розробки та впровадження технологій комп’ютерного захисту інформації, забезпечення цілісності даних, конфіденційності, контролю передачі інформації, ідентифікації, аутентифікації, криптографії, інтегрованих систем, політики безпеки, менеджменту в галузі безпеки.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Навчальна дисципліна “Захист інформації в інформаційних системах” взаємопов’язана з такими дисциплінами як “Економікоматематичне моделювання”, “Інформатика”.

Вимоги до знань і умінь
а) знати

 • що собою являє політика інформаційної безпеки,
 • правила безпеки при роботі із комп’ютерними мережами,
 • мережу Інтернет та електронну пошту,
 • криптографічні методи захисту інформації,
 • будову та принципи дії комп’ютерних вірусів і шкідливих програм.

б) уміти

 • встановлювати та використовувати антивірусні програми та забезпечувати безпеку використання WWW за допомогою webброузерів,
 • розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики інформаційної безпеки,
 • застосовувати знання в практичній діяльності.

Рекомендована література

 1. Бармен С. Разработка правил информационной безопасности / С. Бармен. – К.: “Вильямс”, 2002. – 208 с.
 2. Батюк А. С. та ін. Інформаційні системи в менеджменті: навч. посіб. / А. С. Батюк, З. П. Двуліт, К. М. Обельовська, І. М. Огородник, Л. П. Фабрі. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка (Інформаційновидавничий центр “Інтелект+” Інституту післядипломної освіти), “ІнтелектЗахід”, 2004. – 520 с.
 3. Галатенко В. А. Основы информационной безопасности: курс лекций: учеб. пособ. / под ред. В. Б. Бетелина. Изд. 3-е. М.: ИНТУИТ.РУ «Интернетуниверситет Информационных Технологий», 2006. 208 с.
 4. Годин В. В., Корнеев И. К. Информационное обеспечение управленческой деятельности: учеб. / В. В. Годин, И. К. Корнеев. – М.: Мастерство; Высшая школа, 2001. – 240 с.
 5. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: навч. посіб. / В. М. Гужва. – К.: КНЕУ, 2001. – 400 с.
 6. Гундарь К. Ю. та ін. Защита информации в компьютерних системах / К. Ю. Гундарь, А. Ю. Гундарь, Д. А. Янишевский. – К.: “Корнійчук”, 2000. – 152 с.
 7. ДСТУ 7624:2014. Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Алгоритм симетричного блокового перетворення. – Чинний з 29.12.2014 р. ПАТ «Інститут інформаційних технологій» Мінекономрозвитку України, 2016. 228 с.
 8. ДСТУ 7564:2014. Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Функція хешування. – Чинний з 29.12.2014 р. – ПАТ «Інститут інформаційних технологій» Мінекономрозвитку України, 2016. – 228 с.
 9. ДСТУ 4145-2002. Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Електронний цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння. К. : Держстандарт України, 2003.
 10. НД ТЗІ 1.1-002-99. Загальні положення щодо захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу. – Чинний з 28.04.1999. – К.: ДСТСЗІ СБ України, 1999. – 14 с.
 11. НД ТЗІ 2.5-004-99. Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу. – Чинний з 28.04.1999. – К.: ДСТСЗІ СБ України, 1999. – 53 с.
 12. Зелинский С. Э. Internet для каждого / С.Э. Зелинский. – К.: Юниор, 2001. – 368 с.
 13. Інформаційна безпека: навч. посіб. / С. В. Кавун, В. В. Носов, О. В. Манжай. Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 352 с.
 14. Інформаційні системи і технології в економіці / за ред. В. С. Пономаренка. – К.: ВЦ “Академія”, 2002. – 544 с.
 15. Кавун С. В. Информационная безопасность в бизнесе: науч. изд. Харьков: Изд. ХНЕУ, 2007. – 408 с.
 16. Кузнецов О. О. Захист інформації в інформаційних системах: навч. посіб. / О.О. Кузнецов, С.П. Євсеєв, О.Г. Король. – Харків: ХНЕУ, 2011. – 510 с.
 17. Ляшенко І.О. Європейські критерії безпеки інформаційних технологій / І.О. Ляшенко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2012. – № 1 (13). – С. 84–86.
 18. Остапов С.Е. Технології захисту інформації: навчальний посібник / С.Е. Остапов, С.П. Євсеєв, О.Г. Король. – Х.: ХНЕУ, 2013. – 476 с. URL: https://www.twirpx.com/file/2340575/
 19. Попов В. Практикум по Internet-технологиям / В. Попов. – СанктПетербург.: Питер, 2002. – 480 с.
 20. Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах: Закон України від № 80/94ВР. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 31. ст. 286. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-вр
 21. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017, № 45, ст. 400. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19.
 22. Тарнавський Ю. А. Технології захисту інформації: підручник / Ю.А. Тарнавський. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 162 с.
 23. Токен – новий вид інформації. Газета «Інтерактивна бухгалтерія» №128 /2019. URL: https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/131413
 24. Хорошко В.О. Основи інформаційної безпеки: підручник / В.О. Хорошко, B.C. Чередниченко, М.Є. Шелест; за ред. В.О. Хорошка. – К.: ДУІКТ, 2008. – 186 с.
 25. Юринець B. C., Гончарук Я. Л. Основи автоматизованих інформаційних систем: навч. посіб. / В. С. Юринець, Я. Л. Гончарук. – Л.: ЛНУ, 2001. – 256 с.

5. INTERNET CАЙТИ

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус