Управління корпоративним сектором економіки

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Карпінський Б. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316професор Карпінський Б. А.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни: оволодіння студентами теорією та практикою управління корпоративним сектором економіки у мінливих умовах соціально-економічного оточення; оволодіння практичними знаннями та набуття практичних навичок із специфіки такого управління за змін; формування належних практичних вмінь і навичок застосування універсального інструментарію розробки та реалізації універсальних принципів корпоративним сектором економіки з метою досягнення ефективного існування та розвитку корпоративних структур; формування системи знань з теорії та методології управління корпоративним сектором економіки; принципів побудови та функціонування сучасних систем корпоративного управління; вивчення нормативно-правових, організаційних та економічних питань щодо управління корпоративним сектором економіки.
Завданнями вивчення дисципліни є:
– формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань у галузі управління корпоративним сектором економіки на всіх стадіях життєвого циклу акціонерних товариств у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем;
– формування професійної компетентності фахівців щодо створення цілісної системи успішного управління корпоративним сектором економіки;
–  розуміння сутності організаційних змін та природи їх виникнення;
–  формування в студентів наукового світогляду і знань із технологій та методів управління корпоративним сектором економіки;
– забезпечення науково-методичного підґрунтя опанування студентами основних інструментів управління корпоративним сектором економіки;
– формування у майбутніх фахівців належної компетентності з ефективного управління корпоративним сектором економіки;
– теоретична й практична підготовка студентів щодо планування робіт із управління корпоративним сектором економіки.

Рекомендована література

1. Вінник О. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. – К. : Знання, 2001. – 308 с.
2. Волик І. М. Український вибір моделі корпоративного управління [Електронний ресурс] / І.М. Волик // Економічні науки. – 2006. – Режим доступу: http://www. rusnauka.com/NIEK_2006/Economics/17511.doc.htm.
3. Гриньова В. М. Організаційно-економічні основи формування системи корпоративного управління в Україні : Монографія / В. М. Гриньова, О. С. Попов. – Харків : Вид. ХДЕУ, 2003. – 324 с.
4. Гудзь О. Є. Фінансові стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства // Фінансовий простір. – 2013. – №4 (12). – С. 85-94. Режим доступу: http://fp.cibs.ck.ua.
5. Давиденко Н. М., Буряк А. В. Корпоративне управління: навчальний посібник. – К. : ЦП «Компринт», 2015. – 346 с.
6. Довгань Л. Є., Пастухова В. В., Савчук Л. М. Корпоративне управління. Навчальний посібник. – К. : Кондор, 2007. – 180 с.
7. Дяченко Т.О. Організаційна культура та корпоративний імідж підприємства : Навчальний посібник / Т.О. Дяченко, Л.І. Скібіцька. – К. : Освіта України, 2011. – 248 с.
8. Загородній А., Вознюк Г. Акції. Акціонерні товариства: Термінологічний словник. – К. : Кондор, 2017. – 84 с.
9. Задихайло Д. В. Корпоративне управління : навчальний посібник / Д. В. Задихайло, О. Р. Кібснко, Г. В. Назарова ; Мін-во освіти і науки України. – X. : Еспада, 2003. – 688 с.
10. Задихайло Д. В., Кібенко О. Р., Назарова Г. В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. – Харків : Еспада, 2003. – 688 с.
11. Збірник ситуаційних вправ з дисциплін управлінського спрямування : навч. посіб. / за заг. ред. А. В. Вакуленко. – К. :КНЕУ, 2006. – 200 с.
12. Ігнатьєва І. А. Корпоративне управління : підручник. /І. А. Ігнатьєва, О. І. Гарафонова – К. : „Центр учбової літератури», 2013. – 600 с. – Режим доступу: https://westudents.com.ua/ knigi/308-korporativne-upravlnnya-gnatva-a.html
13. Карпінський Б. А. Збалансованість фінансової системи: методологія, оцінка, порівняння: монографія / Б. А. Карпінський. – Львів : Логос, 2005. – 496 с.
14. Карпінський Б. А. Концепція формування та розвитку державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти / Б. А. Карпінський. – Львів : ЛДФА, 2014. – 12 с.
15. Карпінський Б. А. Напрями розвитку управління людськими ресурсами в органах державної податкової служби / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Україна : аспекти праці. – 2007. – № 2. – С. 46-51.
16. Карпінський Б. А. Стратегічний податковий менеджмент як механізм управління економічним розвитком держави / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Стратегічні пріоритети. Науково-аналітичний щоквартальний збірник. – 2007. – № 4 (5). – С. 126-133.
17. Карпінський Б. А., Гасюк Р. В. Особливості методів цільового адміністрування у стратегіології новаційної управлінської доктрини домінантної взаємодії за державотворчого патріотизму нації. Сучасна парадигма публічного управління / Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 517–520. – Режим доступу: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/ 2019/11/Zbirnyk_tezy_LNU _2019_ParadyhmaPU. doc.pdf
18. Карпінський Б. А., Думич І.-Р. І. Стратегіологія розвитку й підвищення ефективності атестації персоналу системи публічного управління та адміністрування. Молодий вчений. 2019. №11. С. 507–511.  Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/ 2019/ 11/109.pdf
19. Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації: оцінювання податкової домінанти / Б.А. Карпінський // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ, 2012. – вип. 22.3. – С. 374-383.
20. Карпінський Б.А. Фундаменталізм прояву політичної непередбачуваності у фінансовому кліматі регіонів України Економічний часопис-ХХІ / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – №11-12. – С. 61-64.
21. Керівництво організацією : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, І.С. Процик. – Л. : Вид-во нац. ун-ту «Львів, політех.», 2008. – 244 с.
22. Козаченко Г. В., Воронкова А. Е. Корпоративное управление: Учебник для вузов. – К. : Либра, 2004. – 368 с.
23. Козирєва О. В. Конспект лекцій з дисципліни Корпоративне управління для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності). – Х. : НФаУ. – 2018. – 295 с. – Режим доступу: https://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2019/ 11/%.pdf
24. Корпоративне управління в системі економічної безпеки: навч. посібник / З. Б. Живко, О. Р. Сватюк, М. І. Копитко; за заг. ред. З. Б. Живко. – Львів : ЛьвДУВС, 2018. – 456 с.
25. Мальська М., Мандюк Н., Занько Ю. Корпоративне управління. Теорія і практика. – К. : Центр навчальної літератури, 2017. – 360 с.
26. Осовська Г.В. Менеджмент організацій : підручник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К. : Кондор, 2009. – 680 с.
27. Плани практичних занять і завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Корпоративне управління» для студентів другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання / уклад. О. В. Овсієнко. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. – 105 с. – Режим доступу: http://nulau.edu.ua/materials/files/ economic_theory/0122/01.pdf
28. Принципи корпоративного управління України. – К. : ДКЦПФР, 2003. – 35 с.
29. Сергійчук С. І. Корпоративне управління : навчальний посібник / С. І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 2016. – 228 с. – Режим доступу: https://sergiychuk.bplan.com.ua/science/3-04.pdf
30. Управління фінансами акціонерних товариств : навчальний посібник / Державний вищий навчальний заклад „Українська академія банківської справи Національного банку України; [С. В. Леонов, Н. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.]. – Суми : ДВНЗ „УАБС НБУ», 2013. – 305 с.
31. Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організацій : навчальний посібник / Ф.І. Хміль. – Львів : «Магнолія 2006», 2008. – 333 с.
32. Хомяков B.I. Менеджмент підприємства / B.I. Хомяков. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Кондор, 2009. – 434 с.
33. Швець Ф. Д. Корпоративне управління. Навчальний посібник. – Рівне : НУВГП, 2017. – 320 с. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/6912/1/%.pdf
34. Штерн Г. Ю. Ситуационные задачи и практические задания для практических занятий по курсу «Корпоративное управление» для магистров направление « Менеджмент». – Харьков : ХНАГХ, 2005. – 89 с.
35. Штерн Г.Ю. Корпоративне управління: Навч. посібник. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 273 с.
36. Karpinski B. Formation and development of tax control in Ukraine: resources aspect / B. Karpinski, N. Zalutska // Rynek kapitalowy a koniunktura gospodarcza 2010 : perspektywa makroekonomiczna / Pod redakcja Andrzeja Т. Szablewskiego, Marka Martina: monografie. – Poland, Lodz : Politechnika Lodzka, 2011. – S. 107-130.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни “Управління корпоративним сектором економіки” (магістр, денна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус