Стратегія розвитку держави та регіону

Тип: На вибір студента

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
818Array
812Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
818
88

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни: допомога студентам оволодіти методологією та методикою аналізу та прогнозування особливостей та закономірностей державного й суспільного розвитку; забезпечити чітке наукове усвідомлення та розуміння сутності та значення сучасних політичних стратегій.

Основне завдання: ознайомленні студентів з сучасними напрямками реформ, що проводяться в Україні, визначення ролі трансформаційних процесів в державотворенні та впровадження реформи ефективного врядування; визначення особливостей демократизації суспільного життя в українському суспільстві та механізмів забезпечення гендерної рівності в системі публічного управління; аналіз особливостей економічного розвитку України та реформ у цій сфері; визначення векторів внутрішньої політики щодо розвитку людського капіталу; з’ясування особливостей національно-культурної політики та політики історичної пам’яті; визначення пріоритетів державної політики боротьба з корупцією; аналіз особливостей розвитку регіонів та засад здійснення регіональної політики; визначення пріоритетів зовнішньополітичного курсу сучасної України, а також механізмів забезпечення безпеки та оборони нашої держави.

а) знати: 

– базові стратегії розвитку держави та регіону;
– основні підходи до розробки програми стратегічного управління розвитком держави та регіону;
– методи формування ефективної організаційної структури управління розвитком держави та регіону;
– особливості розробки стратегічних програм розвитку об’єднаних територіальних громад;
– напрями формування програм стратегії розвитку території з врахуванням тенденцій науково-технічного прогресу.

б) уміти:

– діагностувати потреби, ресурси, процеси і результати діяльності на предмет визначення стратегічної самодостатності у розвитку держави та регіону;
– оцінювати результативність та ефективність формування й функціонування стратегічного партнерства в владі-бізнесі-громаді;
– відстежувати вплив партнерства на конкурентне положення його учасників за формальними і неформальними індикаторами;
– підготувати економічне обґрунтування доцільності утворення стратегічного партнерства в владі-бізнесі-громаді;
– організовувати ресурсне, інформаційне і організаційне забезпечення стратегії розвитку держави та регіону;
– розробляти та обґрунтовувати проекти формування стратегії розвитку держави та регіону;
– формувати системи передбачення динаміки розвитку стратегії розвитку держави та регіону в просторі і часі;
– формувати механізм управління стратегіями розвитку держави та регіону;
– аналізувати вплив факторів зовнішнього середовища та внутрішній потенціал держави та регіону;
– визначити стратегічну зону господарювання та конкурентну позицію на ринку;
– формувати стратегічний вибір держави й бізнесу;
– діагностувати ризики недосягнення стратегічних управлінських цілей держави та регіону щодо збереження й використання власних ресурсів;
– застосувати методи стратегічного планування та прогнозування для передбачення майбутнього держави та регіону.

Рекомендована література

Основна література:
1) Василенко С. Д. Геополітика України : монографія. Одеса : Друк, 2007. 358 с.
2) Василенко В. А., Ткаченко Т. І. Стратегічне управління. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2014. – 400 с.  Режим доступу: https://galsite.at.ua/load/7-1-0-254
3) Левенець А. Ю. Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса ПАН України. К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса ПАН України, 2009. 448 с.
4) Політика історичної пам’яті в контексті національної безпеки України : аналіт. доповідь / за заг. ред. В. М. Яблонського. Київ : НІСД, 2019. 144 с.
5) Публічна політика та суспільні зміни в Україні в контексті євроінтеграції : монографія ; за заг. ред. С. О. Телешуна, д-ра політ. наук, проф. Київ : НАДУ, 2017. 248 с.
6) Публічне управління в умовах інституційних змін : колективна монографія / За наук. редакції д. держ. упр. Р.В. Войтович та П.В. Ворони Київ, 2018. 475 с. URL :
http://ipk.edu.ua/Hbrary/vidanny/monografy/монографія%20ПУАМ.pdf.
Допоміжна література:
1) Бабкіна О. Демократичні детермінанти трансформації українського суспільства. Віче. 2007. № 13 (Лип.). С. 25-29.
2) Бебик В. Глобальна українська ідея (історична розвідка). Політика і час. 2007. № 6. С. 41-44.
3) Біляцький С., Добровольська А., Хахлюк А. Для України необхідна зміна економічної парадигми. Політика і час. 2006. № 3. С. 72-79.
4) Войтович Р. Глобалізаційні виклики національної безпеки: геополітичний аспект. Сучасна українська політика. Політика і політологи про неї. 2010. Вип. 19. С. 285-297.
5) Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія : навчальний посібник. Львів : Світ, 2011. 384 с.
6) Горбатенко І. А. Політологія як основа демократизації і соціокультурного розвитку українського суспільства. Віче. 2007. № 16. С. 4-6.
7) Гук О. Політика національної пам’яті у відкритому суспільстві (український контекст). Ефективність державного управління. 2016. Вип. 1/2 (46/47). Ч. 1. С. 23-30.
8) Декларація прав національностей України від 01.11.1991 р. № 1771- XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 53. – Ст. 799.
9) Державна цільова економічна програма «Ядерне паливо України» : постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 р. № 1004. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1004-2009-п.
10) Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. № 243. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1004-2009-п.
11) Дмитренко М. Д. Україна у контексті світових модернізаційних процесів. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. 2009. Вип. 18. С. 227-237.
12) Кормич Л. І., Краснопольська Т. М. Соціальні пріоритети молодіжної політики України в світлі євроінтеграційних процесів. Актуальні проблеми політики. 2019. Ви. 64. С. 78-92.
13) Кормич Л. І., Краснопольська Т. М. Основні напрями стратегії впровадження моделі паритетної демократії в сучасній Україні. Актуальні проблеми політики. 2018. Вип. 62. С. 6-26.
14) Краснопольська Т. М, Милосердна І. М. Компоненти електронної демократії в умовах переходу до електронного правління. Актуальні проблеми політики. 2020. Вип.66. С. 58-64.
15) Краснопольська Т. М. Інституційна складова національного механізму реалізації тендерної політики України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Історія. Філософія. Політологія: зб. наук. праць . Одеса : Фенікс, 2014. Вип. №7. С. 116-120.
16) Краснопольська Т. М. Регіональна політика ЄС: можливості використання досвіду для України. Політичне життя. 2016. № 4. С. 81-86.
17) Краснопольська Т. М. Регіональна політика України: типи та інструменти. Актуальні проблеми політики. 2016. Вип. 58. С. 189-202.
18) Краснопольська Т. М. Співвідношення понять «паритетна демократія» та «гендерна демократія». Гілея. 2015. Випуск 98. С. 368-371.
19) Краснопольська Т. М. Сучасні державні стратегії формування іміджу України у контексті курсу на європейську інтеграцію. Актуальні проблеми політики. 2019. Вип. 63. С. 139-152.
20) Медвідь Ф. М. Національно-державні інтереси та геополітичні пріоритети України в контексті глобалізації та євроінтеграції. Філософія. Політологія. 2008. № 70-72. С. 52-54.
21) Нагорна Л. П. Соціокультурна ідентичність : пастки ціннісних розмежувань. К. : ІПіЕНД ПАН України, 2011. 272 с.
22) Паращевін М. Релігія та релігійність в Україні ; за ред. С. Макєєва. К. : Інститут політики. Інститут соціології НАН України, 2009. 68 с.
23) Пехник А. В. Політичні права та свободи: актуалізація питання та оцінка рівня забезпечення. Політичне життя. 2020. № 4. С. 74-79.
24) Політика національної пам’яті. Реанімаційний Пакет Реформ. URL : https://rpr.org.ua/groups-rpr/17polityka-natsionalnoji-pam-yati/.
25) Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні / І. О. Кресіна, А. С. Матвієнко, Н. М. Оніщенко та ін. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України, 2006. 303 с.
26) Політологія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / голова авт. кол. Коваль І. М. Харків : Фоліо, 2012. 411 с.
27) Польовий М. А. Політичні процеси : теорія та практика моделювання. Одеса : Фенікс, 2011. 288 с.
28) Релігія і влада в Україні : проблеми взаємовідносин / Інформаційно-аналітичні матеріали до круглого столу на тему : «Державно-конфесійні відносини в Україні, їх особливості і тенденції розвитку». К., 8 лютого 2011 р. URL : http://risu.org.ua/php_uploads/files/articles/ArticleFiles_40664_prz_2011_ Rlg_sml l.pdf.
29) Солдатенко В. Проблеми політики національної пам’яті і завдання її наукового забезпечення. 2011. Офіційний веб-сайт УІНП.
URL : https://old.uinp.gov.ua/publication/problemi-politiki-natsionalnoi-pam-yati-i-zavdannya-ii naukovogo-zabezpechennya.
30) Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг : У 2 томах. Том 1. Аналітичні матеріали / за ред. д.е.н. B. Ворони, д. соц. н. М. Шульги. К. : Ін-т соціології НАН України, 2011. 576 с.
31) Федоренко О. Геополітичний дискурс вітчизняних політологічних досліджень початку ХХ століття. Сучасна українська політика. Політика і політологи про неї. 2010. Випуск
20. С. 37-49.
32) Шайгородський Ю. Ж. Україна у вирі глобалізаційних перетворень. Сучасна українська політика. 2009. Спецвипуск. С. 312-326.
33) Шевченко Г. Демократизація суспільства крізь призму синергетики. Вісник Національної академії наук України. 2007. № 4. С 53-55.
34) Юзефович В., Возняк С., Вербицький С. Модель визначення пріоритетних напрямів зовнішньополітичних дій України. Політичний менеджмент. 2006. № 5. С. 107-116.
35) Pekhnyk A. V. The interaction between civil society and public authorities in Ukraine: information and telecommunication dimension. Revista San Gregorio (Sсience). Journal of Contemporary Issues in Business and Government. 2021.  Vol. 27. No. 4. URL : https://cibg.org.au/.
36) Pekhnyk А. Politics as an element of public administration in the field of drug supply in ukraine. Journal of Positive School Psychology. 2022. # 6. URL:
https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/1772.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, заочна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Стратегія розвитку держави та регіону (бакалавр)

Завантажити силабус