Комунікації в публічному адмініструванні

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136доцент Решота О. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
120доцент Решота О. А.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни: формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо застосування комунікативних механізмів у процесі управлінської діяльності, забезпечення відкритості й прозорості функціонування органів публічної влади.
Основні завдання навчальної дисципліни:
– розкрити зміст, навести критерії класифікації комунікації в органах публічного управління;
– ознайомити слухачів з правовими засадами застосування комунікацій у публічному управлінні;
– розглянути особливості комунікації в органах державного управління і в органах місцевого самоврядування, на центральному та на місцевому рівнях;
– розглянути внутрішньо-організаційну комунікацію, комунікацію між органами публічної влади, комунікацію між органами публічної влади та громадськістю;
– навчити слухачів прийомам і навичкам застосування комунікативних зв’язків з метою оптимізації управлінських процедур, створення режиму довіри до органів публічної влади;
– проаналізувати міжнародний досвід комунікацій в органах публічного управління, в інститутах Європейських співтовариств;
– розглянути основні проблеми комунікацій у сучасному публічному управлінні, запропонувати слухачам шляхи їх вирішення.

Вимоги до знань і умінь:
а) знати:
− організацію групових форм внутрішньо-організаційної комунікації;
− принципи комунікативної взаємодії з громадськими інститутами та бізнесом, їх участь у розробці соціальних проектів;
− визначення та усунення основних перешкод у комунікаціях органів публічної влади із громадськістю;
− механізми підвищення ефективності використання інформаційно- комунікативних технологій для взаємодії з громадськістю та бізнесом;
− концептуальні основи функціонування офіційно-ділового стилю;
− основні норми ділового мовленнєвого етикету й українського діловодства;
б) уміти:
− організовувати комунікативні взаємозв’язки в органах публічної влади та між органами публічної влади і громадянським суспільством у ході розробки та реалізації управлінських рішень;
− застосовувати основні технології зв’язків із засобами масової комунікації для участі у процесі висвітлення діяльності органу публічної влади;
− визначати проблемні питання в комунікації органів публічного управління;
− використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування здійснювати ефективну комунікацію в сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.

Рекомендована література

1. Публічна комунікація та ділова мова в публічному управлінні: метод. рек. для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти “Магістр” / уклад. : Шмагун А.В. – К. : УкрСІЧ, 2019. – 28 с.
2. Комунікації в публічному адмініструванні : конспект лекцій / [О. В. Шебаніна, В. П. Клочан, С. І. Тищенко та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 200 с. – Режим доступу : http:// dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5037/1/Komunikatsiyi%20v%20publichnomu%20administruvanni.pdf
3. Химиця М. О. Інформаційна діяльність в органах державної влади та управління: [навч. посіб.] / Н. О. Химиця. – Львів : Видавництво Львівська політехніка, 2014. – 148 с.
4. Етика ділового спілкування : навчальний посібник для вузів / за ред. Т. Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко, Т. Ф. Мельничук. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 344 с. – Режим доступу : http:// www.cul.com.ua/preview/Etika_dilovogo_spilk_Gricenko.pdf
5. Дуда А. В. Опорний конспект лекцій з курсу «Зв’язки з громадськістю в державному ууправлінні» / А. В. Дуда, О. В. Загвойська. – К. : НАДУ, 2008. – 72 с.
6. Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч. посібник / Г. Л. Чайка. – К. : Знання, 2005. – 442 с.
7. Чукут С.А., Джига Т.В. Комунікативна політика в органах державної влади (Опорний конспект лекцій до курсу «Комунікативна політика в органах державної влади»). – К.: Вид-во , 2008. – 72 с.
8. Холод О. М. Комунікаційні технології [підруч.] / О. М. Холод – К.: «Центр учбової літератури». – 2013. – 211 с.
9. Державна інформаційна політика : навч. посіб. / В. Б. Дзюндзюк, О. І. Крюков, О. В. Радченко – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. − 344 с.
10. Інформаційно-комунікаційна демократія : Монографія / В. В. Лісничий, О. В. Радченко, О. Є. Бухтатий та ін. – К. : Видавець СВС Панасенко, 2015. – 400 с.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни “Комунікації в публічному адмініструванні” (бакалавр, денна ф.н.)

Плани для семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для індивідуальної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, денна ф.н.)

Засоби діагностики (бакалавр, денна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус