ІТ-право

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Ярема О. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616УФЕ-31сЯрема О. Р.

Опис курсу

Ця дисципліна є важливою складовою частиною програми навчання, пов’язаної з інформаційними технологіями та правом, і має на меті ознайомити студентів з основними аспектами правового регулювання в сфері інформаційних технологій.

Дисципліни “ІТ-Право” покликана сформувати у студентів компетентності в галузі правового регулювання інформаційних технологій.

Програма навчання передбачає набуття студентами таких навичок і знань:

Розуміння ІТ-права: Студенти ознайомлюються з основними поняттями, принципами та концепціями ІТ-права. Вони вивчають ключові законодавчі акти та міжнародні угоди, які регулюють використання інформаційних технологій.

Аналіз правових аспектів ІТ-сфери: Студенти здатні аналізувати правові аспекти, пов’язані з використанням інформаційних технологій. Вони розглядають питання конфіденційності та захисту персональних даних, авторського права, кібербезпеки та кіберзлочинів у контексті сучасного правового середовища.

Розвиток етичного мислення: Студенти оцінюють етичні проблеми, пов’язані з використанням інформаційних технологій, і розуміють важливість дотримання етичних принципів у цій сфері. Вони розвивають навички визначення правових ризиків і знаходження етично обґрунтованих рішень.

Розрізнення взаємозв’язку ІТ-права з іншими галузями права: Студенти розуміють взаємозв’язок ІТ-права з іншими галузями права, такими як цивільне право, кримінальне право та адміністративне право. Вони вивчають правовий статус осіб у контексті використання технологій і розуміють, як правові норми впливають на розвиток інформаційних технологій.

Орієнтація в актуальних тенденціях: Студенти отримують знання про актуальні тенденції та розвиток ІТ-права, такі як нові законодавчі акти, судова практика та міжнародні стандарти. Вони вивчають сучасні виклики, пов’язані з використанням інформаційних технологій, і розуміють їх вплив на суспільство та бізнес.

Вивчення дисципліни “ІТ-Право” сприяє підготовці студентів до роботи в сфері інформаційних технологій, дозволяє їм зрозуміти і врахувати правові аспекти прийняття рішень та використання технологій у відповідності до чинного законодавства.

Предметом навчальної дисципліни виступають юридичні аспекти, правові норми, та регуляторні вимоги, що стосуються інформаційних технологій. Цей предмет розглядає взаємодію між правом і сферою інформаційних технологій, зокрема, правовий режим електронних документів, кібербезпеку, захист особистих даних, інтелектуальну власність у ІТ галузі, правовий статус електронної комерції та інші важливі аспекти. Метою вивчення цього предмету є розуміння і застосування правових принципів та норм для ефективного управління та регулювання сфери інформаційних технологій.

Мета навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни “ІТ право” є ознайомлення студентів з основними правовими аспектами, що стосуються сфери інформаційних технологій, та надання їм необхідних знань і навичок.

Основними цілями вивчення ІТ права є:

 1. Розуміння правового середовища: Студенти повинні мати знання про правові норми, положення та регуляторні вимоги, які стосуються сфери інформаційних технологій. Це включає знання про законодавство, міжнародні договори, стандарти та політики, які регулюють використання, захист та обмін інформацією в ІТ секторі.
 2. Застосування правових принципів: Студентам надається можливість застосувати правові принципи до практичних ситуацій, що виникають у сфері інформаційних технологій. Вони навчаються аналізувати правові проблеми, визначати ризики та шукати правові рішення для забезпечення дотримання законодавства та захисту прав інтересів сторін.
 3. Забезпечення безпеки та конфіденційності: Студенти ознайомлюються з правовими аспектами кібербезпеки, захисту особистих даних та інформаційної безпеки. Вони вивчають вимоги щодо захисту інформації, принципи обробки особистих даних, а також правові наслідки порушення безпеки в інформаційних системах.
 4. Розуміння інтелектуальної власності: Студентам пояснюються правові аспекти інтелектуальної власності в контексті інформаційних технологій, такі як авторські права, патенти, товарні знаки та інші форми захисту інтелектуальної власності. Вони навчаються розуміти важливість захисту інтелектуальної власності та використання інформації в межах законодавства.

Загалом, мета навчальної дисципліни “ІТ право” полягає в підготовці студентів до розуміння і вирішення правових питань, що виникають в сфері інформаційних технологій, та наданні їм необхідних знань для ефективного управління та дотримання правових норм у цій галузі.

 

Вимоги до знань і умінь

Вивчення навчальної дисципліни “ІТ-Право” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки бакалавра, за якого він повинен:

а) знати:

 • основні принципи та концепції ІТ-права: Студент повинен мати знання про основні принципи, поняття та концепції, що стосуються правового регулювання інформаційних технологій. Він повинен бути знайомий з основними термінами, які використовуються в цій сфері, такими як авторське право, кібербезпека, захист персональних даних, електронна комерція та інші.
 • основні нормативно-правові акти: Студент повинен бути ознайомлений з основними законодавчими актами та міжнародними угодами, які стосуються сфери ІТ-права. Він повинен знати важливі норми і принципи, які регулюють використання інформаційних технологій, такі як Закон про авторське право, Закон про захист персональних даних, Закон про електронну комерцію тощо.
 • розуміти взаємозв’язок між ІТ-правом та іншими галузями права: Студент повинен мати знання про взаємозв’язок ІТ-права з іншими галузями права, такими як цивільне право, кримінальне право, адміністративне право тощо. Він повинен розуміти, як ІТ-право впливає на правовий статус осіб, захищає їх права та регулює використання технологій у різних сферах життя.
 • орієнтуватися в актуальних тенденціях та розвитку ІТ-права: Студент повинен бути ознайомлений з актуальними тенденціями та розвитком ІТ-права, включаючи нові законодавчі акти, судову практику та міжнародні стандарти. Він повинен бути в змозі відстежувати зміни в ІТ-праві та оцінювати їх вплив на практику та бізнес у сфері інформаційних технологій.

б) уміти:

 • розуміти та аналізувати правові норми: Студент повинен мати уміння розбиратися в складних правових текстах, розуміти їх зміст та аналізувати їх в контексті інформаційних технологій. Він повинен бути здатний визначати правові норми, які застосовуються до конкретної ситуації в ІТ-галузі.
 • застосовувати правові принципи до практичних ситуацій: Студент повинен мати уміння використовувати правові принципи та норми для вирішення конкретних правових проблем, що виникають у сфері інформаційних технологій. Він повинен бути здатний аналізувати ситуацію, застосовувати відповідні правові норми та розробляти стратегії дій з урахуванням правових обмежень та можливих наслідків.
 • оцінювати ризики та забезпечувати відповідність праву: Студент повинен мати уміння ідентифікувати потенційні правові ризики, пов’язані з використанням інформаційних технологій, та розробляти механізми для їх управління та зменшення. Він повинен бути здатний забезпечувати відповідність діяльності організації вимогам законодавства та регуляторних норм.
 • використовувати ефективну комунікацію: Студент повинен мати уміння передавати складну правову інформацію зрозуміло та логічно, як письмово, так і усно. Він повинен бути здатний здійснювати професійну комунікацію з іншими фахівцями, клієнтами та зацікавленими сторонами в сфері інформаційних технологій.
 • розв’язувати етичні питання: Студент повинен мати усвідомлення етичних аспектів використання інформаційних технологій та бути здатним вирішувати етичні питання, що виникають у ІТ-сфері. Він повинен мати розуміння важливості дотримання етичних принципів, конфіденційності та захисту особистих даних.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Навчальна дисципліна взаємопов’язана із такими дисциплінами як «Інформаційні та комунікаційні технології», «Цифрова економіка»,  «Технології інтернет».

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.

При вивченні дисципліни «ІТ-Право»  здобувачі вищої освіти набувають такі компетентності (здатність):

ЗК3 − Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК5 − Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК8 − Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК9 − Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.

ЗК10 − Здатність бути критичним і самокритичним.

СК5 − Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосування інститутів приватного права щодо оволодіння фундаментальними знаннями стосовно правової природи інститутів ІТ права, вміння розмежовувати способи правової охорони відповідних інститутів.

СК6 − Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію. Уміти аналізувати позовні заяви, скарги, судові рішення на предмет відповідності вимогами законодавства в сфері інформаційних технологій. Розвинути навички підготовки правових висновків та консультацій щодо проблемних ситуацій, пов’язаних із правовою охороною прав суб’єктів інформаційних технологій.

СК7 − Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур цивільного, господарського, адміністративного судочинств в Україні при вирішенні спорів щодо захисту прав в сфері інформаційних технологій.

СК9 − Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності із використанням норм цивільного права, цивільного-процесуального права, господарського права, господарсько-процесуального права, адміністративного та інформаційного права тощо.

СК11 − Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів при вирішенні спорів, пов’язаних із охороною прав у сфері інформаційних технологій. Оцінювати та аналізувати діяльність ІТ компаній, ІТ-спеціалістів, суб’єктів електронної комерції, інших суб’єктів ІТ права.

СК15 − Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.  Опановувати компетентності, пов’язані із підготовкою проєктів судових рішень за результатами розгляду спорів щодо захисту прав та інтересів особи у разі порушення прав у сфері інформаційних технологій.

СК14 − Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.

СК17 − Здатність управляти та користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними системами та технологіями.

Програмні результати навчання:

ПР05 − Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).

ПР06 − Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.

ПР10 − Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.

ПР13 − Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.

ПР25 − Розуміти структуру, основні принципи діяльності та бізнес-процеси суб’єктів ІТ-індустрії.

 

Результати навчання

В результаті вивчення навчальної дисципліни «ІТ-Право» студенти зможуть:

 1. Розуміти правовий контекст інформаційних технологій: Студенти будуть мати глибокі знання про основні принципи та концепції, що стосуються правового регулювання інформаційних технологій. Вони будуть розуміти важливі терміни та поняття, пов’язані з ІТ-правом.
 2. Застосовувати законодавство до ситуацій в ІТ-сфері: Студенти будуть здатні застосовувати норми і принципи ІТ-права до конкретних ситуацій, що виникають у сфері інформаційних технологій. Вони будуть знати основні законодавчі акти та міжнародні угоди, що регулюють використання інформаційних технологій.
 3. Аналізувати етичні та правові аспекти ІТ-сфери: Студенти будуть розуміти етичні питання, пов’язані з використанням інформаційних технологій, і матимуть здатність аналізувати правові аспекти, що виникають у цій сфері. Вони будуть усвідомлювати важливість дотримання етичних принципів, конфіденційності та захисту особистих даних.
 4. Розрізняти взаємозв’язок ІТ-права з іншими галузями права: Студенти будуть розуміти взаємозв’язок ІТ-права з іншими галузями права, такими як цивільне право, кримінальне право та адміністративне право. Вони будуть розуміти, як ІТ-право впливає на правовий статус осіб та регулює використання технологій у різних сферах життя.
 5. Орієнтуватися в актуальних тенденціях та розвитку ІТ-права: Студенти будуть ознайомлені з актуальними тенденціями та розвитком ІТ-права, включаючи нові законодавчі акти, судову практику та міжнародні стандарти. Вони зможуть відстежувати зміни в ІТ-праві та оцінювати їх вплив на практику та бізнес у сфері інформаційних технологій.

Ці результати навчання дозволять студентам бути компетентними у сфері ІТ-права, використовувати свої знання та уміння для аналізу та розв’язання правових проблем, пов’язаних з інформаційними технологіями.

Рекомендована література

 1. Атаманова Ю.Є. Захист прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет: світовий досвід та вітчизняні перспективи. //Атаманова Ю.Є. Право та інновації. 2014. № 3. С.7. 
 2. Галабала М. Фіксація доказів, що підтверджують порушення прав інтелектуальної власності в мережі Internet. Ноу-хау. М. Галабала. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2009. № 5. С. 39-43.
 3. Гура В. С. Цивільно-правова охорона Інтернет-сайту: автореф. дис. … канд. юрид.наук / В. С. Гура. К., 2006. 20 с.
 4. Еннан Р. Є. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У МЕРЕЖІ Інтернет. // ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 172. http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/news/2016/3900/attachments/maket_it_konfer.pdf
 5. Інтелектуальне право України. За ред. О.С. Яворської. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016.
 6. ІТ ПРАВО / Яворська Л.С., Тарасенко Л.Л., Мартин В.М., Самагальська Ю.Я. та ін. / За заг. ред. Яворської О.С. – Львів: Видавництво «Левада», 2017. – 470 с.
 7. ІТ-право: теорія і практика / За ред. Є.О.Харитонова, О.І.Харитонової. – Одеса: Фенікс, 2017. – 472 с.
 8. Кохановська О.В. ПРИВАТНО-ПРАВОВЕ РОЗУМІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. // ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. С.202. http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/news/2016/3900/attachments/maket_it_konfer.pdf
 9. Основи ІТ-Права /за ред. Харитонової О.І., Бачинського Т.В., Райдеко Р.І. Юрінком Інтер 2019, 242с.
 10. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 (в ред. від 11.07.2001.). URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
 11. Про державну підтримку кінематографії в Україні: Закон України від 23.03.2017. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.zakon.rada.gov.ua
 12. Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції : Закон України від 16.10.2012 No 5450-VI. URL: http:// zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/ 5450-17.
 13. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
 14. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 5 жовтня 2017 р. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
 15. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 № 851-IV. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/851-15
 16. Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 No 675-VIII. URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/675-19.
 17. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР . URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80 
 18. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
 19. Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 № 1280-IV. Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1280-15
 20. Савич С.С. Авторське право у цифровому середовищі: проблема монополії правовласника та забезпечення умов вільного використання творів / С.С. Савич. Бюлетень Міністерства Юстиції України. 2015. № 1. С. 87.
 21. Тарасенко Л.Л. Інтернет-сайт як об’єкт ІТ-права. Юридичний журнал «Право України». 2018. № 1. С. 103-113.
 22. Тарасенко Л.Л. КОМП‘ЮТЕРНА ПРОГРАМА ЯК ОБ‘ЄКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА. // ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 251. http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/news/2016/3900/attachments/maket_it_konfer.pdf
 23. Тарасенко Л.Л. Правовий режим веб-сторінки. Вісник Львівського Університету. Серія Юридична. Львів: Львівський нац.ун-т, 2017. Вип. 65. С.134-144.
 24. Харитонов Є.О. СУТНІСТЬ ІТ-ПРАВА (ІТ- ПРАВО ЯК КОНЦЕПТ). // ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 274 http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/news/2016/3900/attachments/maket_it_konfer.pdf
 25. Харитонова О.І. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ (СТРУКТУРИ) ІТ-ПРАВА. // ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 280.

Матеріали

Робоча програма дисципліни

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус