Стратегічне управління персоналом

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Герасименко О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116доцент Герасименко О. В.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчальної дисципліни є формування системи знань щодо підвищення ефективності стратегічного управління персоналом завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів принципів та інструментів адміністрування, створення цілісної системи стратегічного управління персоналом.
Завдання вивчення дисципліни:
– формування у студентів системи знань з теорії та методології стратегічного управління персоналом; принципів побудови та функціонування систем управління персоналом;
– формування системного мислення та комплексу системних знань і вмінь щодо розуміння необхідності змін в управлінні персоналом у стратегічному розвитку сучасних організацій;
– забезпечення знань щодо стилів та моделей поведінки менеджерів щодо стратегічного управління персоналом;
– опанування практичними навичками управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами;
– вміння проводити моніторинг та аналіз стану персоналу фірми та розробляти рекомендації щодо стратегічного управління персоналом.

Рекомендована література

Основна література
1. Адизес И. К. Управление изменениями. пер. с англ. СПб. : Питер, 2011. 224 с.
2. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. пер. с англ. ; под науч. ред. А. Г. Сеферяна. – СПб. : Питер, 2007. – 384 с.
3. Бохенко О. С. Організаційні зміни – основа розвитку підприємств. URL: http://www.rusnauka.com/2._SND_2007/Economics/19367.doc.htm
4. Воронков Д. К. Управління змінами на підприємстві: теорія та прикладні аспекти : монографія : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. Х. : ІНЖЕК, 2010. 340 c.
5. Гордеев М. Закономерности организационных изменений. URL : http://quality.eup.ru/MATERIALY6/zakonorgi.html
6. Грин М. Управление изменениями: [пер. с англ.] СПб. : ДК, 2007. – 360 с.
7. Жаворонкова Г. Управління організаційними змінами сучасних підприємств. Наука й економіка : наук.-теор. ж-л. – 2010. – № 3. – С. 69–72.
8. Кемп Р. Бенчмаркинг: обзор опыта достижения делового совершенства. 2007. URL : http://www.benchmarketingclub.ru/kemp.pdf
9. Лозовський О. Основні аспекти побудови ефективної системи адміністративного менеджменту. URL : http://nauka.zinet.info/23/sharchuk.php
10. Стоян К. Складові системи управління підприємством. URL: http://confcontact.com/2014_04_25_ekonomika_i_ menedgment/tom4/54_Stoyan.htm
11. Управление изменениями: обновление вместо трансформации. URL: http://ibcm.biz/
12. Barriers to organizational change. URL : http://www.torbenrick.eu/blog/change-management/barriers-to-organizational-change
13. Managing Change/ Bernard Burnes. – 2004. – 745р.
14. Managing change in organizations/ Colin A. Carnall,– Edinburg Gate. – 2004. – 642 с.
15. Organization Development and Change/ Edgar F. Huse. 1985.- 582p.
16. Organization Development and transformation: Mаnаging Effective Change/ Wendell L. French. – 1994. – 495р.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (магістр, денна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус