Стратегічне управління персоналом

Тип: На вибір студента

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Комарницька Г. О.УФПМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116УФПМ-11спрофесор Комарницька Г. О.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчальної дисципліни є формування системи знань щодо підвищення ефективності стратегічного управління персоналом завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів принципів та інструментів адміністрування, створення цілісної системи стратегічного управління персоналом.
Завдання вивчення дисципліни:
– формування ефективної системи управління персоналом в організації;
– обґрунтовування концептуальних засад та методологічних принципів управління персоналом;
– формування та аналіз стану кадрової політики організації;
– проектування системи управління персоналом та нормативної чисельності працівників кадрової служби підприємства;
– управління соціальним розвитком трудового колективу;
– формування успішної команди як соціального утворення;
– застосування сучасних методів планування та прогнозування потреб у персоналі;
– організування набору і відбору персоналу в організації;
– навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікація працівників на етапі розвитку персоналу організації;
– управління діловою кар’єрою та службово-посадовим рухом управлінців з метою їх розвитку;
– атестування персоналу та використання результатів у системі мотивування;
– оцінювання ефективності та результативності управління персоналом.

Рекомендована література

Основна література
1. Аксьонова О. В., Волківська А. М., Яценко О. М., Якобчук В. П., Завгородній А. А. Теоретичні та організаційні аспекти формування та реалізації кадрової політики в органах державної влади та місцевого самоврядування. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 1. DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.30 URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2602 (дата звернення: 08.10.2022).
2. Актуальні запитання та відповіді щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців. Національне агентство України з питань державної служби : веб сайт. URL: https://nads.gov.ua/news/aktualniˇzapytannia-ta-vidpovidi-shchodo-otsiniuvannia-rezultativ-sluzhbovoi-diialnostiˇderz12havnykh-sluzhbovtsiv (дата звернення: 08.10.2022).
3. Алгоритм проведення атестації персоналу. Консультант Кадровика. Е версія: вебсайт. URL: https://profpressa.com/articles/algortim-provedenniaˇatestatsiyi-personalu.
4. Балановська Т.І., Гогуля О.П., Кубіцький С.О., Михайліченко М.В., Троян А.В. Управління організацією: навчальний посібник. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2021. 464 с.
5. Балановська Т.І., Михайліченко М.В., Троян А.В. Сучасні технології управління персоналом: навчальний посібник. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 466 с.
6. Баніт О. В. Системи професійного розвитку менеджерів у транснаціональних корпораціях: досвід Німеччини і Польщі: монографія. Київ: ДКС- Центр, 2018. 414 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/710910/
7. Бей Г.В. Компетентнісні складові HR-менеджменту в контексті формування і розвитку поведінкової економіки. Економіка i організація управління. 2017. № 4 (28). С. 47-55. URL: http://jeou.donnu.edu.ua/article/download/5989/6018
8. Буркова Л.А., Семеняка Т.В., Демченко Є.В. Аналіз вітчизняного та міжнародного досвіду управління персоналом публічних служб. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 18. С.106-111. URL: http://www.marketˇinfr.od.ua/journals/2018/18_2018_ukr/19.pdf
9. Власенко Т. А. Методичний підхід до оцінювання рівня компетентності персоналу для проведення стратегічних змін. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 339–344. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-339-344
10. Вольська О.М. Кадрове забезпечення органів влади: проблеми та шляхи вирішення. Таврiйський науковий вiсник. Серiя: Eкoноміка. 2020. Вип. 2. С.187-193.DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.2.23 271
11. Врублевський О. Про щорічну оцінку діяльності старост. Децентралізація: веб сайт. URL: https://decentralization.gov.ua/news/14439
12. Все про працевлаштування. Кадровик України. 2018. №1. Спецвипуск. URL: https://profpressa.com/vydannya/kadrovyk/
13. Гуцаленко Л. В., Костюк А.О. Система грейдування – управлінський механізм мотивації праці. Ефективна економіка. 2019. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/8.pdf
14. Гущина Л. Атестація керівників підприємства. Консультант Кадровика. Е версія. 2020. № 1. URL: https://profpressa.com/articles/atestatsiia-kerivnikivˇpidpriiemstva
15. Дацій О.І., Авербух Г.М. Етапи формування системи управління персоналом в органах державної влади. Інвестиції: практика та досвід. 2021. №17. С.71-76. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7586&i=11
16. Деякі питання реформування державного управління України: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 .06.2016 р. № 474- р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/474-2016-%D1%80#Text (дата звернення: 8.09.2022).
17. Деякі питання реформування державного управління України: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 р. № 831- р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 8.09.2022).
18. До уваги служб управління персоналом державних органів! Національне агентство України з питань державної служби: вебсайт. URL: https://nads.gov.ua/news/do-uvagi-sluzhb-upravlinnya-personalom-derzhavnihˇorganiv988 . 273
19. Довгань Л. Є., Ведута Л. Л. , Мохонько Г.А. Технології управління людськими ресурсами: навчальний посібник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 512 с.
20. Договір надання послуг (загальний). SmartDoc: вебсайт. URL: https://smartdoc.ua/document_318_ukr.html (дата звернення: 25.09.2022)
21. Дяків О. П., Островерхов В. М. Управління персоналом: навчально методичний посібник. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 288 с.
22. Звіт про результати підготовки експериментального проекту щодо запровадження системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад. Національне агентство України з питань державної служби: веб сайт. URL: https://nads.gov.ua/news/zvit-pro-rezultati-pidgotovkiˇeksperimentalnogo-proektu-shchodo-zaprovadzhennya-sistemi-oplati-praciˇderzhavnih-sluzhbovciv-na-osnovi-klasifikaciyi-posad
23. Індивідуальна програма професійного розвитку. Національне агентство України з питань державної служби: веб сайт. URL: https://nads.gov.ua/diyalnist/profesijne-navchannya/indyvidualna-prohramaˇprofesiinoho-rozvytku.
24. Кар’єра. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%27%D1%94%D1 %80%D0%B0 59. Ключові компетентності для навчання впродовж життя 2018 – Цифрова компетентність. Дистанційне та змішане навчання інформатики: вебсайт. URL: http://dystosvita.blogspot.com/2018/01/2018.html
25. Ключові компетентності для навчання протягом життя. Освіта на основі життєвих навичок. Адвокаційний модуль для керівних кадрів: вебсайт. URL: http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53 275 61.
26. Комарницька Г.О. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник / Г.О Комарницька, І.М. Комарницький. Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2016. – 424 с.
27. Збірник тестових завдань для менеджерів : навч. посіб. / Ігор Михайлович Комарницький, Б. А. Карпінський, Г. В. Капленко, О. В. Герасименко, Л. О. Бобко ; Хмельн. кооператив. торг.-економ. ін-т, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ред. Ігор Михайлович Комарницький. – Кам’янець-Подільський : Друкарня “Рута”, 2018. – 575 с.
28. Публічне управління: навч. посібник / А. В. Стасишин, Г.В. Капленко, Г. О. Комарницька та ін. [за заг. ред. А. В. Стасишина]. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 460 с.
29. Clustering Algorithms for Economic and Psychological Analysis of Human Behavior/Nataliya Boyko[0000-0002-6962-9363], Hanna Komarnytska[0000-0002-5533-6439], Yurii Kryvenchuk[0000-0002-2504-5833], Yuriy Malynovskyy[0000-0002-7139-5623]/ Conflict Management in Global Information Networks, CMiGIN. 2019. Р 614-626
30. Управління знаннями в системі інноваційного розвитку організації/Ілляшенко Сергій Миколайович1,2, Шипуліна Юлія Сергіївна1, Ілляшенко Наталія Сергіївна1, Комарницька Ганна Омелянівна3/Науковий журнал Сумського державного університету «Маркетинг і менеджмент інновацій». 2017. № 1. С. 231-241.
31. Комарницька, Г.О., Шипуліна, Ю.С. та Ілляшенко Н.С. Інструменти та методи управління знаннями в системі інноваційного розвитку організацій : монографія / за заг. ред. д. е. н., доц. Ю. С. Шипуліної. — Суми : Триторія, 2019. — 270 с.
32. Комарницька, Г., Ястремська, Н. та Павленко, Н. 2022. Вимушена міграція та її вплив на ринок праці в Україні. Наукові перспективи, 6 (24). С. 306-320.
33. Комарницька, Г.О. 2021. Аналіз сучасних тенденцій управління персоналом. В: Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. Львів, Україна, 18 Лютий 2021. Львів: ЛНУ ім. І. Франка.
34. Комарницька, Г.О. та Комарницький, І. М. 2021. Управління персоналом в процесі інноваційного розвитку. Bielsko–Biala: Marketing of innovations. Innovations in marketing, С. 71-74.
35. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971р. № 322- VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (дата звернення: 15.09.2022).
36. Козенков Д.Є., Крамаренко А.В., Вишневська М.К., Альошина Т.В. Стратегічне управління персоналом промислового підприємства : монографія. Дніпро: Поліграфцентр «Формат», 2022. 116 с. URL: http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/15732/1/Kozenkov.pdf
37. Колективний договір 2020. Кадровик-1: вебсайт. URL: https://www.kadrovik01.com.ua/article/3687-qqq-17-m4-pitannya-trudovihˇvdnosin-u-kolektivnomu-dogovor
38. Куйбіда В.С., Петроє О.М., Федулова Л.І., Андрощук Г.О. Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу. Київ: НАДУ, 2019. 28 с. URL: http://academy.gov.ua/pages/dop/198/files/90a7d5c8-d10aˇ4f8f-8987-4d1077fdc8f6.pdf
39. Кучерова О. Шукаємо працівників правильно, або Як скласти оголошення про вакансію. i.factor: вебсайт. Оплата праці. 2019. № 12/1 (червень). URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/ot/2019/june/issue-12/1/article-45195.html
40. Леонова О. Як провести співбесіду онлайн та 5 програм, де це можна зробити. HURMA: вебсайт. URL: https://hurma.work/blog/yak-provestiˇspivbesidu-onlajn-ta-5-program-de-cze-mozhna-zrobiti/
41. Лі Якокка – видатний менеджер XX століття. Інформаційне онлайн видання ВІКНА: вебсайт. URL: http://vikna.if.ua/cikavo/66130/view
42. Методологія визначення спроможності служб управління персоналом державних органів. Київ, 2019. 19 с. URL: https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/DIYALNIST/UPRAVLINJA%20PERSO NALOM/Analitika%20ta%20doslidgenja/metodologia.pdf
43. Михайліченко М.В., Рудик Я.М. Кадровий менеджмент: навчальний посібник. Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2017. 323 с
Інтернет-реурси:
11. http://www.management.com.ua/hrm/ – вітчизняний інтернет-портал для управлінців, розділ «Персонал» наповнюється статтями та матеріалами для практичного застосування у HR-менеджменті.
12. http://hr-kavjarnia.com.ua/ – проект «HR-кав’ярня» Львівського клубу менеджерів з персоналу.
13. http://zhinna.wordpress.com/ – проект «HR in UA» – авторський сайт українського HR-менеджера Інни Жигадло.
14. http://www.ucs-hrm.org.ua/elektronna-biblioteka/ – бібліотека проекту «Реформа управління персоналом на державній службі в Україні» http://www.hrliga.com/index.php – спільнота кадровиків і фахівців з управління персоналом – новини, статті, журнал «Менеджер по персоналу».

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (магістр, денна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус