Електронне врядування

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
212професор Комарницька Г. О.УФПМ-11з, УФПМ-12з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
212УФПМ-11зпрофесор Комарницька Г. О.
УФПМ-12зпрофесор Комарницька Г. О.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення навчальної дисципліни «Електронне врядування» є формування комплексу професійної компетентності, щодо системи електронного урядування з використанням новітніх інформаційних і комунікаційних технологій, задля покращення рівня і якості державних послуг громадянам і подальшого інноваційного розвитку публічної служби; ознайомлення з електронним урядуванням, основними поняттями цього курсу, нормативно-правовою базою з питань електронного урядування, сутністю, принципами, функціями, етапами впровадження та основними проблемами, пов’язаними з цим процесом.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Електронне врядування» є отримання студентами знань категорійно-понятійного апарату проблематики інформаційного суспільства та електронного урядування; загальні принципи, методи та моделі електронного урядування; класифікацію, ієрархію та систему адміністративних послуг; нормативно-правові засади забезпечення розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування; сутність, значення та основні етапи формування електронного уряду в Україні; основні принципи, напрями і механізми трансформації системи публічного управління в Україні у відповідності з вимогами інформаційного суспільства; організаційну систему управління впровадженням електронного урядування в Україні.

Вимоги до знань і умінь:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент набуде компетентностей:

Інтегральна компетентність:

– Знати та уміти визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії.

– Уміти використовувати інструменти електронної демократії в сфері публічного управління та адміністрування.

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти таких компетентностей:

– здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог;

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

– здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні;

– здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність);

– здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та можливості її використання;

– здатність організовувати та розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування;

– здатність організувати систему е-документообігу в організації;

– здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій;

– здатність здійснювати професійну діяльність і приймати обґрунтовані рішення, керуючись засадами соціальної відповідальності, правових та етичних норм;

– оцінювання та аналіз стану електронного урядування;
– застосування набутих навичок в практичній діяльності щодо інформаційної політики;

– оцінювання стану ведення органами державної влади та місцевого самоврядування своїх електронних інформаційних ресурсів;

– здійснювання комплексного аналізу рівня готовності органів державної влади та місцевого самоврядування до впровадження сучасних інформаційно комунікаційних технологій;

– організація обробки документації з метою здійснення інформаційного забезпечення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, установи або організації засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

– застосування комунікаційні та інформаційні технології в процесі підготовки, прийняття та впровадження управлінських рішень. Загальні компетентності:

– здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями;

– здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його – сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;

– здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку – предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;

– здатність бути критичним і самокритичним;

– здатність до адаптації та дії в новій ситуації;

– здатність працювати в команді;

– здатність планувати та управляти часом;

– вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;

– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

– здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;

– здатність спілкуватися іноземною мовою;

– навички міжособистісної взаємодії;

– здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності). Фахові компетентності:

– здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів;

– здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів;

– здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки;

– здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ;

– здатність використовувати систему електронного документообігу;

– здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій;

– здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності;

– здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати;

– здатність впроваджувати інноваційні технології;

– здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування;
– здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування.

Рекомендована література

Основна література:
1. Августин Р.Р. Електронне врядування, інформаційні технології, ресурси та сервіси на державній службі: навчально-методичний комплекс. Тернопіль: ТНЕУ. 2014. 140с.
2. Бондаренко А. Інформаційні технології як механізм взаємодії органів влади з громадськістю. Дніпропетровськ : Вид-во ДРІДУ НАДУ, 2009.
3. Гриднев В. Портальные технологии для решения задач электронного правительства. URL:// www.gridnev.info/?p = 109
4. Дубас О. П. Електронна демократія: сутність і перспективи розвитку в Україні. . URL: http://www.nbuv.gov.ua.
5. Закон України «Про електронні довірчі послуги». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#n534
6. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text
7. Електронне урядування: підручник / І авт. кол.: В.П. Горбулін, Н.В. Ерицяк, А.І. Семенченко, О.В. Карпенко та ін.; за заг. ред. проф. Ю.В. Ковбасюка; наук. ред. проф. Н.В. Ерицяк, проф. А.І. Семенченка. Київ: НАДУ. 2014. 352 с.
8. Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації. Результати дослідження . Київ: Поліграфі-Плюс. 2017. 254 с.
9. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. Київ: ФОП Москаленко О. М., 2017.
10. Клименко І. В. Технології електронного врядування. Київ: Центр сприяння інституційному розвитку держ. Служби. 2006. 192 с.
11. Клімушин П. С. Визначення механізмів реалізації електронної демократії та надання електронних державних послуг. Xарків: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. Вип. 1 (28). С. 263-270.
12. Клімушин П. С. Засоби обміну конфіденційною інформацією в системі електронного уряду // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. Xарків: Вид- во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. С. 186-192.

13. Колесніченко І. М. Розвиток електронного урядування в Україні: інституціональний аспект. Бізнес-Інформ. 2014. № 3. URL: http://businessinform.net.
14. Коновал В.О. Методологічні засади електронного урядування на місцевому рівні: поняття, принципи, моделі та передумови. Теорія та практика державного управління. 2016. № 2(53). С. 148-156.
15. Концепція розвитку електронного урядування в Україні. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/797-2017-%D1%80#n13
16. Концепція розвитку системи електронних послуг в Україні. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/918-2016-%D1%80#n8
17. Концепція розвитку електронної демократії в Україні. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/797-2017-%D1%80#Text
18. Линьов К.О. Навчальний посібник до модуля «Інформаційне забезпечення державного управління та державної служби». Київ. 2016. 42 с.
19. Лопушинський І. П. Електронна демократія та електронне урядування: досвід США для України. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua.
20. Міхровська М.С., Чорноус А.Г. Деякі аспекти впровадження електронного урядування в Україні на прикладі досвіду зарубіжних країн. Право і суспільство. 2016. № 2(2). С. 122-127.
21. Про електронний обмін службовими документами в органах виконавчої влади : постанова Кабінету Міністрів України від 17 лип. 2009 р. №733. URL://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi?nreg = 733-2009-%EF 22. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#Text

Інформаційні ресурси в мережі Інтернет
1. Верховна Рада. Офіційний веб-портал. https://rada.gov.ua/
2. Електронні петиції. Офіційне інтернет-представництво Президента України. https://petition.president.gov.ua/
3. Он-лайн сервіс державних послуг ДІЯ https://plan2.diia.gov.ua/
4. Офіційний веб-сайт Львівської міської ради https://city-adm.lviv.ua/
5. Офіційний веб-сайт Львівської обласної ради https://lvivoblrada.gov.ua/
6. Офіційний сайт міністерства та комітета цифрової трансформації https://thedigital.gov.ua/
7. Офіційний сайт міністерства освіти і науки https://mon.gov.ua/
8. Сайт Програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» https://egap.in.ua/
9. Пенсійний фонд України. Інформаційна сторінка вебпорталу https://www.pfu.gov.ua/
10. Портал електронних послуг пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua/
11. Президент України. Офіційне інтернет-представництво. https://www.president.gov.ua/
12. Урядовий портал https://www.kmu.gov.ua/

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (магістр, заочна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус