Комунікації і ділова мова в управлінні

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Карпінський Б. А.УФПМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116УФПМ-51спрофесор Карпінський Б. А.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни “Комунікації і ділова мова в управлінні”: подати науково обґрунтований погляд  на основи теорії комунікації та складники комунікативного процесу, розвивати вміння аналізувати основні принципи комунікативної діяльності.

Завданнями вивчення дисципліни є:

 • формувати вміння аналізувати та оцінювати державну комунікативну політику в різні історичні періоди, практично застосовувати комунікативні моделі та їх технологічний потенціал, проводити взаємозв’язок між політичними процесами, що відбуваються в суспільстві, і державотворчими, оволодіти методикою порівняльного аналізу різних типів комунікативної діяльності;
 • виробити навички аналізувати роль інформаційної влади в демократизації суспільства та використовувати мову як код з метою пошуку шляхів підвищення ефективності спілкування;
 • ознайомити з практичними прийомами організації ефективного публічного мовлення та можливостями їхнього застосування;
 • виховувати потребу вдосконалювати власне монологічне та діалогічне мовлення;
 • удосконалювати базові знання з ділової української мови як складника комунікативної діяльності в публічному управлінні.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • термінологічну базу комунікацій та ділової мови в управлінні;
 • комунікативні моделі та їх технологічний потенціал;
 • методику порівняльного аналізу різних типів комунікативної діяльності;
 • основні принципи взаємозв’язку політичних та комунікативних процесів сучасності;
 • структуру, закономірності та явища мовної комунікації;
 • парадигму ролей/позицій комунікантів як учасників комунікативного процесу;
 • комунікативні стратегії і тактики та засоби їх реалізації в публічному управлінні;
 • засоби вербального та невербального впливу на аудиторію;
 • основні мовні норми в текстах офіційно-ділового стилю в публічному управлінні.

уміти:

 • використовувати сучасні досягнення в галузі публічного управління;
 • аналізувати роль засобів масової інформації в діяльності органів влади;
 • застосовувати основні технології зв’язків із засобами масової комунікації для участі у процесі висвітлення діяльності органу публічної влади;
 • знаходити оптимальні моделі мовної комунікації відповідно до комунікативних намірів;
 • послуговуватися виразовими мовними засобами в промовах різних видів;
 • застосовувати методи мовного та позамовного впливу на аудиторію;
 • виявляти комунікативні невдачі, аналізувати їх причини з метою пошуку шляхів подолання;
 • дотримуватися мовних норм під час складання документів, уникати двозначності висловів у текстах управлінських рішень, використовуючи точні словесні позначення предмета думки.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Іванов В. Основні теорії масової комунікації і журналістики: навч. посіб. /Іванов; за наук. Ред. В.В. Різуна. – К . : Центр Вільної Преси, 2010. – 258 с.
 2. Дрешпак В. М. Комунікації в публічному управлінні : навч. посіб. / В. М. Дрешпак. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015. – 168с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.aup.com.ua › book011
 3. Квіт С. Масові комунікації / С. Квіт: підр. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2008. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – 206 с. https://www.twirpx.com/file/593898/
 4. Комунікації в органах державної влади: посібник.- К.: 2016.- 95с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.slideshare.net/arynasatovska/ss-72555611
 5. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового спілкування : навч. посіб. / уклад.: Гошовська В. А. та ін. – Київ : К.І.С., 2016. – 130 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.slg-coe.org.ua › 2016/09 › Communication_Handbook_2016_web
 6. Пивоваров В.М., Савченко Л.Г., Калашник Ю.І. Ділова Українська мова: навч.посіб. – Х.: Право, 2008. – 120 с. [Електронний ресурс].
 7. Плотницька І.М. Ділова українська мова в державному управлінні : навч. посіб. – 3-тє вид., стер. – К. : НАДУ, 2011. – 168 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/417260/

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни “Комунікації і ділова мова в управлінні” (магістр, денна ф.н.)

Плани і завдання для семінарських занять з навчальної дисципліни “Комунікації і ділова мова в управлінні” (магістр, денна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента з навчальної дисципліни “Комунікації і ділова мова в управлінні” (магістр, денна ф.н.)

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента з навчальної дисципліни “Комунікації і ділова мова в управлінні” (магістр, денна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус