Мистецтво публічного виступу

Тип: На вибір студента

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Маліновська О. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент Маліновська О. Я.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета викладання навчальної дисципліни – формування риторичної компетентності студентів, удосконалення комунікативних умінь студентів, долучення їх до практики ораторського мистецтва, формування в них основ майстерності публічного мовлення.

Завданням вивчення дисципліни є оволодіння знаннями з концепції комунікативного менеджменту та навичками використання методів вербального, невербального спілкування в управлінській діяльності. Створення позитивного іміджу управлінця для забезпечення високого рівня професійності на основі прийняття ефективних управлінських рішень.

Рекомендована література

  1. Абрамович С. Д. Риторика : [навч. посіб.] / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2001. – 240 с.
  2. Колотілова Н. А. Риторика : [навч. посіб.] / Н. А. Колотілова. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.
  3. Мацько Л. І.   Риторика   :   [навч.   посіб.]   /   Л. І. Мацько,   О. М. Мацько. – К. : Вища шк., 2003. – 311 с. 4. Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / О. Б. Олійник / М-во освіти і науки України. – К. : Кондор, 2010. – 182 с.
  4. Сагач Г. М. Риторика : [навч. посіб. для студ. серед. і вищ. навч. закладів] / Г. М. Сагач. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2000. – 568 с.
  5. Спанатій Л. С. Риторика : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів] / Л. С. Спанатій. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2008. – 144 с. 10.Томан І. Мистецтво говорити : [перекл. з чес.] / І. Томан. – К. : Політвидав України, 1989.– 293 с.

 

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Мистецтво публічного виступу (бакалавр, денна ф.н.)

Завантажити силабус