Менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Карпінський Б. А.УФФ-31с, УФФ-32с, УФФ-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516УФФ-31спрофесор Карпінський Б. А.
УФФ-32спрофесор Карпінський Б. А.
УФФ-33спрофесор Карпінський Б. А.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчальної дисципліни “Менеджмент” є: систематизація й формування комплексу знань у сфері управління організацією (підприємством) з позиції системного підходу: вивчення підприємства як соціально-економічної системи, основними параметрами якої є цільове призначення, правові та нормативні засади діяльності, ресурси, процеси і структура, розподіл праці та ролей, соціальні відносини, що формують її організаційну культуру і забезпечують синергічний ефект діяльності.

Основні завдання: підготовка студентів з питань суті менеджменту й підприємства, взаємозв’язок його внутрішніх елементів та зовнішнього середовища; особливість менеджменту на різних етапах життєвого циклу підприємства; специфіка управління різновидами підприємств та їх об’єднань; соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності; ефективність управління підприємством; управління ризикозахищеністю підприємства, ознак та причин виникнення кризових ситуацій та ризику; стратегія розвитку організації та критеріїв її вибору;  напрямки організаційного розвитку підприємства; створення та реєстрація підприємств різної організаційно-правової форми; організація основних видів управлінської діяльності; інтегральна оцінка факторів ризику та антикризового управління; аналіз ефективності управління та управлінського консультування.

Вимоги до знань і умінь

знати:

– предмет, завдання і зміст дисципліни;

– теоретико-методологічні засади менеджменту організацій;

– економічну сутність, роль в економіці, характеристики і типи організацій;

– напрями підвищення конкурентоспроможності організації та особистої ефективності менеджерів.

 уміти:

аналізувати чинники динамічного бізнес-середовища організації;

– приймати фахові рішення у процесі проектування і вдосконалення організаційної та виробничої структури підприємств;

– розроблювати стратегію розвитку організації та забезпечувати її реалізацію;

– координувати діяльність служб і підрозділів організації у сфері управління фінансами, виробництвом, інноваціями, інвестиціями, персоналом, маркетингом;

– застосовувати сучасні технології управління організаційними процесами і організаційною поведінкою персоналу;  оцінювати ефективність розвитку організацій.

Рекомендована література

 1. Акер Д. Стратегическое рыночное управление / Д. Акер. Пер. с англ.; под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб. : Питер, 2002. – 544 с.
 2. Акімова Т. А. Теорія організації: навч. посібник/ Т. А. Акімова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 367 з.
 3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб. : Питер Ком, 2002. – 416 с.
 4. Балабанова Л. В. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К. : ВД «Професіонал», 2006. – 512 с.
 5. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / К. Боумэн. – М. : Банки и биржи; Издат. об-ние «ЮНИТИ», 2003. – 153 с.
 6. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Управління персоналом. 2-ге видання: Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 502 с.
 7. Виханский О. С. Стратегическое управление / О. С. Виханский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарика, 2005. – 296 с.
 8. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум. Навч. посібник. – К. : «Магнолія плюс», Львів: «Новий світ – 2000», 2003. – 336 с.
 9. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання / В.Г. Герасимчук. – К.: КНЕУ, 2006. – 360 с.
 10. Господарський Кодекс України. – К. : Парламентське видавництво, 2003.
 11. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту. Підручник. – Львів : Бак, 2009. – 429 с.
 12. Дикань Н.В., Борисенко LI. Менеджмент: Навч. посіб. – К. : Знання, 2008. – 389 с. – (Вища освіта XXI століття).
 13. Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту: Підручник. Видання 3-є, перероблене і доповнене. – К. : «Кондор», 2006. – 664 с.
 14. Про лідерство. – К. : КМ-БУКС, 2018. – 216 с.
 15. Друкер П. Завдання менеджменту в ХХІ столітті. – М. : Вільямс, 2010. -272с.
 16. Идрисов А.Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций / А.Б. Идрисов, С.В. Картышев, А.В. Постников. – М. : ИИД «ФИЛИНЪ», 2006. – 272 с.
 17. Касьяненко В. О. Моделювання та прогнозування економічних процесів / В. О. Касьяненко, Л. В. Старченко. – С. : Університетська книга, 2006. – 185 с.
 18. Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації: податкова домінанта. Монографія. – Львів : Колір ПРО, 2016. – 534 с. (Серія «Держава і стратегіологія»).
 19. Карпінський Б.А., Карпінська О.Б., Грищишин О.П. Конфлікти та стреси в публічному адмініструванні і їх вплив на ефективність державотворчого патріотизму нації // Молодий вчений. – 2020. – № 5. – С. 21–26.
 20. Кириченко О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / О. Кириченко, I. Ковас, А. Ятченко. – К. : Фінансист, 2004. – 548 с.
 21. Конституція України. Затверджена ВР України 28.06.1996 р. // Відомості ВР України. – 1996. – №30.
 22. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией / Круглов М.И.. – М. : РДЛ, 2005. – 768 с.
 23. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. Підручник. – К. : Академвидав, 2003. – 416 с.
 24. Менеджмент організацій: Підручник / За заг. ред. Л. І. Федулової. – К. : Либідь, 2014. – 448 с.
 25. Менеджмент: Практические ситуации, деловые игры, упражнения. – СПб : Питер, 2000. – 144 с.
 26. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. з англ. / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі. – М. : «Дело», 1992. – 702 с.
 27. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент» для студентів спеціалізації «Менеджмент організацій» усіх форм навчання / укл. С.К. Потьомкін, Л.О. Шишмарьова, Л.А. Лисенко та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 188 с.
 28. Міщенко А.П. Стратегічне управління / А.П. Міщенко. – К. : ЦУЛ, 2004. – 336 с.
 29. Монастирський Г.Л. Теорія організації: Навч. посіб. – К.: Знання, 2016. – 319 с.
 30. Мурашко M.I. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. – 3-те вид., випр. і дон. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2018. – 435 с.
 31. Основи менеджменту / За науковою ред. проф. В. Г. Федоренка – К. : Алерта, 2007. – 420 с.
 32. Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., Літовченко Б. В. та ін. Прийняття управлінських рішень. Навч. посіб./ за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 216 с.
 33. Практичні завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» усіх форм навчання / укл. Н.Л. Гавкалова, А.В. Чистякова, Т.В. Кайнова. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 52 с.
 34. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. Менеджмент. Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 312 с.
 35. Стратегическое планирование / Под ред. Э.А. Уткина. – М. : Ассоц. авторов и издателей «ТАНДЕМ»; Изд-во ЭКМОС, 2003. – 440 с.
 36. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под ред. А.П. Градова и Б.И. Кузина. – СПб. : Спец. лит., 2006. – 510 с.
 37. Управління людськими ресурсами: філософські засади. Навчальний посібник під ред. д.ф.н., проф. В. Г. Воронкової. – К. : ВД «Професіонал», 2016. – 576 с.
 38. Файоль А. Управління – це наука і мистецтво / А. Файоль, Г. Емерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд. – М. : Республика, 1992. – 351 с.
 39. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. – М. : Дело, 2001. – 448 с.
 40. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации / Р.А. Фатхутдинов. – М. : Инфра, 2004. – 456с.
 41. Хміль Ф.І. Менеджмент / Ф.І. Хміль. – К.: Вища школа, 2005. – 357 с.
 42. Хомяков В.І. Менеджмент підприємства. – 2-ге вид., Х76 перероб. і доп. – Київ : Кондор, 2018. – 434 с.
 43. Шаповал М.І. Менеджмент якості / М.І. Шаповал. – К. : Т-во «Знання», 2003. – 475 с.
 44. Schein E. H. Organizational culture and leadership. – San Fransisco, CA.: Jossey-Bass Inc., 2004. – 438 р. (The Jossey-Bass business & management series).

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни “Менеджмент”(бакалавр, денна ф.н.)

Плани і завдання для семінарських занять з навчальної дисципліни “Менеджмент” (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента з навчальної дисципліни “Менеджмент”(бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента з навчальної дисципліни “Менеджмент” (бакалавр, денна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус