Quantitative methods in economics and management

Type: For the student's choice

Department: department of digital economics and business analytics

Curriculum

SemesterCreditsReporting
74Exam

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
732Associate Professor Myshchyshyn O. Y.УФЕ-41с

Laboratory works

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
732УФЕ-41сAssociate Professor Myshchyshyn O. Y., Associate Professor Myshchyshyn O. Y.

Recommended Literature

Основна

 1. Вітлінський В. В. Моделювання економіки. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
 2. Вітлінський В.В. Математичні моделі та методи ринкової економіки: навч. посіб. / В.В. Вітлінський, О.В. Піскунова. – К. КНЕУ, 2010. – 531 с.
 3. Вітлінський В.В. Математичні моделі та методи ринкової економіки: практикум / В.В. Вітлінський, О.В. Піскунова, О.В. Ткач, В.І. Скіцько, О.М. Новоселецький. – К. КНЕУ, 2014. – 362 с.
 4. Вітлінський В.В., Терещенко Т.О. Економіко-математичні методи і моделі: економетрика [Електронний ресурс]: підручник / В. В. Вітлінський [та ін.]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ: КНЕУ, 2013.
 5. P Wilmott, S D Howison and J Dewynne, Mathematics of Financial Derivatives, CUP (1995).
 6. A Etheridge, A course in Financial Calculus, CUP (2002).
 7. N. Neftci, An Introduction to the mathematics of financial derivatives, (Academic Press, 2000).
 8. Chatfield, C., The Analysis of Time Series: An Introduction (6th ed.), Chapman & Hall, CRC Press, 2004.
 9. Brockwell, P. J. and Davis, R. A., Introduction to time series and forecasting (2nd ed.), Springer, 2002.
 10. Bouchaud, J.-P. & Potters, M.,Theory of Financial Risk and Derivative Pricing: From Statistical Physics to Risk Management, (2nd ed.), Cambridge University Press, 2004.
 11. Wilmott, P., Quantitative Finance, John Wiley & Sons, 2001.
 12. Brigham, E. F., Erhardt, M.C. (2008): Financial Management – Theory and Practice. Thomson.
 13. “Fundamental Methods of Mathematical Economics,” by Alpha Chiang and Kevin Wainwright, McGrawHill/Irwin, 4th edition (October 2004), ISBN-13: 978-0070109100.
 14. Федоренко І.К., Черняк О.І., Карагодова О.А., Чорноус Г.О., Горбунов О.В. Дослідження операцій в економіці К.: Знання, 2007. – 559с.
 15. Харламова Г.О., Черняк О.І. Прикладна економетрика. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”. – К.: Науковий світ, 2011. – 188 с.
 16. Черняк О.І., Ставицький А.В., Чорноус Г.О. Системи обробки економічної інформації: Підручник. – К.: Знання, 2006.
 17. Математична статистика: навч. посіб. [Електронне видання] / [С. М. Григулич, В. П. Лісовська, О. І. Макаренко та ін.]. – К.: КНЕУ, 2015.
 18. Задачин В. М. Робоча програма навчальної дисципліни “Чисельні методи” для студентів напряму підготовки “Комп’ютерні науки” всіх форм навчання / В. М. Задачин, І. Г. Конюшенко. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 40 с.
 19. Васильків І.М., Карпінський Б. А., Максимук О. В., Шкулка С. К. Вступ до економетрики: Навч. посіб. – Львів: Львівський національ­ний університетім. І. Франка, 2015. – 280 с.
 20. Чемерис А., Юринець Р., Мищишин О. Методи оптимізації в економіці. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 152с.
 21. Вітлінський В.В., Наконений СІ., Терещенко Т.О. Математичне програмування: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ,2001. – 248 с.
 22. Ульянченко О. В. Дослідження операцій в економіці / Харківський національний аграрний університетім. В. В. Донугаєва. – Харків: Гриф, 2002. – 580с.
 23. Наконечний С.І.. Терещенко Т.О. Економетрія: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ. 2001. – 192 с.
 24. Колодницький М. М. Основи теорії математичного моделювання систем. –Житомир, 2001. – 718с.
 25. Вітлінський В. В. Моделювання економіки. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
 26. Клебанова Т. С. Математичні методи і моделі ринкової економіки: навч. посібн. / Т. С. Клебанова, М. О. Кизим, О. І. Черняктаін. –Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2009. –456 с.

 

Додаткова:

 1. Руденко В.Д. Бази даних в інформаційних системах К.: Фенікс, 2010,- 235 с.
 2. Балик Н.Р. Бази даних MySQL Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010.- 158 с. Рамський Ю.С. Проектування й опрацювання баз даних Тернопіль: Навчальна книга— Богдан, 2005.- 115 с.

Інтернет-джерела:

 1. Офіційний сайт Державної служби статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.
 2. Офіційний сайт проекту «Doing Business» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.doingbusiness.org.
 3. Офіційний сайт Служби статистики Європейського союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/eurostat.

 

Materials

Curriculum

Download curriculum

Силабус:

Завантажити силабус