Технології Business Intelligence та Data Science

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Мищишин О. Я.УФЕМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916УФЕМ-51сМищишин О. Я.

Опис курсу

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Технології Business Intelligence та Data Science”» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра напряму підготовки 05 – “Соціальні та поведінкові науки”.

 Предметом навчальної дисципліни є математичні методи й моделі, що застосовуються у процесі розв’язування оптимізаційних задач та задач прогнозування динаміки соціально-економічних процесів, які виникають у процесі функціонування динамічних детермінованих і стохастичних систем у макро- та мікроекономіці.

Метою навчальної дисципліни “Технології Business Intelligence та Data Science” є: формування системи знань з методології та інструментарію побудови і використання різних типів економіко-математичних моделей

 Основні завдання

Завданнями навчальної дисципліни є: вивчення основних принципів та інструментарію поста­новки задач, побудови економіко-математичних моделей, методів їх розв’язування та аналізу з метою використання в економіці

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів

Навчальна дисципліна взаємопов’язана із такими дисциплінами як,  „Алгоритмізація та програмування”, “Кількісні методи в економіці і управлінні”, “Економіко-математичне моделювання”.

Вимоги до знань і навиків:

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Технології Business Intelligence та Data Science” студент має:

а) знати

 • принципи побудови чисельних алгоритмів;
 • основні методи обліку похибок чисельних роз в’язків;
 • методи одержання чисельних розв’язків з використанням обчислювальної техніки;
 • суть та основні принципи побудови алгоритмів обчислення задач;
 • постановку та методи розв’язування лінійної задачі;
 • вигляд транспортної задачі та методи її розв’язування;
 • сутність економетричного моделювання та його етапи;
 • методи оцінювання пара­метрів економетричної моделі;
 • методи оцінювання адекватності економетричних моделей та їх параметрів.

 б) уміти

 • аналізувати та розробляти алгоритми для розв’язання задач за допомогою чисельних методів;
 • розробляти програмні застосування з використанням чисельних методів засобами візуального проектування;
 • використовувати засоби математичних програм та пакетів;
 • оцінювати похибки та проаналізувати отриманий розв’язок;
 • будувати математичні моделі економічних задач;
 • розв’язувати задачі лінійного програмування;
 • виконувати побудову та розв’язування транспортних задач;
 • ідентифікувати змінні та специфікувати економетричні моделі;
 • оцінювати параметри економетричної моделі;
 • перевіряти адекватність економетричних моделей та їх параметрів;
 • виконувати точковий та інтервальний прогноз.

Рекомендована література

Основна література:

 1. P Wilmott, S D Howison and J Dewynne, Mathematics of Financial Derivatives, CUP (1995).
 2. A Etheridge, A course in Financial Calculus, CUP (2002).
 3. N. Neftci, An Introduction to the mathematics of financial derivatives, (Academic Press, 2000).
 4. Chatfield, C., The Analysis of Time Series: An Introduction (6th ed.), Chapman & Hall, CRC Press, 2004.
 5. Brockwell, P. J. and Davis, R. A., Introduction to time series and forecasting (2nd ed.), Springer, 2002.
 6. Bouchaud, J.-P. & Potters, M.,Theory of Financial Risk and Derivative Pricing: From Statistical Physics to Risk Management, (2nd ed.), Cambridge University Press, 2004.
 7. Wilmott, P., Quantitative Finance, John Wiley & Sons, 2001.
 8. Brigham, E. F., Erhardt, M.C. (2008): Financial Management – Theory and Practice. Thomson.
 9. “Fundamental Methods of Mathematical Economics,” by Alpha Chiang and Kevin Wainwright, McGrawHill/Irwin, 4th edition (October 2004), ISBN-13: 978-0070109100.
 10. Вітлінський В.В., Терещенко Т.О. Економіко-математичні методи і моделі: економетрика [Електронний ресурс]: підручник / В. В. Вітлінський [та ін.]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ: КНЕУ, 2013.
 11. Федоренко І.К., Черняк О.І., Карагодова О.А., Чорноус Г.О., Горбунов О.В. Дослідження операцій в економіці К.: Знання, 2007. – 559с.
 12. Харламова Г.О., Черняк О.І. Прикладна економетрика. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”. – К.: Науковий світ, 2011. – 188 с.
 13. Черняк О.І., Ставицький А.В., Чорноус Г.О. Системи обробки економічної інформації: Підручник. – К.: Знання, 2006.
 14. Математична статистика: навч. посіб. [Електронне видання] / [С. М. Григулич, В. П. Лісовська, О. І. Макаренко та ін.]. – К.: КНЕУ, 2015.
 15. Задачин В. М. Робоча програма навчальної дисципліни “Чисельні методи” для студентів напряму підготовки “Комп’ютерні науки” всіх форм навчання / В. М. Задачин, І. Г. Конюшенко. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 40 с.
 16. Васильків І.М., Карпінський Б. А., Максимук О. В., Шкулка С. К. Вступ до економетрики: Навч. посіб. – Львів: Львівський національ­ний університетім. І. Франка, 2015. – 280 с.
 17. Чемерис А., Юринець Р., Мищишин О. Методи оптимізації в економіці. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 152с.
 18. Вітлінський В.В., Наконений СІ., Терещенко Т.О. Математичне програмування: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ,2001. – 248 с.
 19. Ульянченко О. В. Дослідження операцій в економіці / Харківський національний аграрний університетім. В. В. Донугаєва. – Харків: Гриф, 2002. – 580с.
 20. Вітлінський В. В. Моделювання економіки. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
 21. Клебанова Т. С. Математичні методи і моделі ринкової економіки: навч. посібн. / Т. С. Клебанова, М. О. Кизим, О. І. Черняктаін. –Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2009. –456 с.
 22. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика: Підручник. – К.: Товариство «Знання», КОО. 1998. – 494 с.

Додаткова:

 1. Наконечний С.І.. Терещенко Т.О. Економетрія: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ. 2001. – 192 с.
 2. Колодницький М. М. Основи теорії математичного моделювання систем. –Житомир, 2001. – 718с

 

Інтернет-джерела:

 1. Офіційний сайт Державної служби статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.
 2. Офіційний сайт проекту «Doing Business» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.doingbusiness.org.
 3. Офіційний сайт Служби статистики Європейського союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/eurostat.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус