Аналіз та моделювання бізнес-процесів

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Старух  А. І.УФЕ-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632УФЕ-31сдоцент Старух  А. І., доцент Старух  А. І.

Опис курсу

В умовах підвищення рівня нестабільності бізнес-середовища та посилення конкурентної боротьби все більшого значення набуває здатність компаній оперативно трансформувати систему своїх бізнес-процесів на основі ефективних управлінських рішень, спрямованих на досягнення стратегічної відповідності свого ресурсного потенціалу характеру викликів
зовнішнього середовища.
Професія бізнес-аналітика полягає в аналізі бізнесу клієнта: знаходити слабкі місця й думати про те, як зробити їх сильними. Спеціаліст розробляє концепцію рішення, яке може призвести навіть до модернізації початкового запиту клієнта. Також правильно буде, якщо бізнес-аналітик залишить усе на своїх місцях, нерідко це ефективніше, ніж щось змінювати. Звичайно, часто замовник приходить зі своєю ідеєю, яка бездоганно виглядає з першого погляду, тоді робота бізнес-аналітика буде полягати в тому, щоби визначити актуальність і особливості концепції Все це є стійкою основою для поглибленого вивчення дисципліни
“Аналіз та моделювання бізнес-процесів”, оскільки це є необхідністю сьогодення, особливо для контингенту фахівців з інформаційних технологій для бізнесу.
Предмет навчальної дисципліни
Предметом дисципліни «Аналіз та моделювання бізнес-процесів» є вивчення та опанування студентами основних понять, принципів та видів аналізу та моделювання бізнес-процесів, зрозуміти місце бізнес-аналізу у життєвому циклі розробки програмного забезпечення, а також отримати практичні навики використання та застосування різних видів нотацій для
аналізу та опису бізнес-потреб для покращення бізнесу загалом.
Мета навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни «Аналіз та моделювання бізнес-процесів» – це допомогти студентам отримати знання та практичні навички формування дієвої бізнес-моделі на різних стадіях розвитку підприємства.

Формування знань і навичок, необхідних для розв’язування задач бізнес-аналізу з застосуванням персонального комп’ютера й сучасного програмною забезпечення. Сформувати теоретичні і практичні знання щодо методології проведення аналізу існуючих бізнес-процесів, застосування сучасного інструментарію для вдосконалення та ефективного впровадження елементів бізнес-аналізу в ІТ. Формування професійних практичних компетенцій щодо використання концептуальних засад бізнес-аналізу, застосування технологій моделювання бізнес процесів з метою прийняття виважених управлінських рішень.
Основні завдання
Завданнями навчальної дисципліни «Аналіз та моделювання бізнес-процесів» є: вивчення основних положень, понять і категорій, що відносяться до бізнес-аналізу та бізнес-процесів компанії; формування комплексу взаємопов’язаних компетенцій в сфері пошуку і впровадження передового досвіду в формуванні бізнес-процесів компанії; вивчення процесу безперервного вдосконалення бізнес-процесів; вивчення основних аспектів роботи бізнес-аналітика в гнучких умовах розробки продукту; формування вмінь з’ясовувати вимоги (бізнес-вимоги, користувацькі вимоги, функціональні та нефункціональні вимоги) та правильно їх
описувати; визначення пріоритезації вимог; а також визначення необхідного інструментарію залежно від проекту та домену.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі
Дисципліна «Аналіз та моделювання бізнес-процесів» взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Технології антикризового та інтелектуального управління бізнесом» та, «Технології проектування та адміністрування БД і СД», «WEB-дизайн та WEB-програмування», «Алгоритмізація та програмування», «Життєвий цикл програмного
забезпечення».
Вимоги до знань і умінь
а) знати

 • загальне поняття про бізнес-аналіз;
 • хто такий бізнес-аналітик;
 • цілі і задачі бізнес-аналізу;
 • типи, види бізнес-процесів;
 • етапи проведення бізнес-аналізу;
 • процес SDLC;
 • техніки роботи зі стейкхолдерами;
 • техніки пріоритизації;
 • різні типи діаграм та їх застосування;
 • різні види прототипування;

б) уміти

 • чітко формулювати цілі та задачі, на основі наявної інформації;
 • аналізувати бізнес-процеси;
 • проводити аналіз стейкхолдерів;
 • здійснювати планування та організацію основних етапів бізнес-аналізу;
 • з’ясовувати бізнес-вимоги, користувацькі вимоги, функціональні вимоги та нефункціональні вимоги;
 • пріоритезувати вимоги;
 • складати Business Model Canvas;
 • визначати обсяг робіт щодо MVP;
 • писати user story;
 • будувати use case diagram;
 • розробляти модель бізнес-процесу за допомогою різного інструментарію.

 

 

Рекомендована література

Основна:

 1. A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide. International Institute of Business Analysis, Toronto, Ontario, Canada.
 2. Карл Вігерс Розробка вимог до программного забезпечення 3. Майк Кон. User Stories Applied: For Agile Software Development (The Addison-Wesley Signature Series). (Історії користувачів: гнучка розробка програмного забезпечення). 2020. С.256
 3. Dean Leffingwell, Don Widrig. Принципи роботи з вимогами до програмного забезпечення. Уніфікований підхід.
 4. Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям: Учебное пособие. – СПб: Питер, 2013. – 704 с.
 5. Шеер А.В. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы. М.: ВестьМетаТехнология, 1999.
 6. Шеер А. В. Моделирование бизнес-процессов. М.: Весть-МетаТехнология, 2000.
 7.  Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: Реинжиниринг организаций и информационные технологии. М.: Финансы и статистика, 1997.
 8. Маклаков С.В. BPWin и Erwin. Case-средства разработки информационных систем. М.: Диалог-МИФИ, 2001

Допоміжна:

 1. Каменнова М.С., Громов А.И., Ферапонтов М.М., Шматалюк А.Е. Моделирование бизнеса. Методология ARIS. М.: Весть-МетаТехнология, 2001.
 2. Боггс М., Боггс У. UML и Rational Rose 2002. М.: СОЛОН-Пресс, 2002.
 3. Нетепчук В.В., Управління бізнес-процесами: Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2014. – 158 с.
 4. Елиферов В.Г., Репин В.В., Бизне-процессы: регламентация и управление: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 319с.
 5. Репин В.В., Елиферов В.Г., Процесный поход к управлению.-5-е изд.- М.: РИА «Стандарты и качество», 2007. – 408 с.

Internet-ресурси:

 1. Книги з бізнес-аналізу. URL: https://e5.ua/ru/blogpost/8-must-read-knig-z-biznes-analizu/
 2. Міжнародний інститут аналізу бізнесу: офіційний сайт. URL: https://www.iiba.org
 3. Для чого потрібен бізнес-аналіз і хто такі бізнес-аналітики. URL: https://training.epam.ua/#!/News/252?lang=ua
 4. Хто такий бізнес-аналітик. URL: https://www.intellias.ua/blog/intelliasba-specialists-overview

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму