Організація управління корпоративним сектором

Тип: На вибір студента

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Маліновська О. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216доцент Маліновська О. Я.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни: оволодіння студентами базовими знаннями з історії і практики управління системою керівних органів, що здійснюють управління корпоративним сектором, формування вміння вибору правильної стратегії її розвитку, залучення на вигідних умовах інвестицій, формування стійкого балансу інтересів акціонерів.

Основні завдання навчальної дисципліни:

 • сутності, завдань та інституційних основ корпоративного управління;
 • практики корпоративного управління;
 • методологічних основ та набуття навиків щодо ефективного впровадження системи корпоративного управління в діяльність органів влади і місцевого самоврядування;
 • засвоєння студентами наукових теорій з корпоративного управління;
 • розширення знань про механізми та моделі корпоративного управління;
 • формування цілісного уявлення про систему корпоративного управління;
 • вивченні особливостей корпоративного управління в Україні.

Програмні результати навчання:

знати:

ПРН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.

ПРН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення.

уміти:

ПРН04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування.

ПРН07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи.

ПРН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.

ПРН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків.

ПРН15. Уміти застосовувати інструментарій для оцінювання тенденцій та можливостей концепції розвитку партнерських взаємовідносин держави, громади, освіти та бізнесу.

Рекомендована література

Основні джерела:

 1. Арабова Н. Корпоративний секретар у зарубіжних компаніях [Електронний ресурс] / Н. Арабова, М. Грачова // Україна фінансова: інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку. – Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/sdu/081.htm.
 2. Балабанова Л.В. Управління персоналом: Підручник / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.
 3. Баюра Д. Корпоративна соціальна відповідальність у системі корпоративного управління /Д. Баюра // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 1. – С. 21-25.
 4. Божкова В.В. Соціально відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб’єктів господарювання [Текст] / В.В. Божкова, Л.Ю. Сагер // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 1. – С. 145 – 153.
 5. Бондар І. До питання компетенції загальних зборів акціонерного товариства в українському законодавстві [Електронний ресурс] / І. Бондар // Юридичний журнал. – 2012. – № 1. – Режим доступу: http://justinian.com.ua/article.php?id=3803.
 6. Бутко М. Генезис соціальної відповідальності бізнесу та її становлення в Україні / М.Бутко, М.Мурашко // Економіка України. 2010. – № 7. – С. 74-85
 7. Вовк С. Стретегії ТНК: злиття і поглинання / С.Вовк// Журнал європейської економіки. Видання ТНЕУ. – 2013. – Т.12 (№1). – С. 28-41.
 8. Воробей В. Соціальна звітність: стан та перспективи / В. Воробей // Матеріали Зборів мережі Глобального Договору ООН (16 грудня 2009 р., м. Київ). – К.: 2009. – 11 с. Режим доступу: svb.org.ua.
 9. Гальчак Х.Р. Соціальна відповідальність бізнесу в ринкових умовах господарювання / Х.Р. Гальчак // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2011. – №698. – С. 140–146.
 10. Гордеєва Т.А. Злиття та поглинання як інструменти антикризового управління / Т.А.Гордеєва// Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – №1. – Т. 1. – С. 20 – 23.
 11. Гриньова В.М. Організаційно-економічні основи формування системи корпоративного управління в Україні / В.М. Гриньова, О.Є. Попов. – Х.: Вид. ХДЕУ, 2003. – 324 с.
 12. Дейнека Ю.П. Злиття та поглинання: українські реалії / Ю.П. Дейнека // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – №594. – С. 68-74.
 13. Денисюк О. В., Мозгова Л.О. Оцінка якості корпоративного управління: конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит” денної форми навчання / О. В. Денисюк, Л. О. Мозгова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 84 с
 14. Довгань Л.Є. Корпоративне управлiння: Навчальний посібник / Л.Є. Довгань, В.В. Пастухова, Л. М. Савчук. – К.: Кондор, 2007. – 179 с.
 15. Євтушенко В. А. Оцінка корпоративної соціальної відповідальності: методи, об’єкти, показники / В. А. Євтушенко // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013 – №46(1019) – С. 55.
 16. Ігнатьєва І.А. Корпоративне управління: Підручник / І.А. Ігнатьєва, О.І. Гарафонова. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 600 с.
 17. Карпенко Г.В. Нормативно-правове забезпечення корпоративного управління: проблеми залучення інвестицій на вітчизняні підприємства / Г.В.Карпенко, А.П.Данькевич. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://firearticles.com
 18. Концепція Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні (проект) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.uspp.org.ua/media/%20КСВ+_1.doc
 19. Корпоративне управління в Україні: теоретико-методологічні аспекти / [О.М. Сохацька, Н.П. Тарнавська, А.М. Тибінь та ін.]. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 359 с.
 20. Леонов Д. Індекс корпоративного управління в Україні: методологічні засади обчислення / Д. Леонов, М. Бурмака, М. Юрса // Ринок цінних паперів України. – 2007. – № 7-8. – С. 73-86.
 21. Мазурик О. В. Соціальний аудит в системі соціального управління / О. В. Мазурик, Т. В. Єрескова // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – 2008. – С. 230-233.
 22. Малик І.П. Соціальна відповідальність корпорацій в Україні / І.П. Малик // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2008. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Evkpi/2008/6MO/30.pdf
 23. Мальська М.П. Корпоративне управління: теорія та практика: Підручник / М.П. Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 360 с.
 24. Москвін С. Індикатори корпоративного управління [Електронний ресурс] / Сергій Москвін // Газета «Цінні папери України». – Режим доступу: http://www.corporation.org.ua.
 25. Мостенська Т.Л. Корпоративне управління: Навчальний посібник / Т.Л. Мостенська, В.О. Новак, М.Г. Луцький, Ю.Г. Симоненко. – К.: Каравела, 2008. – 384 с.
 26. Пуртов В. Ф. Корпоративне управління: Підручник / В. Ф. Пуртов, В. П. Третяк, М. М. Кудінова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 364 с.
 27. Редькін О.С. Сучасні стратегії та технології корпоративного управління: Монографія / О.С. Редькік, В. Реген, Н.А. Хрущ. – Одеса: Евен, 2004. – 216 с.
 28. Сазонець І.Л. Корпоративне управління: світовий досвід та механізми залучення інвестицій: Навч. пос. / І.Л. Сазонець. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 304 с.
 29. Сірко А. Корпоративна власність у транзитивній економіці / А.Сірко // Економіка України. – 2003. – №. -2. – С.57 – 64.
 30. Сірош М. В. Перспективи підвищення ефективності корпоративного сектора економіки та корпоративного управління / Сірош М. В. – Львів. : ЛБК НБУ, 2010. – 136 с.
 31. Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та впровадження [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.un.org.ua/files/Concept_ Paper.pdf.
 32. Соціально відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія/ [А.М.Колот, О.А. Грішнова та ін.]; за наук. ред.. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. – К.: КНЕУ, 2011. – 504 с.
 33. Сталий розвиток та корпоративна соціальна відповідальність [Електронний ресурс]: за даними Українського інституту інформаційних технологій в освіті (УІІЕО) при НТУУ “КПІ”. Концепція сталого розвитку та визначення соціальної відповідальності. – Режим доступу : http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=4402
 34. Супрун Н.А. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку// Економіка і прогнозування. – 2009. – С. 61-74.
 35. Тихомирова Є. Корпоративні комунікації: посібник для студ. вищ. навч. закл. / Є. Тихомирова. – Луцьк: ФОП Захарчук В.М., 2013. – 216 с.
 36. Тюленєва Ю.В. Нормативно-правова база регулювання процесів злиття та поглинання підприємств в Україні / Ю.В.Тюленєва // Бізнес-інформ. – 2013. – №9. – С. 49-54.
 37. Ховрак І.В. Ефективність функціонування корпоративного сектору національної економіки: Монографія / І.В. Ховрак, Т.В. Семко. – Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2013. – 276 с.
 38. Черних О.В. Соціальний звіт як інструмент управління соціальною відповідальністю компанії / О.В. Черних // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 2 (5). – С. 203-205.
 39. Шкільняк М.М. Акціонування як спосіб приватизації майна державних підприємств [Текст] / М. М. Шкільняк. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – 42 с. – ISBN 966-7411-01-Х
 40. Шкільняк М.М. Трансформація відносин власності у перехідній економіці України (на прикладі промисловості) / М. М. Шкільняк, Я. С. Ларіна. – К. : ВЦ “Академія”, 2002. – 215 c. – Бібліогр.: с. 206-213. – укp.
 41. Шкільняк М.М. Економічні основи формування системи управління державною власністю : монографія / М. М. Шкільняк. – Т. : Підруч. і посіб., 2008. – 176 c. – Бібліогр.: с. 168-173. – укp.
 42. Шкільняк М.М. Корпоративне управління : навч. посіб. / М. М. Шкільняк; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Крок, 2014. – 293 c. – Бібліогр.: с. 286-288 – укp.
 43. Шкодін Я.В. Основні тенденції формування та розвитку моделі корпоративного управління в Україні / Я.В.Шкодін. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://firearticles.com
 44. Штерн Г.Ю. Корпоративне управління: Навч. посібник для студентів спеціальности 8.050201 «Менеджмент організацій» / Г.Ю.Штерн. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 278 с.
 45. Юзик Л.О. Підходи щодо оцінки впливу КСВ на показники діяльності підприємства / Л.О.Юзик. – Режим доступу: http//www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdnuet/econ/2010_3/Yuzik.pdf
 46. Юркевич Ю.М. Правове регулювання злиття юридичних осіб / Ю.М. Юркевич // Науковий вісник; Львівський державний університет внутрішніх справ. – Вип. 2. – 2008. – С. 1 – 9.

Ресурси інтернету:

 1. http://rada.gov.ua – Верховна Ради України.
 2. http://www.kmu.gov.ua/ – веб-сайт Кабінету Міністрів України.
 3. http://minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.
 4. http://ukrstat. gov.ua – Державна служба статистики України.
 5. http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index – веб-сайт Державної аудиторської служби України.
 6. http://sfs.gov.ua/– веб-сайт Державної фіскальної служби України.
 7. http:// liga.net – Ліга Бізнес Інформ
 8. http:// nau.kiev.ua – Нормативні акти України
 9. http:// library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php – Бібліотеки в Україні.
 10. http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського
 11. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України
 12. http://www.library.lviv.ua/ – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника
 13. http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія
 14. http://www.svb.org.ua – Концепція Національної Стратегії Соціальної Відповідальності Бізнесу

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для індивідуальної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, денна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Організація управління корпоративним сектором (бакалавр, денна ф.н.)

Завантажити силабус