Вступ до фаху. Теорія та історія управління

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Решота О. А.УФП-12с, УФП-11с
112доцент Решота О. А.УФП-11з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116УФП-11сдоцент Решота О. А.
УФП-12сдоцент Решота О. А.
14УФП-11здоцент Решота О. А.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни: оволодіння теоретичними знаннями з питань теорії та історії управління, публічного управління та вироблення практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб’єктами
публічної сфери; формування вмінь та компетенцій, необхідних для виконання функцій і реалізації повноважень керівника (фахівця) суб’єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів державної влади і місцевого самоврядування.

Основні завдання навчальної дисципліни:
– узагальнення теоретичних засад у сфері публічного управління, розуміння основних тенденцій та напрямів їх еволюції;
– визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного управління в розвитку суспільства;
– опанування основами методології, технологіями та процедурами публічного управління об’єктів публічної сфери;
– оволодіння методами формування, моніторингу та контролю управлінських рішень на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також на рівні суб’єктів публічної сфери, з позицій загально-цивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків;
– формування навичок розроблення та впровадження заходів із забезпечення результативної та ефективної діяльності суб’єктів публічної сфери.

Вимоги до знань і умінь
знати:
– предметну сферу і методологічну основу публічного управління;
– перспективні наукові напрями розвитку публічного управління; технології та процедури формування цілей публічного управління;
– закони, принципи та механізми публічного управління; засади, механізми, органи, методи та стилі публічного управління; особливості публічного управління;
– особливості відповідальності суб’єктів публічного адміністрування за правопорушення у цій сфері;

уміти:
– підготувати нормативну документацію (накази, розпорядження тощо), пропозиції, рекомендації (проекти) для суб’єкта публічного управління щодо визначення стратегічних цілей, завдань та етапів управлінських рішень на основі результатів системного аналізу суспільно-політичного та соціально-економічного стану розвитку сфери управління (об’єкта управління), застосовуючи методики визначення певних показників;
– визначати технологію управління суб’єктом публічної сфери, що є раціональною за ознаками досягнення мети діяльності та ресурсами, що використовуються, з урахуванням особливостей цього суб’єкта;
– розробляти процедуру та основний зміст кожного етапу формування та впровадження управлінського рішення з визначенням термінів, виконавців і вартості;
– уживати заходи із упровадження сучасних форм і методів діяльності суб’єкта публічної сфери, його структурного підрозділу, оптимізації його функціональної та організаційної структури, виходячи зі змісту сучасних управлінських технологій; застосовувати методи та критерії оцінювання результативності та ефективності публічного адміністрування в умовах соціально-економічних змін.

Рекомендована література

Основна література
1. Вороніна Ю. Є. Теорія та практика публічного управління та адміністрування [Текст] : навчальний посібник / Ю. Є. Вороніна. – Мелітополь : ТОВ «Колор Принт», 2020. – 204 с. URL:http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/11883/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81i%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%284%29%20%281%29%20%281%29.pdf
2. Публічне управління: навч. посібник / А. В. Стасишин, Г.В. Капленко, Г. О. Комарницька та ін. [за заг. ред. А. В. Стасишина]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с. – URL: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/komarnyts-ka-9-07-2019.pdf
3. 3.Публічне управління та адміністрування : навч. посібник / Скидан О. В., Якобчук В. П., Дацій Н. В., Ходаківський Є. І. [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 705 с. – URL: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/8495/1/Publichne_upravlinnia_2017.pdf
4. Гордієнко Л. Ю. Публічне врядування : навчальний посібник / Л. Ю. Гордієнко, С. В. Лукашев. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 388 с. – URL: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10477/1/2015-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9B.%20%D0%AE.%2C%20%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%A1.%20%D0%92..pdf
5. Методологія публічного управління : навч. посібник / І. В. Шпекторенко. -– Дніпро. ДРІДУ НАДУ. – 2018. – 120 С. – URL: http://www.dridu.dp.ua/biblioteka/doc/Metodolohiya_publichnoho_upravlinnya.pdf
6. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія / За заг. ред. Сергія Чернова, Валентини Воронкової, Віктора Банаха, Олександра Сосніна, Пранаса Жукаускаса, Йоліти Ввайнхардт, Регіни Андрюкайтене; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – 606 с. – URL: http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/monografii/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2017.pdf
7. Публічне адміністрування: електронний навчальний посібник / В.М. Нагаєв. – Х.: ХНАУ, 2018. – 278 с.
8. Публічне управління та адміністрування: теоретичні та практичні аспекти: Навч. посібник / С. В. Панченко, О. Г. Дейнека, О. В. Дикань та ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – 380 с. – URL:http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2215/1/%d0%9d%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba.pdf
9. Решота О. А. Електронний атестований навчальний курс «Вступ до фаху. Теорія та історія управління». – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. — URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3617
10. Іщенко М. П., Іщенко О. М. Публічне управління. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Публічне управління» для слухачів магістратури денної та заочної форм навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «магістр» / За ред. проф. Іщенка М. П. – Черкаси: ЧНУ, 2017. – 44 с. URL:http://eprints.cdu.edu.ua/4084/1/mewtod.pdf
11. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. / Ю. П. Битяк, Н. П. Матюхіна, М. С. Ковтун та ін. ; за заг. ред. Н. П. Матюхіної. – Харків : Право, 2018. – 172 с. URL: https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/485/3_Osnovi_publichnogo_administruvannja_NP_vnutri.pdf
12. Вступ до публічного адміністрування : навчальний посібник / Н. Л. Гавкалова, Т. А. Власенко, Л. Ю. Гордієнко та ін. ; за заг. ред. докт. екон. наук, професора Гавкалової Н. Л. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 382 с. URL: https://pns.hneu.edu.ua/pluginfile.php/441375/mod_resource/content/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9F%D0%90.pdf
13. Державне та регіональне управління: [підручник] / Є.Г. Карташов, В.В. Євдокимов, І.О. Драган, О.І. Дацій та ін.; за заг. ред. Є.Г. Карташова. – Київ : Освіта України, 2019. – 248 с URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_proekt/material/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD_%D1%83%D0%BF%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2019.pdf
14. Публічне управління розвитком регіонів у процесі побудови сервісноорієнтованої держави: теорія, методологія та практика : [монографія] / за заг. ред. Н.В. Васильєвої, О.І. Васильєвої. – Київ: Вид-во НАДУ, 2018. – 347 с.
15. Основи публічного адміністрування: навчальний посібник / уклад.: Н. П. Матюхіна, М. С. Ковтун, О. М. Соловйова та ін. – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. – 79 с. URL: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2016/NMP_172.pdf
16. Бакуменко В.Д. Особливості публічного управління та адміністрування: навч. посіб. / В. Д. Бакуменко [та ін.] – К. : Вид-во Ліра-К, 2016. – 256 с. URL: https://img.yakaboo.ua/media/mediagallery/pdf/1/2/12239.pdf
17. Методичні підходи до організації діяльності з публічного адміністрування : наукова розробка / уклад. Н.М. Мельтюхова, Л.В.Набока. К. : НАДУ.2016. 48 с. URL:
18. Ястремська О. М. Я 85 Публічне адміністрування : навчальний посібник / О. М. Ястремська, Л. О. Мажник. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 132 с. URL: https://dut.edu.ua/uploads/l_1444_92306508.pdf
19. Іванова Т. В. Публічне управління сільськими територіями України: навч. посіб. / Іванова Т. В. [та ін.] – К. : Фенікс, 2016. – 336 с. URL: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/22947/1/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.pdf
20. Василевська Т.Е. Етика в публічній службі: посібник / Т.Е.Василевська. – К.: НАДУ, 2018. – 256 с. URL: https://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/02/Etika-derzhavnogo-sluzhbovtsya.pdf
21. Публічне управління: термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. – 224 с. URL: https://dut.edu.ua/uploads/l_888_37081450.pdf
22. Лазор О. Д. Основи публічного управління та адміністрування: навчально-методичний посібник / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Юник. – К. : Ліра-К, 2017. – 268
с. URL: https://lira-k.com.ua/preview/12291.pdf

Додаткова література
1. Балабаєва З. Вудро Вілсон про витоки та причини виникнення теорії публічного адміністрування / З. Балабаєва // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ /[голов. ред. М. М. Іжа]. – Одеса, 2010. – Вип. 4 (44). – С. 6 –11
2. Брич В.Я. Психологія управління: навч. посібник / В.Я. Брич, М.М. Корман. – Київ: Кондор, 2013. – 384 с. URL: http://nbuv.gov.ua/\
3. Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: навч. посібник/ В.А. Василенко. – Київ: ЦУЛ, 2013. – 420 с.
4. Ворона П. В. Місцеве самоврядування України в контексті розвитку представницької влади : монографія / П. В. Ворона. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 341 с.
5. Державне управління: підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред.. кол. : Ю. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 c. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/5d5407e7-f2ef-4ec4-8f8a-42c075c9ffc9.pdf
6. Державне регулювання інноваційної інфраструктури на регіональному рівні : монографія / за заг. ред. А. О. Дєгтяра. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 192 с.
7. Дзюндзюк В. Б. Публічне управління в ХХІ ст.: тенденції та виклики [Електронний ресурс] / В. Б. Дзюндзюк // Актуальні проблеми державного управління. – 2013. – № 1. – С. 9-17. – Режим доступу: URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2013_1_3
8. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 1-3. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Encycloped_vydanniy/902a288d-d8fc-42de-b917-9ebd85e716cb.pdf
9. Енциклопедія державного управління. У 8 т. – .Т. 8 : Публічне врядування / наук.-ред. кол. : В. С. Загорський [та ін.] – Львів : ЛРІДУ, НАДУ, 2011. – 712 с. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Encycloped_vydanniy/ec33d206-7309-4034-a00f-074bcb7916ce.pdf
10. Кігель В.Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці / В.Р.Кігель. – Київ: ЦУЛ, 2013. – 202 с. 11. Оболенський О. Публічне управління: публічна сфера, публічне право і публічна політика – співвідношення понять [Електронний ресурс] / О. Оболенський, С. Лукін // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2013. – Вип. 2. – С. 3-11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2013_2_3
12. Оболенський О. Публічне управління в умовах формаційного та цивілізаційного розвитку України [Електронний ресурс] / О. Оболенський, Н. Обушна // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2014. – Вип. 4. – С. 61-72. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2014_4_9 13. Обушна Н. І. Публічне управління як нова модель організації державного управління в Україні: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Н. І. Обушна // Ефективність державного управління. – 2015. – Вип. 44(1). – С. 53-63. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2015_44(1)__8 35. Основи регіонального управління в Україні : підручник / за заг. ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2012. – 576 с.
22. Плотнікова М. Ф. Публічне управління в системі розвитку територіальних громад [Електронний ресурс] / М. Ф. Плотнікова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, аграрний
менеджмент, бізнес. 2017. – Вип. 260. – С. 266-278. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2017_260_31
23. Публічне управління та адміністрування : навч. посіб. / Ю.Г. Кальниш, Т. М. Лозинська, В.І. Тимцуник ; Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава : РВВ ПДАА, 2015. – 279 с.
24. Надолішній, П. І. Теорія і практика демократичного врядування: вітчизняна традиція та уроки історії [Текст] / П. І. Надолішній // Реформування публічного управління : теорія, практика, міжнародний досвід : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 31 жов. 2014. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – С. 3-5. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/kon1in.pdf
25. Надолішній, П. І. Державне управління в Україні на перехресті тисячоліть: виклики, загрози і перспективи [Текст] / П. І. Надолішній // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 2 (58). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – С. 3-11; [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/Zbirnuk_(58)2.pdf
26. Сурмін, Ю. П., Надолішній, П. І. Методологія як інструмент ефективної реалізації можливостей державного управління [Текст] /Юрій Сурмін, Петро Надолішній //Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011.- Т. 2 : Методологія державного управління / наук.-ред. Колегія : Ю. П. Сурмін (співголова), П. І. Надолішній (співголова) та ін. – 2011.- 7 – 16; [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://212.111.196.8:8081/ndi/encyclopedia/default.aspx

ІНТЕРНЕТ САЙТИ
1. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/
2. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/
3. Громадянське суспільство і влада : інтерактивна інформаційно-аналітична система – http://civic.kmu.gov.ua
4. Державне управління: теорія та практика. Електронне наукове фахове видання НАДУ при Президентові України – http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP
5. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/
6. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва: http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index
7. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua
8. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України – http://www.niss.gov.ua/
9. Національний інститут стратегічних досліджень http://www.niss.gov.ua
10. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua
11. Сайт Президента України http://www.president.gov.ua
12. Сайт Кабінету Міністрів України. http://www.kmu.gov.ua/control
13. Сайт Львівської обласної ради. http://www.kmu.gov.ua/control
14. Сайт Національного агенства України з питань державної служби http://www.nads.gov.ua/control/uk/index
15. Портал Центру політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua/
16. Портал Інституту соціології Національної академії наук України http://i-soc.com.ua/institute/
17. Теоретичні та прикладні питання державотворення ОРІДУ НАДУ при Президентові України – http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/index.html.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

Програма навчальної дисципліни (бакалавр, заочна ф.н.)

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, заочна ф.н.)

Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для індивідуальної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, денна ф.н.)

Конспект лекцій (бакалавр, денна ф.н.)

Засоби діагностики (бакалавр, денна ф.н.)

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Вступ до фаху. Теорія та історія управління (бакалавр, денна ф.н.)

Завантажити силабус

Силабус: Вступ до фаху. Теорія та історія управління (бакалавр, заочна ф.н.)

Завантажити силабус