Кількісні методи в економіці та управлінні

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
836Мищишин О. Я.УФЕ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
836УФЕ-41сМищишин О. Я., Мищишин О. Я.

Опис курсу

Предметом навчальної дисципліни є математичні методи й моделі, що застосовуються у процесі розв’язування оптимізаційних задач та задач прогнозування динаміки соціально-економічних процесів, які виникають у процесі функціонування динамічних детермінованих і стохастичних систем у макро- та мікроекономіці.
Мета вивчення дисципліни „Кількісні методи в економіці та управлінні”: формування системи знань з методології та інструментарію побудови і використання різних типів економіко-математичних моделей.
Основними завданнями дисципліни „Кількісні методи в економіці та управлінні” є вивчення основних принципів та інструментарію постановки задач, побудови економіко-математичних моделей, методів їх розв’язування та аналізу з метою використання в економіці.
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності

Нормативна навчальна дисципліна „Кількісні методи в економіці та управлінні” базується на таких навчальних дисциплінах як «Інформатика», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Математика для економістів» і є необхідною для сприйняття подальших навчальних дисциплін професійної підготовки.

Вимоги до знань і умінь

У результаті вивчення навчальної дисципліни „Кількісні методи в економіці та управлінні” студент має: а) знати

– принципи побудови чисельних алгоритмів;
– основні методи обліку похибок чисельних розв’язків;

– методи одержання чисельних розв’язків з використанням обчислбвальної техніки;

– суть та основні принципи побудови оптимізаційних задач;

– постановку та методи розв’язування лінійної задачі математичного програмування;

– вигляд транспортної задачі та методи її розв’язування;

– сутність економетричного моделювання та його етапи;

– методи оцінювання параметрів економетричної моделі;

– методи оцінювання адекватності економетричних моделей та їх параметрів.

б) уміти

– аналізувати та розробляти алгоритми для розв’язання задач за допомогою чисельних методів;

– розробляти програмні застосування з використанням чисельних методів засобами візуального проектування;

– використовувати засоби математичних програм та пакетів;

– оцінювати похибки та проаналізувати отриманий розв’язок; – будувати математичні моделі економічних задач;

– розв’язувати задачі лінійного програмування;

– виконувати побудову та розв’язування транспортних задач;

– ідентифікувати змінні та специфікувати економетричні моделі;

– оцінювати параметри економетричної моделі;

– перевіряти адекватністьеконометричних моделей та їх параметрів;

– виконувати точковий та інтервальний прогноз.

Рекомендована література

Основна

 1. Амосов А. А. Вычислительные методы для инженеров: учебн. пособ. / А. А. Амосов, Ю. А. Дубинський, Н. В. Копченова. – М.: Высшая школа, 1994. – 544 с.
 2. Барахнин В. Б. Введение в численный анализ / В. Б. Барахнин, В. П. Шапеев. – Новосибирск, 1997. – 112 с.
 3. Бахвалов Н. С. Численные методы / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. – М.: Бином, 2007. – 636 с.
 4. Боглаев Ю. П. Вычислительная математика и программирование / Ю. П. Боглаев. – М.: Высшая школа, 1990. – 544 с.
 5. Волков Е. А. Численные методы / Е. А. Волков. – М.: Высшая школа, 1987. – 312 с.
 6. Демидович Б. П. Основы вычислительной математики / Б. П. Демидович. – М.: Наука, 1994. – 664 с.
 7. Дэннис Дж. Численные методы безусловной оптимизации и решения нелинейных уравнений / Дж. Дэннис, Р. Шнабель – М.: Мир, 1988. – 40 с.
 8. Заварыкин В. М. Численные методы / В. М. Заварыкин, В. Г. Житомирский, М. П. Лапчик. – М.: Просвещение, 1990. – 176 с.
 9. Задачин В. М. Робоча програма навчальної дисципліни “Чисельні методи” для студентів напряму підготовки “Комп’ютерні науки” всіх форм навчання / В. М. Задачин, І. Г. Конюшенко. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 40 с.
 10. Васильків І. М., Карпінський Б. А., Максимук О. В., Шкулка С. К. Вступ до економетрики: Навч. посіб. – Львів: Львівський національний університетім. І. Франка, 2015. – 280 с.
 11. Чемерис А., Юринець Р., Мищишин О. Методи оптимізації в економіці. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 152с.
 12. Сингаевская Г. И. Функции в Ехcеl. Решение практических задач. М.: Издательский дом «Вильямс», 2009. – 880 с.
 13. Вітлінський В.В., Наконений СІ., Терещенко Т.О. Математичне програмування: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 248 с.
 14. Ульянченко О. В. Дослідження операцій в економіці / Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Донугаєва. – Харків: Гриф, 2002. – 580с.
 15. Наконечний С. І.. Терещенко Т.О. Економетрія: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ. 2001. – 192 с.
 16. Колодницький М. М. Основи теорії математичного моделювання систем. – Житомир, 2001. – 718с.
 17. Вітлінський В. В. Моделювання економіки. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
 18. Мороз В. С., Мороз В. В. Економетрія: Навч. посібник. – Хмельницький: ТУП, 2000. – 166с.
 19. Корольов О.А. Економетрія: Лекції, питання, тести, залачі, ситуації, проблеми: Навч. посіб. – К.: КДТЕУ. 2000.
 20. Кулинич О.І. Економетрія. Навчальний посібник. – Хм.: Видавництво «Поділля», 1997. – 115 с.
 21. Клебанова Т. С. Математичні методи і моделі ринкової економіки: навч. посібн. / Т. С. Клебанова, М. О. Кизим, О. І. Черняктаін. –Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2009. –456 с.
 22. Клебанова Т. С.Забродський В. А., Полякова О. Ю., Петренко В. Л. Моделирование єкономики. Учебное пособие. – Харьков: Изд. ХГЄУ, 2001. – 140 с.
 23. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика: Підручник. – К.: Товариство «Знання», КОО. 1998. – 494 с.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус